Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 그리고

Cấu tạo: Khi có hai câu thì được đặt ở đầu câu sau để lien kết với câu trước.

Ý nghĩa: Diễn tả tính thời gian hay không gian của sự vật cùng với vĩ tố lien kết ‘고’.Vị ngữ của hai câu phải giống nhau.

예) 김 시장님이 오섰어요. 그리고 부인도 오셨어요.
Giám đốc Kim đã đến. Và phu nhân cũng đã đến.

아이들에게 과자를 나누어 주세요.
Hãy chia quà bánh cho những đứa trẻ.

그리고 귤도 나누어 주어야지요.
Còn quýt cũng phải chia nữa chứ?.

Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn.
Soạn giả: vip.pro.04