Tuesday, November 1, 2016

Cấu trúc cú pháp (으)면-(으)ㄹ수록

Phạm trù: 통어적 구문 (Cấu trúc cú pháp).

Cấu tạo: Vĩ tố liên kết (으)면 + động từ + vĩ tố liên kết (으)ㄹ수록. Gắn vào cùng 1 động từ để nối liền mệnh đề đi trước với mệnh đề đi sau. Có thể dùng mỗi mình ‘(으)ㄹ수록 cũng được.

Ý nghĩa: Bằng cách lặp lại 2 lần cùng một động từ, diễn đạt sự lặp lại hành động nhiều lần hoặc mức độ trở nên nghiêm trọng.

Ví dụ:

한국말은 배우면 배울수록 더 재미있어요.
Tiếng Hàn càng học càng thú vị.

잠은 자면 잘수록 느는거야.
Càng ngủ càng say.

그 일은 생각하면 생각할수록 분한 생각이 들어요.
Việc đó càng nghĩ càng thấy phẩn nộ.

일은 안 하면 안 할수록 꾀가 나는 법입니다.
Càng không làm việc càng lắm thói tật.

이 그림은 보면 볼수록 깊은 맛이 있습니다.
Bức tranh này càng xem càng có ý vị sâu sắc.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).