Sunday, October 16, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1926-1950)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1926. 구입하다     |  購入  (cấu nhập) mua vào (동사) = (formal) purchase
1927. 날다             |  () bay (동사) = (하늘을) fly
1928. 너머             |  () vượt (명사) = beyond
1929. 여간             | 如干 (như cán) một chút (부사) =  a little
1930. 마련             |  () chuẩn·bị, dự·tính (명사) = preparing
1931.                  |  () thịt (명사) = (신체 조직) flesh
1932. 선장             | 船長 (thuyền trưởng) thuyền trưởng (명사) = captain (of a ship)
1933. 설탕             | 雪糖 (tuyết·đường) đường trắng (명사) = sugar
1934. 순수하다     | 純粹 (thuần·túy) thuần·túy (형용사) = pure
1935. 스타일         |  () style, phong·cách (명사) = (옷·머리 등의) style
1936. 시점             | 時點 (thì·điểm) thời·điểm (명사) = point in time
1937. 싸다             |  () rẻ (형용사) = cheap
1938. 의사             | 意思 (ý tứ) ý, ý·định (명사
                               | = (생각) mind, idea; (의향) intention
1939. 집중             | 集中 (tập·trung) tập·trung (명사) = concentration
1940. 코드             |  () code (máy·tính), mã (명사) = (컴퓨터의 기호 체계) code
1941. 큰일             |  () việc lớn (명사) = (중요한 )   important thing
1942. 거짓말         |  () [거ː진말] lời nói dối (명사) = lie
1943. 대단하다     |  () [대ː단하다] to·lớn (형용사) = (엄청나다) great, huge; 
                               | (매우 뛰어나다) great, outstanding
1944. 대단히         |  () rất, (rất) nhiều (부사) = very, (very) much
1945. 마주             |  () đối mặt (부사) = face to face
1946. 세계관         | 世界觀 (thế·giới·quan) thế·giới·quan (명사
                               | = a view of the world
1947. 온통             |  () tất·cả (명사) = Wholly, entirely
1948. 의존하다     | 依存 (y tồn) phụ·thuộc (동사) = depend on, rely on
1949. 자세히         | 仔細 (tử tế) chi·tiết, rõ·ràng (부사) = in detail
1950. 점심             | 點心 (điểm tâm) [점ː심] bữa ăn trưa (명사) = lunch

Các ví·dụ với mỗi từ
1926. 구입하다     |  購入  (cấu nhập) mua vào (동사) = (formal) purchase
a) 미리 티켓을 구입하세요. = Xin hãy mua vé trước. = Please purchase your ticket in advance.
Từ đồng nghĩa:

1927. 날다     |  () bay (동사) = (하늘을) fly
a) 높이 나는 새가 멀리 본다. = Chim bay cao thấy xa. = The higher a bird flies, the farther it can see.
Từ đồng nghĩa:

1928. 너머     |  () vượt (명사) = beyond
a) 공이 지붕 너머로 날아갔다. = Bóng bay vượt qua mái nhà. = The ball flew over the roof.
b) 너머로 해가 졌다. = Mặt·trời đã sau núi. = The sun has set beyond the mountain.
c) 너머에 이웃 마을이 있다. = Vượt núi là tới ngôi làng bên cạnh. = The neighboring village is beyond the mountain.
Từ đồng nghĩa:

1929. 여간     | 如干 (như cán) một chút (부사) =  a little
a) 그의 고집도 여간 아니다. = Sự cố·chấp của anh ấy là không nhỏ. = He's terribly stubborn.
b) 비는 여간해서 그칠 같지 않았다. = Mưa có vẻ không tạnh ngay. = The rain didn't look like it was going to let up anytime soon.
c) 아이를 키우는 것은 여간 어려운 일이 아니다. = Việc nuôi·dạy con·cái không phải là chuyện dễ·dàng (khó không ít). = Parenting is extremely challenging.
Từ đồng nghĩa:

1930. 마련     |  () chuẩn·bị, dự·tính (명사) = preparing
a) 잔치에서는 음식 마련이 가장 문제이다. = Vào ngày lễ việc chuẩn·bị món ăn là vấn·đề lớn.
Từ đồng nghĩa:

1931.      |  () thịt (명사) = (신체 조직) flesh
고기 gồm có 살 (thịt) và 뼈 (xương)
a) 살이 찌다 = tăng cân = gain[put on] weight
b) 살이 빠지다 = giảm cân = lose weight
Từ đồng nghĩa:

1932. 선장     | 船長 (thuyền trưởng) thuyền trưởng (명사) = captain (of a ship)
a) 선장은 해적이었다. = Thuyền·trưởng Hook từng là hải·tặc. = Captain Hook was a pirate. = 해적 = 海賊 (hải tặc) = pirate
Từ đồng nghĩa:

1933. 설탕     | 雪糖 (tuyết·đường) đường trắng (명사) = sugar
a) 무설탕 캔디 = kẹo không đường = sugar·free candy
Từ đồng nghĩa:

1934. 순수하다     | 純粹 (thuần·túy) thuần·túy (형용사) = pure
a) 순수한 사랑 = tình·yêu thuần·khiết = pure love
b) 제품은 순수 국내 기술로 개발되었다. = Sản·phẩm này được phát·triển bằng công·nghệ thuần·túy trong nước. = This product was developed entirely with domestic technology.
Từ đồng nghĩa:

1935. 스타일     |  () style, phong·cách (명사) = (옷·머리 등의) style
옷·머리 등의) style     
a) 옷은 내가 좋아하는 스타일이다. = Cái áo đó là style tôi thích. = That's the style of clothing I like.
Từ đồng nghĩa:

1936. 시점     | 時點 (thì·điểm) thời·điểm (명사) = point in time
a) 문제는 적절한 시점에 다시 논의하기로 했다. = Chúng·tôi đã quyết·định sẽ bàn vấn·đề đó ở một thời·điểm thích·hợp. = We decided to discuss it again at an appropriate time. (적절 適切 (thích thiết) thích hợp = appropriate)
Từ đồng nghĩa:

1937. 싸다     |  () rẻ (형용사) = cheap
a) 엄청 싸다 = cực rẻ = be a real bargain
b) 싼값에 팔다 = bán giá rẻ = sell sth at a low price
Từ đồng nghĩa:

1938. 의사     | 意思 (ý tứ) ý, ý·định (명사) = (생각) mind, idea; (의향) intention
Nghĩa khác: 의사 醫師 (y sư) bác sĩ = doctor
a) 저는 아직 결혼할 의사가 없습니다. = Tôi vẫn chưa có ý·định kết·hôn. = I don't have any intention to get married just yet.
Từ đồng nghĩa:

1939. 집중     | 集中 (tập·trung) tập·trung (명사) = concentration
a) 나는 클래식을 들으면 집중이 잘다. = Nếu nghe nhạc cổ·điển thì tôi sẽ tập·trung tốt. = Classical music helps me concentrate.
Từ đồng nghĩa:

1940. 코드     |  () code (máy·tính), mã (명사) = (컴퓨터의 기호 체계) code
a) 접속 코드 = mã truy·cập = access code (for)
b) 악성 코드 = mã độc = spyware
Từ đồng nghĩa:

1941. 큰일     |  () việc lớn (명사) = (중요한 )   important thing
a) 마을에서는 큰일을 결정할 때마다 회의를 열었다. = Ở làng mỗi khi quyết·định việc lớn (người dân) mở hội·nghị. = The villagers had meetings whenever there were big decisions to be made.
Từ đồng nghĩa:

1942. 거짓말     |  () [거ː진말] lời nói dối (명사) = lie
a) 거짓말하다 = nói dối = to lie
Từ đồng nghĩa:

1943. 대단하다     |  () [대ː단하다] to·lớn (형용사) = (엄청나다) great, huge; (매우 뛰어나다) great, outstanding
a) 그는 야구에 대한 열정이 대단하다. = Anh ấy có sự nhiệt·tình to·lớn với môn bóng chày. = He has a tremendous enthusiasm for the baseball.
b) 그녀는 대단한 미인이다. = Cô ấy là đại·mĩ·nhân. = She's an awesome beauty.
Từ đồng nghĩa:

1944. 대단히     |  () rất, (rất) nhiều (부사) = very, (very) much
a) 대단히 즐거웠습니다. = Đã rất vui. = We were greatly amused.
b) 도와주셔서 대단히 고맙습니다. = Cảm·ơn rất nhiều vì đã giúp·đỡ. = I'm enormously grateful for your help.
Từ đồng nghĩa: 굉장히, 매우

1945. 마주     |  () đối mặt (부사) = face to face
a) 마주 보다 = nhìn mặt đối mặt = face each other
b) 마주 앉다 = ngồi đối mặt nhau = sit face to face (with)
c)
Từ đồng nghĩa:

1946. 세계관     | 世界觀 (thế·giới·quan) thế·giới·quan (명사) = a view of the world
a) 기계적 세계관 = thế·giới·quan cơ·học = the mechanical view of the world
b) 기독교적 세계관 = thế·giới·quan cơ·đốc·giáo = the Christian view of the world
Từ đồng nghĩa:

1947. 온통     |  () tất·cả (명사) = Wholly, entirely
a) 나는 온통 그녀 생각뿐이다. = Tất·cả những gì tôi nghĩ là cô ấy. = She's all I think about.
b) 장마로 집이 온통 물바다가 되었다. = Vì mùa mưa nên toàn·bộ ngôi nhà đã trở thành biển nước. = From the monsoon rains, the house has entirely flooded.
Từ đồng nghĩa:

1948. 의존하다     | 依存 (y tồn) phụ·thuộc (동사) = depend on, rely on
a) 부모에게 의존하다 = phụ·thuộc cha·mẹ = depend[rely] on one's parents
b) 우리 경제는 수출에 의존하고 있다. = Kinh·tế của chúng·ta phụ·thuộc vào xuất·khẩu. = Our economy is dependent on exports.
Từ đồng nghĩa:

1949. 자세히     | 仔細 (tử tế) chi·tiết, rõ·ràng (부사) = in detail
a) 자세히 이야기하다 = nói rõ = go into detail
b) 자세히 설명하다 = giải·thích rõ = give a full explanation
Từ đồng nghĩa:

1950. 점심     | 點心 (điểm tâm) [점ː심] bữa ăn trưa (명사) = lunch
a) 점심을 먹다 = ăn trưa = have[eat] lunch
b) 점심은 제가 살게요. = Tôi sẽ mua bữa trưa cho. (Tôi sẽ đãi bạn ăn bữa trưa.) = I'll buy you lunch.
c) 점심 = lúc ăn trưa = lunch time
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/2012/08/6000-most-common-korean-words-2.html
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com