Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố kết thúc câu (으)ㄹ까요?

Phạm trù: 종결어미 (Vĩ tố kết thúc câu).

Cấu tạo: Diễn đạt câu văn là câu nghi vấn (의문문).

Ý nghĩa: Tùy theo ngôi của chủ ngữ là chủ thể của hành động mà ý nghĩa khác đi và theo đó hình thức trả lời cũng khác đi.

1. Trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ 1 số ít (1인청 단수).
Phối hợp với động từ, người nói hỏi ý của người nghe về việc mà mình sắp hành động.
Hình thức trả lời là dạng mệnh lệnh (명령형) ‘ㅂ시오’.
Ví dụ:

최 선생님이 들어오셨는지 전화를 걸어볼까?
Tôi thử gọi điện xem ông Choi đã vào chưa nhé?.

이 사장님의 비서를 부를까요?.
Tôi gọi thư ký của giám đốc Lee nhé?.

2. Trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ 1 số nhiều (1 인청 복수).
Phối hợp với động từ, chủ ngữ là ‘우리’ tức bao gồm cả người nghe, hình thức trả lời lúc này là dạng đề nghị (청유형) ‘ㅂ시다’.

Ví dụ:

저기 나무 그늘에서 쉴까요?.
Chúng ta nghỉ dưới bóng cây đằng kia nhé?

우리가 사는 지구를 보호하기 위해서 뭘 해야 할까요?.
Chúng ta phải làm gì để bảo vệ trái đất mà chúng ta đang sống đây?.

3. Trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ 3 (3 인칭).

Kết hợp rộng rãi với động từ, tính từ, động từ 이다, diễn đạt sự suy đoán của người nói đối với hành động hay trạng thái của chủ ngữ.

Dùng câu trả lời có ‘(으)ㄹ 것입니다’ hay hình thức tương tự.

Ví dụ:

누가 이길까요? 한국 선수가 이길까요?.
Ai thắng đây? Vận động viên Hàn Quốc thắng chứ?.

산에 심은 나무들이 잘 자랄까요?.
Các loại cây trồng trên núi lớn tốt chứ?.

여기서 전주까지 기차로 얼마나 걸릴까요?.
Từ đây đến Jeon-ju đi bằng xe lửa mất bao lâu?.

그 다이아몬드가 정말 진짜일까요?.
Viên kim cương đó thực sự là đồ thật chứ?.

이 화초가 실내에서 잘 살까요?.
Loài hoa cỏ này sống tốt trong nhà chứ?.

4.Trường hợp hỏi người nghe về khả năng đối với hành động mà không liên quan đến ngôi thứ của chủ ngữ
Câu trả lời dùng dạng ‘(으)ㄹ 것입니다’.


Ví dụ:

길이 미끄러운데 버스가 여기까지 올까요?.
Đường xà trơn trợt, xe buýt chạy đến đây chứ?.

학생들이 이 문제를 틀리지 않고 풀까요?.
Các bạn học sinh giải không sai bài toán này chứ?.

여당 의원들이 옳바른 판단을 할까?.
Các nghị sĩ đảng chính phủ phán đoán đúng chứ?.

부유한 가정에서 자란 아이들이 힘든 훈련을 참고 견딜까?.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu chịu đựng được sự huấn luyện vất vả?.

우리 모두가 힘을 합친다면 다시 일어날까요?.
Nếu tất cả chúng ta hợp sức thì trỗi dậy trở lại được chứ?.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).