Friday, December 16, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2901-2925)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2901. 존중하다     | 尊重 (tôn·trọng) tôn·trọng (동사) = respect
2902. 창고     | 倉庫 (thương khố) kho (명사) = warehouse, storehouse
2903.      |  () (있는 상태 그대로) vẫn, nguyên·trạng (의존명사) = still, not yet
2904. 책임지다     | 責任·· (trách·nhiệm··) chịu trách·nhiệm (동사) = take responsibility
2905. 청춘      | 靑春/ (thanh·xuân) thanh·xuân (tuổi·trẻ) (명사) = youth
2906. 초반     | 初盤 (sơ bàn) giai·đoạn đầu, lúc mới bắt·đầu (cuộc đua, trận·đấu, cuộc bầu·cử) (명사) = (경기·선거 등의) early phase
2907. 트럭     |  () xe tải (명사) = truck
2908.      |  () hành·lá (명사) = green onion
2909. 폭넓다     | ·· (phúc··) [퐁널따] rộng (rộng·lớn, rộng·khắp, rộng·lượng) (형용사) = broad
2910. 표현되다     | 表現·· (biểu·hiện··) được biểu·hiện (동사) = to be expressed
2911. 학번     | 學番 (học phiên) [학뻔] mã·số sinh·viên (được cấp cho sinh·viên dựa vào năm nhập học, khoa, ngành) (명사) = student number (code provided by university basing on started year, faculty, major)
2912. 학원     | 學院 (học viện) trường tư, trường dạy nghề; học·viện (명사) = institute, acedemy, university
2913. 허가     | 許可 (hứa khả) cho phép (명사) = permission
2914. 헤매다     |  () đi lang·thang (동사) = (이리저리 돌아다니다) wander (around), roam (around/about)
2915. 가장     | 家長 (gia trưởng) trưởng gia·đình (명사) = head of a household
2916.      | (khúc) nhạc (nhạc·khúc, điệu nhạc) (명사) = (노래) (a piece of) music; (곡조) tune, melody
2917. 곡식     | 穀食 (cốc thực) cốc (lúa, hoa màu, lương·thực nói chung); ngũ cốc (명사) = cereal, grain
2918. 꽂다     |  () nhét, cắm vào (동사) = (끼우다, 박다) put, insert
2919. 망설이다     |  () do·dự, chần·chừ (동사) = hesitate
2920. 무리     |  () nhóm (명사) = (사람의) group, crowd, party
2921. 버터     |  () bơ (명사) = butter
2922. 별다르다     |  ··· (biệt···) đặc·biệt, khác·biệt (형용사) = particular, special
2923. 보편적     | 普遍的 (phổ·biến·đích) phổ·biến (명사) = universal
2924. 부품     | 部品 (bộ phẩm) (sản·phẩm bộ·phận) linh·kiện, phụ·kiện (명사) = part, component
2925. 뻔하다     |  () rõ·ràng, hiển·nhiên (형용사) = clear, obvious, evident; (거짓말·변명 등이) transparent

Các ví·dụ với mỗi từ

2901. 존중하다     | 尊重 (tôn·trọng) tôn·trọng (동사) = respect
나는 당신의 결정을 존중한다 = Tôi tôn·trọng quyết·định của anh. = I respect your decision.
명예를 존중하다 = tôn·trọng danh·dự = value honor
Từ đồng nghĩa:

2902. 창고     | 倉庫 (thương khố) kho (명사) = warehouse, storehouse
창고에 보관하다 = bảo·quản trong kho = keep sth in a storage
Từ đồng nghĩa:
2903.      |  () (있는 상태 그대로) vẫn, nguyên·trạng (의존명사) = still, not yet
이미 있는 상태 그대로 있다는 뜻을 나타내는
Có nghĩa là "đã ở trạng·thái nào thì vẫn ở nguyên trạng·thái đó"

그는 숨진 발견되었다. = Anh ấy được phát·hiện đã chết. = He was found dead.
그녀는 옷을 입은 물속으로 뛰어들었다. =  Cô ấy mặc nguyên quần·áo và nhảy xuống nước. = She plunged into the water with her clothes on.
Từ đồng nghĩa:

2904. 책임지다     | 責任·· (trách·nhiệm··) chịu trách·nhiệm (동사) = take responsibility
내가 책임질게! = Tôi sẽ chịu trách·nhiệm. = I will take my responsibility.
학비를 책임지다
뒷일은 내가 책임지고 처리하겠다.
Từ đồng nghĩa: 부담하다, 걸머지다, 메다

2905. 청춘      | 靑春/ (thanh·xuân) thanh·xuân (tuổi·trẻ) (명사) = youth
마음은 아직 청춘이에요 = Tâm·hồn vẫn thanh·xuân. = I am still young at heart.
인생을 즐기세요. 청춘도 한때니까요. = Hãy vui sống đi. Vì tuổi thanh·xuân chỉ có một thời mà thôi. = Enjoy your life·you're only young once.
Từ đồng nghĩa: 한창때, , 사춘기

2906. 초반     | 初盤 (sơ bàn) giai·đoạn đầu, lúc mới bắt·đầu (cuộc đua, trận·đấu, cuộc bầu·cử) (명사) = (경기·선거 등의) early phase
우리 팀은 경기 초반에 골을 앞섰다.  = Đội chúng·ta dẫn trước 2 bàn thắng ở đầu trận. = Our team was two goals ahead early in the game.
Từ đồng nghĩa:

2907. 트럭     |  () xe tải (명사) = truck
트럭 기사 = tài·xế xe·tải = a truck driver
Từ đồng nghĩa:

2908.      |  () hành·lá, hành xanh (명사) = green onion
파를 송송 썰다 = cắt hành·lá thành từng khúc ngắn = chop scallions into small pieces
양파 = hành tây = onion
Từ đồng nghĩa:

2909. 폭넓다     | ·· (phúc··) [퐁널따] rộng (rộng·lớn, rộng·khắp, rộng·lượng) (형용사) = broad
(phúc) = chiều ngang
1. 어떤 일의 범위나 영역이 크고 넓다.
Phạm·vi hay lĩnh·vực của việc nào đó lớn và rộng.
폭넓은 활동 = hoạt·động rộng·khắp
폭넓은 교제
50 이후나 20 작가 중에 폭넓은 독자를 가진 작가가 있는가?

2. 어떤 문제를 고찰하는 것이 다각적이고 다면적이다.
Suy·nghĩ đa phương đa diện về vấn·đề nào đó

책을 많이 읽음으로써 우리는 폭넓은 지식을 얻을 있다. = Việc đọc sách nhiều có thể giúp chúng·ta có được kiến·thức rộng.

3. 사람들을 대할 아량을 베푸는 마음이 크다.
폭넓은 마음으로 용서하다 = Rộng lòng/lượng tha·thứ.
Từ đồng nghĩa:

2910. 표현되다     | 表現·· (biểu·hiện··) được biểu·hiện (동사) = to be expressed
자신이 성실하지 못하다는 식으로 표현되는 것을 좋아할 사람은 아무도 없다.
Từ đồng nghĩa:

2911. 학번     | 學番 (học phiên) [학뻔] mã·số sinh·viên (được cấp cho sinh·viên dựa vào năm nhập học, khoa, ngành) (명사) = student number (code provided by university basing on started year, faculty, major) 
Từ đồng nghĩa:

2912. 학원     | 學院 (học viện) trường tư, trường dạy nghề; học·viện (명사) = institute, acedemy, university
cơ·quan giáo·dục tư·nhân, trường tư = (사설 교육기관) private educational institute
그는 영어 학원에서 토익 강사로 일한다. = Anh ấy làm giáo·viên TOEIC ở học·viện tiếng Anh. = He is a TOEIC teacher at an English language institute.

미용 학원 = trường dạy làm tóc = a hairdressing school
요리 학원 = trường dạy nấu ăn = a cooking school
외국어학원에 다니다 = học ở học·viện ngoại·ngữ = attend a language institute
이들은 학교, 학원, 과외 공부로 아주 바쁘다. = They are very busy with school, hagwons and private lessons.

2.
đại học viện hiệu 大學院校 trường đại học.
학원의 자유 = tự·do học·thuật = academic freedom
Từ đồng nghĩa:

2913. 허가     | 許可 (hứa khả) cho phép (명사) = permission
그의 허가 없이 이곳을 출입할 없다. = Không có sự cho phép của ông ấy thì không thể ra vào nơi này. = You can't get into this place without his permission[leave].
Từ đồng nghĩa:

2914. 헤매다     |  () đi lang·thang (동사) = (이리저리 돌아다니다) wander (around), roam (around/about)
속을 헤매다 = đi lang·thang trong rừng = wander in[through] the woods
그녀는 거리를 정처 없이 헤맸다. = Cô ấy đi lang·thang vô·định trên đường. = She wandered the street aimlessly. (정처 = 定處(định xứ))
Từ đồng nghĩa:

2915. 가장     | 家長 (gia trưởng) trưởng gia·đình (명사) = head of a household
그녀는 부모님이 갑작스럽게 돌아가신 후로 가장 노릇을 왔다. = Cô ấy trở thành trưởng gia·đình sau cái chết đột·ngột của cha mẹ. = She's been in charge of the head of her family since her parents' sudden death.
Từ đồng nghĩa:

2916.      | (khúc) nhạc (nhạc·khúc, điệu nhạc) (명사) = (노래) (a piece of) music; (곡조) tune, melody
곡에 가사를 붙이다 = gắn thêm ca·từ vào nhạc = put words to music
노래 불러 주세요. = Xin hãy hát một khúc nhạc/bài. = Please let me hear you sing a song. 
Từ đồng nghĩa:

2917. 곡식     | 穀食 (cốc thực) cốc (lúa, hoa màu, lương·thực nói chung); ngũ cốc (명사) = cereal, grain
콤바인으로 곡식을 수확하다 = thu·hoạch ngũ·cốc bằng máy gặt đập liên·hợp = harvest with a combine
Từ đồng nghĩa:

2918. 꽂다     |  () nhét, cắm vào (동사) = (끼우다, 박다) put, insert
열쇠를 꽂다 = nhét chìa khóa vào = put the key in
꽃병에 꽃을 꽂다 = cắm hoa vào bình hoa = put flowers in a vase
Từ đồng nghĩa:

2919. 망설이다     |  () do·dự, chần·chừ (동사) = hesitate
망설일 시간이 없다. = Không có thời·gian để do·dự. = There's no time to hesitate.
그는 대답하기를 망설였다. = Anh ấy do·dự/chần·chừ trả lời. = He hesitated to answer.
Từ đồng nghĩa:  머뭇거리다, 주저하다

2920. 무리     |  () nhóm (명사) = (사람의) group, crowd, party
Nghĩa khác: 무리 = 無理 (vô lí) = no sense
무리를 짓다 = lập nhóm = form a group
무리의 기자들이 그를 기다리고 있다. = Một nhóm phóng·viên đang đợi ông ấy. = A group[crowd; party] of reporters are waiting for him. 
Từ đồng nghĩa:

2921. 버터     |  () bơ (명사) = butter
빵에 버터를 바르다 = quét/quệt bơ lên bánh·mì = butter one's bread
Từ đồng nghĩa:

2922. 별다르다     |  ··· (biệt···) đặc·biệt, khác·biệt (형용사) = particular, special
그녀는 별다른 이유 없이 회사를 그만두었다. = Cô ấy đã bỏ việc mà không có lí·do đặc·biệt nào cả. = She quit the job for no particular[special] reason.
Từ đồng nghĩa:

2923. 보편적     | 普遍的 (phổ·biến·đích) phổ·biến (명사) = universal
보편적 진리 = chân·lí phổ·biến/phổ·quát = universal truth
보편적 현상 = hiện·tượng phổ·biến = a universal phenomenon
Từ đồng nghĩa:

2924. 부품     | 部品 (bộ phẩm) (sản·phẩm bộ·phận) linh·kiện, phụ·kiện (명사) = part, component
전자 부품 = linh·kiện điện·tử = electronic components
자동차 부품을 만들다 = làm/sản·xuất linh·kiện/phụ·tùng ô·tô = make automobile parts
Từ đồng nghĩa:

2925. 뻔하다     |  () rõ·ràng, hiển·nhiên (형용사) = clear, obvious, evident; (거짓말-변명 등이) transparent
그는 오지 않을 것이 뻔하다. = Rõ·ràng/Hiển·nhiên là anh ta sẽ không đến. = He obviously isn't coming.
그의 속셈은 뻔하다. = Ý·đồ của anh ta [rất] rõ·ràng. = His intentions are obvious[evident].
뻔한 거짓말은 안 통한다. = Lời nói dối trắng·trợn/rõ·ràng thì không thông đâu. = A(n) obvious[transparent] lie won't work.
Nghĩa khác: [보조형용사] suýt, gần như = almost, nearly
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: