Monday, December 19, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2976-3000)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2976. 제발     |  () làm ơn (부사) = please
2977. 차츰     |  () từ·từ, dần·dần (부사) = gradually, slowly, by degrees
2978. 투표     | 投票 (đầu·phiếu) bỏ phiếu (bầu·cử) (명사) = vote, voting
2979. 파괴하다     | 破壞·· (phá·hoại··) [파ː괴하다/파ː궤하다] phá·hoại, phá·hủy (동사) = destruction, demolition
2980. 하느님     |  () Ông Trời, Chúa·Trời (명사) = God
2981. 해당되다     | 該當·· (cai·đang··) [해당되다/해당뒈다] được áp·dụng (동사) = to be applied
2982. 홀로     |  () một·mình (부사) = alone, by oneself
2983. 가까이     |  () một nơi gần kề (명) = a near place
2984. 가득하다     |  () [가드카다] đầy (형용사) = full (of), crammed (with), packed (with)
2985. 각자     | 各自 (các·tự) [각짜] mỗi người (부사) = each one
2986. 감히     | · (cảm·) dám (부사) = dare
2987. 강요하다     | 强要·· (cường·yếu··) cưỡng·bách, ép·buộc (동사) = (군사) impose; force
2988. 개미     |  () kiến (명사) = ant
2989. 관습     | 慣習 (quán·tập) tập·quán (습관 = 習慣(tập·quán) = thói·quen = habit) (명사) = custom
2990. 광경     | 光景 (quang·cảnh) cảnh (명사) = sight, scene; (보기 힘든) spectacle
2991. 금세     |  () ngay [bây giờ] (부사) = soon , shortly , any minute
2992. 낮추다     |  () [낟추다] hạ thấp (사동사 của 낮다) (동사) = lower, make low
2993. 내주다     |  () [내ː주다] lấy ra và đưa cho, trao cho (동사) = take out and give away
2994. 명의     | 名義 (danh·nghĩa) danh·nghĩa (명사) = name, title
2995. 물고기     |  () cá (명사) = fish
2996. 물러나다     |  () lùi [về phía sau]; từ·chức (동사) = (뒤로) step back, move back; retire
2997. 밀접하다     | 密接·· (mật·tiếp··) [밀쩌파다] mật·thiết, thân·mật, gần·gũi (형용사) = close, intimate
2998. 부탁     | [불ː량]付託 (phó·thác) nhờ (명사) = request, favor
2999. 분량     | 分量 (phân·lượng) số·lượng (명사) = amount, quantity
3000. 불과     | 不過 (bất quá) không quá (부사) = not more than

Các ví·dụ với mỗi từ

2976. 제발     |  () làm ơn (부사) = please
제발 용서해 주세요. = Làm ơn hãy tha·thứ cho tôi. = Please forgive me.
제발 늦지 마라! = Làm ơn đừng trễ. = For goodness' sake, don't be late!
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2977. 차츰     |  () từ·từ, dần·dần (부사) = gradually, slowly, by degrees
상황은 차츰 나아지고 있다 = Tình·hình đang dần·dần tốt lên. = The situation is slowly improving.
그의 병세는 차츰 좋아지고 있다. = Bệnh·tình anh ấy đang từ·từ tốt lên. = His illness is gradually getting better.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 점점, 점차, 차차

2978. 투표     | 投票 (đầu·phiếu) bỏ phiếu (bầu·cử) (명사) = vote, voting
시장은 투표로 선출되었다. = Thị·trưởng được bầu chọn bằng cách bỏ phiếu. = The mayor was elected by vote (of the people).
투표를 실시하다 = thực·thi việc bỏ phiếu = take a vote (for)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2979. 파괴하다     | 破壞·· (phá·hoại··) [파ː괴하다/파ː궤하다] phá·hoại, phá·hủy (동사) = destruction, demolition
지진은 순식간에 도시를 파괴했다. = Trận động·đất đã phá·hủy thành·phố trong nháy mắt. = The earthquake destroyed the city in a flash.
세계의 평화를 파괴하다. = phá·hoại hòa·bình thế·giới = destroy the peace of the world
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2980. 하느님     |  () Ông Trời, Chúa·Trời (명사) = God
하느님을 믿다 = Tin Chúa·Trời = believe in God
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2981. 해당되다     | 該當·· (cai·đang··) [해당되다/해당뒈다] được áp·dụng (동사) = to be applied
내가 피터에 대해 말은 너한테도 해당된다. = Những gì tao đã nói về Piter cũng áp·dụng được cho mày. = What I said about Peter goes for you, too.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2982. 홀로     |  () một·mình (부사) = alone, by oneself
그녀는 홀로 아이를 키웠다. = Một mình cô ấy đã nuôi dạy ba đứa con.  = She brought up three children single·handedly[all by herself].
친구들은 모두 결혼하고 나만 홀로 남았다. = Các bạn tôi đều đã kết·hôn chỉ còn lại một·mình tôi. = Every single one of my friends got married, and I am the only one who is single now.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 혼자

2983. 가까이     |  () một nơi gần kề (명) = a near place
집 가까이에서 놀도록 해라. = Chơi ở gần nhà.
곧 행군이 시작될 테니까 멀리 가지 말고 가까이에 대기하고 있게. = Vì sắp hành-quân nên đừng đi xa mà hãy đợi ở một nơi gần đây.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2984. 가득하다     |  () [가드카다] đầy (형용사) = full (of), crammed (with), packed (with)
그녀의 눈에 눈물이 가득했다. = Trong mắt cô ấy đầy nước [mắt]. = Tears filled her eyes.
해변은 관광객들로 가득했다. = Bãi·biển đầy khách·du·lịch. = The beach was packed[swarming] with tourists.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2985. 각자     | 各自 (các·tự) [각짜] mỗi người (부사) = each one
부사


각자 자신의 위치에  있으시오.
각자 계산하기로 합시다. = Mỗi người hãy tự trả tiền. = Let's split the bill.
그들은 회의를 마치고 각자 집으로 돌아갔다.
세면도구는 각자 책임지고 준비할 것.
각자 취향에 따라 옷을 골라 보시오.

명사
각자의 길을 가다 = đi theo đường của mỗi người = go separate ways
각자가 맡은 일에 힘쓰다
각자의 일은 스스로 책임져야 한다.Từ đồng hoặc gần nghĩa: 각각, 제각각, 따로따로

2986. 감히     | · (cảm·) dám (부사) = dare
그런 일은 감히 생각할 수도 없다. = Việc như thế tôi không dám nghĩ đến. = I dare not think of that.
감히 내게 그런 말을 하다니! = Mày dám nói như vậy à? = How can you say such a thing?
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2987. 강요하다     | 强要·· (cường·yếu··) cưỡng·bách, ép·buộc (동사) = (군사) impose; force
자백을 강요하다 = buộc phải thú·nhận = force a confession
그는 빚을 당장 갚으라고 강요했다. = Hắn ta buộc tôi phải trả nợ ngay lập·tức. = He pressured me to repay my debt at once.
부모님은 내가 법대에 진학하도록 강요하셨다. = Cha·mẹ tôi đã ép tôi đi học trường luật. = My parents pushed me to go to law school.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2988. 개미     |  () kiến (명사) = ant
케이크에 개미가 꾀어 있었다. = Kiến bò trên bánh ngọt. = Ants were crawling all over the cake.
그녀는 개미허리다. = Cô ấy có eo con kiến. = She has a wasp waist.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2989. 관습     | 慣習 (quán·tập) tập·quán (명사) = custom
 (습관 = 習慣(tập·quán) =  thói·quen  = habit)
오랜 관습을 깨다 = phá·vỡ tập·quán cũ = break an old custom
관습은 오늘날까지도 이어지고 있다. = Tập·quán này đến nay vẫn đang tiếp·diễn. = This custom continues to the present time.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2990. 광경     | 光景 (quang·cảnh) cảnh (명사) = sight, scene; (보기 힘든) spectacle
광경을 제가 직접 목격했습니다. = Chính mắt tôi đã thấy cảnh đó. = I saw the scene with my own eyes.
광경은 말로 표현할 없다. = Cảnh·tượng đó không thể diễn·tả được bằng lời. = The sight is beyond description.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2991. 금세     |  () ngay [bây giờ] (부사) = soon , shortly , any minute
금세 돌아오다 = trở lại ngay bây·giờ = come back immediately
사람들은 금세 잊기 마련이야. = Người ta sẽ quên ngay. = Everybody will forget about it soon.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 금방, , 쉬이, 어느새

2992. 낮추다     |  () [낟추다] hạ thấp (사동사 của 낮다) (동사) = lower, make low
자세를 낮추어 주시겠습니까? (사진 등을 찍을 ) = Anh có thể [rùn, hạ, ngồi] thấp xuống một chút được không? (khi chụp ảnh) = Could you bend your knees a bit?
가격을 낮추다 = hạ thấp giá xuống = lower[reduce; bring down] the price
가스불을 낮추다 = hạ nhỏ lửa bếp ga = turn down the gas
온도를 낮추다 = hạ thấp nhiệt·độ = reduce[lower] the temperature
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2993. 내주다     |  () [내ː주다] lấy ra và đưa cho, trao cho (동사) = take out and give away
그는 주머니에서 돈을 내주었다. = Anh ấy đã lấy tiền từ trong túi ra và đưa cho [tôi]. = He took money out of his own pocket and gave it [to me].
미국 정부가 그에게 입국 비자를 내주었다. = Chính·phủ Mỹ đã trao cho anh ấy visa nhập·cảnh. = The US government granted him an entry visa. 
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2994. 명의     | 名義 (danh·nghĩa) danh·nghĩa (명사) = name, title
명의상으로는 제가 가게의 주인입니다. = Trên danh·nghĩa thì tôi là chủ của cửa·hàng này. = I am the owner of this store in name only.
우리 집은 아내 명의로 되어 있다. = Căn nhà của chúng·tôi được đăng·kí với tên của vợ tôi. = My house is (registered) in my wife's name.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2995. 물고기     |  () cá (명사) = fish
물고기를 잡다 = bắt cá = catch fish
배에 타고 있던 사람들은 모두 물고기 밥이 되었다. = Mọi người đi trên con thuyền đó đã bị làm mồi cho cá. = People on the ship have all drowned.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2996. 물러나다     |  () lùi [về phía sau]; từ·chức (동사) = (뒤로) step back, move back; retire
걸음 뒤로 물러나다 = lùi một bước = take a step backward
그는 이번 일에 책임을 지고 스스로 물러났다. = Ông ấy đã nhận trách·nhiệm trong việc xảy ra lần này và đã từ·chức. = He took the responsibility for what happened and resigned of his own accord.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 물러서다

2997. 밀접하다     | 密接·· (mật·tiếp··) [밀쩌파다] mật·thiết, thân·mật, gần·gũi (형용사) = close, intimate
밀접한 관계가 있다 = có quan·hệ thân·mật/gần·gũi = be closely connected[related] (with)
사건은 밀접하게 관련되어 있다. = Hai sự·kiện liên·quan mật·thiết với nhau. = The two cases are closely linked with each other.
회사는 서로 밀접한 관계를 맺고 있다. = Hai công·ty có quan·hệ gần·gũi với nhau. = The two companies maintain a close relationship.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 긴밀하다

2998. 부탁     | 付託 (phó·thác) nhờ (명사) = request, favor
부탁이 있습니다. = Có việc [cần] nhờ ạ. = I have a favor to ask of you.
다시는 이런 부탁 할게요. = Tôi sẽ không nhờ việc như thế này nữa. = I will never ask you to do a favor like this again.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2999. 분량     | [불:량]分量 (phân·lượng) số·lượng (명사) = amount, quantity
분량을 조절하다 = điều·chỉnh số·lượng = adjust the amount[quantity] (of)
분량을 제한하다 = hạn·chế số·lượng = limit quantity[amount; dose] (of)
A4 용지 5 분량의 글을 쓰다 = viết bài với số·lượng năm tờ giấy A4 = write something with volume of five sheets of A4·size paper
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

3000. 불과     | 不過 (bất quá) không quá (부사) = not more than
생존자는 불과 3명이었다. = Không quá ba người sống·sót. = Only three survived.
역은 걸어서 불과 거리다. = Không quá vài phút đi bộ là đến ga. = The station is only a few minutes away by walk.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục