Wednesday, October 19, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2151-2175)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2151. 텍스트     |  () sách giáo·khoa, văn·bản, text (명사) = text
2152. 표면     | 表面 (biểu diện) bề mặt (명사) = surface
2153. 햇살     |  () ánh nắng (명사) = sunlight, sunbeam
2154. 객관적     | 客觀的  (khách quan đích) khách quan (관형사, 명사) = objective
2155. 걱정하다     |  () [걱쩡하다] lo·lắng (동사) = worry
2156. 경제적     | 經濟的 (kinh·tế·đích) kinh·tế (관형사·명사) = economical
2157. 구름     |  () mây, đám mây (명사) = a cloud; clouds
2158. 구석     |  () góc (명사) = corner
2159. 끄다     |  () dập tắt (lửa) (동사) = (불을) put out
2160. 담당하다     | 擔當 (đảm đang) đảm nhiệm (동사) = to take charge of
2161. 벗기다     |  () [벋끼다] cởi (ra) (동사) = to take off
2162. 부대     | 部隊 (bộ đội) đội ngũ, đội quân (명사) = (군대) (military) unit, troops
2163. 불빛     |  () ánh đèn (명사) = light, beam
2164. 서클     |  () vòng tròn, đường tròn, nhóm (명사) = circle, club
2165. 시청자     | 視聽者 (thị thính giả) khán·thính·giả, người xem (명사) = viewer
2166. 실체     | 實體 (thật thể) bản·chất (명사) = true nature 
2167. 엄격하다     | 嚴格 (nghiêm cách) nghiêm·khắc (형용사) = strict
2168. 완벽하다     | 完璧 (hoàn bích) hoàn·hảo (형용사) = perfect
2169. 완전하다     | 完全 (hoàn toàn) hoàn·chỉnh (형용사) = complete
2170.      |  () chùa (명사) = (사찰) Buddhist temple
2171. 종업원     | 從業員 (tòng nghiệp viên) bồi bàn (명사) = waiter/waitress
2172. 증가     | 增加 (tăng gia) tăng thêm (명사) = increase
2173. 출연     | 出演 (xuất diễn) xuất·hiện (명사) = appearance
2174. 학기     |  學期 (học kì) học kì (명사) = semester
2175. 한동안     |  () một lúc, khá lâu (명사) = quite a while

Các ví·dụ với mỗi từ
2151. 텍스트     |  () sách giáo·khoa, văn·bản, text (명사) = text
a) 영어의 텍스트 = sách giáo·khoa tiếng Anh = an English textbook
b) 보낼 메시지 텍스트를 입력하거나, [취소] 누르십시오. = Nhập văn·bản cần gửi, hoặc ấn Hủy bỏ. = Enter the message text you wish to send, or press Cancel.
Từ đồng nghĩa:
2152. 표면     | 表面 (biểu diện) bề mặt (명사) = surface
a) 돌은 표면이 매끄럽다. = Tảng đá này có bề mặt bằng phẳng. = This stone has a smooth surface.
b) 지구 표면의 70% 물로 덮여 있다. = 70% bề mặt Trái·đất được bao·phủ bởi nước. = About seventy percent of the earth's surface is covered in water. (덮이다 = được bao phủ = be coverred)
Từ đồng nghĩa:
2153. 햇살     |  () ánh nắng (명사) = sunlight, sunbeam
a) 햇살이 가득 퍼졌다. = Ánh·nắng tràn ngập căn phòng. = Sunlight flooded (into) the room.
Từ đồng nghĩa: 햇볕, 햇발, 햇빛
2154. 객관적     | 客觀的  (khách quan đích) khách quan (관형사, 명사) = objective
a) 객관적으로 판단하다 = phán·xét một cách khách·quan = judge sth objectively
b) 기자는 객관적이어야 한다. = Phóng·viên phải khách·quan. = Reporters should be objective.
Từ đồng nghĩa:
2155. 걱정하다     |  () [걱쩡하다] lo·lắng (동사) = worry
a) 걱정해 줘서 고마워요. = Cảm·ơn đã lo cho tôi. = Thanks for your concern.
b) 걱정 마라 = Đừng lo = Don't worry about it.
Từ đồng nghĩa:
2156. 경제적     | 經濟的 (kinh·tế·đích) kinh·tế (관형사·명사) = economical
a) 그는 경제적인 이유로 학교를 그만두었다. = Anh ấy ngừng học vì lí·do kinh·tế. = He left school for financial reasons.
Từ đồng nghĩa:
2157. 구름     |  () mây, đám mây (명사) = a cloud; clouds
a) 하늘에 구름 없었다. = Bầu·trời không một gợn mây. = Not even a speck of cloud was in the sky.
Từ đồng nghĩa:
2158. 구석     |  () góc (명사) = corner
a) 구석 자리에 앉자 = Ngồi vào trong góc đi. = Let's sit in a corner seat.
b) 이상 이런 촌구석에서 살고 싶지 않다. = Tôi không muốn sống thêm ở nơi thôn quê hẻo lánh này nữa. = I don't want to live way back in the country anymore.
Từ đồng nghĩa:
2159. 끄다     |  () dập tắt (lửa) (동사) = (불을) put out
a) 물을 끼얹어 불을 끄다 = đổ nước để dập tắt lửa = put out a fire with water
(끼얹다 =  đổ (chất lỏng) = (액체를) pour)
b) 담뱃불을 끄다 = dập tắt điếu thuốc = put out[extinguish] a cigarette
Từ đồng nghĩa:
2160. 담당하다     | 擔當 (đảm đang) đảm nhiệm (동사) = to take charge of
a) 마케팅 업무를 담당할 직원을 새로 뽑았다. = Chúng·tôi đã thuê một nhân·viên mới đảm·nhiệm công·việc marketing. = We hired a new employee to work in marketing. (뽑다 = rút ra = pull out)
Từ đồng nghĩa:
2161. 벗기다     |  () [벋끼다] cởi (ra) (동사) = to take off
a) 아이의 옷을 벗기다 = cởi quần áo của đứa bé ra  = undress a child
b) 침대 시트를 벗기다 = cởi tấm trải giường (drap, ra) = take off the bed sheets
Từ đồng nghĩa:
2162. 부대     | 部隊 (bộ đội) đội ngũ, đội quân (명사) = (군대) (military) unit, troops
a) 그는 최전방 부대에서 복무했다. = Anh ấy đã phục·vụ trong bộ·đội tiền·phương. = He served in a unit that was in the forefront.
Từ đồng nghĩa:
2163. 불빛     |  () ánh đèn (명사) = light, beam
a) 자동차의 헤드라이트 불빛 = ánh đèn pha của xe·hơi = the beam[gleam] of the car headlights
b) 어둠 속에 불빛이 보였다. = Có ánh·đèn trong đêm tối. = A light was seen in the dark.
Từ đồng nghĩa:
2164. 서클     |  () vòng tròn, đường tròn, nhóm (명사) = circle, club
a) 스톤 서클 = vòng tròn đá = stone circle
b) 독서 서클 = nhóm đọc sách = a reading circle
c) 정치[사회] 문제 연구 서클 = nhóm nghiên·cứu các vấn·đề chính·trị [kinh·tế] = a study circle for political[social] problems
Từ đồng nghĩa:
2165. 시청자     | 視聽者 (thị thính giả) khán·thính·giả, người xem (명사) = viewer
a) 시청자 여론 조사 = điều·tra dư·luận khán·thính·giả = the audience response rating
Từ đồng nghĩa:
2166. 실체     | 實體 (thật thể) bản·chất (명사) = true nature  
a) 사건의 실체를 파악하다 = nắm được bản·chất sự·kiện = grasp the truth of what the case is (really) about
b) 마침내 범인이 실체를 드러냈다. = Cuối·cùng thì tên tội·phạm đã lộ ra bản·chất của hắn. = The criminal finally showed himself.
c) 실체가 없는 = không phải bản·chất, không trọng·yếu = inessential
Từ đồng nghĩa:
2167. 엄격하다     | 嚴格 (nghiêm cách) nghiêm·khắc (형용사) = strict
a) 우리 아버지는 매우 엄격한 분이셨다. = Cha tôi là người rất nghiêm·khắc. = My father was a very strict man.
Từ đồng nghĩa:
2168. 완벽하다     | 完璧 (hoàn bích) hoàn·hảo (형용사) = perfect
a) 완벽한 사람은 없다. = Không có ai hoàn hảo. = Nobody is perfect.
b) 모든 것이 완벽하다. = Mọi thứ đều hoàn·hảo. = Everything is perfect.
Từ đồng nghĩa:
2169. 완전하다     | 完全 (hoàn toàn) hoàn·chỉnh (형용사) = complete
a) 완전한 문장 = câu hoàn·chỉnh = a complete sentence
b) 무역 시장의 완전 개방 = mở·cửa hoàn·toàn thị·trường mậu·dịch = complete opening of trade market
Từ đồng nghĩa:
2170.      |  () chùa (명사) = (사찰) Buddhist temple

Từ đồng nghĩa:
2171. 종업원     | 從業員 (tòng nghiệp viên) bồi bàn (명사) = waiter/waitress
a) 식당 종업원  = người phục·vụ ở nhà·hàng = a restaurant employee
Từ đồng nghĩa:
2172. 증가     | 增加 (tăng gia) tăng thêm (명사) = increase
a) 인구 증가 = sự gia·tăng dân·số = population growth
b) 작년에 수익이 10% 증가했다. = Năm ngoái lợi·nhuận tăng thêm 10%. = The profits increased by 10 percent last year.
Từ đồng nghĩa:
2173. 출연     | 出演 (xuất diễn) xuất·hiện (명사) = appearance
a) 영화에 출연하다 = diễn trên phim, xuất·hiện trên phim = be in a movie
b) 춘향 역으로 출연하다 = diễn vai Chunhyang = appear as Chunhyang
Từ đồng nghĩa:
2174. 학기     |  學期 (học kì) học kì (명사) = semester
a) 3학년 2학기 = học·kì 2 năm thứ 3 = the second semester of third grade
Từ đồng nghĩa:
2175. 한동안     |  () một lúc, khá lâu (명사) = quite a while
a) 한동안 머물다 = ở lại khá lâu = stay quite a while
b) 한동안 있다가 대답하다  = trả lời sau một lúc lâu = answer after a spell
c) 한동안 안정이 필요합니다. = Cần nghỉ·ngơi một lúc = You need to take it easy for a while.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com