Wednesday, November 9, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2526-2550)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2526. 공원     | 公園 (công·viên) công·viên (명사) = park
2527. 긍정적     | 肯定的 (khẳng·định·đích) tích·cực, lạc·quan, khẳng·định (명사) = positive , affirmative
2528. 논의하다     | 論議 (luận·nghị) bàn·luận, thảo·luận (동사) = discuss
2529. 대출     | 貸出 (thải xuất) cho vay (명사) = loan
2530.      | (đức) đức, phẩm·hạnh (명사) = virtue, morality
2531. 먼지     |  () bụi (명사) = dust
2532. 바닷가     |  () bãi·biển, bờ·biển (명사) = beach, coast, the seaside, the seashore
2533. 바치다     |  () tặng, biếu, dâng (đồ·vật), cống·hiến (동사) = (물건을) offer, present, give, dedicate;
2534. 반하다     | ·· (phản··) trái, ngược (동사) = To be contrary to
2535. 발표되다     | 發表 (phát·biểu) (kết·quả, tin·tức, thông·tin) được công·bố (동사) = to be announced
2536. 부정하다     | 不正(bất·chánh) bất·chính, không trung·thực (형용사) = illegal, dishonest
2537. 불러일으키다     |  () gây ra, khơi dậy (동사) = cause, arouse (formal) excite
2538. 사원     | 社員 (xã viên) nhân·viên công·ty (명사) = Company employee
2539. 소유자     | 所有者 (sở·hữu·giả) người sở·hữu (명사) = possessor
2540. 씹다     |  () nhai (동사) = chew
2541. 아무튼     |  () [아ː무튼] trong mọi trường hợp, trong bất·cứ trường·hợp nào, dù sao đi nữa (부사) = in any case, anyway
2542. 안되다     |  () không được (làm gì) (동사) = (금지) must not
2543. 액수     |  額數 (ngạch số) tổng số (tiền)/số cố·định (명사) = sum[amount] (of money)/fixed number
2544. 왠지     |  () không biết tại sao (부사) = I don’t know why, there is no reason for it, somehow
2545. 욕심     | 欲心/慾心 (dục tâm) lòng tham (명사) = greed
2546. 우승     | 優勝 (ưu thắng) chiến·thắng (명사) = victory
2547. 익다     |  () (quả) chín (동사) = (곡물·과일 등이) ripen
2548. 제출하다     | 提出 (đề·xuất) đệ·trình, nộp (동사) = submit
2549. 조심스럽다     |  () (một cách) thận·trọng, cẩn·thận (형용사) = careful, cautious
2550. 직전     | 直前 (trực tiền) [직쩐] ngay trước (명사) = just immediately before

Các ví·dụ với mỗi từ

2526. 공원     | 公園 (công·viên) công·viên (명사) = park
Từ đồng nghĩa:

2527. 긍정적     | 肯定的 (khẳng·định·đích) tích·cực, lạc·quan, khẳng·định (명사) = positive , affirmative
a) 인생을 긍정적으로 보다 = nhìn đời một cách tích·cực/lạc·quan = take a positive view of life
b) 긍정적으로 대답하다 = trả·lời một cách khẳng·định = answer in the affirmative
c) 긍정적으로 생각하세요. = Hãy suy·nghĩ tích·cực/lạc·quan. = Look on the bright side./Think positively.
Từ đồng nghĩa:

2528. 논의하다     | 論議 (luận·nghị) bàn·luận, thảo·luận (동사) = discuss
a) 심층적으로 논의하다 = bàn·luận một cách sâu·sắc = discuss sth in depth
b) 집중적으로 논의하다 = thảo·luận một cách tập·trung = concentrate on sth in a discussion
c) 대책을 논의하다 = bàn·luận đối·sách = discuss countermeasures
d) 그들은 문제의 해결 방안에 대해 논의했다. = Họ đã thảo·luận về phương·án giải·quyết vấn·đề. = They discussed ways to resolve the issue.
Từ đồng nghĩa:

2529. 대출     | 貸出 (thải xuất) cho vay (명사) = loan
a) 대출을 신청하다 = xin vay = apply for a loan
b) 대출 조건이 까다롭다. = Điều·kiện cho vay khó. = The conditions for a loan are stringent.
c) 그는 천만 원을 신용 대출 받았다. = Ông ấy đã vay tín·dụng 10 triệu won. = He got a ten million won loan on credit.
Từ đồng nghĩa:

2530.      | (đức) đức, phẩm·hạnh (명사) = virtue, morality
a) 그는 덕이 있는 사람이다. = Anh ấy là người có đức. = He is a man of virtue.
b) 자식의 허물은 부모의 덕이 부족하기 때문이다. = Sự sai quấy của con·cái là vì cha·mẹ thiếu đức. = Children's flaws are the direct result of parents' lack of virtue. (허물 = lỗi = (과실) fault, flaw)
Từ đồng nghĩa:

2531. 먼지     |  () bụi (명사) = dust
a) 먼지를 닦다 = lau sạch bụi = wipe (off) the dust
b) 먼지를 털다 = phủi bụi = dust (off)
Từ đồng nghĩa:

2532. 바닷가     |  () bãi·biển, bờ·biển (명사) = beach, coast, the seaside, the seashore
a) 바닷가에 있는 마을 = ngôi làng ven bờ biển = a village by the sea
b) 바닷가에서 휴일을 보내다 = đi nghỉ ở biển = spend a seaside holiday
c) 바닷가를 산책하다 = đi dạo [trên] bãi biển = take a walk on the beach
Từ đồng nghĩa: 해변

2533. 바치다     |  () tặng, biếu, dâng (đồ·vật), cống·hiến (동사) = (물건을) offer, present, give, dedicate; 
a) 뇌물을 바치다 = tặng quà hối·lộ, đưa hối·lộ = offer a bribe (뇌물 賂物(lộ vật) = quà hối lộ = bribe)
b) 신에게 제물을 바치다 = dâng lễ·vật cho trời/thượng·đế = make[dedicate] an offering to God
c) 그녀는 여권운동에 일생을 바쳤다. = Bà ấy đã cống·hiến đời mình cho phong·trào nữ·quyền. = She dedicated her life to campaigning for women's rights.
Từ đồng nghĩa:

2534. 반하다     | ·· (phản··) trái, ngược (동사) = To be contrary to
a) 그의 형은 똑똑한 반해 그는 멍청하다. = Trái ngược với người anh thông·minh, anh ta ngu·ngốc. = In contrast to his smart older brother, he's dumb.
b) 수입은 증가하는데 반해 수출은 감소하고 있다. = Nhập·khẩu tăng nhưng xuất·khẩu thì đang giảm. = Imports are increasing whereas exports are decreasing.
c) 그런 행동은 규정에 반하는 것이다. = Hành·động như thế là trái với quy·định. = Such behavior is against the regulations.
Từ đồng nghĩa:

2535. 발표되다     | 發表 (phát·biểu) (kết·quả, tin·tức, thông·tin) được công·bố (동사) = to be announced
a) 드디어 중간고사의 결과가 발표되었다. = Cuối·cùng thì kết·quả thi giữa kì đã được công·bố. (중간고사 = 中間考査(trung gian khảo tra) là phiên·bản tiếng Nhật của (tra))
b) 그의 주장은 신문에 처음 발표되자마자 맹렬한 논의를 일으켰다. = Quan·điểm của ông ấy ngay khi được công·bố lần đầu·tiên trên báo đã khơi lên một cuộc tranh·luận mãnh·liệt.
Từ đồng nghĩa:

2536. 부정하다     |  () bất·chính, không trung·thực (형용사) = illegal, dishonest
(Nghĩa khác:
1. 부정 否定 (phủ·định) [동사]
2. 부정 不正(bất·chánh) [형용사]
3. 부정 不貞 (bất·trinh) [형용사]
4. 부정 不淨 (bất·tịnh) [형용사]
5. 부정 不精 (bất·tinh) [형용사])
a) 그는 공금을 부정하게 사용한 혐의로 조사를 받았다. = He was under investigation on suspicion of embezzlement.
b) 입시 부정에 연루된 학생들의 입학이 취소되었다. = The admissions were revoked for students who were involved in cheating on the college entrance exam.
c) 부정한 아내 = an unfaithful wife
Từ đồng nghĩa:

2537. 불러일으키다     |  () gây ra, khơi dậy (동사) = cause, arouse (formal) excite
a) 논쟁을 불러일으키다 = khơi dậy cuộc tranh·luận = cause a dispute
b) 그의 보고서는 내게 흥미를 불러일으켰다. = Bản báo·cáo của anh ấy đã làm  khơi dậy sự hứng thú đối với tôi/(đã làm tôi hứng·thú/phấn·khích). = His report aroused[excited] my interest.
Từ đồng nghĩa:

2538. 사원     | 社員 (xã viên) nhân·viên công·ty (명사) = Company employee
a) 인터넷에 사원 모집 광고를 내다 = đăng quảng·cáo tuyển nhân·viên trên internet = post on the Internet a hiring ad
b) 신입 사원을 채용하다 = tuyển nhân·viên mới = hire[engage] new workers[employees]
c) 무역 회사가 5 경력의 사원을 찾고 있다. = Một công·ty kinh·doanh đang tìm nhân·viên có 5 năm kinh·nghiệm. = A trading company wants a worker with five years' experience.
Từ đồng nghĩa:

2539. 소유자     | 所有者 (sở·hữu·giả) người sở·hữu (명사) = possessor
a) 그녀는 친절한 마음씨의 소유자다. = Cô ấy là người có tấm·lòng nhân·hậu. = She has a heart of gold.
Từ đồng nghĩa:

2540. 씹다     |  () nhai (동사) = chew
a) 껌을 씹다 = nhai kẹo cao·su = chew gum
b) 밥은 씹을수록 단맛이 난다. = Cơm càng nhai càng ngọt. = The more you chew on rice, the sweeter it tastes.
Từ đồng nghĩa:

2541. 아무튼     |  () [아ː무튼] trong mọi trường hợp, trong bất·cứ trường·hợp nào, dù sao đi nữa (부사) = in any case, anyway
a) 아무튼 말대로만 해라. = Trong mọi trường·hợp hãy cứ làm theo lời tôi nói. = In any case, just do as I say.
b) 아무튼 문제는 문제다. = Dù sao đi nữa vấn·đề vẫn là vấn·đề. = This is really a problem.
c) 아무튼, 초대해줘서 고마워요. = Dù sao cũng cảm ơn anh đã mời. = Thank you for inviting me anyway.
Từ đồng nghĩa: 어쨌든, 좌우간, 하여간

2542. 안되다     |  () không được (làm gì) (동사) = (금지) must not
되다: không được, cấm
a) 그것에 대면 된다. = Không được đụng vào cái đó. = Don´t touch it.
b) 방에서 담배를 피워서는 된다. = Không được hút thuốc trong phòng này. = You are prohibited from smoking in this room.
*안되다: (유감스럽다) sorry (that)    
a) 그것 안됐군요. = That's too bad.
b) 그녀가 남편을 잃고 고생하는 것을 보니 마음이 안됐다. = It's such a pity she's been going through a hard time since she lost her husband.
c) 고민 있어요? 얼굴이 안돼 보여요. = Is something bothering you? You don't look so good.
Từ đồng nghĩa:

2543. 액수     |  額數 (ngạch số) tổng số (tiền)/số cố·định (명사) = sum[amount] (of money)/fixed number
(ngạch: số·lượng đặt ra có hạn·định); (số): số
a) [적은] 액수 = một số tiền lớn [nhỏ] = a large[small] amount of money
b) 상당한 액수 = một số tiền đáng·kể [không nhỏ] = a good[considerable, sizable] sum of money
c) 잃어버린 돈의 액수는 그다지 크지 않다. = Số tiền bị mất không lớn đến mức đó. = The amount of money I lost is not so great.
Từ đồng nghĩa: 금액

2544. 왠지     |  () không biết tại sao (부사) = I don’t know why, there is no reason for it, somehow
[부사] 그런지 모르게. 또는 뚜렷한 이유도 없이.
a) 오늘은 왠지 그녀가 달라 보인다. = Không biết tại sao hôm nay cô ấy trông có vẻ khác.  = Somehow, she looks different today.
b) 왠지 불안하다. = Không biết tại sao tôi lại lo·lắng. = I don't know why, but I have an uneasy feeling about it.
Từ đồng nghĩa: 어째, 어쩐지

2545. 욕심     | 欲心/慾心 (dục tâm) lòng tham (명사) = greed
a) 그는 욕심이 과하다. = Anh ấy quá tham·lam. = He is too greedy.
b) 저는 돈에 욕심 없어요. = Tôi không tham tiền. = I'm not money·hungry.
Từ đồng nghĩa:

2546. 우승     | 優勝 (ưu thắng) chiến·thắng (명사) = victory
a) 우리 팀이 우승했다. = Đội chúng·tôi đã giành chiến·thắng. = Our team won the championship.
b) 그는 3 차로 우승을 놓쳤다. = Anh ấy đã bỏ lỡ chiến·thắng vì cách·biệt chỉ 3 giây. = He failed to win the championship by three seconds.
c) 우승을 노리다 = mục·đích/nhằm giành chiến·thắng = aim to win
Từ đồng nghĩa: 승리

2547. 익다     |  () (quả) chín (동사) = (곡물·과일 등이) ripen
a) 익은 과일 = trái cây chưa chín, trái xanh = unripe fruit, green fruit
b) 벼가 익어 간다. = Gạo bắt·đầu chín (Cơm đang chín). = The rice has begun to ripen.
c) 수박이 익었다. = Dưa hấu đã chín. = The watermelon is perfectly ripe.
d) 고기가 아주 익었다. = Thịt đã chín. = The meat is done just right.
Từ đồng nghĩa:

2548. 제출하다     | 提出 (đề·xuất) đệ·trình, nộp (동사) = submit
「…을 …에/에게,…을 …으로」 문안(文案)이나 의견, 법안(法案) 따위를 내다.
a) 보고서를 교수에게 제출하다 = nộp báo·cáo cho giáo·sư
b) 그는 비자 발급을 위한 서류를 대사관에 제출했다. = Anh ấy đã nộp tài·liệu cho đại·sứ·quán để xin cấp visa.
c) 그는 사표를 부장에게 제출하고 밖으로 나갔다. = Anh ấy trình/nộp đơn từ·chức cho trưởng phòng rồi đi ra ngoài.
d) 그는 과제물 제출이 늦었다. = Anh ấy đã nộp bài tập muộn. = He submitted his homework late.
e) 제출된 서류는 반환되지 않습니다. = Tài·liệu đã nộp sẽ không được hoàn lại.  = Submitted documents will not be returned.
Từ đồng nghĩa:

2549. 조심스럽다     |  () (một cách) thận·trọng, cẩn·thận (형용사) = careful, cautious
a) 그들은 조심스럽게 얼음 위를 걸었다. = Họ bước đi thận trọng trên băng. = They walked gingerly[cautiously] on the ice.
b) 어머니는 항상 어른들 앞에서는 조심스럽게 행동하라고 말씀하셨다. = Mẹ tôi luôn bảo tôi hành·động một cách thận·trọng trước những người lớn. = My mother always told me to behave myself in front of elders.
Từ đồng nghĩa:

2550. 직전     | 直前 (trực tiền) [직쩐] ngay trước (명사) = just immediately before
a) 시험 직전에 = ngay trước khi thi = just before the examination
b) 나는 떠나기 직전에 그를 방문했다. = Tôi đã tới thăm anh ấy ngay trước khi tôi ra đi. = I visited[went to see] him right before I left.
c) 회사는 파산 직전이다. = Công·ty ấy đang trên bờ·vực (sắp) phá·sản. = The company is on the verge[brink] of bankruptcy.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: