Sunday, October 16, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1801-1825)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1801. 여기저기     |  () đây đó, khắp mọi nơi (명사) = here and there, every where
1802. 여인             | 女人 (nữ nhân)  (명사) = woman, lady
1803. 운영하다     | 運營 (vận doanh) điều·hành (동사) = manage
1804. 평가하다     | 評價 (bình giá) đánh giá (동사) = to evaluate
1805.                  | (biểu) biểu·đồ, bảng·biểu (명사) = table, chart, diagram
1806. 필요성         | 必要 (tất·yếu) tính tất·yếu, sự cần·thiết (명사) = necessity need
1807. 감추다         |  () giấu (동사) = to hide, to conceal
1808. 머무르다     |  () ở lại, còn lại (동사) = stay, remain
1809. 부위             | 部位 (bộ vị) phần, khu·vực (명사) = part, region
1810. 비우다         |  () làm rỗng (동사) = to empty (out)
1811. 설치하다     | 設置 (thiết·trí) lắp·đặt (동사) = to install
1812. 십일월         | 十一月 (thập nhất nguyệt) tháng 11 (명사) = November
1813. 싸다             |  () quấn, bọc (동사) = to wrap up
1814. 아울러         |  () cùng nhau (부사) = together
1815. 지시             | 指示 (chỉ thị) chỉ·thị, hướng·dẫn, lệnh (명사) = direction, order
1816. 형성하다     | 形成 (hình·thành) hình·thành (동사) = to form
1817. 형제             | 兄弟 (huynh·đệ) anh em (명사) = brothers
1818. 화려하다     | 華麗 (hoa lệ) hoa lệ, lộng·lẫy (형용사) = fancy, splendid
1819. 거울             |  () gương (thủy·tinh); hình·mẫu (명사
                               | = 1) mirror  2) pattern, model or  exemplar
1820. 덧붙이다     |  () thêm (동사) = add
1821. 몇몇             |  () [면멷] một vài (관형사) = [면멷] some
1822. 무기             | 武器 (vũ khí) vũ khí (명사) = weapon
1823. 세계적         | 世界的  (thế giới đích) thế·giới ([관형사·명사]) = global, universal
1824. 안전             |  安全 (an toàn) an toàn (명사) = safety
1825. 양파             | · (dương) hành tây (명사) = onion

Các ví·dụ với mỗi từ


1801. 여기저기     |  () đây đó, khắp mọi nơi (명사) = here and there, every where
a) 여기저기 찾아다니다 = đi tìm khắp nơi = search everywhere[far and wide]
b) 여기저기서 사람들이 모여들었다 = Người từ nhiều nơi tụ về. = People came from all[different; various] quarters.
Từ đồng nghĩa:

1802. 여인     | 女人 (nữ nhân)  (명사) = woman, lady
a) 의중의 여인 = ý trung nữ nhân (người phụ·nữ trong tim) = a girl of one´s heart
b) 남장한 여인 = nữ nhân cải nam trang = a woman (dressed) in male attire
Từ đồng nghĩa:

1803. 운영하다     | 運營 (vận doanh) điều·hành (동사) = manage
a) 조직을 운영하다 = điều·hành tổ·chức = manage[run; operate] an organization
b) 호텔을 운영하다 = điều·hành khách·sạn = run a hotel
c) 홈페이지를 운영하다 = vận·hành website/homepage = run a website
Từ đồng nghĩa:

1804. 평가하다     | 評價 (bình giá) đánh giá (동사) = to evaluate
a) 공정한 평가를 내리다 = đánh·giá công·bằng = make a fair estimation
b) 나는 그녀를 높이 평가한다 = Tôi đánh·giá cao cô ấy. = I think highly of her.
Từ đồng nghĩa:

1805.      | (biểu) biểu·đồ, bảng·biểu (명사) = table, chart, diagram
a) 표를 그리다 = vẽ biểu·đồ = draw a chart[graph; diagram]
b) 표를 만들다[작성하다] = tạo bảng·biểu = make a table
Từ đồng nghĩa:

1806. 필요성     | 必要 (tất·yếu) tính tất·yếu, sự cần·thiết (명사) = necessity need
a) 환경보호의 필요성을 느끼다 = cảm·thấy sự·cần·thiết của việc bảo·vệ môi·trường = feel the need to protect the environment
b) 국방의 필요성을 강조하다 = nhận·mạnh sự thiết·yếu của quốc·phòng = stress the need[necessity] of national defense
Từ đồng nghĩa:

1807. 감추다     |  () giấu (동사) = to hide, to conceal
a) 몸을 감추다 = giấu mình = to hide oneself (behind, under, in)
b) 얼굴을 감추다 = giấu mặt = hide one's face
Từ đồng nghĩa:

1808. 머무르다     |  () ở lại, còn lại (동사) = stay, remain
a) 어디서 머무실 겁니까? = Anh sẽ ở lại đâu? = Where will you stay?
b) 얼마나 머무실 예정입니까? = Anh định ở lại bao lâu? = How long are you going to stay?
Từ đồng nghĩa:

1809. 부위     | 部位 (bộ vị) phần, khu·vực (명사) = part, region
a) 쇠고기는 어느 부위가 제일 맛있나요? = Thịt bò thì phần nào ngon nhất? = Which part of beef tastes best?
b) 나는 몸의 은밀한 부위에 문신이 있다. = Tôi có hình xăm ở chỗ bí·mật trên cơ·thể. = I have a tattoo on a secret place.
Từ đồng nghĩa:

1810. 비우다     |  () làm rỗng (동사) = to empty (out)
a) 휴지통을 비우다 = làm rỗng thùng rác (đổ rác) = empty a trash can
b) 잔을 비우다 (마시다) = làm rỗng ly (uống cạn ly) = drain one's glass
Từ đồng nghĩa:

1811. 설치하다     | 設置 (thiết·trí) lắp·đặt (동사) = to install
a) TV 안테나가 잘못 설치되어 있다. = An·ten TV bị cài·đặt sai. = The TV antenna is not properly installed.
b) 에어컨 설치 공사가 끝났다 = Việc lắp·đặt máy điều·hòa không·khí đã hoàn·tất. = The installation of the air conditioner is finished.
Từ đồng nghĩa:

1812. 십일월     | 十一月 (thập nhất nguyệt) tháng 11 (명사) = November
a) 많은 때문에 육월과 십일월은 걱정스러운 달이다. = Tháng 6 và tháng 11 đáng ngại vì mưa nhiều. = June and November are the worst owing to rains.
Từ đồng nghĩa:

1813. 싸다     |  () quấn, bọc (동사) = to wrap up
a) 아기를 포대기로 싸다 = quấn em bé bằng chăn để địu lên người = wrap a baby in a baby blanket (포대기 = chăn/mền của em·bé = baby blanket, carrier blanket)
b) 선물을 예쁜 포장지로 싸다 = gói quà bằng giấy gói đẹp = wrap a gift in pretty wrapping paper
Nghĩa khác: rẻ
Từ đồng nghĩa:

1814. 아울러     |  () cùng nhau (부사) = together
a) 남녀 [男女]
남자와 여자를 아울러 이르는 .
b) 부모1 [父母]
아버지와 어머니를 아울러 이르는 .
Từ đồng nghĩa: 께같이,

1815. 지시     | 指示 (chỉ thị) chỉ·thị, hướng·dẫn, lệnh (명사) = direction, order
a) 지시받은 대로 해라 = hãy làm theo chỉ·thị/lệnh = Follow as ordered.
b) 지시 사항을 읽어 보세요 = Xin hãy xem kĩ hướng·dẫn. = Please read the directions[instructions] carefully.
Từ đồng nghĩa:

1816. 형성하다     | 形成 (hình·thành) hình·thành (동사) = to form
a) 인격 형성 = hình·thành nhân·cách = character building
b) 여론을 형성하다 = tạo dư·luận = form public opinion
Từ đồng nghĩa:

1817. 형제     | 兄弟 (huynh·đệ) anh em (명사) = brothers
a) 그들은 피를 나눈 형제다. = Họ là anh em ruột. = They are blood·related brothers.
Từ đồng nghĩa:

1818. 화려하다     | 華麗 (hoa lệ) hoa lệ, lộng·lẫy (형용사) = fancy, splendid
a) 그녀는 화려한 무대 의상을 입고 있었다 = Cô ấy mặc trang·phục sân·khấu lộng lẫy. = She was wearing a fancy stage costume.
b) 화려한 결혼식을 치르다 = tổ·chức đám cưới hoành tráng = have a fancy wedding
Từ đồng nghĩa:

1819. 거울     |  () gương (thủy·tinh); hình·mẫu (명사) = 1) mirror  2) pattern, model or  exemplar
a) 그는 거울 속에 비친 자기 얼굴을 보았다. = Anh ấy nhìn mặt mình phản chiếu trong gương. = He looked at his face reflected in the mirror.  (비치다 = được phản chiếu = to be reflected (in))
Từ đồng nghĩa:

1820. 덧붙이다     |  () thêm (동사) = add
a) 가지 덧붙일 말이 있습니다. = Tôi muốn nói thêm một điều. = I want to add one more thing.
Từ đồng nghĩa:

1821. 몇몇     |  () [면멷] một vài (관형사) = [면멷] some
[수사] ‘몇’을 강조하여 이르는 .
[관형사] ‘몇’을 강조하여 이르는 .
a) 그들 몇몇은 버스로 갔다. = Một vài người trong số họ đi bằng xe bus. = Some of them went by bus.
Từ đồng nghĩa:

1822. 무기     | 武器 (vũ khí) vũ khí (명사) = weapon
a) 신무기를 개발하다 = phát·triển vũ·khí mới = develop new weapons
Từ đồng nghĩa:

1823. 세계적     | 世界的  (thế giới đích) thế·giới ([관형사·명사]) = global, universal
a) 세계적으로 유명한 건축가 = kiến·trúc·sư nổi·tiếng thế·giới = a world·famous[world·renowned] architect
Từ đồng nghĩa:

1824. 안전     |  安全 (an toàn) an toàn (명사) = safety
a) 안전 운전하다 = lái xe an toàn = safely drive
b) 안전을 위해 헬멧을 주십시오. = Vì an toàn  xin hãy đội mũ bảo·hiểm. = Wear a helmet for your own safety.
Từ đồng nghĩa:

1825. 양파     | · (dương) hành tây (명사) = onion
a) 양파 껍질을 벗기다 = lột vỏ hành tây = peel an onion
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/2012/08/6000-most-common-korean-words-2.html
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com