Monday, December 12, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2676-2700)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2676. 사흘     |  () ba ngày (명사) = ( ) three days
2677. 서쪽     | 西· (tây·) phía Tây (명사) = west
2678. 성립되다     | 成立 (thành·lập) được thành·lập (동사) = be established
2679. 손자     | 孫子 (tôn tử) cháu trai (명사) = grandson
2680. 신랑     | 新郞 (tân lang) [실랑] tân lang (명사) = groom
2681. 실습     | 實習 (thực tập) thực tập (명사) = practical training, practical training
2682. 일찍이     |  () sớm (부사) = early, soon
2683. 자율     | 自律/ (tự luật) tự·chủ, tự·nguyện (명사) = self·control, autonomy
2684. 제법     |  () khá (부사) = pretty, fairly, quite
2685. 집중되다     | 集中 (tập trung) [집쭝되다/집쭝뒈다] được tập·trung, hội·tụ (동사) = to converge, to be concentrated;
2686. 창조적     | 創造的 (sáng·tạo·đích) sáng·tạo (관형사·명사) = creative
2687. 천장     | 天障 (thiên chướng) trần (nhà) (명사) = ceiling
2688. 파다     |  () đào (동사) = (구멍·구덩이 등을) dig
2689. 하긴     |  () quả thật (dạng rút gọn của 하기는) (부사) = indeed
2690. 해결되다     | 解決·· (giải·quyết··) được giải·quyết (동사) = get solved[resolved]
2691. 향상     | 向上 (hướng thượng) tiến·bộ, hướng lên, tăng (명사) = improvement, going up, increasing
2692. 화가     | 畵家/畫家 (họa gia) họa·sĩ (명사) = painter, artist
2693. 가라앉다     |  () [가라안따] chìm (xuống đáy, xuống nước); (gió, bão) dịu·bớt (동사) = (바닥·물속으로) sink, settle, go under
2694. 감싸다     |  () quấn; che·chở, bảo·bọc (동사) = (몸·물건 등을) cover (up), wrap (up)
2695. 고작     |  () chỉ (부사) = only, just
2696. 구경하다     |  () [구ː경하다] ngắm, xem (với sự quan·tâm, hứng·thú) (동사) = (흥미·관심을 가지고 ) [명사] sightseeing; see, watch
2697. 국물     |  () [궁물] nước canh (명사) = (국·찌개 등의 ) soup
2698. 기구     | 器具 (khí cụ) dụng cụ (명사) = utensil, tool
2699. 깔다     |  () trải (thảm, chăn, nhựa) (동사) = (자리·담요·아스팔트 등을) spread (out) , lay ; (아스팔트 등을) pave
2700. 다짐하다     |  () hứa, cam·kết (동사) = (약속하다) promise, (공식적) pledge

Các ví·dụ với mỗi từ

2676. 사흘     |  () ba ngày (명사) = ( ) three days
사흘에 = ba ngày một lần = once (in) every three days
Từ đồng nghĩa:

2677. 서쪽     | 西· (tây·) phía Tây (명사) = west
a) 서쪽으로 가다 = đi về phía Tây = go west[westward]
b) 창문은 서쪽으로 있다. = Phòng tôi cửa sổ mở về hướng Tây. = The window in my room faces west.
Từ đồng nghĩa:

2678. 성립되다     | 成立 (thành·lập) được thành·lập (동사) = be established
a) 그런 이론은 성립되지 않는다. = Lí·thuyết như vậy không được thành·lập. = Such a theory is not valid.
b) 사람 사이에 타협이 성립되었다.  = Giữa hai người đã lập nên một thỏa·hiệp. = A compromise has been effected between the two. (타협 = 妥協 (thỏa hiệp) = compromise) 
Từ đồng nghĩa:

2679. 손자     | 孫子 (tôn tử) cháu trai (명사) = grandson
할머니는 손자를 애지중지한다. = Bà ấy nâng·niu cháu trai (của mình). =
(애지중지 = 愛之重之 (ái chi trọng chi) = nâng·niu, yêu·thương quý·trọng = treasure, cherish)
손자며느리 = cháu dâu = granddaughter·in·law
Từ đồng nghĩa: 남손, 손아

2680. 신랑     | 新郞 (tân lang) [실랑] tân lang (명사) = groom
사람은 신랑감으로 어울릴 같다. = Người đó có vẻ hợp làm tân·lang của mày đó. = I think he would be a good match for you.
신랑 신부 = tân lang tân nương, cô dâu chú rể = bride and groom
Từ đồng nghĩa:

2681. 실습     | 實習 (thực tập) thực tập (명사) = practical training, practical training
교생실습을 하다 = dạy thực·tập, thực·tập giáo·sinh  = do student teaching
실습이 이론보다 중요하다. = Thực·tập (Thực·hành) quan·trọng hơn lí·thuyết. = Practice is more important than theory.
Từ đồng nghĩa:

2682. 일찍이     |  () sớm (부사) = early, soon
그는 일찍이 부모를 여의었다. = Anh ấy mất bố mẹ từ sớm (nhỏ). = He lost his parents at an early age. (여의다 = mất = lose, be bereaved)
아침 일찍이 = sáng sớm = early in the morning
일찍이 죽다 = chết sớm, chết trẻ = die young
일찍이 일어나다 = thức dậy sớm = get up early
Từ đồng nghĩa:

2683. 자율     | 自律/ (tự luật) tự·chủ, tự·nguyện (명사) = self·control, autonomy
a) 환경 운동에 자율적으로 참여하다 = tham·gia vào phong·trào môi·trường một cách tự·nguyện = voluntarily participate in an ecology campaign
b) 대학들은 교육부에 학생 선발의 자율권을 요구했다. = Các trường đại·học đòi quyền tự·chủ trong việc chọn sinh·viên từ phía Bộ Giáo·dục. = Universities requested the Ministry of Education (for) the autonomy of selecting their own students.
c) 그는 매일 늦게까지 학교에서 자율 학습을 한다. = Hàng ngày cậu ấy ở lại trường tự học đến khuya. = He stays at school until late every night for[to attend] study halls.
d) 회사는 출퇴근 시간을 사원들의 자율에 맡기고 있다. = Công·ty đó để nhân·viên tự quản·lý giờ làm việc. = At the company, the time to start and get off work is left to the discretion of the employees.
Từ đồng nghĩa:

2684. 제법     |  () khá (부사) = pretty, fairly, quite
a) 그는 제법 농장을 가지고 있다. = Ông ấy có một nông·trang khá lớn. = He has a fairly large farm.
b) 그녀는 음식 솜씨가 제법이었다. = Cô ấy khá giỏi trong việc nấu·nướng. = Her cooking was pretty good.
c) 그녀는 영어를 제법 잘한다. = Cô ấy nói tiếng Anh khá. = She speaks English fairly[quite] well.
Từ đồng nghĩa: 곧잘, 뜻밖에, 매우

2685. 집중되다     | 集中 (tập trung) [집쭝되다/집쭝뒈다] được tập·trung, hội·tụ (동사) = to converge, to be concentrated;
a) 그림을 통해 세계의 이목은 스페인 내전에 집중되었다. = Thông qua bức·tranh này sự chú·ý của thế·giới được tập·trung về nội·chiến Spain. =  The painting drew worldwide attention to the war. (이목 = 耳目 (nhĩ mục) tai mắt = sự chú ý = attention)
b) 인구가 도시에 집중되다. = Dân tập·trung đông ở đô·thị. = People concentrate in cities.
Từ đồng nghĩa:

2686. 창조적     | 創造的 (sáng·tạo·đích) sáng·tạo (관형사·명사) = creative
창조적 사고 = suy·nghĩ sáng·tạo = creative thinking
창조적 본능 = bản·năng sáng·tạo = a creative instinct
창조적 진화론 = tiến·hóa·luận sáng·tạo = creative evolutionism
당신은 정말 창조적인 재능이 있어요. = Anh quả là có tài sáng·tạo. = You definitely have creative flair.
Từ đồng nghĩa:

2687. 천장     | 天障 (thiên chướng) trần (nhà) (명사) = ceiling
천장이 높다[낮다] = trần cao [thấp] = have high[low] ceiling
천장에 매달려 있다 = treo trên trần = be hanging from the ceiling
Từ đồng nghĩa:

2688. 파다     |  () đào (동사) = (구멍·구덩이 등을) dig
땅을 파다 = đào đất = dig in the ground
마당에 우물을 파다 = đào giếng trong vườn = dig a well in the yard
구멍을 파다 = đào hố = dig a hole
Từ đồng nghĩa:

2689. 하긴     |  () quả thật (dạng rút gọn của 하기는) (부사) = indeed
하긴 나도 그가 무슨 생각을 하는지 모르겠다. = Quả thật tôi cũng không biết anh ta nghĩ gì. = I don't know what he's thinking either indeed.
Từ đồng nghĩa:

2690. 해결되다     | 解決·· (giải·quyết··) được giải·quyết (동사) = get solved[resolved]
어떠한 문제라도 지상으로 쉽게 해결되다. = Bất·cứ vấn·đề nào cũng được giải·quyết một cách dễ·dàng trên giấy. = Problems of any sort are easily resolved on paper.
최종적으로 결정되다[해결되다] = cuối·cùng cũng được quyết·định [giải·quyết] =  be finally settled
Từ đồng nghĩa:

2691. 향상     | 向上 (hướng thượng) tiến·bộ, hướng lên, tăng (명사) = improvement, going up, increasing 
기술 향상을 이룩하다 = đạt được tiến·bộ kĩ·thuật/công·nghệ = achieve improvements in technique
그녀의 영어 실력이 크게 향상되었다. = Thực·lực (Khả·năng nói) tiếng Anh của cô ấy tiến·bộ rất nhiều. = Her English has improved remarkably.
지위의 향상 = địa·vị đi lên = a rise in position
Từ đồng nghĩa:

2692. 화가     | 畵家/畫家 (họa gia) họa·sĩ (명사) = painter, artist
동양화가 = họa·sĩ (theo phong·cách) phương đông = an Eastern·style painter
서양화가 = họa·sĩ (theo phong·cách) phương tây = a Western·style painter
화가가 되다 = trở·thành họa·sĩ = become a painter
Từ đồng nghĩa:

2693. 가라앉다     |  () [가라안따] chìm (xuống đáy, xuống nước); (gió, bão) dịu·bớt (동사) = (바닥·물속으로) sink, settle, go under
1. chìm (xuống đáy, xuống nước) = (바닥·물속으로) sink
a) 배가 바다 밑으로 가라앉았다. = Thuyền đã chìm xuống đáy biển. = The boat sank to the bottom of the sea.
b) 속에 뭔가가 가라앉아 있다. = Có cái gì đó chìm trong đáy chai. = Something is settled at the bottom of the bottle.
2. (gió, bão) dịu·bớt = (폭풍·바람 등이) calm[die] down, subside, (formal) abate
a) 폭풍은 가라앉을 것이다. = Cơn bão sẽ yếu đi ngay. = The storm will soon blow over[abate].
b) 저녁때가 되자 바람이 가라앉았다. = Gió đã yếu đi  khi trời vừa tối. = The wind calmed[died] down in the evening.
Từ đồng nghĩa:

2694. 감싸다     |  () quấn; che·chở, bảo·bọc (동사) = (몸·물건 등을) cover (up), wrap (up)
1. quấn
a) 그녀는 아기를 숄로 감쌌다. = Cô ấy quấn đứa bé bằng khăn choàng. = She wrapped the baby in a shawl.
b) 그는 담요로 몸을 감쌌다. = Anh ấy quấn thân mình bằng một cái chăn/mền. = He rolled himself up in a blanket.
2. che·chở, bảo·bọc
엄마는 언제나 나를 감싸 주신다. = Mẹ tôi luôn che·chở/bảo·bọc cho tôi.  = My mother always covers[stands] up for me.
Từ đồng nghĩa:

2695. 고작     |  () chỉ (부사) = only, just
a) 그는 고작 집세를 정도의 돈밖에 없다. = Anh ấy chỉ có tiền để trả tiền thuê nhà thôi. = He has only just enough money to pay the rent.
b) 내가 아는 요리는 계란 프라이가 고작이다. = Món duy·nhất mà tôi biết nấu là rán trứng. = A fried egg is just about the only thing I can cook.
c) 내가 있는 고작 정도다. = Việc tôi có thể làm chỉ mức·độ này thôi. = This is the best I could do.
Từ đồng nghĩa: 겨우, 기껏, 기껏해야

2696. 구경하다     |  () [구ː경하다] ngắm, xem (với sự quan·tâm, hứng·thú) (동사) = (흥미·관심을 가지고 ) [명사] sightseeing; see, watch
영화 구경을 가다 = xem phim = go to a movie
영화 구경을 가다 = đi xem phim = go to the cinema
벚꽃 구경을 가다 = đi ngắm hoa anh·đào = go to see the cherry blossoms
구경 시켜 주세요. = Hãy để tôi xem/ngắm nhà anh một chút nào. = Let me have a look around your house, please.
Từ đồng nghĩa: 관광하다, 보다, 유람하다

2697. 국물     |  () [궁물] nước canh (명사) = (국·찌개 등의 ) soup
김치 국물 = nước canh kim·chi = kimchi liquid
국물 맛이 좋다. = Canh ngon. = The soup tastes good.
그는 국물 방울 남기지 않고 국을 먹었다. = Anh ấy uống hết canh không chừa lại một giọt nước canh nào. = He ate his soup to the last drop.
Từ đồng nghĩa:

2698. 기구     | 器具 (khí cụ) dụng cụ (명사) = utensil, tool
난방 기구 = dụng·cụ/thiết·bị sưởi·ấm = a heating apparatus
조리[주방] 기구 = dụng·cụ nấu·ăn [nhà·bếp] = cooking[kitchen] utensils
의료 기구 = dụng·cụ y·khoa = a medical appliance
Từ đồng nghĩa:

2699. 깔다     |  () trải (thảm, chăn, nhựa) (동사) = (자리·담요·아스팔트 등을) spread (out) , lay ; (아스팔트 등을) pave
이부자리를 깔다 = trải giường = spread[lay out] the bedding
(도로에) 아스팔트를 깔다 = trải nhựa đường = asphalt (the street)
그는 바닥에 신문을 깔고 위에서 잠을 잤다. = Anh ấy trải báo lên sàn rồi nằm ngủ một giấc trên đó. = He spread[laid] some newspaper on the ground and slept on it.
Từ đồng nghĩa:

2700. 다짐하다     |  () hứa, cam·kết (동사) = (약속하다) promise, (공식적) pledge
a) 그는 속으로 다짐했다. = Anh ấy đã tự hứa với mình. = He made himself a promise.
b) 그는 협조를 다짐했다. = Anh ấy đã cam·kết hợp·tác. = He pledged his cooperation.
c) 그는 이번에는 반드시 담배를 끊겠다고 다짐했다. = Anh ấy đã cam·kết/hứa là lần sẽ bỏ hút thuốc. = He made a resolution to quit smoking without fail this time.
d) 나는 갚겠다는 다짐을 받고 그에게 돈을 빌려 주었다. = Tôi đã cho anh ấy mượn tiền sau khi nghe anh ấy hứa là nhất·định sẽ trả lại. = I lent him money on the promise (that) he would pay it back.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com