Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố kết thúc câu (하십시오체 thể 하십시오)

Phạm trù: 종결어미 (Vĩ tố kết thúc câu).

Cấu tạo: Đây là những vĩ tố kết thúc câu dạng trần thuật thuộc thể ‘하십시오’, gắn vào sau động từ, tính từ, động từ 이다. Diễn đạt sự đề cao rất nhiều của cách nói hình thức mang tính nghi thức, mang lại cảm giác tôn trọng.


문장형태
Hình thái câu
동사의 종류
Loại động/ tính từ
끝음절
Âm tiết cuối
하십시오체 종결어미
Vĩ tố kết thúc câu thể 하십시오
활용 예
Ví dụ ứng dụng
서술형
Dạng trần thuật
동작동사
Động từ
상태동사
Tính từ
자음
PA
습니다듣습니다, 좋습니다.
모음
NA
ㅂ니다삽니다, 기쁩니다
이다동사
Động từ 이다
자음
PA
-입니다책입니다
모음
NA
(이)ㅂ니다종이입니다, 종입니다
의문형
Dạng nghi vấn
동작동사
Động từ
상태동사
Tính từ
자음
PA
습니까?듣습니까?좋습니까?
모음
NA
ㅂ니까?삽니까? 기쁩니까?
이다동사
Động từ 이다
자음
PA
입니까?서울입니까?
모음
NA
(이)ㅂ니까?의자입니까? 의잡니까?
명령형
Dạng mệnh lệnh
동작동사
Động từ
자음
PA
읍시오읽으십시오

모음
NA
ㅂ시오쉬십시오
청유형동작동사
Động từ
자음
PA
-읍시다읽읍시다

모음
NA
ㅂ시다쉽시다


1. Có thể dùng vĩ tố chỉ thì và vĩ tố dạng tôn trọng đối với dạng trần thuật và dạng nghi vấn.

Ví dụ:

시내 가는 버스가 옵니다.
Xe bus vào nội thành đến kìa.

이 분이 우리 아버지십니다.
Vị này là ba tôi đấy ạ.

모두 일어나시기 바랍니다.
Xin mời mọi người đứng dậy.

백화점 앞은 복잡했습니다.
Trước siêu thị phức tạp lắm.

약속을 꼭 지키겠습니다.
Nhất định tôi sẽ giữ lời hứa.

실례지만 올해 연세가 어떻게 되십니까?.
Xin phép thất lễ năm nay ông được bao nhiêu tuổi ạ?.

누구한테서 편지가 왔습니까?.
Thư từ ai gửi đến vậy?.

선물을 어디에서 사려고 합니까?.
Chị định mua quà ở đâu ạ?.

어떻게 오셨습니까?.
Bà đến có gì không ạ?.

오늘은몇 시에 퇴근하려고 하십니까?.
Hôm nay anh định tan sở lúc mấy giờ?.

2. Dạng mệnh lệnh nhất định phải gắn vĩ tố dạng tôn trọng ‘시’ để dùng dưới dạng ‘(으)십시오’.
Hình thái phủ định của dạng mệnh lệnh và dạng đề nghị là ‘지 마십시오, 지 맙시다’.

Ví dụ:
여기서 잠깐만 기다리십시오.
Xin ông hãy chờ ở đây một tí thôi ạ.

이 소식을 다른 사람들에게 전해 주십시오.
Xin hãy chuyển tin này đến những người khác dùm.

앞으로는 늦지 마십시오.
Sau này đừng trễ nữa nhé.

잔디를 밟지 마십시오.
Xin đừng giẫm lên bãi cỏ.

물을 아껴 씁시다.
Hãy dùng nước tiết kiệm.

불우 이웃을 도웁시다.
Chúng ta hãy giúp đỡ láng giềng bất hạnh.

산 꼭대기까지 올라가 봅시다.
Chúng ta hãy thử lên đến đỉnh núi.

수업 시간에는 떠들지 맙시다.
Đừng làm ồn trong giờ học.

이 문제는 더 이야기하지 맙시다.
Chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa.

(Tư liệu tham khảo: Tư điển ngữ pháp tiếng Hàn).