Monday, October 31, 2016

Vĩ tố liên kết 자마자 vừa.. ngay, lập tức

Cấu tạo:
Gắn vào sau động từ thể hiện hành động trước và sau liên kết với nhau, thì của động từ không được chia.

ý nghĩa:Thể hiện hành động trước đó vừa kết thúc thì hành động sau xảy ra ngay lập tức, trong một số trường hợp nào đó thì hành động trước và sau kết thúc, mức độ thời gian diễn ra ngắn hơn.

예) 우리는 만나자마자 헤어졌어요
Chúng tôi vừa gặp nhau liền chia tay

밖에 나가자마자 비가왔어요
Vừa ra ngoài trời ngay lập tức trời mưa
Tư liu tham kho:Từ điển ngữ pháp tiếng HànSoạn giả: Vip.pro.04
Source: diendanngonngu