Monday, February 17, 2014

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)
Tháng 12 năm 2004[1], Viện Nghiên·cứu Quốc·gia về tiếng Hàn·Quốc (National Institute of Korean Language, 국립국어원) đã công·bố danh·sách 6000 từ thường gặp nhất . Những từ này được sắp·xếp thứ·tự dựa theo tần·số xuất·hiện và độ phức·tạp (độ khó hiểu về nghĩa) nên bạn chỉ cần biết một số ít từ thì đã có thể hiểu được toàn·bộ văn·bản (trên 90%) và tất nhiên cả những cuộc nói chuyện hàng ngày của người Hàn. Cách học này thực·sự rất hiệu·quả. Công·trình nghiên·cứu toàn·diện này là công·sức của rất nhiều học·giả nổi·tiếng trong lĩnh·vực giáo·dục về tiếng Hàn. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất, hầu như câu nào cũng có, rồi đến các từ khác tần số xuất·hiện sẽ giảm dần).[2]

Tiếng Hàn có tất cả khoảng 500'000 từ (tính cả 190'000 từ chuyên·môn kĩ·thuật, 70'000 từ Bắc Hàn (Triều Tiên), 20'000 thuật·ngữ tôn·giáo, và 12'000 từ cổ xưa) [10], nên nếu bạn học một cách thiếu khoa·học, bạ từ nào cũng học, thì bạn sẽ không thể nào mà nhớ hết và hiểu hết được lời người Hàn nói, hay đọc sách cũng không thể hiểu. Có những từ không bao giờ dùng đến tại sao bạn phải học? Trong khi có những từ bạn dùng thường xuyên thì bạn lại không biết. Bạn học tên các con vật như lạc đà, khủng long làm gì trong khi trong cuộc sống hầu như chẳng bao giờ bạn nhắc tới chúng? Vì thế bạn nên học có chọn·lọc có trọng·tâm. Biết 6000 từ này bạn có thể hiểu gần như mọi lời người Hàn nói, mọi câu trong sách báo của người Hàn.

Những từ bạn chưa biết rất hiếm gặp và bạn có thể dễ·dàng suy·đoán nghĩa theo văn·cảnh. Bạn cũng có thể tự suy·luận nghĩa của từ mới từ những từ mà bạn đã biết.

Dưới đây tôi sẽ cung·cấp cả gốc Hán và âm Hán Việt. Tại sao chúng ta lại phải học âm Hán Việt? Thứ nhất, vì 60% số từ vựng trong tiếng Hàn có gốc Hán! (Chỉ 35% từ vựng là từ thuần Hàn, 5% từ vựng còn lại là từ mượn, chủ yếu từ tiếng Anh và Pháp) [11] Thứ hai, vì nó giúp cho bạn học một mà biết mười!

Ví dụ: từ 학생 (hac xeng) là âm Hàn của chữ Hán 學生. Chữ Hán này có âm Việt là học·sinh, nghĩa là người đi học. Như vậy người Việt·Nam nói học thì người Hàn sẽ nói hac, người Việt nói sinh thì người Hàn  sẽ nói xeng. Lần sau bạn gặp chữ 학 nào khác không cần tra từ·điển bạn cũng có thể đoán được nghĩa của nó. Ví dụ: 학습 (học tập), 학비 (học phí), 과학 (khoa học), 문학 (văn học),...
Chữ 생 cũng như vậy: 생활 (sinh hoạt), 생일 (sinh nhật), 생존 (sinh tồn), 희생 (hi sinh), 고생 (khổ sinh), ...

Những chữ Hán này vẫn đang được sử·dụng trên báo·chí và truyền·hình của người Hàn hiện·nay! (và cả lúc người Hàn viết tên riêng thì cũng luôn có Hán tự đi kèm, rồi ở các bia chùa·chiền, cung·điện, kể cả kí·túc xá đại·học cũng ghi chữ Hán). Ngoài ra, khi thi TOPIK 5 và 6 người ta cũng yêu·cầu bạn phải biết đọc mấy ngàn chữ Hán nên sẽ rất hữu·ích cho các bạn về sau.

Có một điều lợi nữa. Đó là, những chữ Hán dạng phồn·thể này là chữ mà người Nhật, người Hàn Quốc, và người Việt·Nam ta đã dùng mấy ngàn năm nay. Nên nếu bạn học biết được, thì bạn có thể biết luôn cả tiếng Nhật, và có thể hiểu được cả những kinh·nghiệm quý·báu mà cha ông ta đã ghi lại qua hàng nghìn năm qua.

Tất·nhiên học để nhớ được mặt chữ Hán không dễ. Nên bước đầu bạn chỉ cần ghi nhớ âm Hán Việt. Điều này không khó và sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi ghi nhớ từ và khi đoán nghĩa từ mới.

(Để nghe phát·âm các từ này các bạn có thể dùng website từ·điển tiếng Hàn của người Hàn·Quốc naver.com (phần 국어) hoặc google translate. Tất·nhiên bạn nên học cách đọc bảng chữ cái tiếng Hàn trước·tiên (xem ở đây).
*Ví·dụ nghe từ 작년 (năm ngoái) phát·âm thế nào thì bạn vào website http://krdic.naver.com và gõ từ 작년.


Bạn sẽ thấy hiện ra biểu·tượng hình cái tai nghe (loa), click vào sẽ phát ra tiếng cho bạn nghe, bên cạnh có chú·thích cách đọc là [장년] và cả từ gốc Hán (昨年 (tạc·niên). Đây là chữ Hán cổ (phồn·thể), thứ chữ Hán mà người Nhật, người Hàn Quốc, và người Việt Nam ta đã dùng mấy ngàn năm nay. Bạn có thể dùng từ·điển Hán Việt để tra nghĩa nếu gặp từ khó http://www.hanviet.org/ (chọn bôi đen 昨年 copy rồi dán vào website rồi enter sẽ hiện ra nghĩa, tạc·niên, bấm vào chữ tạc sẽ ra nghĩa là " ngày hôm qua, 1 ngày trước, quá·khứ", niên là năm)
Có một cách khác để nghe phát·âm không chỉ của từ mà cả câu đó là bạn vào http://translate.google.com/ gõ vào văn·bản tiếng Hàn rồi bấm click vào biểu·tượng hình cái loa  http://translate.google.com/#ko/vi/%EC%9E%91%EB%85%84 ).Nếu bạn biết tiếng Anh bạn có thể dùng từ·điển http://endic.naver.com để tra các ví·dụ cho mỗi từ.Đối với mỗi người bình·thường như tôi và bạn mỗi từ mất trung·bình 5 phút mới có thể ghi sâu vào não được. Học xong rồi lại quên, rồi lại học, rồi lại quên chừng 5-6 lần gì đó là sẽ nhớ mãi, nên bạn đừng quá vội·vàng, nôn·nóng. :). Theo như tác·giả sách "The word brain, Hướng·dẫn cách học ngoại·ngữ nhanh nhất" thì bạn nên học ôn từ·vựng như sau: nếu bạn bắt·đầu học từ mới lần đầu vào ngày 0, thì ôn lại từ đó vào các ngày 1, 3, 6, 10, 17 và 31.

Lưu ý: Dưới đây là danh·sách từ·vựng và các ví·dụ cùng bản·dịch. Tác·giả Nguyễn·Tiến·Hải giữ bản·quyền toàn·bộ nội·dung này theo pháp·luật. Mọi hành·vi sao·chép, phát·hành, chế·biến lại mà không có sự chấp·thuận của tác·giả Nguyễn·Tiến·Hải bằng văn·bản đều không được phép.

Từ·loại:

명사 (名詞: danh·từ) = noun;
동사 (動詞: động·từ) = verb;
의존명사 (依存名詞: y·tồn danh·từ): danh·từ phụ·thuộc = bound noun,dependent noun;
대명사 (代名詞: đại·danh·từ): đại·từ nhân·xưng = pronoun;
형용사 (形容詞: hình·dung·từ): tính·từ = adjective;
관형사 (冠形詞: quán·hình·từ) = determiner;
부사 (副詞: phụ·từ) = adverb
사동사 (使動詞: sử·động·từ) = causative verb (xem bài viết về sử động từ tiếng Hàn)
자동사 (自動詞: tự·động·từ) nội·động·từ = intransitive verb (xem bài viết về tự động từ tiếng Hàn)
타동사 (他動詞: tha·động·từ) ngoại·động·từ = transitive verb (xem bài viết về tha động từ tiếng Hàn )
피동사 (被動詞: bị·động·từ) động·từ bị·động = passive verb
능동사 (能動詞: năng·động·từ) modal verb (?)

Mục·lục


Lưu ý: Mục từ từ 301 trở đi có tính phí, chi tiết xem ở  trang Hướng dẫn đặt mua.
(!) Words from 301 and their examples are not free, please see Guide for more details.
3301-3325, 3326-3350, 3351-3375, 3376-3400
3401-3425, 3426-3450, 3451-3475, 3476-3500
3501-3525, 3526-3550, 3551-3575, 3576-3600
3601-3625, 3626-3650, 3651-3675, 3676-3700
3701-3725, 3726-3750, 3751-3775, 3776-3800
3801-3825, 3826-3850, 3851-3875, 3876-3900
3901-3925, 3926-3950, 3951-3975, 3976-4000

Tham·khảo:

[1] Wiktionary, Danh·sách 5800 từ, 부록:자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

[2] Topik Guide, 6000 Most Common Korean Words 

[3] Từ·điển Daum http://dic.daum.net

[4] Từ·điển Naver http://endic.naver.com

[5] Sách ”The Word brain”, Hướng·dẫn cách tự học ngoại·ngữ nhanh nhất, tác·giả Bernd Sebastian Kamps. Link download PDF file  https://dl.dropboxusercontent.com/u/83440566/THE%20WORD%20BRAIN%20-%20HƯỚNG%20DẪN%20HỌC%20NGOẠI%20NGỮ%20NHANH%20NHẤT.pdf

[6] Từ·điển Hán-Việt trích·dẫn http://www.hanviet.org/

[7] Tra·từ trực·tuyến http://tratu.vn/

[8] Từ·điển Naver tiếng Việt http://vndic.naver.com/?sLn=vn[11] Sohn, Ho-Min. The Korean Language (Section 1.5.3 "Korean vocabulary", p.12-13), Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-36943-6