Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2826-2850)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2826.      | (bản) tấm ván, đĩa CD/DVD, vĩ trứng gà 30 quả (명사) = board; (음반) album; (레코드판) record, disk, disc; (달걀 30) unit of thirty eggs
2827. 피해자     | 被害者 (bị hại giả) người bị hại, nạn·nhân (명사) = victim
2828. 필수적     | 必須的 (tất tu đích) [필쑤적] tất·yếu cần·thiết (명사) = essential, necessary, indispensable
2829. 학용품     | 學用品 (học dụng phẩm) dụng·cụ học·tập (명사) = school supplies, stationery
2830. 화분     | 花盆 (hoa bồn) chậu hoa (명사) = flowerpot
2831. 환하다     |  () [환ː하다] sáng (형용사) = (불빛이) bright, light
2832. 갈색     | 褐色 (hạt/cát sắc) màu nâu (명사) = brown
2833. 감기     | 感氣 (cảm khí) cảm·lạnh (명사) = cold
2834. 강남     | 江南 (giang nam) Gangnam (quận ở thủ·đô Seoul, phía nam sông Hán) (명사) = (서울의) Gangnam, the (metropolitan) district south of the Han River
2835. 구속되다     | 拘束-- (câu·thúc--) [구속뙤다/구속뛔다] bị bắt (명사) = to be arrested
2836. 멋지다     |  () [먿찌다] đẹp (형용사) = wonderful, nice, cool, splendid, lovely
2837. 반발     | 反撥 (phản bát) phản·đối (명사) = resist, oppose opposition, backlash
2838. 반찬     | 飯饌 (phạn soạn) các món ăn phụ (명사) = side dishes
2839. 방지     | 防止 (phòng chỉ) phòng ngừa, ngăn·ngừa (명사) = prevention
2840. 배다     |  () ám (mùi), ngấm, thấm (nước) (동사) = (물기·냄새 등이) penetrate, permeate, be saturated (with), soak into
2841. 보장     | 保障 (bảo chướng) bảo·đảm (명사) = guarantee, security
2842. 빠져나오다     |  () thoát ra (동사) = escape, get out
2843. 새다     |  () rò·rỉ (동사) = to leak
2844. 소개되다     | 紹介-- (thiệu·giới--) được giới·thiệu (동사) = to be introduced
2845.      |  () hạt (명사) = (씨앗) seed
2846. 안쪽     |  () bên trong (명사) = the inside, the interior
2847. 억울하다     | 抑鬱-- (ức uất--) uất·ức (형용사) = [억눌려 답답함] depressed, oppressed, dejected
2848. 오가다     |  () đi lại, đến rồi đi, đi đi về về (동사) = to come and go, to keep going and coming
2849. 요구되다     | 要求·· (yêu·cầu··) được yêu·cầu (동사) = to be requested
2850. 음성     | 音聲 (âm thanh) giọng nói (명사) = (목소리) voice

Các ví·dụ với mỗi từ

2826.      | (bản) tấm ván, đĩa CD/DVD, vĩ trứng gà 30 quả (명사) = board; (음반) album; (레코드판) record, disk, disc; (달걀 30) unit of thirty eggs
1. tấm·ván = board
빨래판에 빨래를 비비다 = chà quần·áo trên ván giặt quần·áo = scrub clothes on a washboard
가서 바둑판 가져와라. = Đi lấy bàn cờ vây lại đây. = Go and get the go board.

2. (음반) album; (레코드판) record, disk, disc 
가수는 3 만에 판을 냈다 = Ca·sĩ đó đã ra album/đĩa sau tròn 3 năm. = The singer put out an album in three years.

3. vĩ 30 quả trứng gà = (달걀 30) unit of thirty eggs
달걀 판은 3 원이다 = Một vỉ trứng gà 30 quả giá 3000 won. = Thirty eggs are 3,000 won.
Từ đồng nghĩa:

2827. 피해자     | 被害者 (bị hại giả) người bị hại, nạn·nhân (명사) = victim
피해자의 신원은 아직 밝혀지지 않았다. = Danh·tính của người bị hại/nạn·nhân vẫn chưa được làm rõ. = The victim's identity is still unknown. (신원 = 身元(thân nguyên) = danh·tính, nhận·dạng = identity)
Từ đồng nghĩa:

2828. 필수적     | 必須的 (tất tu đích) [필쑤적] tất·yếu cần·thiết (명사) = essential, necessary, indispensable
일을 완성하려면 당신의 도움이 필수적이다. = Để hoàn·thành việc này nhất·thiết phải có sự giúp·đỡ của anh. = Your help is essential in finishing this work.
Từ đồng nghĩa:

2829. 학용품     | 學用品 (học dụng phẩm) dụng·cụ học·tập (명사) = school supplies, stationery
학용품 매장은 어디입니까? = Cửa·hàng dụng·cụ học·tập ở đâu ạ? = Where's the stationery department?
Từ đồng nghĩa:

2830. 화분     | 花盆 (hoa bồn) chậu hoa (명사) = flowerpot
화분을 갈다 = thay chậu hoa = change flower pots
Từ đồng nghĩa:

2831. 환하다     |  () [환ː하다] sáng (형용사) = (불빛이) bright, light
밖은 아직도 환하다. = Bên ngoài trời vẫn sáng. = It is still light outside.
저녁 8시가 지났는데도 대낮같이 환하다. = Đã quá 8h tối mà trời vẫn sáng như ban ngày. = It's past eight, but it's still as bright as day.
Từ đồng nghĩa: 밝다, 훤하다

2832. 갈색     | 褐色 (hạt/cát sắc) màu nâu (명사) = brown
그의 눈은 갈색이다. = Mắt anh ấy màu nâu. = He has brown eyes.
Từ đồng nghĩa:

2833. 감기     | 感氣 (cảm khí) cảm·lạnh (명사) = cold
가벼운 감기 = cảm·lạnh nhẹ = a slight cold
감기에 걸리다 = bị cảm·lạnh = get a cold
Từ đồng nghĩa:

2834. 강남     | 江南 (giang nam) Gangnam (quận ở thủ·đô Seoul, phía nam sông Hán) (명사) = (서울의) Gangnam, the (metropolitan) district south of the Han River 
Từ đồng nghĩa:

2835. 구속되다     | 拘束-- (câu·thúc--) [구속뙤다/구속뛔다] bị bắt (명사) = to be arrested
범인이 검찰에 구속되었다. = Phạm-nhân đã bị kiểm-sát (công-tố-viên) bắt. ( 검찰 = 檢察 = kiểm-sát = prosecution)
사기 혐의로 경찰에 구속되다.  = Bị cảnh-sát bắt vì nghi lừa-đảo. (사기 = 詐欺 (trá khí) = lừa đảo = fraud; 혐의 = 嫌疑 = hiềm-nghi)
항상 일시적인 편견에 구속되지 않도록 해야 한다.
Từ đồng nghĩa:

2836. 멋지다     |  () [먿찌다] đẹp (형용사) = wonderful, nice, cool, splendid, lovely
남자 멋지지 않니? = Anh ấy không đẹp trai à? = Isn't he nice[fabulous]?
그는 멋진 차를 몰고 다닌다. = Anh ấy lái xe đẹp. = He drives a very nice car.
그녀는 멋진 드레스를 입고 있다. = Cô ấy đang mặc một cái váy đẹp. = She's wearing a lovely dress.
Từ đồng nghĩa:

2837. 반발     | 反撥 (phản·bát) phản·đối (명사) = resist, oppose opposition, backlash
a) 소식이 전해지자 주민들이 크게 반발하고 나섰다. = Ngay khi tin·tức đó truyền ra cư·dân địa·phương phản·đối dữ·dội. = As soon as the news was out, the local people rose up in major opposition. 
b) 정부의 조세 정책은 도입 첫날부터 국민들의 반발에 부딪쳤다. = Chính·sách thuế mới của chính·phủ ngay ngày đầu đưa ra đã đụng phải sự phản·đối của người dân. = On the very first day the new tax policy was introduced, the government met with the citizen's backlash.
Từ đồng nghĩa:

2838. 반찬     | 飯饌 (phạn soạn) các món ăn phụ (명사) = side dishes
반찬이라고 봐야 김치와 나물 가지가 전부다. = Các món ăn phụ toàn·bộ gồm có kimchi và một vài món rau. = All we have for side dish are kimchi and some vegetables.
Từ đồng nghĩa:

2839. 방지     | 防止 (phòng chỉ) phòng ngừa, ngăn·ngừa (명사) = prevention
부패 방지법 = luật phòng·ngừa tham·nhũng = the Corruption Prevention Act
교통사고를 방지하다 = phòng·ngừa/ngăn·ngừa tai·nạn giao·thông = prevent traffic accidents
Từ đồng nghĩa:

2840. 배다     |  () ám (mùi), ngấm, thấm (nước) (동사) = (물기·냄새 등이) penetrate, permeate, be saturated (with), soak into
담배 냄새가 방에 배었다 = Mùi thuốc lá ám căn phòng. = The odor of cigarette smoke permeated the room.
고기 냄새가 옷에 배었다 = Mùi thịt ám vào quần áo. = The smell of meat has gotten in my clothes.
셔츠에 땀이 배어 있다 = Áo sơ·mi ướt đẫm mồ·hôi. = My shirt is sweaty. 
Từ đồng nghĩa:

2841. 보장     | 保障 (bảo chướng) bảo·đảm (명사) = guarantee, security
표현의 자유를 보장하다 = bảo·đảm tự·do ngôn·luận = guarantee freedom of expression
Từ đồng nghĩa:

2842. 빠져나오다     |  () thoát ra (동사) = escape, get out
a) 건물 안에는 아직 빠져나오지 못한 사람들이 있다. = Bên trong tòa nhà vẫn còn có nhiều người không thể thoát ra được. = There are still some people trapped in the building.
b) 그는 어둠을 틈타 집에서 몰래 빠져나왔다. = Anh ấy đã bí·mật lẻn ra khỏi nhà trong màn đêm. = He sneaked[snuck] out of the house under (the) cover of darkness[night].
Từ đồng nghĩa:

2843. 새다     |  () rò·rỉ (동사) = to leak
a) 가스가 샜다. = Gas đã bị rò·rỉ/thoát ra. = Gas has leaked[escaped].
b) 신발은 물이 샌다. = Đôi giày này đã bị nước ngấm vào. = These shoes leak.
c) 천장에서 물이 샌다. = Nước rỉ xuống từ trần nhà. = The ceiling is leaking. 
d) 수도관이 새고 있다. = Ống nước đang bị rò·rỉ. = The water main is leaking.
Từ đồng nghĩa:

2844. 소개되다     | 紹介-- (thiệu·giới--) được giới·thiệu (동사) = to be introduced
전국적으로 소개되다 = được giới·thiệu khắp cả nước = be introduced throughout the country
Từ đồng nghĩa:

2845.      |  () hạt (명사) = (씨앗) seed
포도 = hạt nho = grape seeds
Từ đồng nghĩa:

2846. 안쪽     |  () bên trong (명사) = the inside, the interior
안쪽에서 열다 = mở từ bên trong = open from within
Từ đồng nghĩa:

2847. 억울하다     | 抑鬱-- (ức·uất--) uất·ức (형용사) = [억눌려 답답함] depressed, oppressed, dejected
a) 억울해 죽겠다 = Uất·ức mà chết. = I am mortified at being mistreated.
b) 그는 억울하게 누명을 썼다 = Anh ấy đã bị buộc tội một cách uất·ức/oan·uổng. = He was falsely accused.
Từ đồng nghĩa: 답답하다, 원통하다, 분하다

2848. 오가다     |  () đi lại, đến rồi đi, đi đi về về (동사) = to come and go, to keep going and coming
a) 많은 사람들이 길을 오간다. = Có nhiều người đi lại trên đường này. = Lots of people come and go on this street.
b) 그의 눈은 서류와 모니터 사이를 부지런히 오가고 있었다. = Mắt anh ấy liên·tục liếc nhìn màn·hình rồi lại liếc nhìn tài·liệu. = His eyes kept darting between the papers[documents] and the (computer) monitor. (부지런히 = cần·cù, siêng = hard, diligently)
Từ đồng nghĩa:

2849. 요구되다     | 要求-- (yêu·cầu--) được yêu·cầu (동사) = to be requested
관심있는 사람들은 무엇을 제출하라고 요구되는가? = Những người quan·tâm đã yêu·cầu cung·cấp những gì? = What are interested parties asked to provide?
어떤 분야에서든지 정상에 올라서기 위해서는 부단한 노력이 요구된다.
Từ đồng nghĩa:

2850. 음성     | 音聲 (âm thanh) giọng nói (명사) = (목소리) voice
장치는 사용자의 음성 명령을 인식해서 작동한다. = Thiết·bị này nhận·dạng mệnh·lệnh từ giọng nói của người sử·dụng rồi thực·hiện lệnh đó. = This equipment accepts and carries out voice commands given by the user. (장치 = 裝置(trang·trí) thiết·bị = equipment).
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: