Wednesday, August 27, 2014

Ngữ·pháp tiếng Hàn tổng·hợp

Tác·giả: Nguyễn Tiến Hải

Cơ·bản
Các đặc·trưng ngữ·pháp của tiếng Hàn (trong so·sánh với tiếng Việt)
Ngữ·pháp tiếng Hàn cơ·bản
Danh·từ
N~적, N~적인, N~적으로
V/A+ㅁ/음 = N (danh·động·từ, danh·tính·từ)
Danh·từ dạng V~기, so·sánh "V~기" với "V~는 것"

Động·từ
V~는 N (Tính·động·từ hiện·tại (tiếp·diễn))
V~은/ㄴ N Tính·động·từ quá·khứ
Tính·từ (A)-(아/어)지다 (A lên, trở nên A)
So·sánh đuôi -네요 và -아/어요 của tính·từ tiếng Hàn

Đuôi câu
Đuôi câu 은/는데요
Đuôi câu cảm·thán: (는)구나, (는)군요 (thì ra...)
Đuôi -구요
Đuôi câu V/A~거든요 (bởi vì)
Đuôi ~냐고 (trích·dẫn câu hỏi trong lời nói gián·tiếp)
V/A~거든 ở giữa câu (nếu)


Lời nói gián·tiếp
V~는다니까(요), V~ㄴ다니까(요), A~다니까(요), N~(이)라니까(요) (Tôi đã nói rằng...)

N1에게 N2을/를 가르치다 (dạy cho ai cái gì, to teach something to someone)
N 동안 (trong bao lâu, for N)
N (을/를) 조심하다 (coi chừng cái gì)
N1은/는 N2이/가 되다 (N1 trở thành N2)
N이/가 걸리다 (mất thời·gian N)
N1에게 N2을/를 부치다 (Gửi cho ai cái gì qua bưu·điện)
V-(으)ㄹ 줄 알다 (biết làm gì)
N인 것 같다 (Có vẻ giống ai hay cái gì)
V~(으)ㄹ까(요)?
다 V (V hết)
V1~(으)면서/며 V2 (vừa làm việc này vừa làm việc kia)
V+아/어야 하다 (phải làm gì)
V. + ㄹ/을수록 (càng..., càng...)
A/V + 자/자마자 (ngay sau khi)
V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)
V-겠다는 N
V~게 되다 (được làm gì)
V-은/ㄴ 이상 (đã làm gì rồi)
Điểm khác nhau giữa T + 동안 (trong suốt thời·gian T), T + 후에 (sau bao lâu), và T + 만에 (sau bao lâu lại)
Sự khác nhau giữa 세 và 살 khi nói tuổi trong tiếng Hàn

V/A-듯 (như, như là) 듯 được gắn ngay vào từ (gốc từ) đứng trước nó, không có phụ·từ trung gian nào ở giữa

하는 거 같애/같아 (hình như đang làm gì)
V~더라/던데요 (tôi nhớ là...., theo tôi được biết..., tôi thấy rằng....)
V~곤 하다 (thường làm gì)
V-다시피 (như bạn biết, bạn biết rồi đó)