Wednesday, December 7, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2551-2575)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2551. 짐작하다     |  斟酌 (châm chước) suy·đoán, dự·liệu (동사) = guess
2552. 택하다     | ·· (trạch··) chọn, lựa (동사) = choose (from/between), select
2553.      |  ()  (의존명사) (으)ㄹ 터이다 dự·định làm gì, (명사) nghĩa khác: nơi = intend to do something, other meaning: site, place
2554. 피시     |  () PC (máy vi·tính cá·nhân) (명사) = PC, personal computer
2555. 흘러나오다     |  () chảy ra (동사) = (액체가) flow out
2556. 가구     | 家具 (gia cụ) đồ gia·dụng (명사) = furniture
2557. 간단히     | 簡單· (giản·đan·) một cách đơn·giản (부사) = simply, easily
2558. 강물     | · (giang·) nước sông (명사) = river water
2559. 궁극적     | 窮極的 (cùng cực đích) cuối·cùng (관형사·명사) = ultimate, eventual
2560. 극히     | · (cực·) [그키] cực kì (부사) = very , extremely
2561. 기여하다     | 寄與 (kí dữ) đóng góp (동사) = contribute
2562.      |  () chắc·chắn (부사) = surely, certainly
2563. 날짜     |  () ngày tháng (명사) = date
2564. 대륙     | 大陸 (đại lục) đại lục (명사) = continent
2565. 모니터     |  () monitor, màn·hình (명사) = monitor
2566. 범인     | 犯人 (phạm nhân) phạm nhân (명사) = criminal
2567. 변동     | 變動  (biến·động) biến·động (về số·lượng, giá·cả) (명사) = change, fluctuation
2568. 불가피하다     | 不可避· (bất·khả·tị) không thể tránh được (동사) = inevitable, unavoidable
2569. 삶다     |  () đun sôi, đun nhỏ lửa (동사) = (끓이다) boil; (약한 불로) simmer
2570. 샌드위치     |  () bánh sandwich (명사) = Sandwich
2571. 서류     | 書類 (thư·loại) giấy·tờ, tài·liệu (명사) = documents, papers
2572. 손해     | 損害 (tổn·hại) thiệt·hại (vật·chất) (명사) = damage
2573. 숨지다     |  () chết, qua·đời (동사) = die, pass away
2574. 아유     |  () ái da (tiếng kêu lúc bị đau·đớn hoặc kinh·ngạc) (감탄사) = My goodness!
2575. 요청     | 要請 (yếu·thỉnh) yêu·cầu (명사) =  request, demand, call

Các ví·dụ với mỗi từ


2551. 짐작하다     |  斟酌 (châm chước) suy·đoán, dự·liệu (동사) = guess
a) 결과는 우리들이 짐작했던 대로였다. = Kết·quả đúng như chúng·ta nghĩ/suy·đoán/liệu·tính. = The result was just as we had thought[surmised; presumed].
b) 그의 초췌한 모습을 보자 그동안의 고생을 짐작할 있었다. = Nhìn dáng vẻ tiều·tụy của anh ấy có thể đoán được cuộc sống lúc đó khổ·cực như thế nào. =  I could imagine the hardship he had been through when I saw his haggard look. (초췌 = 憔悴 (tiều tụy) = haggardness).
Từ đồng nghĩa:

2552. 택하다     | ·· (trạch··) chọn, lựa (동사) = choose (from/between), select
a) 직업을 잘못 택하다 = chọn sai nghề = choose the wrong job
Từ đồng nghĩa:

2553.      |  ()  (의존명사(으)ㄹ 터이다 dự·định làm gì, (명사) nghĩa khác: nơi = intend to do something, other meaning: site, place
의존명사 (danh·từ phụ·thuộc)

1 . (어미 ‘·을’ 뒤에 쓰여) ‘예정’이나 ‘추측’, ‘의지’의 뜻을 나타내는 .※서술격 조사 ‘이다’가 붙을 때에는 ‘터이다’가 되는데, ‘터이다’가 ‘테다’로 줄기도 한다.
(Viết sau vĩ·tố ‘·을’) chỉ dự·định hoặc giả·thiết, ý·chí. Nếu ghép với trợ·từ tự·thuật·cách ‘이다’ sẽ thành ‘터이다’, ‘터이다’ viết rút gọn thành ‘테다’Xem bài Cấu trúc cú pháp (으)ㄹ 터이다/테다
어미語尾(ngữ· vĩ)
예정 = 豫定(dự·định)
추측 = 推測 (thôi trắc) giả·thiết = supposition
의지 = 意志(ý chí) = will
조사 = 助詞 (trợ từ) = postposition
서술격 = 敍述格 = 述格 (tự thuật cách)
, is a variant form of

내일 터이니 그리 알아라.
시장할 터인데 어서 들어라.
나는 내일 극장에 터이다.
2. (어미 ‘·은’, ‘·는’, ‘·던’ 뒤에 쓰여) ‘처지’나 ‘형편’의 뜻을 나타내는 . [비슷한 ] 터수.
(viết sau vĩ·tố  ‘·은’, ‘·는’, ‘·던’) chỉ tình·thế, hoàn·cảnh. Từ gần nghĩa: 터수
사날을 굶은 터에 찬밥 더운밥 가리겠느냐?
그는 자기 앞가림도 못하는 터에 걱정을 한다.
그는 겨우 역에 도착했지만 기차는 이미 떠나고 없는 터였다.
Từ đồng nghĩa:

2554. 피시     |  () PC (máy vi·tính cá·nhân) (명사) = PC, personal computer
Từ đồng nghĩa:

2555. 흘러나오다     |  () chảy ra (동사) = (액체가) flow out
a) 바위틈에서 물이 흘러나왔다. = Nước chảy ra từ kẽ đá. = Water flew[trickled] out from between the rocks.
Từ đồng nghĩa:

2556. 가구     | 家具 (gia cụ) đồ gia·dụng (명사) = furniture
집은 가구가 완전히 갖춰져 있다 = Ngôi nhà này trang·bị đầy·đủ nội·thất. = This house is fully[completely] furnished.
Từ đồng nghĩa:

2557. 간단히     | 簡單· (giản·đan·) một cách đơn·giản (부사) = simply, easily
a) 간단히 말하면 = nếu nói một cách đơn·giản = in short[brief]
Từ đồng nghĩa:

2558. 강물     | · (giang·) nước sông (명사) = river water
강물이 불었다 = Nước sông đã dâng lên. = The river is swollen[risen]
Từ đồng nghĩa:

2559. 궁극적     | 窮極的 (cùng cực đích) cuối·cùng (관형사·명사) = ultimate, eventual
a) 그의 궁극적인 목적이 달성되었다. = Mục·đích cuối·cùng của anh ta đã đạt được. = His ultimate purpose was attained.
Từ đồng nghĩa:

2560. 극히     | · (cực·) [그키] cực kì (부사) = very , extremely
그의 생각은 극히 비현실적이다. = Suy·nghĩ của anh ấy cực·kì phi·hiện·thực. = His idea is extremely unrealistic.
Từ đồng nghĩa:

2561. 기여하다     | 寄與 (kí dữ) đóng góp (동사) = contribute
a) 유엔은 세계 평화에 기여하고 있다. = Liên·hợp·quốc đang đóng góp cho hòa·bình thế·giới. = The UN is contributing to world peace.
b) 그는 한국의 경제 발전에 크게 기여했다. = Ông ấy đã đóng góp rất lớn vào sự phát·triển của kinh·tế Hàn·Quốc. = He contributed greatly to the economic development of Korea.
Từ đồng nghĩa:

2562.      |  () chắc·chắn (부사) = surely, certainly
a) 나는 그가 돌아올 것이라고 믿는다. = Tôi tin anh ấy chắc·chắn sẽ quay lại. = I believe that he would surely come back.
Từ đồng nghĩa:

2563. 날짜     |  () ngày tháng (명사) = date
날짜를 정하다 = định ngày tháng = set[fix; decide on] a date
Từ đồng nghĩa:

2564. 대륙     | 大陸 (đại lục) đại lục (명사) = continent
신대륙 = tân đại·lục = the New Continent
아시아[유럽] 대륙 = đại·lục châu Á [Âu] = the Continent of Asia[Europe]
Từ đồng nghĩa:

2565. 모니터     |  () monitor, màn·hình (명사) = monitor 
Từ đồng nghĩa:

2566. 범인     | 犯人 (phạm nhân) phạm nhân (명사) = criminal
범인은 아직 잡히지 않았다 = Phạm·nhân vẫn chưa bị bắt. = The criminal  is still at large.
Từ đồng nghĩa:

2567. 변동     | 變動  (biến·động) biến·động (về số·lượng, giá·cả) (명사) = change, fluctuation
a) 물가가 심하게 변동하고 있다. = Vật·giá đang biến·động mạnh. = Prices are fluctuating sharply.
Từ đồng nghĩa:

2568. 불가피하다     | 不可避· (bất·khả·tị) không thể tránh được (동사) = inevitable, unavoidable 
a) 불가피한 사정으로 일정이 연기되었다. = Lịch·trình bị hoãn vì có sự·việc không thể tránh được. = The schedule was delayed due to unavoidable circumstances.
Từ đồng nghĩa:

2569. 삶다     |  () đun sôi, đun nhỏ lửa (동사) = (끓이다) boil; (약한 불로) simmer
물에 넣고 끓이다.
a) 삶은 계란 = trứng đã luộc = a boiled egg
b) 계란을 완숙[반숙]으로 삶아 주세요
Hard[Soft]·boil the egg please.
Từ đồng nghĩa:

2570. 샌드위치     |  () bánh sandwich (명사) = Sandwich 
Từ đồng nghĩa:

2571. 서류     | 書類 (thư·loại) giấy·tờ, tài·liệu (명사) = documents, papers
a) 서류를 작성하다 = soạn tài·liệu = prepare[draw up; write out] a document
b) 서류를 정리하다 = sắp·xếp giấy·tờ/tài·liệu = organize the papers
Từ đồng nghĩa:

2572. 손해     | 損害 (tổn·hại) thiệt·hại (vật·chất) (명사) = damage
손해액은 2천만 원이다. = Tổng thiệt·hại là 20 triệu won. = The damage comes[amounts] to twenty million won.
Từ đồng nghĩa:

2573. 숨지다     |  () chết, qua·đời (동사) = die, pass away
a) 그녀는 교통사고로 숨졌다. = Cô ấy mất trong một vụ tai·nạn giao·thông. = She died in a traffic accident.
b) 그는 자신의 집에서 숨진 발견되었다. = Cô ấy được phát·hiện đã chết trong nhà của mình. = He was found dead in his house.
Từ đồng nghĩa: 죽다

2574. 아유     |  () ái da (tiếng kêu lúc bị đau·đớn hoặc kinh·ngạc) (감탄사) = My goodness!
아유, 머리야.
아유, 더는 가겠다.
아유, 깜짝이야.
아유, 어서들 와라.
아유, 잘했다.
아유, 예뻐라!  
Từ đồng nghĩa: 아이고

2575. 요청     | 要請 (yếu·thỉnh) yêu·cầu (명사) =  request, demand, call
요청을 수락하다 = chấp·nhận yêu·cầu = accept sb's demand
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com