Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố liên kết (이)든지

Phạm trù: Được dùng sau danh từ để liên kết danh từ đi trước với danh từ đi sau. Nếu danh từ kết thúc bằng một phụ âm thì dùng ‘이든지’, nếu kết thúc bằng một nguyên âm thì dùng ‘든지’.

Ý nghĩa: Diễn tả bất kể cái gì.
Ví dụ:

지하실이든지 창고든지 좀 빌려 주세요.
Hãy cho mượn phòng dưới đất hay nhà kho đi.

사무실에서든지 집에서든지 언제든지 일 생각만 합니다.
Bất kể ở văn phòng hay ở nhà, bất cứ lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến công việc.

언니하고든지 친구하고든지 구경을 다녀 봐요.
Hãy thử đi tham quan với chị hay bạn bè.

쌀이든지 야채든지 집에서 가져올 수 있는 건 다 가져와.
Mang theo hết những thứ có thể mang được từ nhà nào là gạo hay rau cải.

샌드위치든지 김밥이든지 뭐든지 만들자.
Chúng ta hãy làm bất cứ cái gì, Sandwich hay kimbap.


Chú thích:

1. ‘(이)든지’ được dùng kết hợp với các đại từ nghi vấn ‘누구, 어디, 언제, 무엇… hoặc phó từ nghi vấn ‘어떻게’.

Ví dụ:

무엇이든지 잘 먹는 사람이 건강해요.
Người ăn được bất cứ món gì thì khỏe mạnh.

내 방은 언제든지 열려 있습니다.
Phòng tôi được mở bất kỳ lúc nào.

누구든지 실수는 하는 거예요.
Bất cứ ai cũng có sai sót.

2. ‘(이)든지’ được rút gọn thành ‘든’.

3. Kết hợp với trợ từ khác, được dùng dưới dạng ’한테든지, (으)로든지, 에서든지, 에든지’.


(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).