Monday, April 3, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3126-3150)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3126. 이런저런     |  () thế này thế kia, này...kia (관형사) = this and that, one thing or another
3127. 임무     | 任務 (nhậm/nhiệm·vụ) nhiệm·vụ (명사) = assignment, duty
3128. 자연히     | 自然· (tự·nhiên·) tự·nhiên (부사) = naturally; (저절로) by itself
3129. 장난     |  () trêu đùa (명사) = fun, joke
3130. 저런     |  () như thế kia (관형사) = that, such
3131. 전용     | 專用 (chuyên·dụng) chuyên·dụng, dành riêng (명사) = reserve only for, private use
3132. 지극히     | 至極· (chí·cực·) rất, cực·kì, vô·cùng (부사) = very, extremely
3133. 청하다     | · (thỉnh/tình) thỉnh, xin (동사) = ask (for), request
3134. 확정     | 確定 (xác·định) xác·định, cố·định (명사) = fixed
3135. 가상     | 假想 (giả·tưởng) ảo (명사) = imaginary, virtual
3136. 각자     | 各自 (các tự) mỗi người (명사) = each one
3137. 간혹     | 間或 (gian·hoặc) thỉnh·thoảng (부사) = (가끔) sometimes
3138. 개방하다     | 開放· (khai·phóng·) mở ra (동사) = open
3139. 관계되다     | 關係· (quan·hệ·) có liên·quan, có quan·hệ (동사) = be involved in
3140. 국산     | 國産 (quốc·sản) trong nước sản·xuất, nội·địa (명사) = domestic
3141. 그해     |  () năm đó (명사) = that year
3142. 꺼지다     |  () dập tắt (lửa) (동사) = (불꽃 등이) go out, be extinguished, be blown out
3143. 꼭대기     |  () đỉnh (명사) = (사물의 ) top
3144. 끊어지다     |  () bị đứt (동사) = (줄·끈·다리 등이) snap, cut; (다리 등이) collapse
3145.      | (đạo) đạo (đạo ở Hàn·Quốc tương·đương tỉnh) (명사) = Do (province)
3146. 리그     |  () league (thể thao) (명사) = league (sport)
3147. 마이크     |  () micrô (명사) = microphone, (informal) mike
3148. 만족하다     | 滿足· (mãn·túc·) thỏa·mãn, hài·lòng (형용사) = be satisfied (with), be pleased (with),
3149. 메우다     |  () lấp đầy ('메다' 사동사) (사동사) = to fill
3150. 면적     | 面積 (miến/diện·tích) diện·tích (명사) = (surface) area

Các ví·dụ với mỗi từ
3126. 이런저런     |  () thế này thế kia, này...kia (관형사) = this and that, one thing or another
a) 이런저런 일로 바쁘다. = Bận việc này việc kia. = I am busy with one thing and another.
b) 이런저런 일로 돈이 필요하다. = Cần tiền cho việc này việc kia. = I need money for this and that.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3127. 임무     | 任務 (nhậm/nhiệm·vụ) nhiệm·vụ (명사) = assignment, duty
a) 임무를 맡기다 = giao nhiệm·vụ = assign (sb) a task
b) 그는 특별한 임무를 띠고 프랑스에 왔다. = Anh ấy đã đến Pháp với một nhiệm·vụ đặc·biệt. = He came to France with a special mission.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3128. 자연히     | 自然· (tự·nhiên·) tự·nhiên (부사) = naturally; (저절로) by itself
매일 반복해서 들었더니 자연히 노래를 외우게 되었다. = Hàng ngày nghe đi nghe lại bài hát đó nên tự·nhiên thuộc lòng. = I could naturally memorize the song after listening to it repeatedly every day.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3129. 장난     |  () trêu đùa (명사) = fun, joke
a) 장난 전화를 걸다 = gọi điện trêu đùa = make a prank call
b) 장난하려는 아니에요. 나는 심각해요. = Tôi không định đùa/giỡn đâu. Đang nghiêm·túc đấy. = I'm not trying to be funny. I'm serious.
c) 우리는 그녀에게 장난을 치기로 했다. = Chúng·tôi đã quyết·định sẽ trêu cô ấy. = We decided to play a joke[prank] on her.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3130. 저런     |  () như thế kia (관형사) = that, such
나는 저런 여자를 제일 싫어한다. = Tôi ghét nhất kiểu phụ·nữ như thế. = That's the kind of woman I dislike the most.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3131. 전용     | 專用 (chuyên·dụng) chuyên·dụng, dành riêng (명사) = reserve only for, private use
다리는 보행자 전용이다.  = Cây cầu này dành riêng cho người đi bộ. = The bridge is only for pedestrians.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3132. 지극히     | 至極· (chí·cực·) rất, cực·kì, vô·cùng (부사) = very, extremely
그는 아내를 지극히 사랑했다. = Anh ấy rất yêu vợ./Anh ấy vô·cùng yêu vợ. = He loved his wife immensely.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3133. 청하다     | · (thỉnh/tình) thỉnh, xin (동사) = ask (for), request
a) 도움을 청하다 = xin giúp = ask sb for help
b) 노래를 청하다 = thỉnh·cầu hát một bài = ask sb to sing a song
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3134. 확정     | 確定 (xác·định) xác·định, cố·định (명사) = fixed
a) 결혼 날짜를 확정 짓다 = xác·định ngày cưới = settle[decide] on the wedding date
b) 확정금리 대출을 받다 = vay với lãi·suất cố·định = get[take out] a loan at a fixed interest rate
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3135. 가상     | 假想 (giả·tưởng) ảo (명사) = imaginary, virtual
a) 가상 개인 연결 허용 = Không cho phép các liên·kết cá·nhân ảo. = Do not allow virtual private connections.
b) 가상 이미지 검색 작업을 시작합니다. = Tác·vụ tìm·kiếm ảnh ảo bắt·đầu. = Start the Virutal Image Scan task.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3136. 각자     | 各自 (các tự) mỗi người (명사) = each one
각자의 길을 가다 = đi đường của mỗi người, ai đi đường nấy = go separate ways
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3137. 간혹     | 間或 (gian·hoặc) thỉnh·thoảng (부사) = (가끔) sometimes
a) 그녀도 간혹 가다 실수할 때가 있다. = Cũng có lúc cô ấy mắc lỗi. = She sometimes makes mistakes as well.
b) 나는 간혹 그를 만난다. = Thỉnh·thoảng tôi có gặp anh ấy. = I see him once in a while.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3138. 개방하다     | 開放· (khai·phóng·) mở ra (동사) = open
a) 학생들에게 도서관을 개방하다 = mở thư·viện cho học·sinh
b) 외국에 문호를 개방하다 = Mở cửa cho nước ngoài.
c) 경제 협력을 맺은 나라에 품목의 수입을 개방할 수밖에 없어졌다.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 공개
Từ trái nghĩa:

3139. 관계되다     | 關係· (quan·hệ·) có liên·quan, có quan·hệ (동사) = be involved in
a) 일은 국가의 운명과 관계되는 중차대한 일이니 비밀을 지켜 주셔야 합니다. = Việc này là việc quan·trọng có liên·quan đến vận·mệnh quốc·gia nên nhất·định phải giữ bí·mật.
b) 남의 자존심에 관계되는 문제일수록 조심스럽게 다루어야 한다.

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3140. 국산     | 國産 (quốc·sản) trong nước sản·xuất, nội·địa (명사) = domestic
국산 = xe nội·địa, xe trong nước sản·xuất = a domestic car
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3141. 그해     |  () năm đó (명사) = that year
a) 그해는 우리가 미국에서 보냈던 해다. = Năm đó là năm mà chúng·tôi sống ở Mỹ. = That year was the year we spent in America.
b) 아버지가 태어나신 그해에 전쟁이 일어났다. = Năm chiến·tranh nổ ra là năm cha tôi ra đời. = The war broke out (in) the year my father was born.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3142. 꺼지다     |  () dập tắt (lửa) (동사) = (불꽃 등이) go out, be extinguished, be blown out
불꽃이 완전히 꺼졌는지 확인해라. = Hãy chắc·chắn rằng ngọn lửa đã tắt hoàn·toàn. = Make sure the flames have all gone out.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3143. 꼭대기     |  () đỉnh (명사) = (사물의 ) top
꼭대기까지 올라갑시다. = Hãy cùng lên tới đỉnh. = Let's go up to the top.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3144. 끊어지다     |  () bị đứt (동사) = (줄·끈·다리 등이) snap, cut; (다리 등이) collapse
a) 실이 끊어졌다 = Sợi chỉ đã bị đứt. = The thread snapped[broke].
b) 폭로 인해 마을로 통하는 다리가 끊어졌다. = Vì bão nên cầu vào làng đã bị sập. = The bridge leading to the village has collapsed because of the heavy rain.
c) 그와 연락이 끊어졌다. = Liên·lạc với anh ấy đã bị đứt. = I have lost contact with him.

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3145.      | (đạo) đạo (đạo ở Hàn·Quốc tương·đương tỉnh) (명사) = Do (province)
khu·vực hành·chính địa·phương ở Hàn·Quốc (tương·đương với tỉnh) quản·hạt các (: thị, thành·phố) và (:quận).
전국 체전을 위해 도에서 선발된 선수들이 경기장으로 입장하고 있다. = Các vận·động·viên được tuyển·chọn từ các đạo (tỉnh) về dự đại·hội thể·thao toàn·quốc đang tiến vào sân·vận·động. (체전 = 體典(thể điển) = (national) athletic meeting = đại·hội thể·thao)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3146. 리그     |  () league (thể thao) (명사) = league (sport)
một nhóm các đội hoặc các vận·động·viên thi·đấu với nhau để tranh chức vô·địch trong một môn thể·thao nào đó
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3147. 마이크     |  () micrô (명사) = microphone, (informal) mike 
마이크에 대고 말하다 = nói qua micrô = speak over[through] a microphone
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3148. 만족하다     | 滿足· (mãn·túc·) thỏa·mãn, hài·lòng (형용사) = be satisfied (with), be pleased (with),
a) 그녀는 혼자 사는 것에 만족하고 있다. = Cô ấy thấy hạnh·phúc (thỏa·mãn) với việc sống một mình. = She is content to live by herself.
b) 지금 하고 있는 일에 만족하세요? = Anh có thấy thỏa·mãn với công·việc mà anh đang làm hiện·nay không? = Are you satisfied[pleased; content] with your present work?
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3149. 메우다     |  () lấp đầy ('메다' 사동사) (사동사) = to fill
a) 여백을 메우다 = lấp đầy khoảng trống, điền vào khoảng trống = fill a space
b) 구덩이를 흙으로 메우다 = lấp đầy hố bằng đất = fill up a hole in the ground with dirt
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3150. 면적     | 面積 (miến/diện·tích) diện·tích (명사) = (surface) area
삼각형의 면적을 구하라 = Tìm diện·tích của tam·giác. = Figure out the area of the triangle
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 넓이
Từ trái nghĩa: