Thursday, December 15, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2876-2900)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2876.      |  () đập (thủy·điện, thủy·lợi) (명사) = dam
2877. 덩어리     |  () khối (명사) = lump, piece
2878. 모처럼     |  () lâu rồi (sau một thời·gian dài) (부사) = after a long time
2879. 물리학     | 物理學 (vật lí học) vật lí học, vật·lí (명사) = physics
2880.      | (phạt) phạt (hình·phạt) (명사) = punishment
2881. 부정적     | 否定的 (phủ·định·đích) [부ː정적] tiêu·cực (관형사·명사) = negative, pessimistic
2882. 북부     | 北部 (bắc bộ) bắc bộ, phần phía bắc, miền bắc (명사) = the north part
2883. 분리     | [불리] 分離 (phân·li) phân·li (명사) = separation
2884. 상당     | 相當 (tương·đương) tương·đương (명사) = equivalence
2885. 세다     |  () mạnh (형용사) = (힘이) strong, powerful
2886. 소개     | 紹介 (thiệu·giới) giới·thiệu (명사) = introduction
2887. 수화기     | 受話器 (thụ thoại khí) ống·nghe điện·thoại (명사) = telephone receiver
2888. 애인     | 愛人 (ái nhân) người yêu (명사) = lover
2889. 애초     | - (-sơ) ban·đầu (명사) = beginning, start
2890. 얇다     |  () [얄ː따] mỏng (형용사) = (두께가) thin; (옷이) flimsy
2891. 양념     |  () gia·vị (dầu, muối, hành, tỏi, gừng, xốt tương, bột ngọt,...) (명사) = (음식의) seasoning
2892.      |  () vào (thời·gian) (명사) = (시간) at (특정한 시각·시점에); (시간) on (특정한 날짜에); in (연·월 일정한 기간 안에 있는 시간에)
2893. 오염되다     | 汚染-- (ô nhiễm--) [오ː염되다/오ː염뒈다] bị ô nhiễm (동사) = to be polluted
2894. 오해     | 誤解 (ngộ giải) hiểu lầm, hiểu sai (명사) = misunderstanding
2895. 웬일     |  () [웬ː닐] chuyện gì, cớ gì (명사) = what happened, which reason
2896. 의식     | 儀式 (nghi·thức) nghi·thức/nghi·lễ (명사) = ceremony; (종교의) ritual, service, rite
2897. 의지하다     | 依支 (ỷ chi) dựa vào (동사) = to lean on, to depend on, to rely on
2898. 일기     | 日記 (nhật·kí) nhật·kí (명사) = diary
2899. 절대     | 絶對 (tuyệt·đối) tuyệt·đối (명사) = absoluteness
2900. 제한하다     | [제:한하다] 制限-- (chế·hạn--) hạn·chế (동사) = to restrict, to limit

Các ví·dụ với mỗi từ

2876.      |  () đập (thủy·điện, thủy·lợi) (명사) = dam
다목적 = đập đa mục·đích = a multipurpose dam
댐을 쌓다 = xây đập, đắp đập = build a dam
댐이 붕괴되었다 = Đập đã bị vỡ. = The dam broke. (붕괴 = 崩壞 (băng hoại) hư·hỏng, đổ·nát)
Từ đồng nghĩa: , 방죽, 제방

2877. 덩어리     |  () khối (명사) = lump, piece
두꺼운 고깃덩어리 = một khối thịt dày (두껍다 = dày = thick)
덩어리 = khối bánh mì
세계에서 최고 금덩어리 = khối vàng lớn nhất thế·giới
Từ đồng nghĩa:

2878. 모처럼     |  () lâu rồi (sau một thời·gian dài) (부사) = after a long time
모처럼 이렇게 큰비가 내렸다. = Lâu rồi trời mới mưa to như thế này. = After a long time the rain is heavy like this.
모처럼 길을 달려왔다. = Lâu rồi mới chạy đường xa.
https://www.italki.com/question/144701?hl=ko
Từ đồng nghĩa: 오랜만

2879. 물리학     | 物理學 (vật lí học) vật lí học, vật·lí (명사) = physics
실험 물리학 = vật·lí·học thực·nghiệm = experimental physics
원자핵 물리학 = vật·lí hạt·nhân = nuclear physics
Từ đồng nghĩa:

2880.      | (phạt) phạt (hình·phạt) (명사) = punishment
벌을 주다 = phạt ai đó = punish
어떠한 벌도 달게 받겠습니다. = Tôi sẵn·sàng nhận bất·cứ hình·phạt nào. = I will gladly accept any punishment.
Từ đồng nghĩa:

2881. 부정적     | 否定的 (phủ·định·đích) [부ː정적] tiêu·cực (관형사·명사) = negative, pessimistic
그는 매사를 부정적으로 생각한다. = Anh ta luôn nghĩ mọi  sự·việc một cách tiêu·cực. = He always thinks negatively[pessimistically].
Từ đồng nghĩa:

2882. 북부     | 北部 (bắc bộ) bắc bộ, phần phía bắc, miền bắc (명사) = the north part
그들은 북부 출신이다. = Họ xuất·thân từ miền bắc. = They came from the north.
Từ đồng nghĩa:

2883. 분리     | [불리] 分離 (phân·li) phân·li (명사) = separation
재산 분리 = phân·chia tài·sản = separation of property
분리할 없는 = không thể phân·li = inseparable
정경 분리 원칙 = nguyên·tắc phân·li chính·trị khỏi kinh·tế = the principle of separation of political matters from economic matters
Từ đồng nghĩa:

2884. 상당     | 相當 (tương·đương) tương·đương (명사) = equivalence
10 상당의 상품권 = phiếu quà tặng tương·đương 100 000 won = a gift card[voucher] worth one hundred thousand won (상품권 = 商品券(thương phẩm khoán) phiếu quà tặng = gift card, voucher)
Từ đồng nghĩa:

2885. 세다     |  () mạnh (형용사) = (힘이) strong, powerful
바람이 세게 분다 = Gió thổi mạnh. = The wind is really strong.
그는 주먹이 세다. = Anh ta có cú đấm mạnh·mẽ. = He has a heavy punch.
Từ đồng nghĩa:

2886. 소개     | 紹介 (thiệu·giới) giới·thiệu (명사) = introduction
소개를 하겠습니다. = Tôi xin tự giới·thiệu. = Let me introduce myself.
당신을 친구에게 소개해 주고 싶어요. = Tôi muốn giới·thiệu anh cho bạn của tôi. = I'd like you to meet my friend.
Từ đồng nghĩa:

2887. 수화기     | 受話器 (thụ thoại khí) ống·nghe điện·thoại (명사) = telephone receiver
수화기를 놓다  = gác ống nghe điện·thoại = hang up the receiver[phone]
수화기를 들다  = nhấc ống nghe điện·thoại = pick up the receiver
Từ đồng nghĩa:

2888. 애인     | 愛人 (ái nhân) người yêu (명사) = lover
그녀와 나는 애인 사이다. = Tôi và cô ấy yêu nhau. = She and I are a couple.
Từ đồng nghĩa:

2889. 애초     | - (-sơ) ban·đầu (명사) = beginning, start
계획은 애초부터 잘못된 것이었다. = Kế·hoạch đó đã sai ngay từ ban·đầu rồi. = The plan was doomed from the beginning.
끝까지 해낼 없다면 애초에 시작하지 마라. = Nếu không thể hoàn·tất đến cuối·cùng thì ban·đầu đừng có bắt·đầu. (Nếu không thể làm cho xong thì đừng có bắt·đầu.) = Don't start if you can't finish.
Từ đồng nghĩa: 처음

2890. 얇다     |  () [얄:다] mỏng (형용사) = (두께가) thin; (옷이) flimsy
오이를 얇게 썰다 = cắt dưa leo thành từng lát mỏng = cut the cucumber into thin slices
그녀는 얇은 하나만을 걸치고 있다. = Cô ấy chỉ mặc một cái áo mỏng. = She's only wearing a flimsy dress.
Từ đồng nghĩa:

2891. 양념     |  () gia·vị (dầu, muối, hành, tỏi, gừng, xốt tương, bột ngọt,...) (명사) = (음식의) seasoning
고기를 양념하다 = ướp thịt bằng gia·vị = season the meat
음식에 양념을 치다[뿌리다] = Cho gia·vị vào thức·ăn = add seasoning to the food
국은 마늘과 생강으로 양념을 했다 = Canh này có gia·vị gồm tỏi và gừng. = This soup is seasoned[flavored] with garlic and ginger.
Từ đồng nghĩa: 조미료

2892.      |  () vào (thời·gian) (명사) = (시간) at (특정한 시각·시점에); (시간) on (특정한 날짜에); in (연·월 일정한 기간 안에 있는 시간에)
나는 오늘 아침 7시에 집에서 나왔다. = Hôm nay tôi ra khỏi nhà lúc 7h sáng. = I left home at seven this morning.
토요일 저녁에 = vào tối thứ Bảy = on Saturday evening
2005 8 6일에 = vào ngày 6 tháng 8 năm 2005 = on the sixth of August, 2005
20대에 결혼하다 = kết·hôn ở lứa tuổi từ 20 đến 29 = marry in one's twenties
장미는 봄에 핀다 = hoa·hồng nở vào mùa xuân = Roses bloom in (the) spring
그녀는 1985년에 태어났다 = Tôi sinh [vào] năm 1985. = She was born in 1985.
Từ đồng nghĩa:

2893. 오염되다     | 汚染-- (ô nhiễm--) [오ː염되다/오ː염뒈다] bị ô nhiễm (동사) = to be polluted
방사능에 오염되다 = bị ô·nhiễm phóng·xạ = be contaminated by radioactivity
대기는 나날이 오염되고 있다. = Không·khí ngày càng bị ô·nhiễm. = The atmosphere is becoming more polluted each day.
Từ đồng nghĩa:

2894. 오해     | 誤解 (ngộ giải) hiểu lầm, hiểu sai (명사) = misunderstanding
머리 때문에 나는 그를 여자로 오해했다. = Tôi đã hiểu lầm anh ấy là phụ·nữ vì [anh ấy có mái] tóc dài. = Because of his long hair, I mistook him for a girl.
오해가 풀렸다니 다행입니다. = May·mắn là hiểu·lầm đã được hóa·giải. = I'm relieved to hear that there is no more misunderstanding.
Từ đồng nghĩa:

2895. 웬일     |  () [웬ː닐] chuyện gì, cớ gì (명사) = what happened, which reason
웬일로 밤중에 오셨습니까? = Chuyện gì mà tới giữa đêm vậy? = What brings you here so late in the night?
네가 술을 마다하다니 웬일이냐? = Mày không uống rượu là vì chuyện gì? = What's up with you saying no to a drink?
웬일인지 그가 불쌍하게 여겨졌다. = Không biết vì cớ gì nhưng tôi thấy anh·ta đáng thương. = I felt sorry for him for some reason.
Từ đồng nghĩa:

2896. 의식     | 儀式 (nghi·thức) nghi·thức/nghi·lễ (명사) = ceremony; (종교의) ritual, service, rite
Nghĩa khác: 의식 意識 (ý·thức) = sense
의식은 내일 거행된다 = Nghi·thức/nghi·lễ sẽ được cử·hành vào ngày mai. = The ceremony will be held[carried out] tomorrow.
Từ đồng nghĩa:

2897. 의지하다     | 依支 (ỷ chi) dựa vào (동사) = to lean on, to depend on, to rely on
그는 지팡이에 의지하여 걸었다. = Ông ấy dựa vào cái gậy để đi. = He walked leaning on[with the help of] his stick.
그는 벽에 몸을 의지하고 간신히 있었다. = Anh ấy đang đứng dựa mình vào tường một cách khó·nhọc. = He barely managed to remain standing by leaning against the wall. (간신 = 艱辛(gian tân) = gian·khổ = difficulty)
Từ đồng nghĩa:

2898. 일기     | 日記 (nhật·kí) nhật·kí (명사) = diary
일기를 쓰다 = viết nhật·kí = write (in) one's diary
Từ đồng nghĩa:

2899. 절대     | 絶對 (tuyệt·đối) tuyệt·đối (명사) = absoluteness
환자는 절대 안정이 필요합니다. = Bệnh·nhân cần an·tĩnh tuyệt·đối. = The patient needs complete rest.
절대 진리를 추구하다 = theo đuổi tới cùng chân·lí tuyệt·đối = pursue the absolute truth (추구 = 追究(truy cứu), truy: đuổi theo, cứu: cùng, tận = pursuing to the end)
Từ đồng nghĩa:

2900. 제한하다     | [제:한하다] 制限-- (chế·hạn--) hạn·chế (동사) = to restrict, to limit
엄격히 제한하다 = hạn·chế một cách nghiêm·ngặt = place strict restrictions (on)
관계자 출입을 제한합니다 = hạn·chế ra vào trừ những người có liên·quan = Access is restricted to authorized personnel only
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục