Wednesday, April 26, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3301-3325)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3301. 이사장     | 理事長 (lí·sự·trưởng) tổng giám·đốc (명사) = chairman of the board (of directors); chief director
3302. 이자     | 利子 (lợi·tử) lãi (tiền lời) (명사) = interest
3303. 익숙해지다     |  () thành·thạo, quen, thích·nghi (동사) = acclimatize, skilled
3304. 자세하다     | 仔細· (tử·tế·) chi·tiết (형용사) = detailed
3305. 저거     |  () đó, kia (văn nói của '저것’) (대명사) = that
3306. 저축     | 貯蓄 (trữ·súc) tiết·kiệm, tích·trữ (명사) = saving
3307. 제비     |  () chim én (명사) = (조류) swallow
3308. 제안     | 提案 (đề·án) đề·án (명사) = suggestion, offer; (공식적인) proposal
3309. 제안하다     | 提案· (đề·án·) đề·nghị (동사) = suggest, (formal) propose
3310. 증세     | 症勢 (chứng·thế) triệu·chứng (명사) = symptom
3311. 지난날     |  () ngày trước (명사) = the past, the old days
3312. 진급     | 進級 (tiến·cấp) thăng·tiến, thăng·chức (명사) = promotion
3313. 콩나물     |  () giá đậu tương (명사) = (나물) bean sprouts
3314. 튀어나오다     |  () nhô ra, phình ra (동사) = (돌출하다) stick out, bulge, protrude
3315. 표준     | 標準 (tiêu·chuẩn) tiêu·chuẩn (명사) = standard
3316. 항구     | 港口 (cảng·khẩu) cảng, bến·cảng (명사) = port, harbor
3317. 허용     | 許容 (hứa·dong) cho·phép (명사) = permission
3318. 헬기     | · (·cơ/ki) helicopter (máy·bay trực·thăng) ( là phiên·âm từ hel) (명사) = helicopter
3319. 간신히     | 艱辛· (gian·tân) một cách khó·khăn/gian·khổ/chật·vật (부사) = barely, narrowly
3320. 갈아입다     |  () thay (quần·áo) (동사) = change (one's clothes)
3321. 감다     |  () quấn (lên, quanh) (동사) = (실·끈·붕대 등을) wind (up), coil (up/around)
3322. 같이하다     |  () chia·sẻ, chung (동사) = (일·행동 등을) share; (동참하다) join
3323. 거짓     |  () dối·trá, giả·dối (명사) = (거짓말) lie, (formal) untruth
3324. 거품     |  () bọt, bong·bóng (명사) = (방울) bubble, foam, froth; (비누의) lather; (맥주의) head
3325. 걸어오다     |  () bước đến, đi bộ đến (동사) = come on foot

Các ví·dụ với mỗi từ


3301. 이사장     | 理事長 (lí·sự·trưởng) tổng giám·đốc (명사) = chairman of the board (of directors); chief director
(lí) = làm việc, lo liệu; (sự) = việc; 理事 (lí sự ) = làm việc
재단 이사장
이사장은 부사장 전원을 대상으로 긴급 회의를 소집했다. =  Tổng giám·đốc triệu·tập hội·nghị khẩn·cấp với toàn·bộ các phó tổng giám·đốc. = The director called an emergency meeting of all vice· presidents.
회장 = 會長 (hội trưởng) = chủ·tịch [hội·đồng quản·trị] = chairman
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3302. 이자     | 利子 (lợi·tử) lãi (tiền lời) (명사) = interest
(Hàn) <> (Việt): lợi  = lãi, tiền lời sinh ra từ vốn.
무이자로 돈을 빌리다 = vay tiền không tính lãi = take out an interest·free loan
비싼[] 이자로 돈을 빌려 주다 = cho vay lãi nặng [nhẹ] = lend money at a high[low] interest
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 금리, 이문, 열매
Từ trái nghĩa:

3303. 익숙해지다     |  () thành·thạo, quen, thích·nghi (동사) = acclimatize, skilled
일이 손에 익숙해지다. [관용구] = Việc quen tay.
여러 가지 서법에 익숙해지다. = Thành·thạo nhiều loại thư·pháp.
어떻게 첫길에 모든 것이 익숙해지겠느냐?  = Làm thế nào mà mọi thứ trên đường đi lần đầu lại trở nên quen·thuộc được chứ?
이래저래 니나노 생활에 익숙해져 갔다.
이놈이 익숙해지려면 자주 꿈적여야 같아.
선비는 제주도에서 유형살이하면서 바다에 익숙해졌다
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3304. 자세하다     | 仔細· (tử·tế·) chi·tiết (형용사) = detailed
仔細 (tử tế) = kĩ lưỡng
저도 자세한 것은 모릅니다. = Tôi cũng không biết chi·tiết. = I don't know the full details, either.
자세한 얘기는 나중에 합시다. = Hãy nói chi·tiết sau. = Let's hold the details for later.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3305. 저거     |  () đó, kia (văn nói của '저것’) (대명사) = that
저건 뭐지? = Kia là cái gì?
저걸로 할까? =
저게 뭐니?
그거나 저거나 마찬가지다.
저걸 믿고 내가 사니 말해 무엇 .
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3306. 저축     | 貯蓄 (trữ·súc) tiết·kiệm, tích·trữ (명사) = saving
나는 수입의 절반을 저축한다. = Tôi tiết·kiệm một nửa thu·nhập của mình. = I save half (of) my income.
금리가 떨어지자 저축률도 낮아졌다. = Khi lãi·suất cho vay giảm thì lãi·suất tiết·kiệm cũng giảm. = When bank interest rates fell, savings dropped off, too.
(금리 = 金利 (kim lợi) = lãi suất cho vay = interest rate, lending rate)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 비축, 예금, 적립
Từ trái nghĩa:

3307. 제비     |  () chim én (명사) = (조류) swallow
봄이 되자 제비가 다시 돌아왔다. = Xuân vừa đến én lại bay về. = The spring came, and so did the swallows.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3308. 제안     | 提案 (đề·án) đề·án (명사) = suggestion, offer; (공식적인) proposal
제안을 받아들이다 = chấp·nhận đề·án = accept a proposal
제안을 거절하다 = từ·chối đề·nghị = refuse an offer
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3309. 제안하다     | 提案· (đề·án·) đề·nghị (동사) = suggest, (formal) propose
그는 내게 사업을 함께 보자고 제안했다. = Anh ấy đã đề nghị tôi thử cùng kinh·doanh. = He made me a proposition that we start a business together.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3310. 증세     | 症勢 (chứng·thế) triệu·chứng (명사) = symptom
症勢 (chứng thế): chứng = bệnh, thế = tình·hình
나이가 들수록 고혈압 증세는 심해진다. = Càng già triệu·chứng cao huyết·áp càng nặng. = High blood pressure increases with age.
카페인중독 증세를 보이다 = cho thấy triệu·chứng nhiễm độc caffeine = show symptoms of caffeine addiction
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3311. 지난날     |  () ngày trước (명사) = the past, the old days
지난날을 회상하다 = nhớ lại ngày trước = look back on the past
지난날이 그립다. = Nhớ về ngày xưa. = I miss the old days
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3312. 진급     | 進級 (tiến·cấp) thăng·tiến, thăng·chức (명사) = promotion
그는 이번 진급 대상에서 탈락했다. = Anh ấy đã bị loại khỏi danh·sách thăng chức/đề·bạt/thăng·tiến lần này. = He was left off the candidate list for the upcoming promotion.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3313. 콩나물     |  () giá đậu tương (명사) = (나물) bean sprouts
콩나물을 기르다 = nuôi giá đậu tương = grow bean sprouts
콩나물국을 끓이다 = nấu canh giá đậu tương = cook bean·sprout soup
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3314. 튀어나오다     |  () nhô ra, phình ra (동사) = (돌출하다) stick out, bulge, protrude
그는 눈이 튀어나왔다.  = Mắt anh ấy phồng/lồi lên. = He has bulging eyeballs.
그는 이마가 튀어나왔다. = Trán anh ấy nhô ra. = He has a protruding forehead.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3315. 표준     | 標準 (tiêu·chuẩn) tiêu·chuẩn (명사) = standard
표준 이상이다 = trên tiêu·chuẩn = be above average[the standard]
그의 키는 한국 남성의 표준키다. = Chiều cao anh ấy là chiều cao trung·bình/tiêu·chuẩn của nam·giới Hàn·Quốc. = He is of average height for a Korean male.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3316. 항구     | 港口 (cảng·khẩu) cảng, bến·cảng (명사) = port, harbor
항구를 떠나다 = rời bến cảng = leave port
배가 항구에 정박해 있다. = Tàu đang đậu ở bến cảng. = A ship is at anchor[anchored] in the harbor. (정박 = 碇泊 (đĩnh bạc), đĩnh: bỏ neo, bạc: đỗ thuyền bên bờ, đậu, nghỉ = neo thuyền = anchor)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3317. 허용     | 許容 (hứa·dong) cho·phép (명사) = permission
자동차 배기가스가 허용 기준치를 초과했다. = Khí·thải ô·tô đã vượt qua tiêu·chuẩn cho·phép. = Automobile emissions have exceeded the permitted emission standards.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3318. 헬기     | · (·cơ/ki) helicopter (máy·bay trực·thăng) ( là phiên·âm từ hel) (명사) = helicopter
구급용 헬기가 착륙장에 있다. = Chiếc máy·bay trực·thăng cấp·cứu đang đậu  ở bãi. = A flying ambulance is sitting on the landing pad.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3319. 간신히     | 艱辛· (gian·tân) một cách khó·khăn/gian·khổ/chật·vật (부사) = barely, narrowly
간신히 이기다 = thắng một cách chật·vật/khó·nhọc = barely win, win by a narrow margin
그는 간신히 당선되었다. = Ông ấy khó·khăn lắm mới thắng·cử. = He was elected by a narrow margin.

Từ đồng hoặc gần nghĩa: 가까스로, 겨우
Từ trái nghĩa:

3320. 갈아입다     |  () thay (quần·áo) (동사) = change (one's clothes)
갈아입는 곳이 어디죠? = Chỗ thay quần·áo ở đâu? = Where's the fitting room[dressing room]?
갈아입고 올게요. = Tôi đi thay quần·áo tí rồi trở lại ngay. = Let me go change.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3321. 감다     |  () quấn (lên, quanh) (동사) = (실·끈·붕대 등을) wind (up), coil (up/around)
붕대를 감다 = quấn vải băng = put a bandage (around)
목도리를 목에 감다 = quấn khăn lên cổ = wind[wrap] a muffler around one's neck
방울뱀은 먹이를 몸으로 칭칭 감았다.  = Con rắn chuông quấn chặt mồi bằng cơ·thể mình. = The rattlesnake wound itself around its prey.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 처매다, 감싸다, 걸치다
Từ trái nghĩa:

3322. 같이하다     |  () chia·sẻ, chung (동사) = (일·행동 등을) share; (동참하다) join
고락을 같이하다 = chia·sẻ vui buồn = share joys and sorrows (with)
일생을 같이하다 = chia·sẻ cuộc·sống, cùng chung sống, làm bạn đời của nhau = share one's life, be one's lifetime companion[partner]
잠자리를 같이하다 ( 관계를 갖다) = chia·sẻ chỗ ngủ, ngủ với nhau (có quan·hệ tình·dục) = sleep with each other

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3323. 거짓     |  () dối·trá, giả·dối (명사) = (거짓말) lie, (formal) untruth
거짓 눈물을 흘리다 = nhỏ nước mắt cá sấu, chảy nước mắt giả·tạo = shed[weep] crocodile tears
그의 증언은 모두 거짓이었다. = Lời khai của ông ấy tất cả đều giả·dối. = All his testimony was a lie.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3324. 거품     |  () bọt, bong·bóng (명사) = (방울) bubble, foam, froth; (비누의) lather; (맥주의) head
비누는 거품이 인다. = Xà·phòng này nhiều bọt. = This soap lathers well.
그는 거품을 물고 쓰러졌다. = Anh ta sùi bọt mép và ngã uỵch xuống đất. = With his mouth foaming, he fell to the ground.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3325. 걸어오다     |  () bước đến, đi bộ đến (동사) = come on foot
집까지 걸어오다 = đi bộ về nhà
우리가 걸어온 = đường chúng tôi đã bước đi = the path we have followed
남자가 여자쪽으로 걸어오고 있다. = Người đàn ông đang bước đến gần người phụ·nữ. = The man is walking to the woman.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:


25 từ tiếp theo: 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3326·3350)