Tuesday, August 26, 2014

Các mẫu câu cơ·bản tiếng Hàn - Mục·lục

1....(에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về...)

3...가서/와서...(Đi/đến đâu rồi làm gì) (hai hành·động tuần·tự) (V1 + 아/어서 V2)


56. V~(으)라고 하다 (bảo ai làm gì)

57. V~(으)러 가다/오다 (đi/đến đâu để làm gì)

58. V~(으)려고 (để làm gì)

59. V~(으)려고 하다 (định làm gì)

60. V~(으)려고 보다 (Hình·như...)

61. V~(으)려던 참이다 (sắp làm gì, định làm gì (tương·lai rất gần))

62. V1~(으)려면 V2 (nếu bạn có ý·định làm V1 thì hãy làm V2)

63. Từ chỉ thời·gian + 만에 (sau bao lâu), so·sánh với ~후에

64. (만약) V/A~(으)면 (nếu)

65. V~(으)면 되다 (nếu làm việc V thì mọi việc sẽ ổn thôi, làm việc V là được)

66. V~(으)면 안 되다 (không được/không nên làm gì)

67. V1~(으)면서 V2 (vừa làm việc này vừa làm việc kia)

68. 못 + V hoặc V~지 못 하다 (không thể làm gì/không làm gì được)

69. 못 V~게 되어 있다 hoặc V~지 못 하게 되어 있다 (không được làm gì)

70. V~(으)ㅂ시다 (chúng ta hãy làm việc gì đó)

71. N~보다 더 A/V (so·sánh hơn)


72. V~(으)세요! (mệnh·lệnh)


73. V~아/어/여 있다/계시다 (trạng·thái đang tồn·tại hay hành·động hoàn·thành đang tiếp·diễn)

74. V/A~(아/어)지다 (trở nên...)

75. 아무리 A~아/어도 (cho dù thế nào)

76. V/A~(아/어/여)서 (vì...)

77. V/A~(아/어/여)서 그래요 (đó là vì...nên mới thế)

78. V~(아/어/여)야 하다 (phải làm gì)

79. 안 V~(ㅇ)ㄹ 수(가) 없다 hoặc V~지 않을 수(가) 없다 (không thể không làm gì)

80. V~(았/었/였)으면 좋겠다 ("ước·gì V...")

81. N~에 의하면 (theo N)

82. N~(이)라서 (Vì là N)

83. V~자마자 (ngay sau khi làm gì)

84. N 중이다 (đang làm gì)

85. N 중에 (khi đang làm gì)

86. V~지 마세요 (đừng làm gì)

87. V~지 맙시다 (chúng·ta đừng làm gì)

88. V~지 말까요? (chúng ta sẽ không làm gì đó nhé?)

89. V~지 말아야 하다 hoặc V~지 않아야 하다 (không nên làm gì)

90. V~지 않으면 안 되다 (nếu không làm gì thì không ổn)