Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2751-2775)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2751. 실패     | 失敗 (thất·bại) thất·bại (명사) = failure
2752. 예상하다     | 豫想  (dự tưởng) tính trước, dự·đoán, dự·báo (동사) = expect, anticipate, predict
2753. 예외     | 例外 (lệ ngoại) ngoại lệ (명사) = exception
2754. 완전     | 完全 (hoàn toàn) hoàn·toàn, hoàn·chỉnh (명사) = completeness
2755. 웃기다     |  () làm cho cười (‘웃다’의 사동사) (동) = (다른 사람을) make sb laugh
2756. 유리     | 琉璃/琉璃 (lưu ly) thủy·tinh (명사) = glass
2757. 절대적     | 絶對的 (tuyệt·đối·đích) tuyệt·đối (관형사·명사) = absolute, nconditional
2758. 제작하다     |  製作 (chế·tác) chế·tác/sản·xuất (동사) = to produce, manufacture
2759.      |  () chuột (명사) = (동물) rat, mouse
2760. 최대한     | 最大限 (tối đại hạn) tối đa (명사) = at the most, at the maximum
2761.      |  () cằm (명사) = chin
2762. 팔리다     |  () được bán (동사) = to be sold
2763. 품다     |  () ôm vào lòng (동사) = to hold, embrace
2764. 하하     |  () ha ha (tiếng cười) (감탄사) = ha ha
2765. 형부     | 兄夫 (huynh phu) anh rể (명사) = one's elder sister's husband, one's brother·in·law
2766. 휴식     | 休息 (hưu tức) nghỉ·ngơi (명사) = rest
2767. 굳다     |  () cứng lại, trở nên cứng (동사) = harden, become hard
2768. 굳어지다     |  () (굳게 되다) cứng lại, trở nên cứng (형용사) = become hard
2769. 굶다     |  () [굼ː따] đói (동사) = starve, go hungry
2770. 금년     | 今年 (kim niên) năm nay (명사) = this year
2771. 기기     | 器機·機器 (khí cơ/cơ khí) thiết·bị, dụng·cụ (명사) = equipment , instrument , apparatus
2772. 까맣다     |  () (màu) đen (형용사) = black
2773. 나침반     | 羅針盤/羅針盤 (la châm bàn) la bàn (명사) = compass
2774. 농부     | 農夫  (nông phu) nông·dân (명사) = farmer
2775. 대학원     | 大學院 (đại học viện) sau đại học (명사) = graduate school

Các ví·dụ với mỗi từ

2751. 실패     | 失敗 (thất·bại) thất·bại (명사) = failure
실패로 끝나다[돌아가다] = kết·thúc bằng thất·bại = end in failure
나는 하는 일마다 실패했다. = Mọi việc tôi làm đều đã thất·bại. = I failed in everything I did.
Từ đồng nghĩa:

2752. 예상하다     | 豫想  (dự tưởng) tính trước, dự·đoán, dự·báo (동사) = expect, anticipate, predict
무슨 일이 일어날지 아무도 예상할 없었다. = Không ai tính trước được chuyện gì sẽ xảy ra. = No one could foresee[tell] what will happen.
Từ đồng nghĩa:

2753. 예외     | 例外 (lệ ngoại) ngoại lệ (명사) = exception
날씨가 계속 춥더니 오늘도 예외는 아니다. = Thời·tiết lạnh liên·tục, hôm nay cũng không phải là ngoại·lệ. = It's been cold recently, and today's no exception.
Từ đồng nghĩa:

2754. 완전     | 完全 (hoàn toàn) hoàn·toàn, hoàn·chỉnh (명사) = completeness
완전무장을 하다 = vũ·trang hoàn·toàn/hoàn·chỉnh/đầy·đủ = be fully armed
완전 나체 = khỏa·thân hoàn·toàn = a stark·naked body
Từ đồng nghĩa:

2755. 웃기다     |  () làm cho cười (‘웃다’의 사동사) (동) = (다른 사람을) make sb laugh
청중을 웃기다 = làm khán giả cười = make the audience laugh
그는 정말 웃긴다. = Anh ấy rất nhộn. = He is very funny.
그는 농담으로 모두를 웃겼다. = Anh ấy làm mọi người cười bằng lời nói đùa. = He made everyone laugh with his jokes.
Từ đồng nghĩa:

2756. 유리     | 琉璃/琉璃 (lưu ly) thủy·tinh (명사) = glass
유리 = một tấm thủy·tinh = a pane[sheet] of glass 
Từ đồng nghĩa:

2757. 절대적     | 絶對的 (tuyệt·đối·đích) tuyệt·đối (관형사·명사) = absolute, nconditional
나는 그의 말이 절대적으로 옳다고 생각한다. = Tôi nghĩ rằng lời anh ấy đúng một cách tuyệt·đối. = I think what he said is absolutely right.
그들은 그에게 절대적인 지지를 보냈다. = Họ dành cho anh ấy sự hỗ·trợ tuyệt·đối. = They sent him their unconditional support.
Từ đồng nghĩa:

2758. 제작하다     |  製作 (chế·tác) chế·tác/sản·xuất (동사) = to produce, manufacture
그는 영화를 제작하고 있다. = Anh ấy đang chế·tác/sản·xuất bộ phim mới. = He is producing[making] a new film.
Từ đồng nghĩa:

2759.      |  () chuột (명사) = (동물) rat, mouse
쥐를 잡다 = bắt chuột = catch a mouse
Từ đồng nghĩa:

2760. 최대한     | 最大限 (tối đại hạn) tối đa (명사) = at the most, at the maximum
최대한[최소한] 노력 = nỗ·lực tối·đa [tối·thiểu] = the maximum[minimum] amount of effort
Từ đồng nghĩa:

2761.      |  () cằm (명사) = chin
턱이 뾰족하다 = cằm nhọn = have a sharp chin
Từ đồng nghĩa:

2762. 팔리다     |  () được bán (동사) = to be sold
상품은 팔린다. = Sản·phẩm này bán chạy. = These goods sell well.
Từ đồng nghĩa:

2763. 품다     |  () ôm vào lòng (동사) = to hold, embrace
가슴에 품다 = ôm vào lòng = embrace
칼을 가슴에 품다 = ủ dao dưới áo/trong ngực = conceal a knife on one's chest
Từ đồng nghĩa:

2764. 하하     |  () ha ha (tiếng cười) (감탄사) = ha ha
농담이야. 하하!  = Nói đùa thôi mà, ha ha. =  I'm just joking, you know. Haha!
Từ đồng nghĩa:

2765. 형부     | 兄夫 (huynh phu) anh rể (명사) = one's elder sister's husband, one's brother·in·law 
Từ đồng nghĩa:

2766. 휴식     | 休息 (hưu tức) nghỉ·ngơi (명사) = rest
휴식 공간을 제공하다 = cung·cấp không·gian [để] nghỉ·ngơi/thư·giãn = provide places to relax
Từ đồng nghĩa:

2767. 굳다     |  () cứng lại, trở nên cứng (동사) = harden, become hard
접착제가 단단하게 굳었다. = Keo đã cứng lại. = The glue had set hard.
Từ đồng nghĩa:

2768. 굳어지다     |  () (굳게 되다) cứng lại, trở nên cứng (형용사) = become hard
굳어진 시체 =thi·thể đã cứng lại = a rigid corpse
굳어진 = bánh mì [trở nên] cứng đi = hardened bread
Từ đồng nghĩa:

2769. 굶다     |  () [굼ː따] đói (동사) = starve, go hungry
굶어 죽다 = chết đói = starve to death
Từ đồng nghĩa:

2770. 금년     | 今年 (kim niên) năm nay (명사) = this year 
Từ đồng nghĩa:

2771. 기기     | 器機·機器 (khí cơ/cơ khí) thiết·bị, dụng·cụ (명사) = equipment , instrument , apparatus
전자기기 = thiết·bị điện·tử = electronic equipment
광학기기 = dụng·cụ quang·học = optical instruments
Từ đồng nghĩa:

2772. 까맣다     |  () (màu) đen (형용사) = black
빵이 까맣게 버렸다. = Bánh mì bị cháy đen. = The bread burned[was burned] black.
그녀의 까만 머리가 햇빛에 반짝거렸다. = Mái tóc đen của cô ấy lấp·lánh trong ánh nắng. = Her jet·black hair gleamed in the sunshine.
Từ đồng nghĩa:

2773. 나침반     | 羅針盤/羅針盤 (la châm bàn) la bàn (명사) = compass 
Từ đồng nghĩa:

2774. 농부     | 農夫  (nông phu) nông·dân (명사) = farmer 
Từ đồng nghĩa:

2775. 대학원     | 大學院 (đại học viện) sau đại học (명사) = graduate school
대학원에 들어가다 = học sau đại học = go to grad(uate) school
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: