Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 더군요

Cấu tạo: Vĩ tố hồi tưởng 더 + vĩ tố kết thúc câu 군요. Đóng vai trò kết thúc câu trần thuật chủ ngữ luôn là ngôi thứ 3.

Ý nghĩa: Diễn tả người nói trực tiếp trải qua trong quá khứ, nhớ lại và nói.

예) 그녀는 좋은 아내더군요.
Cô ấy là một người vợ tốt.

아버지는 화가 많이 나셨더군요.
Ba đã giận lắm đó.

Soạn giả: vip.pro.04
Source: diendanngonngu