Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố kết thúc câu (으)려고 (요)

Phạm trù: 종결어미 (Vĩ tố kết thúc câu).

Cấu tạo: Gắn vào sau động từ, là sự tỉnh lượt mệnh đề sau của câu có ‘(으)려고’.

Ý nghĩa: Diễn đạt người nói hỏi ý đồ của chủ ngữ hoặc tiên liệu ý đồ của chủ ngữ.
Ví dụ:

벌써 주무시려고요?.

Bác đã muốn ngủ rồi ư?.

이렇게 늦은 시간에 외출하려고?.
Em định ra ngoài vào giờ trễ như thế này ư?.

친구들에게 내 사생활 이야기를 하려고?.
Bạn định kể chuyện đời tư của tôi với bạn bè sao?.

우리 대문 앞에다가 주차를 하시려고요!.
Ông định đậu xe ở trước cổng chúng ta đó!.

우리들에게 선물을 하시려고요. 고맙워라.
Anh định tặng quà cho chúng tôi. Cám ơn nhé.

Chú thích:

Trường hợp được dùng dưới dạng ‘(으)면 어떻게 하려고 (요)?,( Thế là không được), 큰일 납니다 (Nguy to, gay to).


Ví dụ:

여행하다가 돈이 떨어지면 어쩔려고(요)?.
Đang du lịch mà cạn tiền thì bạn định làm sao?.

누가 보면 어쩔려고? (여기애서 나쁜 짓을 하니?).
Nếu ai đó thấy thì sao? (Hành động tồi ở đây ư?).

담배를 피우다가 선생님께 들키면 어떻게 하려고?.
Nếu đang hút thuốc mà bị thấy bắt gặp thì làm sao?.

아무리 부모가 자기 자식을 버리려고? (그럴 리는 없다 ).
Cha mẹ mà định bỏ con của mình à? (Không có lý đó đâu).

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).