Monday, October 17, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1951-1975)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1951. 정확히         |  () (một·cách) chính·xác (부사) = exactly
1952. 지치다         |  () mệt·mỏi, kiệt·sức (동사
                               | = (기운이 빠지다) be[get, become] tired , be exhausted
1953. 청년             | 靑年 (thanh·niên) thanh·niên (명사) = young man, youth
1954.                  |  () lưỡi (명사) = tongue
1955. 확대하다     | 擴大 (khuếch đại) mở·rộng (quy·mô, phạm·vi), 
                               | khuếch·đại (độ·lớn) (동사
                               | = (규모·범위 등을) [명사] expand, enlarge
1956. 후춧가루     |  () bột hồ·tiêu (명사) = ground pepper
1957. 건설하다     | 建設 (kiến·thiết) kiến·thiết, xây·dựng (동사
                               | = to construct
1958. 경쟁력         | 競爭力 (cạnh tranh lực) sức cạnh·tranh (명사
                               | = competitiveness
1959. 마침             |  () đúng lúc (부사) = (필요한 때에) just, just in time
1960. 신용             | 信用 (tín·dụng) tín·dụng (명사) = credit, confidence, trust
1961. 연락             | 連絡 (liên lạc) liên·lạc (명사) = contact
1962. 온몸             |  () toàn·thân (명사) = whole body
1963.                  | (tình) tình (명사
                               | = (사랑, 친근감) affection, attachment
1964. 정신적         | 精神的 (tinh·thần·đích) (về) tinh·thần ([관형사·명사]) = mental
1965. 증상             | 症狀 (chứng trạng) triệu·chứng (명사) = symptom
1966. 출연하다     | 出演 (xuất·diễn) xuất·diễn, ra diễn (동사
                               | = appear on the stage, act
1967.                  |  () dao (명사) = knife
1968. 한꺼번에     |  () (tất cả) một lượt, đồng·thời (부사) = (all) at once; 
                               | (동시에) at the same time; (모두) all together
1969. 강제             | 强制 (cường chế) cưỡng chế (명사) = compulsion, coercion
1970. 건너다         |  () (băng/vượt) qua (동사) = cross (over)
1971. 깨다             |  () tỉnh giấc (동사) = (잠에서) wake (up) , (formal) awaken
1972. 낚시             |  () câu cá (명사) = fishing
1973. 다가가다     |  () đến gần (동사) = (접근하다) approach, go near
1974. 문자             | 文字 (văn tự) chữ, kí·tự (명사
                               | = (글자) letter; (한자·기호 등의) character
1975. 묻다             |  () vấy, nhuộm (máu, mực, đất) (동사
                               | = (피·잉크·흙 등이) be stained with, be smeared with

Các ví·dụ với mỗi từ

1951. 정확히     |  () (một·cách) chính·xác (부사) = exactly
a) 그녀가 무슨 말을 했는지 정확히 기억나지 않는다. = Tôi không thể nhớ chính·xác cô ấy đã nói gì. = I can't remember exactly what she said.
Từ đồng nghĩa:

1952. 지치다     |  () mệt·mỏi, kiệt·sức (동사) = (기운이 빠지다) be[get, become] tired , be exhausted
a) 나는 완전히 지쳤다. = Tôi đã hoàn·toàn kiệt·sức. = I'm tired out.
b) 아이는 울다가 지쳐 잠이 들었다. = Đứa trẻ khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. = Tired from crying, the child fell asleep.
Từ đồng nghĩa:

1953. 청년     | 靑年 (thanh·niên) thanh·niên (명사) = young man, youth
a) 그는 훌륭한 청년으로 성장했다. = Cậu ấy đã lớn lên thành một thanh·niên xuất·sắc. = He has grown into a fine young man.
Từ đồng nghĩa:

1954.      |  () lưỡi (명사) = tongue
a) 혀를 깨물다 = cắn lưỡi = bite one's tongue
Từ đồng nghĩa:

1955. 확대하다     | 擴大 (khuếch đại) mở·rộng (quy·mô, phạm·vi), khuếch·đại (độ·lớn) (동사) = (규모·범위 등을) [명사] expand, enlarge
a) 수사의 범위를 확대하다 = mở·rộng phạm·vi điều·tra = expand the range of investigation
b) 사진을 확대하다 = khuếch·đại hình·ảnh = enlarge a photograph
Từ đồng nghĩa:

1956. 후춧가루     |  () bột hồ·tiêu (명사) = ground pepper
a) 후춧가루 건네 주시겠어요? = Anh có thể đưa cho tôi ít bột tiêu không? = Would you pass me the pepper, please?
Từ đồng nghĩa:

1957. 건설하다     | 建設 (kiến·thiết) kiến·thiết, xây·dựng (동사) = to construct
a) 다리를 건설하는 2 걸렸다. = Cây cầu này xây mất 2 năm. = The construction[erection] of the bridge took two years.
Từ đồng nghĩa:

1958. 경쟁력     | 競爭力 (cạnh tranh lực) sức cạnh·tranh (명사) = competitiveness
a) 한국의 국가 경쟁력 순위가 세계 17위로 상승했다. = Sức cạnh·tranh quốc·gia của Hàn·Quốc đã tăng lên vị·trí thứ 17 trên thế·giới. = Korea's growth competitiveness index has risen to No.17 in the world.
Từ đồng nghĩa:

1959. 마침     |  () đúng lúc (부사) = (필요한 때에) just, just in time 
a) 마침 당신 이야기를 하고 있었어요. = Đúng lúc vừa nói chuyện về anh . = We were just talking about you.
b) 마침 왔어요. = Anh đã đến thật đúng lúc. = You're here at just the right timing.
Từ đồng nghĩa:

1960. 신용     | 信用 (tín·dụng) tín·dụng (명사) = credit, confidence, trust
a) 신용을 얻다 = lấy được lòng tin của ai = gain sb's credibility
b) 신용을 잃다 = mất lòng tin, mất sự tín·nhiệm = lose credibility
Từ đồng nghĩa:

1961. 연락     | 連絡 (liên lạc) liên·lạc (명사) = contact
a) 아래 전화번호로 연락 주세요. = Xin hãy liên·lạc theo số điện·thoại dưới đây. = Please contact us at the following telephone number.
Từ đồng nghĩa:

1962. 온몸     |  () toàn·thân (명사) = whole body
a) 그의 온몸에 독이 퍼졌다 = Chất độc đã lan ra toàn thân anh ấy. = The poison spread throughout his entire[whole] body.
b) 그는 온몸에 화상을 입었다. = Anh ấy đã bị bỏng toàn thân. = He has burns all over his body.
Từ đồng nghĩa:

1963.      | (tình) tình (명사) = (사랑, 친근감) affection, attachment
a) 사람의 정이 그립다. = Tôi nhớ tình người. = I long for warm human affection.
b) 자매는 서로 간에 정이 깊다. = Giữa chị em gái với nhau có tình sâu·đậm. = The sisters have a deep affection for one another. (자매 ( tỉ muội) = chị em gái = sisters)
Từ đồng nghĩa:

1964. 정신적     | 精神的 (tinh·thần·đích) (về) tinh·thần ([관형사·명사]) = mental
a) 정신적으로 충격을 받다. = Nhận đả·kích lớn về tinh·thần = be psychologically traumatized (by)
b) 그녀는 정신적으로 문제가 있다. = Cô ấy có vấn·đề về tinh·thần (tâm·lí). = She has psychological[mental] problems.
Từ đồng nghĩa:

1965. 증상     | 症狀 (chứng trạng) triệu·chứng (명사) = symptom
a) 이런 증상이 계속되면 의사에게 진찰을 받아 봐야 한다. = Nếu triệu·chứng này vẫn tiếp·tục thì anh phải đi khám bác·sĩ. = If these symptoms continue, you need to be examined by a doctor. (진찰 診察(chẩn sát) chẩn khám = examination)
Từ đồng nghĩa:

1966. 출연하다     | 出演 (xuất·diễn) xuất·diễn, ra diễn (동사) = appear on the stage, act
a) 춘향 역으로 출연하다 = đóng/diễn vai 춘향 = appear as Chunhyang
b) 영화에 출연하다 = đóng phim = be[appear; act] in a movie[film]
c) 드라마에 출연하다 = đóng phim drama = play a role in a TV series[drama]
d) 그는 TV 출연했다. = Anh ấy xuất·hiện trên tivi. = He appeared[came out] on television.
e) 그녀는 다음 쇼에 특별 게스트로 출연할 예정이다. = Cô ấy sẽ xuất·hiện trên show tuần·tới với tư·cách là khách·mời đặc·biệt. = She will make a special guest appearance on next week's show.
Từ đồng nghĩa:

1967.      |  () dao (명사) = knife
a) 칼을 갈다 = mài dao = sharpen a knife
b) 칼로 자르다 = cắt bằng dao = cut sth with a knife
Từ đồng nghĩa:

1968. 한꺼번에     |  () (tất cả) một lượt, đồng·thời (부사) = (all) at once; (동시에) at the same time; (모두) all together
a) 청구서들이 한꺼번에 날아왔다. = Các hóa·đơn bay đến cùng một lượt. = The bills came all at once.
Từ đồng nghĩa:

1969. 강제     | 强制 (cường chế) cưỡng chế (명사) = compulsion, coercion
a) 그는 무능하다는 이유로 강제 퇴직을 당했다. = Anh ta bị cưỡng chế thôi việc vì không có năng lực. = He was forced[pushed] out of his job because of incompetence.
Từ đồng nghĩa:

1970. 건너다     |  () (băng/vượt) qua (동사) = cross (over)
a) 다리를 건너다 = băng/đi qua cầu = cross[go across] the bridge
b) 강을 건너다 = (vượt) qua sông = cross a river
c) 길을 건널 때는 조심하세요. = Xin hãy chú·ý khi băng qua đường. = Be careful when you cross the street.
Từ đồng nghĩa:

1971. 깨다     |  () tỉnh giấc (동사) = (잠에서) wake (up) , (formal) awaken
a) 그의 고는 소리에 잠이 깼다. = Tiếng ngáy của anh ta làm tôi tỉnh giấc ngủ. = His snoring woke me up.
b) 아기가 깼나요? = Em bé thức dậy chưa? = Has the baby woken (up) yet?
Từ đồng nghĩa:

1972. 낚시     |  () câu cá (명사) = fishing
a) 나는 주말마다 낚시를 하러 간다. = Tôi đi câu cá vào mỗi cuối tuần. = I go fishing every weekend.
Từ đồng nghĩa:

1973. 다가가다     |  () đến gần (동사) = (접근하다) approach, go near
a) 그녀는 창가로 다가가 밖을 내다보았다. = Cô ấy đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. = She approached the window and looked out.
Từ đồng nghĩa:

1974. 문자     | 文字 (văn tự) chữ, kí·tự (명사) = (글자) letter; (한자·기호 등의) character
a) 고대문자를 연구하다 = nghiên·cứu chữ·viết cổ·đại = study ancient scripts[letters; characters]
b) 영어 알파벳에는 26개의 문자가 있다. = Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái. = There are 26 letters in the English alphabet.
Từ đồng nghĩa:

1975. 묻다     |  () vấy, nhuộm (máu, mực, đất) (동사) = (피·잉크·흙 등이) be stained with, be smeared with
Nghĩa khác: hỏi; chôn·cất
a) 묻은 = áo vấy máu = bloodstained clothes
b) 그의 얼굴에 진흙이 잔뜩 묻어 있었다. = Mặt anh ấy dính đầy bùn. = His face was smeared with mud.
c) 셔츠에 잉크가 묻었다. = Mực vấy (làm dơ, nhuốm) áo sơ·mi. = My shirt got stained with ink.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/2012/08/6000-most-common-korean-words-2.html
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com