Saturday, November 5, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2476-2500)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2476. 허용하다     | 許容 (hứa dong/dung) cho phép (동사) = permit, allow
2477. 가르침     |  () lời dạy (명사) = teachings, guidance
2478. 각국     |  各國  (các quốc) các nước (명사) = each country
2479. 교과서     | 敎科書 (giáo·khoa·thư) sách giáo·khoa (명사) = textbook
2480. 그려지다     |  () được vẽ (동사) = be painted, drawn
2481. 꾸준히     |  () đều·đặn, liên·tục, không·ngừng (부사) = steadily, constantly, consistently
2482. 년도     | 年度 (niên độ) năm (명사) = year
2483. 다수     | 多數 (đa·số) đa·số (명사) = many, majority
2484. 덕분     | 德分 (đức phân/phận) nhờ vào (명사) = thanks to
2485. 무리     | 無理 (vô·lí) vô·lí (명사) = unreasonableness
2486. 물음     |  () câu hỏi (명사) = question
2487. 빌다     |  () xin, cầu·xin (동사) = beg, pray, ask
2488. 수영     | 水泳 (thủy·vịnh) bơi (명사) = swimming
2489. 스님     |  () nhà sư (명사) = Buddhist monk[priest]
2490. 썩다     |  () thối, hỏng (동사) = rot, decay, go bad
2491. 어머님     |  () mẹ (kính·ngữ) (명사) = mother (respectful word)
2492. 엉뚱하다     |  () lạ thường, không ngờ tới; quá mức; không liên·quan đến việc hiện·tại(동사) = wrong, outrageous, absurd, wild, unexpected
2493. 여보     |  () anh yêu, em yêu (tiếng vợ chồng gọi nhau) (명사) = (부부 사이의 호칭) (my) darling, honey, sweetheart
2494. 잊어버리다     |  () quên (동) = forget
2495. 정면     | 正面 (chánh·diện) chính·diện, mặt trước (명사) = the front, the facade
2496. 조각     | 彫刻 (điêu·khắc) điêu·khắc (명사) = sculpt; (조각품) sculpture
2497. 태우다     |  () đốt (cháy) (동사) = (불에) burn
2498. 해석     | 解釋 (giải·thích) giải·thích, diễn·giải (명사) = interpretation
2499. 가리다     |  () che (동사) = hide, cover
2500. 개국     | 開國 (khai·quốc) khai·quốc (명사) = foundation of a country

Các ví·dụ với mỗi từ

2476. 허용하다     | 許容 (hứa dong/dung) cho phép (동사) = permit, allow
a) 그 나라는 안락사를 제한적으로 허용하고 있다. = Nước ấy cho phép an·lạc·tử (hỗ·trợ một cái chết êm·ái, nhân·đạo) một cách hạn·chế. = The country permits[allows] euthanasia in limited circumstances. 
b) 법원은 법이 허용하는 범위 내에서 그에게 최대한 관용을 베풀었다. = Tòa·án đã khoan·dung cho anh ta trong phạm·vi luật·pháp cho phép. = The court showed the greatest clemency to him as far as the law permits.
c) 건물 내에서는 흡연이 허용되지 않는다. = Bên trong tòa nhà không được phép hút thuốc. = Smoking is not permitted[allowed] in the building.
Từ đồng nghĩa:
2477. 가르침     |  () lời dạy (명사) = teachings, guidance
a) 공자의 가르침 = lời dạy của Khổng·tử = the teachings of Confucius
b) 나는 아버지의 가르침에 따랐다 = Tôi đã vâng theo lời cha dạy. = I did as my father taught me to do.
Từ đồng nghĩa:
2478. 각국     |  各國  (các quốc) các nước (명사) = each country
a) 유럽 각국을 시찰하다 = thị·sát các nước châu Âu = make a tour of inspection to various European countries
b) 세계 각국의 대표들 = các đại·biểu của các nước trên thế·giới = representatives from all over the world
Từ đồng nghĩa:
2479. 교과서     | 敎科書 (giáo·khoa·thư) sách giáo·khoa (명사) = textbook
a) 시는 국어 교과서에 실려 있다. = Bài thơ đó được mang vào sách giáo·khoa ngữ·văn. = The poem is in the Korean textbook. (실리다 = (차·배 등에) be loaded, be put on board; (사람·물건 등이) be carried; (신문·잡지 등에) be put)
Từ đồng nghĩa:
2480. 그려지다     |  () được vẽ (동사) = be painted, drawn
a) 그것은 아주 상세하게 그려졌습니까? = Cái đó có được vẽ chi·tiết không? = Is it painted in great detail?
b) 표지판에는 어떤 동물들이 그려져 있습니까? = Những loài động·vật nào được vẽ trên biển·hiệu? = What animals are drawn in signs?
Từ đồng nghĩa:
2481. 꾸준히     |  () đều·đặn, liên·tục, không·ngừng (부사) = steadily, constantly, consistently
a) 꾸준히 노력하다 = nỗ·lực không ngừng = make steady and persistent effort
b) 운동은 꾸준히 해야 효과를 있다. = Phải tập thể·dục liên·tục thì mới có thể thấy hiệu·quả. = You must exercise steadily to get good results.
Từ đồng nghĩa:
2482. 년도     | 年度 (niên độ) năm (명사) = year
a) 사업연도 = năm kinh·doanh = the business year
b) 회계연도 = năm tài·chính = fiscal year (회계 會計(cối kế) kế toán, tính toán = accouting, cối kế niên độ tính sổ suốt năm.)
Từ đồng nghĩa:
2483. 다수     | 多數 (đa·số) đa·số (명사) = many, majority
a) 다수를 위해 소수를 희생하다 = vì đa·số hi·sinh thiểu·số = sacrifice the few for the many
b) 다수의 뜻에 따르다 = theo ý của đa·số = go with the majority
c) 이번 사고의 희생자 다수가 외국인인 같다. = Vụ tai·nạn này có vẻ nạn·nhân đa·số là người nước ngoài. = Many of the victims of this accident seem to be foreign nationals.
Từ đồng nghĩa:
2484. 덕분     | 德分 (đức phân/phận) nhờ vào (명사) = thanks to
a) 엄마의 치킨 수프 덕분에, 나는 이제 훨씬 좋아졌어. = Nhờ súp gà của mẹ, bây giờ tôi đã tốt lên nhiều. = Thanks to mom's chicken soup, now I feel much better.
b) 베개 덕분에, 아주 쉽게 잠이 든단다. = Nhờ cái gối mới nên tôi rất dễ ngủ. =  Thanks to my new pillow, I fall asleep very easily. (잠이 들다 = go to sleep)
Từ đồng nghĩa:

2485. 무리     | 無理 (vô·lí) vô·lí (명사) = unreasonableness
a) 그가 화를 내는 것도 무리는 아니다. = Việc anh ta nổi giận cũng không phải là vô lí đâu. = He has good[every] reason to be angry.
Từ đồng nghĩa:
2486. 물음     |  () câu hỏi (명사) = question
a) 다음 물음에 답하시오. = Hãy trả lời câu hỏi sau. = Answer the following question(s).
Từ đồng nghĩa:
2487. 빌다     |  () xin, cầu·xin (동사) = beg, pray, ask
a) 밥을 빌다 = xin bánh·mì, xin ăn =  beg one's bread/beg food
b) 용서를 빌다 = cầu xin tha·thứ = beg forgiveness
Từ đồng nghĩa:
2488. 수영     | 水泳 (thủy·vịnh) bơi (명사) = swimming
Từ đồng nghĩa:

2489. 스님     |  () nhà sư (명사) = Buddhist monk[priest]
a) 또한 스님들은 신도들을 모집하기 위해 열심히 일하고 있다. = Các nhà sư cũng tích·cực làm việc hơn để chiêu·mộ các tín·đồ. = Monks are also working harder to recruit people.
Từ đồng nghĩa:

2490. 썩다     |  () thối, hỏng (동사) = rot, decay, go bad
a) 썩은 생선 = cá bị thối = rotten fish
b) 썩은 달걀 = trứng (gà) thối = rotten eggs
c) 썩은 = răng sâu = a decayed[bad] tooth
d) 개울에서 썩는 냄새가 진동했다. = Mùi thối bốc lên từ con suối. = The stream reeked of something rotten.
Từ đồng nghĩa:

2491. 어머님     |  () mẹ (kính·ngữ) (명사) = mother (respectful word)
Từ đồng nghĩa:

2492. 엉뚱하다     |  () lạ thường, không ngờ tới; quá mức; không liên·quan đến việc hiện-tại(동사) = wrong, outrageous, absurd, wild, unexpected
1. (사람이나 사물이)짐작하거나 생각했던 것과 전혀 다르다.
(Người hoặc vật) khác hoàn·toàn với cái đã nghĩ
결혼반지는 전혀 엉뚱한 곳에서 발견되었다. = Nhẫn cưới được phát-hiện ở nơi không thể ngờ tới.
딸아이의 그림은 너무 엉뚱해서 웃음이 나왔다. = Tranh vẽ của con gái lạ quá nên tôi đã không nhịn được cười.
2. (말이나 행동, 생각 따위가)분수에 맞지 않게 지나쳐 이상스럽다.
(Lời nói hoặc hành-động, suy-nghĩ) lạ-thường
막내는 엉뚱한 짓을 잘한다.
별똥별을 타고 우주를 여행하고 싶다는 어린 조카가 엉뚱하다.
3. (무엇이)현재의 일과 상관이 없다.
(Cái gì đó) không liên-quan đến việc của hiện-tại
사건은 정작 엉뚱한 곳에서 터졌다.
선물이 엉뚱한 사람에게 전달되었다.
Từ đồng nghĩa:

2493. 여보     |  () anh yêu, em yêu (tiếng vợ chồng gọi nhau) (명사) = (부부 사이의 호칭) (my) darling, honey, sweetheart
Từ đồng nghĩa:

2494. 잊어버리다     |  () quên (동) = forget
a) 그녀의 전화번호를 잊어버렸다. = Tôi đã quên số điện·thoại của cô ấy. = I have forgotten[forgot] her phone number.
b) 일은 잊어버려. = Hãy quên việc đó đi. = Forget (about) it.
Từ đồng nghĩa:

2495. 정면     | 正面 (chánh·diện) chính·diện, mặt trước (명사) = the front, the facade
a) 얼굴을 정면으로 바라보다 = nhìn (kĩ) thẳng mặt ai đó = look sb straight[right; full] in the eye[face]
b) 정면에 보이는 건물이 도서관이다. = Building trước mặt mà bạn nhìn thấy chính là thư·viện. = The building in front is the library.
Từ đồng nghĩa:

2496. 조각     | 彫刻 (điêu·khắc) điêu·khắc (명사) = sculpt; (조각품) sculpture
a) 상은 돌로 조각되어 있다. = Bức·tượng đó được điêu·khắc bằng đá. = The statue is carved out of stone.
Từ đồng nghĩa:

2497. 태우다     |  () đốt (cháy) (동사) = (불에) burn
a) 쓰레기를 태우다 = đốt cháy rác = burn the garbage
b) 불에 태워 죽이다 = thiêu sống ai đó  = burn sb alive
c) 초가 심지를 태우며 불을 밝히고 있다. = Nến đang [đốt] cháy bấc (tim nến) và phát ra lửa sáng. = The candle is burning the wick and giving off light.
Từ đồng nghĩa:

2498. 해석     | 解釋 (giải·thích) giải·thích, diễn·giải (명사) = interpretation
a) 법률을 자의적으로 해석하다 = diễn·giải pháp·luật tự·tiện = interpret the law arbitrarily[as one wishes]
b) 잘못 해석하다 = giải·thích sai = misinterpret
Từ đồng nghĩa:

2499. 가리다     |  () che (동사) = hide, cover
a) 손으로 얼굴을 가리다 = che mặt bằng bàn tay = cover one's face with one's hands
b) 그는 손을 들어 해를 가렸다. = Anh ấy đưa bàn tay lên che mặt·trời. = He held up his hand(s) trying to shield his eyes from the sun.
Nghĩa khác: 가리다 = phân·biệt = (여럿 가운데서) distinguish[differentiate] (A from B)
Từ đồng nghĩa:

2500. 개국     | 開國 (khai·quốc) khai·quốc (명사) = foundation of a country
(Nghĩa khác: 개국 開局(khai·cục) thành·lập đài phát mới = open[establish, set up] a (new) broadcasting station
채널은 12월에 개국할 것이다. =  The channel will be launched in December.)
물론 우리나라는 개국 하나였다. = Of course our nation, South Korea was one of them.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: