Friday, October 21, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2226-2250)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2226. 영상     | 映像 (ánh tượng) hình·ảnh (명사) = image
2227. 영혼     | 靈魂  (linh hồn) linh hồn (명사) = soul, spirit
2228. 운전사     | 運轉士 (vận chuyển sĩ) người lái xe, tài·xế (명사) = driver
2229. 자랑스럽다     |  () đáng tự hào (형용사) = to be proud
2230. 잠깐     |  () một lát (명사) = a little while
2231. 적당하다     | 適當 (thích đáng) thích·hợp (형용사) = appropriate
2232. 적용되다     | 適用 (thích dụng) được áp·dụng (동사) = to be applied
2233.      | (chu) tuần lễ (명사) = (주일) week
2234. 지속적     | 持續的 (trì tục đích) liên·tục (관형사·명사) = continuous
2235. 진행하다     | 進行 (tiến hành) tiến hành (동사) = to progress
2236. 차별     | 差別 (sai biệt) phân·biệt, phân·biệt đối·xử (명사) = discrimination
2237. 곳곳     |  () [곧꼳] khắp nơi (명사) = everywhere
2238. 구분     | 區分 (khu phân) phân khu (명사) = division, section
2239. 금지     | 禁止 (cấm chỉ) cấm, cấm chế (명사) = prohibition
2240. 내지     | 乃至 (nãi chí) đến (từ bao nhiêu đến bao nhiêu) (명사) = (얼마에서 얼마까지)
2241. 달려오다     |  () chạy đến (동사) = come running
2242. 분노     | 憤怒·忿怒 (phẫn nộ) phẫn nộ (명사) = anger, rage
2243. 비교     | 比較 (bỉ giểu/giảo) so·sánh (명사) = comparison
2244. 소위     | 所謂 (sở vị) được gọi là (명사) = (이른바) so·called
2245. 스치다     |  () sượt (동사) = (살짝 닿다) graze past
2246. 역사적     | 歷史的 (lịch sử đích) [역싸적] lịch sử (관형사·명사) = historical
2247. 열차     | 列車 (liệt xa) đoàn tàu (명사) = train
2248. 요즈음     |  () ngày nay, gần đây (명사) = (현금(現今)) nowadays; (최근) lately
2249. 유난히     |  () [유ː난히] đặc·biệt, bất·thường (부사) = especially, unusually
2250. 의무     | 義務 (nghĩa vụ) nghĩa vụ (명사) = duty, obligation

Các ví·dụ với mỗi từ
2226. 영상     | 映像 (ánh tượng) hình·ảnh (명사) = image
a) 케이블 TV 송신되는 영상은 아주 선명하다. = Hình·ảnh nhận được bằng TV truyền·hình cáp rất tươi·sáng. = The image sent[transmitted] by cable television is very clear. (선명 = 鮮明 (tiên minh, tiên: tươi, minh: sáng) tươi sáng = clear)
Từ đồng nghĩa:
2227. 영혼     | 靈魂  (linh hồn) linh hồn (명사) = soul, spirit
a) 그녀는 순수한 영혼의 소유자다. = Cô ấy là người có tâm·hồn trong·sáng (linh·hồn thuần·túy). = She has a pure soul.
b) 비록 그녀는 가고 없지만 그녀의 영혼은 곁에 있다. = Dù cô ấy đã ra đi nhưng linh·hồn của cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi. = Although she is dead, her spirit is with me.
Từ đồng nghĩa:
2228. 운전사     | 運轉士 (vận chuyển sĩ) người lái xe, tài·xế (명사) = driver
a) 버스 운전사 = tài·xế xe bus = a bus driver
Từ đồng nghĩa:
2229. 자랑스럽다     |  () đáng tự hào (형용사) = to be proud
a) 나는 네가 자랑스럽다. = Tôi thật tự·hào về bạn./Bạn thật đáng tự·hào. = I am so proud of you.
b) 나는 한국인인 것이 자랑스럽다. = Tôi tự·hào là người Hàn·Quốc. (Với tôi việc là người Hàn·Quốc là đáng tự·hào). = I am proud of[take pride in; pride myself on] being Korean.
Từ đồng nghĩa:
2230. 잠깐     |  () một lát (명사) = a little while
a) 해변까지는 걸어서 잠깐이다. = Đi bộ một lát nữa là tới bãi biển. = It's only a short walk to the beach.
Từ đồng nghĩa:
2231. 적당하다     | 適當 (thích đáng) thích·hợp (형용사) = appropriate
a) 정도면 적당한 가격인 같다. = Nếu là mức giá đó thì có vẻ thích·đáng/thích·hợp. = The price seems about right.
Từ đồng nghĩa:
2232. 적용되다     | 適用 (thích dụng) được áp·dụng (동사) = to be applied
a) ~ 적용되다 = apply to
Từ đồng nghĩa:
2233.      | (chu) tuần lễ (명사) = (주일) week
a) 이번 = tuần này = this week
b) 지난주 = tuần trước = last week
c) 다음 = tuần sau = next week
d) 다다음 = tuần sau nữa = the week after next
Từ đồng nghĩa:
2234. 지속적     | 持續的 (trì tục đích) liên·tục (관형사·명사) = continuous
a) 지속적인 경제성장 = tăng·trưởng kinh·tế liên·tục = continuous economic growth
b) 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드립니다. = Mong nhận được sự tham·dự và quan·tâm liên·tục của bạn. = We ask for your continuous interest and participation.
Từ đồng nghĩa: 연속적
2235. 진행하다     | 進行 (tiến hành) tiến hành (동사) = to progress
a) 회의를 진행하다 = tiến·hành hội·nghị = preside over a meeting
b) 게임 프로그램을 진행하다 = tiến·hành chương·trình game = emcee the television game
Từ đồng nghĩa:
2236. 차별     | 差別 (sai biệt) phân·biệt, phân·biệt đối·xử (명사) = discrimination
a) 외국인 차별 = phân·biệt đối·xử đối với người nước ngoài = discrimination against foreigners
b) 차별 = khác·biệt giới·tính = gender discrimination / sexism
c) 인종 차별 = phân·biệt chủng·tộc = racial discrimination / segregation / racism
d) 차별 없이 = không phân·biệt = without distinction
e) 계급 차별 = phân·biệt giai·cấp tầng·lớp = class distinction
Từ đồng nghĩa:
2237. 곳곳     |  () [곧꼳] khắp nơi (명사) = everywhere
곳곳마다 = everywhere
a) 궁에는 고요한 정원, 연못, 다리가 곳곳에 있습니다. = Trong cung·điện này khắp nơi đều có các khu·vườn yên·tĩnh, ao và cầu. = This palace is dotted with tranquil gardens, ponds, and bridges. (고요하다 (형용사) = yên tĩnh = quiet; 정원 = 庭園 (đình viên) vườn = garden; 연못 = 蓮· (liên·) ao = pond)
Từ đồng nghĩa:
2238. 구분     | 區分 (khu phân) phân khu (명사) = division, section
a) 고등학교는 문과와 이과로 구분되어 있다. = Trường trung·học phổ·thông được phân·thành khoa khoa·học xã hội và khoa khoa·học tự·nhiên. = High school is divided into liberal arts and general science courses.
b) 환자들은 종류로 구분된다. = Các bệnh·nhân được phân thành ba loại. = Patients are classified into three categories.
Từ đồng nghĩa:
2239. 금지     | 禁止 (cấm chỉ) cấm, cấm chế (명사) = prohibition
a) 여기는 주차 금지 구역입니다. = Đây là khu·vực cấm đậu xe. = This is a no·parking zone.
Từ đồng nghĩa:
2240. 내지     | 乃至 (nãi chí) đến (từ bao nhiêu đến bao nhiêu) (명사) = (얼마에서 얼마까지
a) 내일은 5 내지 6 정도 기온이 오르겠습니다. = Ngày mai nhiệt·độ sẽ tăng lên khoảng 5 đến 6 độ. = Temperature will rise five to six degrees tomorrow.
b) 참가자는 30 내지 40명이 것이다. = Sẽ có khoảng 30 đến 40 người tham·gia. = The number of participants will be from thirty to forty[between thirty and forty].
Từ đồng nghĩa:
2241. 달려오다     |  () chạy đến (동사) = come running
a) 구조대원들이 신속히 달려왔다. = Đội cứu·hộ chạy đến một cách thần tốc. = Rescuers immediately came running. (구조대원 = 救助隊員 (cứu trợ đội viên) đội viên cứu hộ = rescuer)
Từ đồng nghĩa:
2242. 분노     | 憤怒·忿怒 (phẫn nộ) phẫn nộ (명사) = anger, rage
a) 분노를 느끼다 = cảm·thấy phẫn·nộ = feel anger[resentment]
Từ đồng nghĩa:
2243. 비교     | 比較 (bỉ giểu/giảo) so·sánh (명사) = comparison
a) 엄마들은 항상 자신의 아이와 다른 아이를 비교한다. = Các bà mẹ thường so·sánh con mình với những đứa trẻ khác. = Mothers are always comparing their kids with those of other people.
Từ đồng nghĩa: 대비
2244. 소위     | 所謂 (sở vị) được gọi là (명사) = (이른바) so·called
a) 그는 소위 말하는 제비족이다. = Hắn được gọi là trai bao. = He is a so·called gigolo.
b) 그는 소위 음악의 천재다. = Anh ấy được gọi là thiên·tài âm·nhạc. = He is what we call a musical genius.
Từ đồng nghĩa:
2245. 스치다     |  () sượt (동사) = (살짝 닿다) graze past
a) 슛은 골대를 스치고 지나갔다. = Cú sút đi qua sượt cầu·môn. = The shot grazed the post.
b) 총알이 그의 어깨를 스쳤다. = Viên đạn sượt qua vai anh ấy. = The bullet grazed his shoulder.
Từ đồng nghĩa:
2246. 역사적     | 歷史的 (lịch sử đích) [역싸적] lịch sử (관형사·명사) = historical
a) 역사적인 순간 = thời·khắc lịch·sử = a historic moment
b) 소설은 역사적 사실을 토대로 하고 있다. = Tiểu·thuyết này dựa trên sự·thật lịch·sử. = This novel is based on historical facts.
Từ đồng nghĩa:
2247. 열차     | 列車 (liệt xa) đoàn tàu (명사) = train
列車 (liệt xa, liệt: đoàn, xa: xe)
a) 열차를 타다 = đi tàu hỏa = ride in a train
b) 열차를 놓치다 = lỡ tàu = miss a train
Từ đồng nghĩa:
2248. 요즈음     |  () ngày nay, gần đây (명사) = (현금(現今)) nowadays; (최근) lately
a) 요즈음의 젊은이들 = những người trẻ thời nay = the young men of today
b) 요즈음 그를 못만났다. = Gần đây tôi không gặp được anh ấy. = I haven´t seen him lately.
Từ đồng nghĩa:
2249. 유난히     |  () [유ː난히] đặc·biệt, bất·thường (부사) = especially, unusually
a) 오늘 밤은 유난히 춥다. = Tối nay lạnh bất thường. = It's particularly[unusually] cold tonight.
b) 올해는 유난히 비가 많이 왔다. = Năm nay mưa nhiều bất·thường. = We have had an exceptional amount of rain this year.
*Đặc biệt: especially
1.형용사 앞에서 의미를 강조해 주는 역할을 한다.
(ở trước tính·từ, có vai·trò nhấn·mạnh ý·nghĩa)
저는 유난히 추위를 많이 타요. = Tôi đặc·biệt nhạy·cảm với lạnh. = I'm especially[particularly] sensitive to cold.

2.앞서 언급된 문장에 덧붙여 특정 상황이나 대상을 강조해서 말할
(Thêm vào sau câu đã được đề·cập trước đó khi nói nhấn·mạnh đối·tượng hoặc trạng·thái nhất·định)
저는 유난히 겨울에는 외출하는 것을 좋아하지 않아요. = Tôi đặc·biệt vào mùa·đông không thích đi ra ngoài.  = I hate going out, especially during the winter.

3.especially 문두에 쓰지 않는다.
(X) Especially I like apples.
(O) I especially like apples.
저는 유난히 사과를 좋아해요
Từ đồng nghĩa:
2250. 의무     | 義務 (nghĩa vụ) nghĩa vụ (명사) = duty, obligation
a) 우리는 법을 준수할 의무가 있다. = Chúng·ta có nghĩa·vụ tuân·thủ pháp·luật. = We are obligated to obey the law.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com