Friday, April 21, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3251-3275)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3251. 상관없다     | 相關· (tương·quan·) không liên·quan (đến ai), không có mối liên·hệ (với ai) (형용사) = (관계없다) to be not related to
3252. 성립하다     | 成立· (thành·lập·) thành·lập (동사) = to form
3253. 수명     | 壽命 (thọ·mệnh) tuổi·thọ (명사) = (사람·생물 등의) lifespan, life expectancy
3254. 시즌     |  () mùa (phiên·âm của từ season trong tiếng Anh) (명사) = season
3255. 신기하다     | 神奇· (thần·kì) thần·kì (형용사) = (놀랍다) amazing, wonderful, marvelous
3256. 업다     |  () cõng (동사) = (등에) carry (sb/sth) on one's back
3257. 예감     | 豫感 (dự·cảm) dự·cảm (명사) = [명사] hunch; (불길한) foreboding, premonition
3258. 음식물     | 飮食物 (ẩm·thực·vật) đồ ăn thức uống (명사) = food and drink
3259. 자신감     | 自信感 (tự·tín·cảm) cảm·giác tự·tin, lòng tự·tin (명사) = confidence, self·confidence
3260. 죄인     | 罪人 (tội·nhân) tội·nhân, tội·phạm (명사) = (법률상의) criminal, offender, law·breaker; (종교·도덕상의) sinner
3261. 주의하다     | 注意· (chú·ý·) chú·ý (동사) = beware, be careful
3262. 준비물     | 準備物 (chuẩn·bị·vật) vật·liệu chuẩn·bị (명사) = preparation material
3263.      |  () vải (명사) = cloth, fabric
3264. 출입     | 出入 (xuất·nhập) ra vào (명사) = incoming and outgoing, entry
3265. 쾌감     | 快感 (khoái·cảm) khoái·cảm, vui·mừng, sảng·khoái (명사) = pleasure, pleasant feeling
3266. 탄생     | 誕生 (đản·sinh) đản·sinh, ra đời (thường dùng cho bậc thánh nhân) (명사) = birth
3267. 튀다     |  () (nước, nước miếng) văng, bắn (tung·tóe) (동사) = (물·침 등이) spatter, splash, splatter
3268. 하필     | 何必 (hà·tất) hà·tất, sao cứ phải, cớ gì (부사) = Why necessarily? Why of all things?
3269. 활용     | 活用 (hoạt·dụng) ứng·dụng (명사) = ( 이용함) [명사] application, practical use
3270. 회색     | 灰色 (hôi·sắc) màu tro, màu xám (명사) = grey color
3271. 거액     | 巨額 (cự·ngạch) số tiền lớn (명사) = fortune, large sum[amount] of money
3272. 고교     | 高校 (cao hiệu) [trường] trung·học phổ·thông, trường cấp ba (rút gọn của 고등학교) (명사) = (senior) high school, secondary school
3273. 고집하다     | 固執· (cố·chấp) cố·chấp, quyết giữ không đổi (동사) = insist, persist
3274. 곧잘     |  () khá tốt, khá hay (부사) = (제법 ) quite[pretty, fairly] well
3275. 골짜기     |  () thung·lũng, hẻm núi (명사) = valley; (협곡) canyon, gorge, ravine

Các ví·dụ với mỗi từ

3251. 상관없다     | 相關· (tương·quan·) không liên·quan (đến ai), không có mối liên·hệ (với ai) (형용사) = (관계없다) to be not related to
나와는 상관없는 일이다. = Là việc không liên·quan đến tôi. = It has nothing to do with me.
너랑 상관없는 일이니까 신경 쓰지 마라. = Vì là việc không liên·quan đến mày nên đừng quan·tâm. = Don't bother, it has nothing to do with you.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3252. 성립하다     | 成立· (thành·lập·) thành·lập (동사) = to form
관계를 성립하다  = lập quan·hệ = form relationship
거래관계를 성립하다 = lập quan·hệ kinh·doanh/mua·bán = make business relation
중앙정부를 성립하다 = thành·lập chính·phủ trung·ương = set up a central government
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3253. 수명     | 壽命 (thọ·mệnh) tuổi·thọ (명사) = (사람·생물 등의) lifespan, life expectancy
평균수명 = tuổi thọ bình·quân = average life expectancy
수명이 길다 = trường thọ = have a long life
수명이 짧다 = đoản thọ = be short·lived
돼지의 수명은 10년에서 12 정도다. = Tuổi thọ của lợn khoảng từ 10 đến 12 năm. = The natural lifespan of a pig is 10 to 12 years.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3254. 시즌     |  () mùa (phiên·âm của từ season trong tiếng Anh) (명사) = season
요즘은 졸업 시즌이다. = Dịp này đang là mùa tốt·nghiệp. = This time of year is the graduation season.
그는 어제 자신의 시즌 골을 기록했다. = Hôm qua anh ấy đã ghi bàn thắng đầu·tiên trong mùa giải này. = He scored his first goal of the season yesterday.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3255. 신기하다     | 神奇· (thần·kì) thần·kì (형용사) = (놀랍다) amazing, wonderful, marvelous
약은 신기하게 듣는다. = Thuốc này có tác·dụng thần·kì. = This medicine works like magic.
당시만 해도 MP3 매우 신기한 물건이었다. = MP3 là một vật rất thần·kì lúc đương·thời. = Even back then, an MP3 had been something of a novelty.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3256. 업다     |  () cõng (동사) = (등에) carry (sb/sth) on one's back
아기를 등에 업다 = cõng em bé trên lưng = carry a baby on one's back
그는 그녀를 업고 병원까지 갔다. = Anh ấy đã cõng cô ấy đến bệnh·viện. = He took her to the hospital on his back.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3257. 예감     | 豫感 (dự·cảm) dự·cảm (명사) = [명사] hunch; (불길한) foreboding, premonition
그는 자신의 죽음을 예감했다. = Ông ấy đã dự·cảm được về cái chết của mình. = He had a premonition of his own death.
예감이 들어맞았다. = Dự·cảm của tôi đã đúng. = My hunch proved to be true.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3258. 음식물     | 飮食物 (ẩm·thực·vật) đồ ăn thức uống (명사) = food and drink
지방이 많은 음식물 = thức·ăn nhiều chất béo = fatty food
그들이 우리에게 음식물을 제공해 주었다. = Họ đã cung·cấp cho chúng·tôi đồ ăn thức uống. = They provided us food and drink.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3259. 자신감     | 自信感 (tự·tín·cảm) cảm·giác tự·tin, lòng tự·tin (명사) = confidence, self·confidence
자신감을 얻다 = có được sự tự·tin = gain confidence
자신감을 가져라. = Tự·tin lên nào. = Be confident.
그는 대단히 자신감에 있다. = Anh ấy tràn đầy tự·tin. = He is full of confidence.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3260. 죄인     | 罪人 (tội·nhân) tội·nhân, tội·phạm (명사) = (법률상의) criminal, offender, law·breaker; (종교·도덕상의) sinner
죄인을 잡아 감옥에 가두다 = Bắt tội phạm bỏ vào tù = catch a criminal and throw him[her] in jail
그들은 나를 죄인 취급했다. = Họ đã đối·xử với tôi như tội·nhân/tội·phạm. = They treated me like a criminal.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3261. 주의하다     | 注意· (chú·ý·) chú·ý (동사) = beware, be careful
감기에 걸리지 않도록 주의해라. = Hãy chú·ý đừng để bị cảm. = Mind (that) you do not catch a cold.
물건은 특별히 주의해서 다루어 주세요. = Vật này phải chú·ý đặc·biệt. = This should be treated with extra caution[care].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3262. 준비물     | 準備物 (chuẩn·bị·vật) vật·liệu chuẩn·bị (명사) = preparation material
준비물을 사다 = mua vật·liệu chuẩn·bị = buy preparation material
여행에 가지고갈 준비물을 챙겼는지 궁금하다. = Tôi tự hỏi/tò·mò không biết  là anh ta có mang theo vật·liệu chuẩn·bị đi du·lịch hay không. = I wonder if he has prepared for the trip. (챙기다 = gói gém mang theo = (필요한 물건을 갖추다) take; (짐을) pack (up) )
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3263.      |  () vải (명사) = cloth, fabric
실로 , 옷이나 이부자리 따위의 감이 되는 물건.
= một tấm vải
필을 끊다 = cắt hai cuộn vải
줄무늬 천으로 옷을 입다 = may áo bằng vải sọc để mặc         
천은 옷감으로 부적합하다. = Vải này không thích hợp làm vải may áo. = This fabric is not suitable for clothing. (옷감 = vải để may áo)
바지는 구김이 가지 않는 천으로 만들어졌다. = Cái quần dài này được làm bằng loại vải không nhăn. = These pants are made of wrinkle·free material. (구김 = nếp nhăn = (주름) wrinkle, crease, crinkle)
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 옷감, 포목, 피륙
Từ trái nghĩa:

3264. 출입     | 出入 (xuất·nhập) ra vào (명사) = incoming and outgoing, entry
출입 금지 = cấm ra vào = No Entry
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3265. 쾌감     | 快感 (khoái·cảm) khoái·cảm, vui·mừng, sảng·khoái (명사) = pleasure, pleasant feeling
승리의 쾌감을 맛보다 = tận·hưởng niềm vui thắng·lợi thắng·lợi = feel the pleasure of triumph, experience the joy of victory
나는 공포 영화를 보면서 쾌감을 느낀다. = Tôi thấy khoái khi xem phim kinh·dị. = I get a kick out of watching horror movies.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3266. 탄생     | 誕生 (đản·sinh) đản·sinh, ra đời (thường dùng cho bậc thánh nhân) (명사) = birth
그리스도의 탄생 = Sự đản·sinh của chúa Jesus = the birth of Jesus Christ
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3267. 튀다     |  () (nước, nước miếng) văng, bắn (tung·tóe) (동사) = (물·침 등이) spatter, splash, splatter 
그의 침이 얼굴에 튀었다. = Nước miếng của anh ta văng vào mặt tôi.  = His saliva spattered my face.
그녀의 가방에 흙탕물이 튀었다. = Nước bùn văng vào túi xách của cô ấy. = Muddy water splattered onto her bag.
튀김 요리를 하는 중에 기름이 튀었다. = Dầu mỡ văng tung·tóe khi đang chiên. = The oil spattered while I was deep·frying.
국물이 사방으로 튀었다. = Nước canh văng tung·tóe tứ·phương/khắp nơi. = The soup splashed about everywhere[in all directions].
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3268. 하필     | 何必 (hà·tất) hà·tất, sao cứ phải, cớ gì (부사) = Why necessarily? Why of all things?
다른 방도를 취하지 아니하고 어찌하여 .
Chắc·chắn tại sao không chọn cách khác

하필 그가 줄은 몰랐다. = Tôi không biết tại sao cứ phải là anh ta đến mới được chứ. = I little expected that he, of all persons should come.
하필 시기가 나쁠 때만 그가 오는지 모르겠다. = Tôi không biết được tại sao anh ta cứ phải đến những lúc không nên đến như thế. = I don´t know why he always chooses to come at the wrong moment.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 어째서, 해필
Từ trái nghĩa:

3269. 활용     | 活用 (hoạt·dụng) ứng·dụng (명사) = ( 이용함) [명사] application, practical use
활용 가치가 있다 = có giá·trị sử·dụng, hữu dụng, hữu·ích = be useful
인터넷은 다양하게 활용되고 있다. = Internet đang được ứng·dụng một cách đa·dạng. = The Internet is used in various ways.
자신의 장점을 최대한 활용해라. = Hãy sử·dụng ưu·điểm của của bản·thân một cách tối·đa. = Make the most out of your strengths.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3270. 회색     | 灰色 (hôi·sắc) màu tro, màu xám (명사) = grey color
회색모자가 좋겠는데요. = Thích mũ màu xám. = I like a gray hat.
그녀는 짙은 회색 치마를 입었다. = Cô ấy đã mặc một cái váy màu tối. = She wore charcoal skirts. (짙다 = (màu) đậm, tối = (색깔·화장 등이) (색깔이) deep, dark; (화장이) thick, heavy)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3271. 거액     | 巨額 (cự·ngạch) số tiền lớn (명사) = fortune, large sum[amount] of money
거액을 벌다 = kiếm được số tiền lớn = make a fortune
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3272. 고교     | 高校 (cao hiệu) [trường] trung·học phổ·thông, trường cấp ba (rút gọn của 고등학교) (명사) = (senior) high school, secondary school
그리운 고교 시절 = nhớ thời học cấp ba
고교를 졸업하다 = tốt·nghiệp trung·học phổ·thông
일부 고교에서는 학생들이 교복을 입는다. = Học·sinh mặc đồng·phục ở một số trường cấp ba.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 고등학교
Từ trái nghĩa:

3273. 고집하다     | 固執· (cố·chấp) cố·chấp, kiên·quyết giữ không đổi (동사) = insist, persist
「…을,-고」 자기의 의견을 바꾸거나 고치지 않고 굳게 버티다 = kiên·quyết giữ ý·kiến của mình không thay·đổi hay sửa cho khác đi
그는 자기 의견을 끝까지 고집했다. = Anh ấy cố·chấp ý·kiến của mình đến cùng./Anh ấy quyết giữ ý·kiến của mình đến cùng. = He persisted in[insisted on] his opinions./He never changed his opinions.
그는 자기주장을 끝까지 고집하며 결코 양보하지 않았다. = Anh ấy đã giữ vững lập·trường của mình đến cùng quyết không nhượng·bộ.
딸아이는 비싼 옷만을 고집한다.
할아버지는 시골에서 사시겠다고 고집하셨다. = Ông tôi nhất quyết sống ở thôn quê.
고집이 세다  = cứng·đầu, ương·ngạnh = be stubborn
고집을 피우다 = bướng·bỉnh = insist
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 떼쓰다, 앙버티다, 우기다
Từ trái nghĩa:

3274. 곧잘     |  () khá tốt, khá hay (부사) = (제법 ) quite[pretty, fairly] well
딸아이는 피아노를 곧잘 친다. = Con gái tôi chơi đàn piano khá hay. = My daughter plays the piano fairly[pretty] well.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 빈번히, 제법, 흔히
Từ trái nghĩa:

3275. 골짜기     |  () thung·lũng, hẻm núi (명사) = valley; (협곡) canyon, gorge, ravine
강물이 골짜기를 굽이쳐 흐르고 있다. = Nước sông chảy ngoằn·ngoèo dọc theo thung·lũng. = A river winds its way through the valley.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 산골짜기, , 협곡
Từ trái nghĩa: