Tuesday, November 1, 2016

Trợ từ bổ trợ 마따나

Phạm trù: 보조사 (Trợ từ bổ trợ).

Cấu tạo: Gắn vào sau danh từ diễn đạt nghĩa ‘처럼 ( như ), 같이 ( giống như ). Trợ từ này chỉ gắn vào sau ‘말’ hay ‘말씀’, và dùng 1 từ chỉ người ở phía trước ‘말’ hay ‘말씀’. Đây là trạng ngữ bổ nghĩa cho cả câu và từ ngữ tiếp nhận trạng ngữ ấy một cách khẳng định trở thành nội dung của câu.

Ý nghĩa: 
Chỉ được dùng với nghĩa ‘누구누구의 말처럼( như lời của ai đó ) , 누구누구의 말씀 같이 ( giống như lời ai đó).

Ví dụ:

김 선생 말마따나 우리가 좀 양보할 걸 그랬어요.
Chúng tôi nhượng bộ một tí như lời ông Kim.

어머니 말씀마따나 형만한 아우가 없나봐요.
Như lời mẹ thì dường như không có em nào bằng anh được.

애들 말마따나 참쪽팔리는대요.
Nói như lời bọn trẻ thì thật là mất mặt.

의사 선생님 말씀마다나 너는 무리를 하지 말아야 한다.
Bnạ đừng làm quá sức như lời bác sĩ dặn đấy nhé.

네 말마따나 밤잠을 못자서 신경이 날카로워졌나 보다.
Như lời bạn thì dường như không ngủ đêm được thì đầu óc minh mẫn ra.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).