Wednesday, December 7, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2576-2600)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2576.      | (vận) vận (vận số) (명사) = (운수) (good/bad) luck; (행운) fortune; (운명) fate, destiny
2577. 일상생활     | 日常生活 (nhật·thường·sanh·hoạt) sinh·hoạt thường·nhật (명사) = everyday (daily) life
2578. 자존심     | 自尊心 (tự tôn tâm) lòng tự tôn (명사) = one's pride, self·respect
2579. 주저앉다     |  () ngồi xuống (동사) = ( 있던 자리에 앉다) drop (into/down), sink (into/to), flop (down)
2580. 증권사     | 證券社 (chứng·khoán·xã) [증꿘사] công·ty chứng·khoán (명사) = stock (trading/exchange) firm
2581. 진하다     | · (tân·) (nồng·độ chất lỏng) đặc; (màu·sắc, trang·điểm) đậm; (mùi) nồng; (mức·độ tình·cảm) sâu·đậm, sâu·sắc (형용사) = (액체의 농도가) thick; (빛깔이) dark, deep; (화장이) heavy; (냄새 등이) strong; (감정·애정 등의 정도가) deep
2582. 초원     | 草原 (thảo·nguyên) thảo·nguyên (명사) = grassy plain
2583. 최종     | 最終 (tối chung) cuối cùng (명사) = final
2584. 회복하다     | 恢復 (khôi phục) khôi phục (동사) = recover, restore
2585. 흘러가다     |  () (nước, nước sông) chảy (동사) = (물·강물 등이) flow, run
2586. 흥미     | 興味 (hưng vị) hứng·thú (명사) = interest (in)
2587. 검사     | 檢事 (kiểm sự) công·tố·viên (명사) = (public) prosecutor
2588. 그쪽     |  () đó, hướng đó, nơi đó, người đó (대명사) = there, that direction, that way, that person
2589. 꾸다     |  () mượn (tiền, đồ·vật) (동사) = (돈·물건 등을) borrow
2590. 내려다보다     |  () nhìn xuống, nhìn từ trên cao (동사) = look down, overlook
2591. 눈썹     |  () lông mày (명사) = eyebrow
2592. 대신하다     | 代身· (đại·thân·) thay·thế (동사) = replace
2593. 마디     |  () khớp (ngón tay, cây); lời (lời nói); nhịp (âm·nhạc) (명사) = (손가락의) knuckle; (나무 등의) joint; (말의 짧은 도막) word; (음악의) measure, bar
2594. 미처     |  () tới mức đó (부) = to that extent, to that degree
2595. 비닐     |  () nilon (명사) = plastic, vinyl
2596. 비율     | 比率/ (bỉ/tỉ suất) tỉ·lệ (명사) = ratio, proportion, rate; (퍼센트) percentage
2597. 생물     | 生物 (sanh·vật) sinh·vật (명사) = a living thing
2598. 소음     | 騷音 (tao âm) tiếng ồn (명사) = noise
2599. 양국     | 兩國 (lưỡng quốc) lưỡng quốc (hai nước) (명사) = the two countries/nations
2600. 얼핏     |  () trong nháy mắt, (đột ngột) tình·cờ (부사) = (잠깐) in an instant, in a flash, (문득) by chance

Các ví·dụ với mỗi từ

2576.      | (vận) vận (vận số) (명사) = (운수) (good/bad) luck; (행운) fortune; (운명) fate, destiny
a) 운이 좋다 = vận tốt, vận may = be lucky
b) 운이 나쁘다 = vận xấu, xui = be out of luck
c) 나는 시험 운이 없다. = Tôi không may·mắn với các kì·thi. = I'm unlucky with exams.
Từ đồng nghĩa:

2577. 일상생활     | 日常生活 (nhật·thường·sanh·hoạt) sinh·hoạt thường·nhật (명사) = everyday (daily) life
a) 과학을 일상생활에 응용하다 = ứng·dụng khoa·học vào sinh·hoạt thường·nhật = apply science to daily life
Từ đồng nghĩa:

2578. 자존심     | 自尊心 (tự tôn tâm) lòng tự tôn (명사) = one's pride, self·respect
a) 그녀의 자존심은 동정받는 것을 허락하지 않았다. = Lòng tự·tôn của cô ấy không cho·phép nhận sự cảm·thông. = Her pride wouldn't allow her to accept charity. (동정 = 同情 (đồng tình) = [명사] sympathy (for) = đồng·cảm, cảm·thông; 허락 = 許諾 = 許諾(hứa nặc), hứa: cho·phép, nặc: đáp·ứng) cho phép).
b) 너는 자존심도 없니? = Mày không có lòng tự·tôn/tự·trọng à? = Don't you have any self·respect?
Từ đồng nghĩa:

2579. 주저앉다     |  () ngồi xuống (동사) = ( 있던 자리에 앉다) drop (into/down), sink (into/to), flop (down)
a) 그는 의자에 털썩 주저앉았다. = Anh ấy ngồi phịch xuống ghế. = He dropped[sank; flopped down] into a chair.
Từ đồng nghĩa:

2580. 증권사     | 證券社 (chứng·khoán·xã) [증꿘사] công·ty chứng·khoán (명사) = stock (trading/exchange) firm
a) 나는 한때 증권사 다니던 직원이었죠. = Tôi đã từng là nhân·viên của một công·ty chứng·khoán. = I used to work at a brokerage firm.
Từ đồng nghĩa:

2581. 진하다     | · (tân·) (nồng·độ chất lỏng) đặc; (màu·sắc, trang·điểm) đậm; (mùi) nồng; (mức·độ tình·cảm) sâu·đậm, sâu·sắc (형용사) = (액체의 농도가) thick; (빛깔이) dark, deep; (화장이) heavy; (냄새 등이) strong; (감정·애정 등의 정도가) deep
1. (nồng·độ của chất lỏng) đặc = thick
진한 커피 = cà·phê đặc = strong coffee
국물이 너무 진한 같다. = Canh có vẻ quá đặc. = I think the soup is too thick.
2. (màu·sắc, trang·điểm) đậm = (빛깔이) dark, deep; (화장이) heavy
진한 갈색 = màu nâu đậm/sẫm = dark[deep] brown (color)
화장을 진하게 하다 = trang·điểm đậm = wear heavy make·up
3. (mùi) nồng = (냄새 등이) strong
꽃향기가 진하다 = Hương·hoa nồng·nàn = The flowers smell strong.
그녀는 언제나 진한 향수 냄새를 풍긴다. = Khi nào cô ấy cũng tỏa ra mùi nước hoa nồng. = She is always giving off a strong smell of perfume.
4.(mức·độ của tình·cảm) sâu·đậm = (감정·애정 등의 정도가) deep     
진한 애정 표현을 하다 = biểu·hiện tình·yêu sâu·đậm = display deep affection
영화를 보고 진한 감동을 느꼈다. = Tôi thấy cảm·động sâu·sắc sau khi xem bộ phim ấy. = I was[felt] deeply moved by the movie. 
Từ đồng nghĩa:

2582. 초원     | 草原 (thảo·nguyên) thảo·nguyên (명사) = grassy plain
a) 푸른 초원이 끝없이 펼쳐져 있다. = Thảo·nguyên xanh trải dài vô tận. = The green grassland extends endlessly.
Từ đồng nghĩa:

2583. 최종     | 最終 (tối chung) cuối cùng (명사) = final
a) 나는 아직 최종 결정을 내리지 못했다. = Tôi vẫn chưa có quyết·định cuối·cùng. = I haven't made a final decision yet.
b) 최종 시험 결과가 발표되었다. = Kết·quả cuộc thi cuối·cùng đã được công·bố. = The final results of the test were announced.
Từ đồng nghĩa:

2584. 회복하다     | 恢復 (khôi phục) khôi phục (동사) = recover, restore
a) 명예를 회복하다 = khôi·phục danh·dự = regain one's honor
b) 그는 자신감을 완전히 회복했다. = Anh ấy đã hoàn·toàn khôi·phục lòng tự·tin. = He has fully regained his confidence.
Từ đồng nghĩa:

2585. 흘러가다     |  () (nước, nước sông) chảy (동사) = (물·강물 등이) flow, run
a) 한강은 황해로 흘러간다. = Sông Hàn chảy vào [biển] Hoàng Hải. = The Han River runs[flows; empties] into the Yellow Sea.
Từ đồng nghĩa:

2586. 흥미     | 興味 (hưng vị) hứng·thú (명사) = interest (in)
a) 사람들은 선거에 완전히 흥미를 잃었다. = Mọi người hoàn·toàn mất hứng·thú trong cuộc bầu·cử. = People completely lost interest in the election.
b) 사람들이 그의 연주에 흥미를 보이기 시작했다. = Mọi người bắt·đầu quan·tâm anh ấy biểu·diễn. = People began to take an interest in his performance.
c) 나는 스포츠에 흥미가 없다. = Tôi không thích tập thể·thao. = I'm not interested in sports.
Từ đồng nghĩa:

2587. 검사     | 檢事 (kiểm sự) công·tố·viên (명사) = (public) prosecutor
Nghĩa khác: 검사 = 檢査 = (kiểm tra)
a) 부장검사 = 部長檢事 (bộ trưởng kiểm sự) công·tố·viên trưởng = chief (public) prosecutor
b) 차장검사 = 次長檢事(thứ trưởng kiểm sự) = phó công·tố·viên = deputy prosecutor
c) 특별검사 = 特別檢事(đặc·biệt kiểm·sự) = công·tố·viên đặc·biệt = independent counsel 
Từ đồng nghĩa:

2588. 그쪽     |  () đó, hướng đó, nơi đó, người đó (대명사) = there, that direction, that way, that person 
1. 듣는 이에게 가까운 곳이나 방향을 가리키는 지시 대명사.
2. 말하는 이와 듣는 이가 이미 알고 있는 곳이나 방향을 가리키는 지시 대명사.
3. 말하는 이와 듣는 이가 이미 알고 있는 사람 또는 그런 사람을 가리키는 삼인칭 대명사.
Từ đồng nghĩa:

2589. 꾸다     |  () mượn (tiền, đồ·vật) (동사) = (돈·물건 등을) borrow
Nghĩa khác: 꾸다 = mơ = (꿈을) dream
a) 친구에게 돈을 꾸다 = mượn tiền [từ] bạn = borrow money from a friend
b) 꾸어 주세요? = Có thể cho tôi mượn ít tiền được không? = May I borrow some money?
Từ đồng nghĩa: 빌리다

2590. 내려다보다     |  () nhìn xuống, nhìn từ trên cao (동사) = look down, overlook
a) 그녀는 창문으로 거리를 내려다보았다. = Cô ấy nhìn xuống đường phố từ cửa·sổ. = She looked down at the street from her window.
b) 건물에서는 도시 전체가 내려다보인다. = Từ tòa nhà này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành·phố từ trên cao. = This building overlooks the whole city.
Từ đồng nghĩa:

2591. 눈썹     |  () lông mày (명사) = eyebrow
눈썹을 그리다 = kẻ lông mày = draw[shape] one's eyebrows
Từ đồng nghĩa:

2592. 대신하다     | 代身· (đại·thân·) thay·thế (동사) = replace
a) 기계가 인간을 대신할 수는 없다. = Máy·móc không thể thay·thế con·người. = A machine cannot substitute[be a substitute] for a human being.
Từ đồng nghĩa:

2593. 마디     |  () khớp (ngón tay, cây); lời (lời nói); nhịp (âm·nhạc) (명사) = (손가락의) knuckle; (나무 등의) joint; (말의 짧은 도막) word; (음악의) measure, bar 
a) 마디마디가 아프다. = Khớp xương đau nhức. = I ache in the joints.
b) 대나무의 마디 = khớp tre = a joint of bamboo
c) 나는 한마디도 했다. = Tôi không thể nói được lời nào. = I didn't say a word.
d) 셋째 마디부터 다시 봅시다. = Hãy thử lại từ nhịp thứ ba. = Let's try again from the third measure[bar].
Từ đồng nghĩa:

2594. 미처     |  () tới mức đó (부) = to that extent, to that degree
아직 거기까지 미치도록.
a) 미처 거기까지는 생각하지 못했다.  = Đã không nghĩ được tới đó. = I didn't think that far.
b) 그가 그렇게 재미있는 사람인 줄은 미처 몰랐다. = Tôi đã không biết anh ấy là người thú·vị đến thế. = I didn't quite realize that he was such a fun person. 
Từ đồng nghĩa:  아직,

2595. 비닐     |  () nilon (명사) = plastic, vinyl
a) 비닐로 덮다 = che bằng nilon = cover with plastic[vinyl]
b) 비닐봉지 = bao nilon = plastic bag
Từ đồng nghĩa:

2596. 비율     | 比率/ (bỉ/tỉ suất) tỉ·lệ (명사) = ratio, proportion, rate; (퍼센트) percentage
a) 여성 국회의원의 비율이 꾸준히 증가하고 있다. = Tỉ·lệ nữ nghị·viên quốc·hội đang tăng liên·tục. = The percentage of assemblywomen is increasing steadily.
b) 우리 학교는 학생과 교사의 비율이 대략 40 1이다. = Trường chúng·ta có tỉ·lệ học·sinh/giáo·viên là khoảng 40/1. = The ratio of students to teachers is about forty to one in my school. (대략 大略(đại lược) khoảng = about)
Từ đồng nghĩa:

2597. 생물     | 生物 (sanh·vật) sinh·vật (명사) = a living thing
a) 달에는 생물의 흔적이 없었다. = Không có dấu·vết sinh·vật trên Mặt Trăng. = There was no sign of life on the moon.
Từ đồng nghĩa:

2598. 소음     | 騷音 (tao âm) tiếng ồn (명사) = noise
소음을 줄이다 = giảm tiếng ồn = reduce noise
Từ đồng nghĩa:

2599. 양국     | 兩國 (lưỡng quốc) lưỡng quốc (hai nước) (명사) = the two countries/nations
양국의 외교 관계는 1990년에 정상화되었다. = Quan·hệ ngoại·giao hai nước đã được bình·thường·hóa vào năm 1990. = Diplomatic relations between the two countries were normalized in 1990.
Từ đồng nghĩa:

2600. 얼핏     |  () trong nháy mắt, (đột ngột) tình·cờ (부사) = (잠깐) in an instant, in a flash, (문득) by chance
언뜻 (←얼핏)
얼핏 보매 = at a glance
언뜻 바로는[보아서는]= at first sight[glance]
언뜻 보다 = glance[blink] at
말이 언뜻 귀에 들려왔다. = It came to my ears by chance.
데서라도 얼핏 그림자만 뵈면 그게 자기네 소라는 있을 것을….
저만큼 앞으로 다가오는 네거리 하나가 얼핏 눈에 띄었다.
그는 얼핏 그의 뇌리를 스치는 어두운 예감을 느꼈다.
진급 축하를 받다 보니 자연히 서울에 있는 집사람 생각이 불쑥 나더군. 마누라 생각이 얼핏 나기에 자넨 어떤가 하고 물어본 것뿐이야.
Từ đồng nghĩa: 문득, 설핏, 언뜻
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com