Thursday, April 13, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3201-3225)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3201. 보고하다     | 報告· (báo·cáo·) báo·cáo (동사) = report
3202. 사무소     | 事務所 (sự·vụ·sở) văn·phòng [làm việc], trụ·sở làm việc, công·ty (명사) = office
3203. 사촌     | 四寸 (tứ·thốn) anh/chị/em họ (명사) = cousin
3204.      | (thưởng) giải·thưởng (명사) = (포상) award, prize
3205. 상인     | 商人 (thương·nhân) thương·nhân (명사) = (집합적) tradespeople merchant, dealer
3206. 선언하다     | 宣言· (tuyên·ngôn·) tuyên·ngôn, tuyên·bố (동사) = to declare, to annouce
3207. 소원     | 所願 (sở·nguyện) ước·nguyện (명사) = wish, hope
3208. 수입하다     | 輸入· (thâu·nhập) nhập·khẩu (동사) = import
3209. 식다     |  () nguội·lạnh (동사) = (열·음식 등이) cool down, get cold
3210. 엿보다     |  () nhìn lén (bí·mật quan·sát) (동사) = (몰래 보다) peep
3211. 완성되다     | 完成· (hoàn·thành·) được hoàn·thành (동사) = to be completed
3212. 유적     | 遺跡 (di·tích) di·tích (명사) = remains, ruins
3213. 일생     | 一生 (nhất·sinh) một [cuộc] đời, toàn·bộ cuộc đời (명사) = one's (whole/entire) life
3214. 입히다     |  () mặc [quần·áo] [cho ai đó] (사동사 của 입다) = (옷을) dress, (formal) clothe, put (clothes) on
3215. 잡아먹다     |  () giết [động·vật] rồi ăn [thịt của nó] (동사) = (동물을) (동물이 다른 동물을) prey on
3216. 정보화     | 情報化 (tình·báo·hóa) thông·tin·hóa (명사) = informatization
3217. 종종     | 種種. (chúng·chúng/chủng·chủng) thỉnh·thoảng (부사) = (가끔) sometimes, occasionally
3218. 지갑     | 紙匣 (chỉ·hạp) ví [tiền] (명사) = wallet
3219. 차다     |  () đeo, mang vào (người) (동사) = (몸에 달거나 끼우다) wear, put on
3220. 창작     | 創作 (sáng·tác) sáng·tác (명사) = creation; (집필) writing; (작곡) composition
3221. 축소     | 縮小 (súc·tiểu) rút/co nhỏ lại (명사) = reduction, cut, (인력 등을) downsize; (수량·규모 등을) downscale
3222. 취향     | 趣向 (thú/xúc·hướng) sở·thích/khẩu·vị/gu (명사) = taste, liking, preference
3223. 친절하다     | 親切· (thân·thiết) tốt·bụng, thân·thiện, tử·tế, lịch·sự (형용사) = kind, courteous, friendly, hospitable
3224. 카운터     |  () quầy tính tiền, quầy thanh·toán (phiên·âm từ tiếng Anh counter) (명사) = (식당·상점 등의) counter
3225. 탄생하다     | 誕生· (đản·sinh·) ra đời (동사) = be born, (literary) come into the world 
    

Các ví·dụ với mỗi từ
3201. 보고하다     | 報告· (báo·cáo·) báo·cáo (동사) = report
특별히 보고할 사항은 없습니다. = Không có gì đặc·biệt để báo·cáo. = There is nothing special to report.
진행 상황을 수시로 보고해라. = Hãy báo·cáo tình·hình [công·việc] tiến·hành thường·xuyên. = Keep me updated on what's going on. (수시로 = 隋時― (tùy thì) = thường·xuyên = frequently, often)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 통보하다
Từ trái nghĩa:

3202. 사무소     | 事務所 (sự·vụ·sở) văn·phòng [làm việc], trụ·sở làm việc, công·ty (명사) = office
법률사무소 = văn·phòng luật = a law office
회계사무소 = công·ty kế·toán = an accounting firm
회계사 사무소를 열다 = mở công·ty kế·toán = open an accounting office
그들은 사무소를 중심가에 설치했다. = Họ đã lập một văn·phòng mới ở khu trung·tâm. = They located their new office on Main Street.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3203. 사촌     | 四寸 (tứ·thốn) anh/chị/em họ (명사) = cousin
사촌 누나 = chị họ của một người có giới·tính nam
사촌 동생 = em họ
사촌 형수 = anh chị họ (형수 = 兄嫂 = huynh tẩu)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 종형제
Từ trái nghĩa:

3204.      | (thưởng) giải·thưởng (명사) = (포상) award, prize
상을 수여하다 = trao giải·thưởng = present a prize (to)
상을 놓치다 = trượt giải = miss a prize
상을 타다[받다] = giành được [nhận] giải = win[receive; get] a(n) prize

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3205. 상인     | 商人 (thương·nhân) thương·nhân (명사) = (집합적) tradespeople merchant, dealer
나는 셰익스피어의 '베니스의 상인' 읽었다. = Tôi đã đọc truyện "Thương·nhân thành Venice" của Shakespeare. = I read The Merchant of Venice by Shakespeare.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3206. 선언하다     | 宣言· (tuyên·ngôn·) tuyên·ngôn, tuyên·bố (동사) = to declare, to annouce
의장이 개회를 선언했다. = Nghị·trưởng đã tuyên·bố khai·mạc. = The chairman declared the meeting in session. (의장 = 議長 (nghị trưởng) chairperson)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3207. 소원     | 所願 (sở·nguyện) ước·nguyện (명사) = wish, hope
소원을 이루셨나요? = Anh đã đạt ước·nguyện rồi ạ? = Did you get your wish?
그녀의 소원은 자기 방을 갖는 것이다. = Ước·nguyện cô ấy là có phòng riêng.  = Her wish is to have her own room.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 소망
Từ trái nghĩa:

3208. 수입하다     | 輸入· (thâu·nhập) nhập·khẩu (동사) = import
輸入· (thâu nhập), thâu: vận·chuyển
Nghĩa khác: 수입 = 收入(thu·nhập) = thu·nhập = income
수입하다 = nhập·khẩu = import
수출하다 = xuất·khẩu = export
중동에서 석유를 수입하다
외국에서 사치품을 수입하다
원자재를 수입하다
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa: 수출

3209. 식다     |  () nguội·lạnh (동사) = (열·음식 등이) cool down, get cold
국이 식기 전에 식사하세요. = Xin hãy ăn trước khi súp nguội. = Please start before the soup gets cold.
바람에 땀이 식었다. = Gió thổi mồ·hôi [bay đi nên thấy] mát. = The wind cooled me off./The wind dried the sweat off.
일에 대한 그의 열정이 식어 갔다. = Sự nhiệt·tình [trong] công·việc của anh ấy đã nguội lạnh. = His passion[enthusiasm] for his work cooled off[waned].
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 감퇴되다, 감퇴하다, 누그러지다
Từ trái nghĩa:

3210. 엿보다     |  () nhìn lén (bí·mật quan·sát) (동사) = (몰래 보다) peep
그는 창고 안을 엿보았다. = Anh ấy đã lén nhìn vào trong kho. = He peeped into the shed.
그는 문틈으로 밖의 동정을 엿보았다. = Anh ấy đã bí·mật quan·sát động·tĩnh bên ngoài qua khe cửa. = He peeped out through the door crack to see what was going on. (동정 = 動靜(động·tĩnh) = movements)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3211. 완성되다     | 完成· (hoàn·thành·) được hoàn·thành (동사) = to be completed
원고가 완성되다. = Bản·thảo [đã] được hoàn·thành.
작품이 드디어 완성됐다. = Tác·phẩm cuối·cùng đã [được] hoàn·thành.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3212. 유적     | 遺跡 (di·tích) di·tích (명사) = remains, ruins
고대 유적을 발굴하다 = khai·quật di·tích cổ·đại = excavate ancient ruins (발굴 = 發掘 (phát·quật) = khai·quật = excavation)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 구적, 고적, 옛터
Từ trái nghĩa:

3213. 일생     | 一生 (nhất·sinh) một [cuộc] đời, toàn·bộ cuộc đời (명사) = one's (whole/entire) life
그는 빈민 구제에 일생을 바쳤다. = Ông ấy đã dành toàn·bộ đời mình để cứu·tế dân nghèo. = He gave[devoted] his whole life to helping the poor. (빈민 = 貧民 (bần dân) = dân nghèo = poor man; 구제 = 救濟(cứu tế) = help, aid; 바치다 = cống·hiến, trao cho = offer, devote)
이것은 그의 일생일대의 걸작이다. = Cái này là kiệt·tác một đời của ông ấy. = This is the masterpiece of his life.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3214. 입히다     |  () mặc [quần·áo] [cho ai đó] (사동사 của 입다) = (옷을) dress, (formal) clothe, put (clothes) on
그녀는 딸에게 옷을 입혔다. = Cô ấy đã mặc quần·áo cho con gái. = She dressed her daughter.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3215. 잡아먹다     |  () giết [động·vật] rồi ăn [thịt của nó] (동사) = (동물을) (동물이 다른 동물을) prey on
고양이는 새와 쥐를 잡아먹는다. = Mèo ăn thịt chuột và chim. = Cats prey on birds and mice.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3216. 정보화     | 情報化 (tình·báo·hóa) thông·tin·hóa (명사) = informatization 
Nghĩa: 지식과 자료 따위를 정보의 형태로 가공하여 가치를 높임. = nâng·cao giá·trị bằng cách xử·lý tri·thức và tài·liệu dưới hình·thái của thông·tin

정보화의 정도가 높은 지역. = Khu·vực có mức·độ thông·tin·hóa cao.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3217. 종종     | 種種. (chúng·chúng/chủng·chủng) thỉnh·thoảng (부사) = (가끔) sometimes, occasionally
종종 놀러 오십시오. = Thỉnh·thoảng đến chơi nhé. = Come and see us often[sometimes].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3218. 지갑     | 紙匣 (chỉ·hạp) ví [tiền] (명사) = wallet
紙匣 (chỉ hạp): chỉ = giấy, hạp = hộp, tráp
가죽 지갑 = ví da = a leather wallet
버스에 지갑을 두고 내렸다. = Tôi đã bỏ quên ví trên xe buýt. = I left my wallet on the bus.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3219. 차다     |  () đeo, mang vào (người) (동사) = (몸에 달거나 끼우다) wear, put on
손목에 시계를 차다 = đeo đồng·hồ trên cổ tay = wear[put on] a watch on the wrist
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3220. 창작     | 創作 (sáng·tác) sáng·tác (명사) = creation; (집필) writing; (작곡) composition
시를 창작하다 = sáng·tác thơ = write[compose] poems
소설가는 창작에 몰두했다. = Tiểu·thuyết·gia đã dành trọn đời cho việc sáng·tác. = The novelist devoted himself to writing.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3221. 축소     | 縮小 (súc·tiểu) rút/co nhỏ lại (명사) = reduction, cut, (인력 등을) downsize; (수량·규모 등을) downscale
규모를 축소하다 = thu nhỏ quy·mô = reduce the scale
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3222. 취향     | 趣向 (thú/xúc·hướng) sở·thích/khẩu·vị/gu (명사) = taste, liking, preference
취향에 맞다 = hợp khẩu·vị/sở·thích = suit one's taste
우리는 음악에 대한 취향이 비슷하다. = Về âm·nhạc chúng·tôi có gu/sở·thích tương·tự nhau. = We have similar tastes in music.
취향에 따라 선택하다 = chọn theo sở·thích = choose what one likes
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 기호
Từ trái nghĩa:

3223. 친절하다     | 親切· (thân·thiết) tốt·bụng, thân·thiện, tử·tế, lịch·sự (형용사) = kind, courteous, friendly, hospitable
손님에게 친절하게 대하다 = đối đãi khách tử·tế/thân·thiện
그는 외국인에게 길을 친절하게 가르쳐 주었다. = Anh ấy chỉ đường cho người nước ngoài một cách thân·thiện/lịch·sự.
점원은 정말 친절하다. = Nhân·viên bán·hàng rất thân·thiện/lịch·sự. = The clerk is very kind[courteous].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:  고분고분하다, 나긋나긋하다, 독실하다
Từ trái nghĩa:

3224. 카운터     |  () quầy tính tiền, quầy thanh·toán (phiên·âm từ tiếng Anh counter) (명사) = (식당·상점 등의) counter
계산은 저쪽 카운터에서 하십시오. = Xin hãy thanh·toán ở counter đằng kia ạ. = You can pay at the counter over there.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 계산대
Từ trái nghĩa:

3225. 탄생하다     | 誕生· (đản·sinh·) ra đời (동사) = be born, (literary) come into the world      
그리스도의 탄생 = Sự giáng sinh/sự ra đời của Chúa Jesus = the birth of Jesus Christ
음악은 1950년대에 탄생했다. = Nhạc Rock ra đời vào năm 1950. = Rock music was born in the 1950s.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa: