Saturday, November 5, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2451-2475)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)


2451. 그다음     |  () tiếp đó, tiếp theo (명사) = next
2452. 기법     | 技法 (kĩ·pháp) kĩ·pháp (kĩ·xảo + phương·pháp) (명사) = technique
2453. 끓다     |  () sôi (동사) = (액체가) boil
2454. 날아오다     |  () bay đến (동사) = (날아서 오다) come flying
2455. 농담     | 弄談 (lộng đàm) đùa·cợt, giỡn (명사) = joke
2456.      |  () gà (명사) = chicken
2457. 담임     | 擔任 (đảm·nhiệm) (giáo·viên) chủ·nhiệm; đảm·nhiệm (명사) = (사람) home room teacher; in charge
2458. 도중     | 途中 (đồ trung) trên đường (명사) = (길을 가는 중간) on the way
2459. 맥주     | 麥酒 (mạch tửu) bia (명사) = beer
2460. 모래     |  () cát (명사) = sand
2461. 살아남다     |  () sống·sót (동사) = survive
2462. 살인     |  殺人 (sát nhân) giết người (명사) = murder, killing
2463. 성질     | 性質 (tính·chất) (tính·cách) tính nóng·nảy; tính·chất (명사) = (성격, 기질) temper; (특징) properties
2464. 신호     | 信號 (tín·hiệu) tín·hiệu (명사) = signal
2465. 아버님     |  () cha (kính·ngữ) (명사) = father (respectful word)
2466. 의심하다     | 疑心 (nghi·tâm) nghi·ngờ (동사) = to doubt
2467.      | (nhân) một người (명사) = a person
2468. 잇따르다     |  () đến liên·tiếp (동사) = follow one after another
2469. 자랑하다     |  () khoe·khoang (동사) = boast
2470. 자판     |  字板 (tự bản) bàn·phím (명사) = keyboard
2471. 적용     | 適用 (thích·dụng) áp·dụng (명사) = application
2472. 전기     | 前期 (tiền kì) kì trước (명사) = former period/part
2473. 중반     | 中盤 (trung bàn) giai·đoạn giữa, trung·cuộc (명사) = (경기·선거 등의) middle phase, middle stage
2474. 지시하다     | 指示 (chỉ·thị) chỉ·thị, chỉ·dẫn (동사) = direct, instruct
2475. 출발     | 出發 (xuất·phát) khởi·đầu (명사) = start

Các ví·dụ với mỗi từ


2451. 그다음     |  () tiếp đó, tiếp theo (명사) = next
a) 다음 숫자는 뭐지? = Số tiếp theo là gì? = What number comes next?
Từ đồng nghĩa:

2452. 기법     | 技法 (kĩ·pháp) kĩ·pháp (kĩ·xảo + phương·pháp) (명사) = technique
a) 영화에는 다양한 기법이 사용되었다. = Phim này sử·dụng nhiều kĩ·xảo. = Various cinematic techniques were used in this movie.
b) 미술가들은 자신의 그림에 다양한 기법들을 사용한다. = Mĩ·thuật·gia sử·dụng nhiều kĩ·pháp khác nhau trong tranh vẽ của họ. = Artists use various techniques in their pictures.
Từ đồng nghĩa: 기술 (kĩ thuật)

2453. 끓다     |  () sôi (동사) = (액체가) boil
a) 국이 끓어서 넘친다. = Canh sôi tràn. = The soup is boiling over.
b) 국이 끓기 시작한다. = Canh bắt·đầu sôi. = The soup is beginning to boil.
c) 주전자의 물이 펄펄 끓고 있다. = Nước trong ấm đang sôi sùng·sục. = The water in the kettle is boiling hard.
Từ đồng nghĩa:

2454. 날아오다     |  () bay đến (동사) = (날아서 오다) come flying
a) 그녀는 그날 시카고에서 날아왔다. = Tối đó cô ấy đã bay đến từ Chicago. =  She flew in from Chicago that night.
Từ đồng nghĩa:

2455. 농담     | 弄談 (lộng đàm) đùa·cợt, giỡn (명사) = joke
a) 농담을 주고받다 = đùa cợt qua lại = exchange[swap; trade] jokes (with)
b) 그냥 농담으로 말이에요. = Chỉ là lời nói đùa thôi. = I was just kidding[joking].
Từ đồng nghĩa:

2456.      |  () gà (명사) = chicken
a) 닭을 기르다 = nuôi gà = raise chickens
b) 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제다. = Đó là vấn·đề gà có trước hay trứng gà có trước. = It's a chicken and egg problem.
Từ đồng nghĩa:

2457. 담임     | 擔任 (đảm·nhiệm) (giáo·viên) chủ·nhiệm; đảm·nhiệm (명사) = (사람) home room teacher; in charge
a) 우리 학급의 담임은 선생님입니다. = Chủ·nhiệm lớp chúng·ta là thầy Kim. = The teacher in charge of our class is Mr. Kim.
b) 그는 내가 담임하는 반의 학생이다. = Cậu ấy là học·sinh lớp tôi chủ·nhiệm. = He's a student in my class.
c) 담임을 시키다 = cho ai đảm·nhiệm = put a person in charge of
Từ đồng nghĩa:

2458. 도중     | 途中 (đồ trung) trên đường (명사) = (길을 가는 중간) on the way
a) 그는 병원으로 가는 도중에 사망했다. = Ông ấy đã chết trên đường đi đến bệnh·viện. = He died on his way to the hospital.
b) 우리는 부산으로 가는 도중에 대구를 지났다. = Trên đường đi Busan chúng·tôi đã đi qua Daegu. = We passed through Daegu en route to Busan.
Từ đồng nghĩa:

2459. 맥주     | 麥酒 (mạch tửu) bia (명사) = beer
Từ đồng nghĩa:

2460. 모래     |  () cát (명사) = sand
a) 신발에 모래가 들어갔다. = Cát đã lọt vào trong giày. = I have sand in my shoe.
Từ đồng nghĩa:

2461. 살아남다     |  () sống·sót (동사) = survive
a) 이번 사고에서 살아남은 사람은 10명도 된다. = Trong vụ tai·nạn này số người sống·sót không đến 10 người. = Fewer than ten people survived this accident.
Từ đồng nghĩa: 생존하다

2462. 살인     |  殺人 (sát nhân) giết người (명사) = murder, killing
a) 경찰은 살인 사건을 수사 중이다. = Cảnh·sát đang điều·tra vụ giết người. = The police are investigating a murder case.
b) 살인을 저지르다 = phạm·tội sát·nhân = commit murder[homicide]
Từ đồng nghĩa:

2463. 성질     | 性質 (tính·chất) (tính·cách) tính nóng·nảy; tính·chất (명사) = (성격, 기질) temper; (특징) properties
a) 성질이 급하다 = tính nóng·vội = be impatient
b) 성질을 내다[부리다] = nổi nóng = get[become; grow] angry (with/at)
c) 사건은 성질이 다르다. = Hai sự·kiện này có tính·chất khác nhau. = These two cases are different to each other.
Từ đồng nghĩa:

2464. 신호     | 信號 (tín·hiệu) tín·hiệu (명사) = signal
a) 시작 신호를 보내다 = gửi tín·hiệu bắt·đầu = give a signal to start
b) 교통신호를 위반하다 = vi·phạm tín·hiệu giao·thông  = violate a traffic light[signal]
Từ đồng nghĩa:

2465. 아버님     |  () cha (kính·ngữ) (명사) = father (respectful word)
Từ đồng nghĩa:

2466. 의심하다     | 疑心 (nghi·tâm) nghi·ngờ (동사) = to doubt
a) 지금 나를 의심하는 겁니까? = Bây·giờ anh đang nghi·ngờ tôi có phải không? = What, you don't believe me?
b) 나는 눈을 의심했다. = Tôi đã không thể tin vào mắt mình. = I could not[hardly] believe my eyes.
Từ đồng nghĩa:

2467.      | (nhân) một người (명사) = a person
a) 한국인 = một người Hàn·Quốc = a Korean
Từ đồng nghĩa:

2468. 잇따르다     |  () đến liên·tiếp (동사) = follow one after another
a) 그는 잇따른 사고로 부모님을 모두 잃었다. = Anh ấy mất cả cha lẫn mẹ trong các vụ tai·nạn liên·tiếp. = He lost both his parents through a series of accidents.
b) 그에게 행운이 잇따랐다. = Vận may đã liên·tiếp đến với anh ấy. = Lady luck smiled on him over and over again.
Từ đồng nghĩa:

2469. 자랑하다     |  () khoe·khoang (동사) = boast
a) 그녀는 자기가 얼마나 돈이 많은지 자랑했다. = Cô ấy khoe·khoang mình có nhiều tiền. = She boasted about how much money she had.
b) 그녀는 자신의 조카가 천재라고 자랑했다. = Bà ấy khoe đứa cháu trai là thiên·tài. = She boasted that her nephew was a genius.
c) 그는 운전 실력을 자랑하다가 사고를 냈다. = Anh ta khoe·khoang tài (năng·lực) lái xe và đã gây ra tai·nạn. = He had an accident showing off his driving skills.
Từ đồng nghĩa:

2470. 자판     |  字板 (tự bản) bàn·phím (명사) = keyboard
a) 컴퓨터 자판이 말을 듣는다. = Bàn·phím máy·tính không nghe lời. = My keyboard isn't working.
Từ đồng nghĩa:

2471. 적용     | 適用 (thích·dụng) áp·dụng (명사) = application
a) 원리는 적용 범위가 넓다. = Nguyên·lí ấy có phạm·vi áp·dụng rộng. = The principle has a wide range of applications.
Từ đồng nghĩa:

2472. 전기     | 前期 (tiền kì) kì trước (명사) = former period/part
a) 전기 이월금이 얼마입니까? = Tiền kì trước chuyển qua được bao nhiêu? = How much is the carryover from the previous[preceding] term? (이월금 移越金 (di việt kim) = tiền chuyển qua =carry-over)
b) 조선 전기의 생활상 = life during the early days of the Joseon Dynasty
Từ đồng nghĩa:

2473. 중반     | 中盤 (trung bàn) giai·đoạn giữa, trung·cuộc (명사) = (경기·선거 등의) middle phase, middle stage
a) 선거가 중반에 접어들었다. = Cuộc bầu·cử đã đi vào trung·cuộc. = The election campaign is in its middle stages. (접어들다 = đi vào = enter)
b) 경기가 중반으로 접어들면서 관중석의 열기도 더해 갔다. = By the middle of the game, the spectators were even more excited.
초반 = early phase[stage]
중반 = middle phase[stage]
후반[종반] = later phase[stage]
Từ đồng nghĩa:

2474. 지시하다     | 指示 (chỉ·thị) chỉ·thị, chỉ·dẫn (동사) = direct, instruct
a) 누가 일을 하라고 지시했습니까? = Ai đã chỉ·thị anh làm việc đó? = Who asked you to do that?
Từ đồng nghĩa: 
2475. 출발     | 出發 (xuất·phát) khởi·đầu (명사) = start
Nghĩa khác: xuất·phát
a) 505 비행기의 출발이 시간 지연되었다. = (Thời·điểm) xuất·phát của chuyến bay 505 đã bị đình·trệ 2 giờ. = The departure of Flight 505 was delayed two hours.
b) 순조로운 출발을 보이다 = khởi·đầu suôn·sẻ = get off to a smooth[good] start
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

25 từ trước đó: 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2426-2450)
25 từ đầu·tiên: 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1-25)
Tham·khảo: