Wednesday, March 9, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1676-1700)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

1676. 주말                | 週末 (chu mạt) cuối tuần (명사) = weekend
1677. 지혜                | 智慧 (trí huệ) trí tuệ (명사) = wisdom
1678. 참새                |  () chim sẻ (명사) = sparrow
1679. 화장품           | 化粧品  (hóa trang phẩm) mĩ phẩm (명사) = cosmetics
1680. 굵다               |  () (bộ·phận cơ·thể) mập, (nét) đậm (형용사) = thick, fat, bold
1681. 깨끗이           |  () sạch·sẽ (부사) = cleanly
1682. 낡다               |  () [낙따] cũ, rách nát (형용사) = old, worn (out)
1683. 내년               | 來年 (lai niên) năm tới  (명사) = next year
1684. 농산물          | 農産物 (nông sản vật) hàng nông·sản (명사) = agricultural products
1685. 눈앞               |  () (바로 ) ngay trước mắt (명사) = before one's eyes
1686. 대학생          | 大學生 (đại học sinh) sinh·viên (đại·học) (명사) = university's student
1687. 방문하다     | 訪問 (phỏng vấn) thăm (동사) = visit
1688. 붉다              |  () [북따] đỏ (màu đỏ của ớt, máu) (형용사) = red
1689. 사고              | 思考 (tư khảo) suy·nghĩ (명사) = thinking
1690. 순서              | 順序 (thuận tự) tuần·tự, thứ·tự (명사) = (차례) order, sequence
1691. 아무래도     |  () dù sao (부사) = no matter what
1692. 연구소         | 硏究所 (nghiên·cứu·sở) viện nghiên·cứu (명사) = reasearch institute
1693.                   |  () năm nay (=올해) (명사) = this year
1694. 위대하다     | 偉大 (vĩ·đại) vĩ·đại (형용사) = great, grand
1695. 이사              | 移徙 (di tỉ) di dời (chuyển nhà) (명사) = move (house moving)
1696. 지배하다     | 支配 (chi·phối) chi·phối (동사) = rule, control
1697.                    |  () khe hở (명사) = crack, gap (between)
1698. 가령              | 假令 (giả lệnh) giả dụ (부사) = supposing, such as
1699. 거대하다     | 巨大 (cự đại) khổng·lồ (형용사) = huge
1700. 닫다              |  () đóng (동사) = close

Các ví·dụ với mỗi từ


1676. 주말     | 週末 (chu mạt) cuối tuần (명사) = weekend
chu: tuần lễ, mạt: cuối
a) 그는 주말마다 등산을 간다. = Anh ấy đi leo núi mỗi cuối tuần. = He goes (mountain) hiking every weekend.
Từ đồng nghĩa:

1677. 지혜     | 智慧 (trí huệ) trí tuệ (명사) = wisdom
a) 그는 지혜와 용기를 모두 갖춘 지도자였다. = Ông ấy là nhà lãnh·đạo có trí·tuệ và dũng·khí. = He was a leader of wisdom and courage.
Từ đồng nghĩa:

1678. 참새     |  () chim sẻ (명사) = sparrow
a) 참새가 짹짹 울고 있다. = Chim sẻ đang kêu chéc chéc. = Sparrows are chirping[twittering].
Từ đồng nghĩa:

1679. 화장품     | 化粧品  (hóa trang phẩm) mĩ phẩm (명사) = cosmetics
a) 그녀는 고가의 수입 화장품만 쓴다. = Cô ấy chỉ dùng mĩ·phẩm nhập·khẩu đắt tiền. = She uses only high·priced, imported cosmetics.
b) 화장품을 바르다 = tô/trét mĩ·phẩm = apply[put on] cosmetics[makeup]
Từ đồng nghĩa:

1680. 굵다     |  () (bộ·phận cơ·thể) mập, (nét) đậm (형용사) = thick, fat, bold
a) 다리가 굵어서 고민이다. = Vì chân to nên tôi phiền·não. = I'm distressed that I have big[fat] legs.
b) 제목은 굵은 활자로 주세요. = Xin hãy làm tiêu·đề bằng chữ in đậm cho tôi. = Please put the title in bold. (활자 = 活字 (hoạt tự) kiểu (chữ để in) = type (for printing))
c) 여자는 팔뚝이 진짜 굵다. = Cánh tay người đàn bà đó quả·thực (rất) mập·mạp. = That woman's arms are really stout.
Từ đồng nghĩa:

1681. 깨끗이     |  () sạch·sẽ (부사) = cleanly
a) 그릇을 깨끗이 씻다 = rửa bát·đĩa sạch·sẽ = wash the dishes clean
Từ đồng nghĩa:

1682. 낡다     |  () [낙따] cũ, rách nát (형용사) = old, worn (out)
a) 낡은 자동차를 처분하다 = bán rẻ xe ô-tô cũ nát = sell off a battered[beat·up] car
b) 낡은 [가구] 버리다 = vứt quần·áo [đồ dùng] rách·nát [cũ nát] = throw away shabby[worn out] clothes[furniture]
c) 그는 낡은 세탁기 대를 공짜로 얻었다. = Cậu ấy lấy được một cái máy giặt cũ nát miễn phí. = He got an old washing machine for free.
Từ đồng nghĩa:

1683. 내년     | 來年 (lai niên) năm tới  (명사) = next year
năm kế tiếp ngay sau năm nay
a) 내년에 여기 다시 오고 싶다. = Tôi muốn trở lại đây vào năm tới. = I hope to return here next year.
b) 내년 초에 = vào đầu năm tới = early next year
Từ đồng nghĩa:

1684. 농산물     | 農産物 (nông sản vật) hàng nông·sản (명사) = agricultural products
a) 농산물 가격이 많이 떨어졌다. = Hàng nông·sản đã rớt giá nhiều. = The prices of farm produce have gone down a lot.
Từ đồng nghĩa:

1685. 눈앞     |  () (바로 ) ngay trước mắt (명사) = before one's eyes
a) 눈앞에서 사라져! = Hãy đi khuất mắt tôi. = Get out of my sight!
b) 눈앞에서 핸드백을 도난당했다. = Cái túi xách bị đánh cắp ngay trước mắt tôi. = The purse was stolen under my very nose.
Từ đồng nghĩa:

1686. 대학생     | 大學生 (đại học sinh) sinh·viên (đại·học) (명사) = university's student
a) 그녀는 고등학생이고 그는 대학생이다. = Cô ấy là học·sinh trung·học còn cậu ấy là sinh·viên đại·học. = She's in high school and he's in college.
Từ đồng nghĩa:

1687. 방문하다     | 訪問 (phỏng vấn) thăm (동사) = visit
a) 총리는 중국을 방문 중이다. = Thủ·tướng đang thăm Trung·Quốc. = The prime minister is visiting[on a visit to] China.
Từ đồng nghĩa:

1688. 붉다     |  () [북따] đỏ (màu đỏ của ớt, máu) (형용사) = red
a) 단풍이 붉게 물들기 시작했다 = Cây phong đã bắt·đầu nhuộm màu đỏ. = The maples have begun to turn red[crimson]. (물들다 = được nhuộm màu = be dyed)
b) 붉은 장미는 사랑과 정열의 상징이다. = Hoa hồng đỏ tượng·trưng cho tình·yêu và đam·mê. = The red rose is a symbol of love and passion. (정열 情熱 (tình nhiệt) = passion; 상징 象徵 (tượng trưng = symbol)
Từ đồng nghĩa:

1689. 사고     | 思考 (tư khảo) suy·nghĩ (명사) = thought, contemplation
a) 사고의 영역을 넓히다 = nghĩ rộng ra = expand the scope of one's thinking
b) 긍정적으로 사고하다 = suy·nghĩ tích·cực = think positively[optimistically]
c) 논리적으로 사고하다 = suy·nghĩ một cách logic = think logically
Từ đồng nghĩa:

1690. 순서     | 順序 (thuận tự) tuần·tự, thứ·tự (명사) = (차례) order, sequence
a) 회의 순서 = tuần·tự hội·nghị =  meeting procedure
b) 순서를 지키다 = giữ tuần·tự/thứ·tự = go in order
c) 순서를 바꾸다 = thay·đổi thứ·tự = change the order
Từ đồng nghĩa:

1691. 아무래도     |  () dù sao (부사) = no matter what
(아무리 생각해 보아도)     
a) 아무래도 느낌이 좋다. = Dù sao đi nữa cảm·giác vẫn không tốt. = I don't feel good about this.
b) 결과는 아무래도 좋다. = Kết quả dù sao vẫn tốt. = The result does not matter.
Từ đồng nghĩa:

1692. 연구소     | 硏究所 (nghiên·cứu·sở) viện nghiên·cứu (명사) = reasearch institute
a) 어학 연구소 = viện·nghiên·cứu ngôn·ngữ = the Language Research Institute
Từ đồng nghĩa:

1693.      |  () năm nay (=올해) (명사) = this year
a) 우리 애는 올해 초등학교에 들어갔다. = Năm nay tụi trẻ nhà tôi đã vào (trường) tiểu·học rồi. = Our kid (has) entered elementary school this year.
b) 올밤에 = vào mùa xuân năm nay = in the spring of this year
Từ đồng nghĩa:

1694. 위대하다     | 偉大 (vĩ·đại) vĩ·đại (형용사) = great, grand
a) 그는 한국이 낳은 위대한 예술가다. = Ông ấy là nghệ·sĩ vĩ·đại (sinh ra ở) Hàn·Quốc. = He is a great artist from Korea.
Từ đồng nghĩa:

1695. 이사     | 移徙 (di tỉ) di dời (chuyển nhà) (명사) = move (house moving)
a) 그의 가족은 3개짜리 집으로 이사했다. = Gia·đình anh ấy đã chuyển đến ở nhà có 3 phòng. = His family moved into a three·bedroom house.
Từ đồng nghĩa:

1696. 지배하다     | 支配 (chi·phối) chi·phối (동사) = rule, control
a) 무력으로 약소민족을 지배하다 = Chi·phối (điều·khiển) dân·tộc nhược·tiểu bằng vũ·lực = take control of a weaker people by military force
b) 우리는 자본의 논리가 지배하는 세상에 살고 있다. = Chúng·ta đang sống trong thế·giới bị chi·phối bởi logic của (chủ·nghĩa) tư·bản. = We live in a world dominated by the logic of capitalism.
Từ đồng nghĩa:

1697.      |  () khe hở (명사) = crack, gap (between)
a) 문틈으로 엿보다 = nhìn qua khe cửa = look through a crack in the door
b) 창문 틈으로 햇빛이 들어왔다. = Ánh nắng vào qua khe cửa sổ. = Sunlight came in through a crack in the window.
Từ đồng nghĩa:

1698. 가령     | 假令 (giả lệnh) giả dụ (부사) = supposing, such as
a) 가령 네가 입장이라면 어떻게 하겠니? = Giả·sử anh ở lập·trường của tôi thì anh sẽ làm thế nào? = Suppose you were in my position[shoes], what would you do?
Từ đồng nghĩa:

1699. 거대하다     | 巨大 (cự đại) khổng·lồ (형용사) = huge
a) 탐험가들은 거대한 지하 공간을 발견했다. = Các nhà thám·hiểm đã phát·hiện ra một hầm ngầm khổng·lồ. = The explorers discovered an enormous underground chamber.
Từ đồng nghĩa:

1700. 닫다     |  () đóng (동사) = close
a) 창문을 닫다 = đóng chặt cửa sổ = close[shut] the window tight
b) 은행은 시에 문을 닫나요? = Ngân·hàng mấy giờ thì đóng cửa ạ? = What time do the banks close?
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: 다열

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục