Sunday, October 16, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1851-1875)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1851. 잠시             | 暫時 (tạm thì) tạm·thời, một lát (명사, 부사
                               | = for a moment
1852. 졸업하다     | 卒業 (tốt nghiệp) tốt nghiệp (동사) = to graduate
1853. 증거             | 證據 (chứng cứ) chứng cứ (명사) = evidence, proof
1854. 초점             | 焦點 (tiêu điểm) tiêu điểm (명사) = focus
1855. 포함되다     | 包含 (bao hàm) được bao·hàm (동사
                               | = to be included in
1856. 호랑이         |  () hổ (명사) = tiger
1857. 강화하다     | (cường hóa) tăng·cường, làm mạnh lên (동사
                               | = to reinforce, to strengthen
1858. 공포             | 恐怖  (khủng bố) khủng·bố, sợ·hãi (명사
                               | = 두려움) fear, terror
1859. 권위             | 權威  (quyền uy) quyền uy (명사
                               | = authority; (위신) prestige
1860.                  |  () ít hơn (부사
                               | = less, incompletely
1861. 미루다         |  () (날짜·일정 등을) trì·hoãn (동사) = to delay
1862. 본래             | 本來 (bổn lai) vốn dĩ ([명사, 부사]) = originally
1863. 부엌             |  () bếp (명사) = kitchen
1864. 세금             | 稅金 (thuế kim) tiền thuế (명사) = tax
1865. 실정             | 實情 (thực tình) tình·hình thực·tế (명사) = actual situation
1866. 영양             | 營養 (dinh dưỡng) dinh dưỡng (명사) = nutrition
1867. 육체             | 肉體 (nhục thể) thể·xác, thân·thể, cơ·thể (명사) = body
1868. 입구             | 入口 (nhập khẩu) lối vào (명사) = entrance
1869. 잔뜩             |  () rất, quá (부사) = very, (매우, 몹시) quite, heavily
1870. 적극             | 積極 (tích cực) tích cực (명사) = activeness, positiveness
1871. 최소한         | 最小限 (tối thiểu hạn) ít nhất (명사) = at least
1872. 펼쳐지다     |  () trải dài (quang·cảnh) (동사
                               | = (경치·광경 등이) spread, stretch out
1873. 경험하다     | 經驗 (kinh·nghiệm) trải·nghiệm (동사) = to experience
1874. 그이             |  () người đó, anh ấy (대명사) = that person, he[him]
1875. 넘치다         |  () tràn (동사) = (물이) overflow, run over

Các ví·dụ với mỗi từ

1851. 잠시     | 暫時 (tạm thì) tạm·thời, một lát (명사, ) = for a moment
명사:
a) 잠시 후에 다시 걸겠습니다. = Lát nữa tôi sẽ gọi lại. = I'll call back in a few minutes[in a while; pretty soon].
부사:
b) 나는 어젯밤에 그녀를 잠시 만났다. = Đêm qua tôi đã gặp cô ấy một lúc. = I met her briefly last night.
c) 잠시 기다려 주세요! = Xin hãy đợi một lát. = Wait a little while[a moment; a minute], please.
Từ đồng nghĩa: 잠깐

1852. 졸업하다     | 卒業 (tốt nghiệp) tốt nghiệp (동사) = to graduate
a) 그녀는 하버드대 물리학과를 졸업했다. = Cô ấy đã tốt·nghiệp ngành Vật·lí·học đại·học Harvard. = She graduated in physics from Harvard University.
Từ đồng nghĩa:

1853. 증거     | 證據 (chứng cứ) chứng cứ (명사) = evidence, proof
a) 증거를 수집하다 = thu·thập chứng·cứ = collect[gather] evidence
Từ đồng nghĩa:

1854. 초점     | 焦點 (tiêu điểm) tiêu điểm (명사) = focus
a) 나는 렌즈를 돌리면서 카메라 초점을 맞췄다. = Tôi xoay len chỉnh tiêu·điểm camera. = I adjusted the lens to focus the camera.
Từ đồng nghĩa:

1855. 포함되다     | 包含 (bao hàm) được bao·hàm (동사) = to be included in
a) 책에는 유익한 정보가 많이 포함되어 있다. = Nhiều thông·tin hữu·ích được bao·hàm trong cuốn sách này. = This book contains a lot of useful information.
Từ đồng nghĩa:

1856. 호랑이     |  () hổ (명사) = tiger
a) 알고 보니 그는 종이호랑이에 불과했다. = Theo những gì tôi biết thì anh ta bất·quá chỉ là con hổ giấy mà thôi. = It turned out that he was just a paper tiger.
Từ đồng nghĩa:

1857. 강화하다     | (cường hóa) tăng·cường, làm mạnh lên (동사) = to reinforce, to strengthen
a) 보안을 강화하다 = tăng·cường bảo·an (siết·chặt an·ninh) = tighten (up) security
b) 권력을 강화하다 = tăng·cường quyền·lực = enlarge[expand] one's power
Từ đồng nghĩa:

1858. 공포     | 恐怖  (khủng bố) khủng·bố, sợ·hãi (명사) = 두려움) fear, terror
nghĩa khác: 公布 (công bố)
a) 소녀의 눈은 공포로 가득했다. = Mắt thiếu·nữ tràn đầy nỗi sợ·hãi. = The girl's eyes were full of fear.
b) 이라크 아이들은 폭격의 공포 속에 살고 있다. = Trẻ·em Iraq sống trong sự khủng·bố của việc (bị) ném bom. = Iraqi children live in fear of bombings.
Từ đồng nghĩa:

1859. 권위     | 權威  (quyền uy) quyền uy (명사) = authority; (위신) prestige
a) 그는 실직 가장으로서의 권위를 상실했다. = Sau khi thất·nghiệp anh ta mất luôn quyền gia·trưởng. = After losing his job, he lost his authority[status] as the head of the house in his home. (상실 = 喪失(táng thất) = loss)
Từ đồng nghĩa:

1860.      |  () ít hơn (부사) = less, incompletely
a) 오늘은 어제보다 춥다. = Hôm nay ít lạnh hơn hôm qua./Hôm nay đỡ lạnh hơn hôm qua. = It is less cold today than yesterday.
b) 밥이 아직 되었다. = Cơm vẫn chưa được chín. = The rice is not ready[cooked; done] yet.
Từ đồng nghĩa:

1861. 미루다     |  () (날짜·일정 등을) trì·hoãn (동사) = to delay
a) 출발을 미루다 = trì·hoãn khởi·hành = delay[postpone; put off] the departure
Từ đồng nghĩa:

1862. 본래     | 本來 (bổn lai) vốn dĩ ([명사, 부사]) = originally
a) 그는 본래 말이 없는 사람이다. = Anh ấy vốn·dĩ là người thầm·lặng. = He is by nature a silent man.
Từ đồng nghĩa:

1863. 부엌     |  () bếp (명사) = kitchen
a) 부엌일을 하다 = làm việc bếp·núc = do kitchen work
Từ đồng nghĩa:

1864. 세금     | 稅金 (thuế kim) tiền thuế (명사) = tax
a) 세금을 내다[납부하다] = trả [đóng/nạp] tiền thuế = pay taxes[duties] (on)
Từ đồng nghĩa:

1865. 실정     | 實情 (thực tình) tình·hình thực·tế (명사) = actual situation
a) 제도는 한국 실정에 맞지 않다. = Chế·độ này không phù·hợp với tình·hình thực·tế của Hàn·Quốc. = This system is not appropriate for Korean society.
Từ đồng nghĩa:

1866. 영양     | 營養 (dinh dưỡng) dinh dưỡng (명사) = nutrition
a) 음식은 맛도 좋고 영양도 풍부하다. = Món ăn này vừa ngon vừa nhiều dinh·dưỡng. = This food is delicious and very nutritious, too.
Từ đồng nghĩa:

1867. 육체     | 肉體 (nhục thể) thể·xác, thân·thể, cơ·thể (명사) = body
a) 육체와 정신 = tinh·thần và thể·xác = body and mind
b) 그녀는 할리우드의 대표적인 육체파 여배우다. = Cô ấy là nữ diễn·viên quả bom sex đại·diện Hollywood. = She is one of the sexiest actresses of Hollywood.
c) 그는 강인한 정신력으로 육체적 고통을 이겨 냈다. = Nhờ tinh·thần mạnh·mẽ anh ấy đã chiến·thắng nỗi·đau thể·xác. = He overcame his physical pain with strong will power.
Từ đồng nghĩa:

1868. 입구     | 入口 (nhập khẩu) lối vào (명사) = entrance
a) 고속도로 입구 = lối vào cao·tốc = expressway entrance
Từ đồng nghĩa:

1869. 잔뜩     |  () rất, quá (부사) = very, (매우, 몹시) quite, heavily
a) ( 차게) 옷을 잔뜩 껴입다 = mặc quá nhiều áo = be heavily clothed
b) 잔뜩 먹다[마시다] = uống quá nhiều, ăn quá no = eat[drink] one's fill
c) very, (매우, 몹시) quite, heavily  = rất, quá
잔뜩 겁을 먹다 = quá sợ·hãi = be filled with fear
d) 잔뜩 취하다 = quá say  = be dead[heavily] drunk
e) 그는 화가 잔뜩 있다. = Anh ấy rất tức·giận. = He is very[quite] angry[upset].
Từ đồng nghĩa:

1870. 적극     | 積極 (tích cực) tích cực (명사) = activeness, positiveness
a) 적극 참여하다 = tham·gia tích·cực = actively participate (in)
Từ đồng nghĩa:

1871. 최소한     | 最小限 (tối thiểu hạn) ít nhất (명사) = at least
a) 최소한() 最小限()  = the minimum;
b) 손실을 최소한으로 줄이다 = giảm thiểu tổn·thất = reduce[keep; hold] the loss to a minimum
c) 그녀는 언제나 최소한 10 전에 약속 장소에 나간다. = Cô ấy luôn đến chỗ hẹn trước ít nhất 10 phút. = She's always at least ten minutes early for an appointment.
Từ đồng nghĩa:

1872. 펼쳐지다     |  () trải dài (quang·cảnh) (동사) = (경치·광경 등이) spread, stretch out
a) 아름다운 경치가 눈앞에 펼쳐졌다. = Cảnh đẹp trải dài/rộng ra trước mắt. = Beautiful scenery unfolded[spread out] before my eyes.
Từ đồng nghĩa:

1873. 경험하다     | 經驗 (kinh·nghiệm) trải·nghiệm (동사) = to experience
a) 다양한 경험을 하다 = trải·nghiệm đa·dạng = experience many things
Từ đồng nghĩa:

1874. 그이     |  () người đó, anh ấy (대명사) = that person, he[him]
그이1[그이]중요                          
[대명사]
1.
‘그 사람’을 조금 높여 이르는 삼인칭 대명사.
2.
여자가 다른 사람을 상대하여 자리에 없는 자기 남편이나 애인을 가리키는 삼인칭 ...

a) 나는 그이한테 부탁하고 싶어. = Tôi muốn nhờ anh ấy một việc. = I want to ask him a favour.
Từ đồng nghĩa:

1875. 넘치다     |  () tràn (동사) = (물이) overflow, run over
a) 맥주가 넘친다 = Bia tràn (li) = The beer is brimming over.
b) 국이 끓어 넘치고 있다. = Canh sôi đang trào ra ngoài. = The soup is boiling over.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:
6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/2012/08/6000-most-common-korean-words-2.html
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com