Tuesday, December 13, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2701-2725)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2701. 대합실     | 待合室 (đãi hợp thất) phòng chờ (명사) = waiting room
2702. 말씀드리다     |  () nói (kính·ngữ) (동사) = speak (honorific form)
2703. 매장     | 賣場 (mại tràng) cửa·hàng, shop (명사) = (판매장) shop, store; (백화점) department
2704. 멀어지다     |  () [머ː러지다] xa dần, trở nên xa·cách (형용사) = (소리 등이) recede, die away; (사이·관계 등이) grow apart, drift apart
2705. 명칭     | 名稱 (danh·xưng) danh·xưng (명사) = name, title
2706. 불쌍하다     |  () đáng·thương (형용) = pitiful, pathetic
2707. 상업     | 商業 (thương·nghiệp) thương·mại (명사) = commerce
2708. 생산되다     | 生産-- (sanh·sản--) được sản·xuất, được tạo ra (동사) = to be produced
2709. 숨기다     |  () giấu (mình, đồ·vật) (동사) = (몸·물건 등을) hide
2710. 실력     | 實力 (thực lực) thực·lực, tài·năng (명사) = (능력) skill, real ability, talent
2711. 야채     |  野菜 (dã thái) rau (명사) = vegetables
2712. 엉덩이     |  () mông (명사) = (둔부) (informal) butt, buttocks, bottom
2713. 울음     |  () khóc (명사) = crying, weeping
2714. 이달     |  () tháng này (명사) = this month
2715. 인체     | 人體 (nhân thể) cơ·thể người (명사) = human body
2716. 저고리     |  () jeogori (một loại áo truyền thống khoác ngoài dài tay và ngắn phía trên rốn của người Hàn·Quốc) (명사) = (한복의 웃옷) jeogori, Korean traditional jacket
2717. 전부     | 全部 (toàn bộ) toàn bộ (명사) = all, everything
2718. 즐거움     |  () [niềm] vui (명사) = joy, pleasure
2719. 지다     |  () thua (동사) = (패배하다) lose
2720. 진단     | 診斷 (chẩn đoán) chẩn đoán (명사) = diagnosis
2721. 질병     | 疾病 (tật·bệnh) bệnh·tật (명사) = illness, disease
2722. 짜다     |  () lắp ghép (đồ gia·dụng); đan; kết; lập (동사) = (가구·상자 등을) make
2723. 체력     | 體力 (thể·lực) thể·lực (명사) = physical strength
2724. 친하다     | 親-- (thân--) thân·thiết (형용사) = close (to)
2725. 헤아리다     |  () đếm (sao, tiền); (nói về con số nào đó) ước tính; đoán·được, thấu·hiểu (동사) = count; (talk about some number) guess; to understand

Các ví·dụ với mỗi từ

2701. 대합실     | 待合室 (đãi hợp thất) phòng chờ (명사) = waiting room
a) 버스 대합실 = phòng chờ xe bus (ở bến xe bus) = the bus terminal waiting room
Từ đồng nghĩa:

2702. 말씀드리다     |  () nói (kính·ngữ) (동사) = speak (honorific form)
선생님께 말씀을 드리다 = nói với thầy = speak to one's teacher
Từ đồng nghĩa:

2703. 매장     | 賣場 (mại tràng) cửa·hàng, shop (명사) = (판매장) shop, store; (백화점) department
할인 매장 = cửa·hàng giảm giá = a discount store
Từ đồng nghĩa:

2704. 멀어지다     |  () [머ː러지다] xa dần, trở nên xa·cách (형용사) = (소리 등이) recede, die away; (사이·관계 등이) grow apart, drift apart
a) 발자국 소리가 안개 속으로 멀어져 갔다. = Tiếng bước chân đi xa dần vào sương·mù. = The sound of footsteps receded into the fog.
b) 일이 있은 나는 그와 사이가 멀어졌다. = Sau việc đó khoảng·cách giữa tôi với anh ấy trở nên xa cách (xa dần). = After that, he and I drifted apart.
c) 우리는 갈수록 사이가 멀어지고 있다. = Chúng·tôi càng đi khoảng cách càng xa. = We're growing further and further apart.
Từ đồng nghĩa:

2705. 명칭     | 名稱 (danh·xưng) danh·xưng (명사) = name, title
공식 명칭 = danh·xưng chính·thức = an official name[title]
Từ đồng nghĩa:

2706. 불쌍하다     |  () đáng·thương (형용사) = pitiful, pathetic
a) 불쌍하게 여기다 = thấy đáng·thương = feel pity for
b) 그렇게 불쌍한 눈으로 쳐다보지 마라. = Đừng nhìn tôi bằng con mắt thương·hại như thế. = Don't look at me with such pitiful eyes.
c) 아이는 아주 작고 불쌍해 보였다. = Đứa trẻ trông rất nhỏ·bé và đáng·thương. = The child looked so small and pitiful[pathetic].
d) 나는 영화 여주인공이 불쌍해서 눈물을 흘렸다. = Tôi chảy nước mắt vì nữ diễn·viên chính trong phim thật đáng·thương. = I cried out of pity[because I felt sorry] for the heroine in the movie.
Từ đồng nghĩa: 가엾다, 딱하다

2707. 상업     | 商業 (thương·nghiệp) thương·mại (명사) = commerce
a) 지역은 상업 중심지로 조성될 예정이다. = Khu·vực đó dự·định sẽ biến·thành một trung·tâm thương·mại. = The region will be made into a center of commerce. (조성 = 造成(tạo thành) biến thành = make, create)
b) 영화는 상업적으로 성공을 거두었다. = Bộ phim thành·công lớn về mặt thương·mại. = The movie was a huge commercial success.
c) 정보는 상업적인 목적으로 이용할 없습니다. = Thông·tin này không thể được sử·dụng với mục·đích thương·mại. = This information cannot be used for commercial purposes.
Từ đồng nghĩa:

2708. 생산되다     | 生産-- (sanh·sản--) được sản·xuất, được tạo ra (동사) = to be produced
우리 고장에서 생산된 마늘
정보가 대량으로 생산되다
최초의 참치 통조림이 한국에서 생산된 것은 1982년이었다. = It was in 1982 when the first canned tunas were produced in Korea.
Từ đồng nghĩa:

2709. 숨기다     |  () giấu (mình, đồ·vật) (동사) = (몸·물건 등을) hide
a) 그는 나무 뒤로 몸을 숨겼다. = Anh ấy giấu mình sau cái cây. = He hid behind a tree.
b) 그는 보석을 장롱 깊이 숨겨 두었다. = Cô ấy giấu đồ trang·sức sâu bên trong tủ quần·áo. = She hid her jewelry deep inside her wardrobe. (보석寶石(bảo thạch) (귀금속) jewel, gem(stone))
 Từ đồng nghĩa:

2710. 실력     | 實力 (thực lực) thực·lực, tài·năng (명사) = (능력) skill, real ability, talent
a) 그는 영어 실력이 뛰어나다. = Năng·lực tiếng Anh của anh ấy vượt trội. = His English skills are great.
b) 그는 이미 분야에서 실력을 검증받았다. = Thực·lực anh ấy đã được kiểm·chứng trong lĩnh·vực đó. = His talent has already been proven in that field.
Từ đồng nghĩa:

2711. 야채     |  野菜 (dã thái) rau (명사) = vegetables
a) 그는 정원에서 직접 야채를 재배했다. = Anh ấy đã tự tay trồng rau ở trong vườn. = He raised vegetables in the garden himself. (재배 = 栽培 (tài bồi) vun trồng = grow)
Từ đồng nghĩa: 채소

2712. 엉덩이     |  () mông (명사) = (둔부) (informal) butt, buttocks, bottom
a) 하루 종일 앉아 있었더니 엉덩이가 저리다. = Ngồi suốt ngày nên mông bị tê. = My butt is numb from sitting down all day.
b) 그녀는 엉덩이가 펑퍼짐하다. = Cô ấy có mông to. = She has wide hips.
Từ đồng nghĩa:

2713. 울음     |  () khóc (명사) = crying, weeping
울음을 터뜨리다 = bật khóc, khóc [vỡ] òa = burst out crying
장례식장은 울음바다로 변했다. =  Mọi người khóc um ở tang·lễ·trường. = The funeral turned into a sea of tears (장례식장 [장ː녜식짱] = 葬禮式場(tang lễ thức tràng) nơi tổ·chức nghi·thức tang·lễ = a funeral hall)
Từ đồng nghĩa:

2714. 이달     |  () tháng này (명사) = this month
a) 신청 마감은 이달 말까지다. = Hạn chót nộp đơn là cuối tháng này. = Deadline for registration is the end of this month.
Từ đồng nghĩa:

2715. 인체     | 人體 (nhân thể) cơ·thể người (명사) = human body
인체의 구조 = cấu·tạo cơ·thể người = structure of the human body (구조 = 構造(cấu tạo))
Từ đồng nghĩa:

2716. 저고리     |  () jeogori (một loại áo truyền thống khoác ngoài dài tay và ngắn phía trên rốn của người Hàn·Quốc) (명사) = (한복의 웃옷) jeogori, Korean traditional jacket 
Từ đồng nghĩa:

2717. 전부     | 全部 (toàn bộ) toàn bộ (명사) = all, everything
a) 부상자는 전부 13명이었다. = Toàn·bộ đã có 13 người bị thương. = Total 13 persons were injured.
b) 그의 말은 전부 거짓말이다. = Toàn·bộ lời anh ta nói đều là dối·trá. = Everything he says is a lie.
Từ đồng nghĩa:

2718. 즐거움     |  () [niềm] vui (명사) = joy, pleasure
a) 인생의 즐거움 = niềm·vui của cuộc·sống = the joy[pleasure; enjoyment] of life
b) 그는 일에서 아무런 즐거움도 느끼지 못했다. = Anh ấy không cảm·thấy vui chút nào trong công·việc. = He took no pleasure in his job.
Từ đồng nghĩa:

2719. 지다     |  () thua (동사) = (패배하다) lose
a) 재판에 지다 = thua kiện = lose a trial
b) 그녀는 지는 것을 싫어한다. = Cô ấy ghét việc bị thua·cuộc. = She hates losing[to lose].
Từ đồng nghĩa:

2720. 진단     | 診斷 (chẩn đoán) chẩn đoán (명사) = diagnosis
그는 작년에 당뇨병 진단을 받았다. = Ông ấy đã được chẩn·đoán mắc bệnh tiểu·đường vào năm ngoái. = He was diagnosed with diabetes last year.
Từ đồng nghĩa:

2721. 질병     | 疾病 (tật·bệnh) bệnh·tật (명사) = illness, disease
질병을 예방하다 = phòng·ngừa bệnh·tật = prevent a disease
Từ đồng nghĩa:

2722. 짜다     |  () lắp ghép (đồ gia·dụng); đan; kết; lập (동사) = (가구·상자 등을) make
1. lắp ghép
대나무로 상자를 짜다 = lắp·ghép một cái hộp bằng tre = make a box out of bamboo
나무로 책장을 짜다 = lắp·ghép kệ sách bằng gỗ = make[build] a bookcase out of wood
관을 짜다 = lắp ghép một cái quan·tài = make a casket
2. đan = (천·스웨터 등을) weave; (뜨개질을 하다) knit, crochet
옷감을 짜다 = dệt vải = weave cloth
털실로 스웨터를 짜다 = đan áo len bằng len = knit a sweater with[out of] wool
3. kết, lập = (조직·단체 등을) form, organize
축구팀을 짜다 = kết thành/lập thành đội bóng đá = form[make up] a soccer team
2 1조로 조를 짜다 = kết 2 người thành 1 tổ = divide into groups of two
4. lập (kế·hoạch) = 계획·일정 등을) make out, lay out
여행 일정을 짜다 = lập nhật·trình chuyến·đi = arrange the schedule for the trip
계획을 짜다 = lập kế·hoạch = make[lay] a plan (for)

Từ đồng nghĩa: 

2723. 체력     | 體力 (thể·lực) thể·lực (명사) = physical strength
체력 검사를 하다 = kiểm·tra thể·lực = check one's physical strength
Từ đồng nghĩa:

2724. 친하다     | 親-- (thân--) thân·thiết (형용사) = close (to)
친한 친구 = bạn thân = a close friend
나는 이웃들과 별로 친하지 않다. = Tôi không thân với hàng xóm. = I'm not really close to my neighbors.
Từ đồng nghĩa: 가깝다

2725. 헤아리다     |  () đếm (sao, tiền); (nói về con số nào đó) ước·tính; đoán được (동사) = count; (talk about some number) guess; to understand

1. đếm (sao, tiền) = (수량을 세다) count (up)
a) 밤하늘의 별을 헤아리다 = đếm sao trên bầu·trời đêm = count the number of stars in the night sky
b) 나는 주머니 속에 있는 돈을 헤아려 보았다. = Tôi đếm tiền bên trong túi. = I counted the money in my pocket.

2. (어느 수에 이르다) ước·tính khoảng (nói về một số nào đó) = 그 수 정도에 이르다.  비교적 많은 수에 이르는 경우를 말한다
a) 수만을 헤아리는 군중이 몰려들었다. = Ước tính có hàng chục ngàn người (quần·chúng) đổ xô đến. = Tens of thousands of people came together.
b) 병원에서 수술받는 환자는 하루에 이삼십 명을 헤아린다. = Số bệnh·nhân được phẫu·thuật ở bệnh·viện này mỗi ngày ước·tính vào khoảng hai ba chục người. = Twenty to thirty patients a day get operations at this hospital.

3. đoán được, thấu·hiểu = to understand
짐작하여 가늠하거나 미루어 생각하다.
남의 마음을 헤아리다 = thấu·hiểu/đoán được tâm·ý người khác = understand the other person
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com