Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 는/(으)ㄴ 가(요)?

Cấu tạo: Tùy theo loại động từ có patchim hay không có patchim hình thái sẽ chia khác nhau.

Ý nghĩa: Gắn với vĩ tố tôn trọng ‘요’ vào sau ‘(으)ㄴ/는가? để nói tôn trọng hơn so với ‘ㅂ니까?’.

예) 어디 아픈가?.
Đau ở đâu vậy?.

아니, 이게 꿈인가?.
Không, đây là giấc mơ sao?.

이렇게 늦은 시간에 웬일이신가요?.
Có việc gì vào giờ muộn thế này?.

Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn.

Soạn giả: vip.pro.04