Monday, December 12, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2651-2675)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2651. 노랗다     |  () [노ː라타] (màu) vàng (형용사) = yellow
2652. 다치다     |  () bị thương/đau (동사) = get hurt, be injured, be wounded
2653.      | (thượng) thượng (thượng đẳng); trên (명사) = top, upper
2654.      |  () khoảng (thời·gian/không·gian) (dạng rút gọn của 사이) (명사) = interval, distance
2655. 악기     | 樂器 (nhạc·khí) nhạc·cụ (명사) = (musical) instrument
2656. 연말     | 年末 (niên mạt) cuối năm (명사) = year·end
2657. 올려놓다     |  () đặt lên (nâng hoặc đưa lên rồi đặt vào chỗ nào đó) (동사) = put (on)
2658. 외면하다     | 外面 (ngoại diện) xoay mặt đi; lờ đi, từ·chối (형용사) = turn one's face away; look away; [무시하다] disregard
2659. 원고     | 原稿 (nguyên cảo) bản thảo (명사) = manuscript
2660. 줄곧     |  () suốt, liên·tục (부사) = all the time, all through, constantly
2661. 지출     | 支出 (chi xuất) chi·tiêu (명사) = expense, spending
2662.      | (sai) sai khác, khác·biệt, chênh·lệch (명사) = difference
2663. 치우다     |  () dọn, làm sạch (동사) = 청소하다) tidy (up), clean (up/out); remove
2664. 피로     | 疲勞 (bì lao) mệt·mỏi (명사) = tiredness, exhaustion, fatigue
2665.      | (hương) hương (mùi thơm) (명사) = (향불) incense
2666. 개선하다     | 改善-- (cải·thiện--) cải·thiện (동사) =  improve, upgrade
2667. 계좌     | 計座 (kế tọa) tài·khoản (ngân·hàng) (명사) = (bank) account
2668. 당기다     |  () kéo (동사) = (물건 등을) pull
2669. 들다     |  () đi vào; giữ, nắm; cắt; ăn/uống (동사) = (밖에서 안으로) enter; (손에 잡다) hold, take; ( 등이) cut (well);  (먹다) have, eat; (마시다) drink
2670. 말기     | 末期 (mạt kì) kì cuối (명사) = end period
2671. 말없이     |  () [마ː럽씨] không một lời (부사) = silently, in silence, without a word
2672. 망하다     | -- (vong--) mất  hết, hỏng hết (형용사) = (집안·회사 등이) fail, go under, go bankrupt
2673. 문서     | 文書 (văn thư) tài·liệu (명사) = document
2674. 박수     | 拍手 (phách thủ) vỗ tay (tràng pháo tay) (명사) = applause
2675. 부자     | 富者 (phú giả) người giàu (명사) = rich person

Các ví·dụ với mỗi từ

2651. 노랗다     |  () [노ː라타] (màu) vàng (형용사) = yellow
유채꽃이 노랗게 피었다. = Hoa cải dầu đã nở vàng. = The yellow rape flowers are in bloom.
Từ đồng nghĩa: 노르무레하다, 노르스름하다, 노릇하다

2652. 다치다     |  () bị thương/đau (동사) = get hurt, be injured, be wounded
a) 그는 자동차 사고로 크게 다쳤다. = Anh ấy bị thương nặng vì vụ tai·nạn ô·tô. = He was seriously injured[wounded] in the car accident.
b) 다치지 않게 조심해라! = Cẩn·thận kẻo bị thương! = Be careful not to hurt yourself!
c) 어쩌다 다치셨어요? = Làm thế nào mà bị thương? = How did you get hurt?
d) 그는 축구를 하다가 무릎을 다쳤다. = Anh ấy bị thương đầu gối khi đá bóng. = He hurt his knee playing soccer.
Từ đồng nghĩa:

2653.      | (thượng) thượng (thượng đẳng); trên (명사) = top, upper
1. (thượng cấp) thượng·đẳng = (등급) top, the first (class/grade)
a) 과일은 상급입니다. = Quả này là loại thượng·hạng. = This fruit is the very best.
2. (위쪽) trên = upper   
도로상의 장애물 = chướng·ngại·vật trên đường = an obstacle on the street
지구상의 생물 = sinh·vật trên địa·cầu = living creatures on the face of the earth
Từ đồng nghĩa:

2654.      |  () khoảng (thời·gian/không·gian) (dạng rút gọn của 사이) (명사) = interval, distance
Nghĩa khác: = mới; chim = new; bird
1. khoảng·cách
새가 벌어지다 = khoảng·cách nới rộng ra
2. trong lúc (khoảng thời·gian từ lúc này đến lúc khác)
경찰이 잠깐 한눈을 새에 용의자가 도주해 버렸다.
그녀는 그가 없는 새에 왔다 갔나 보다.
3. ‘사이 (어떤 일에 들이는 시간적인 여유나 겨를)’의 준말
너무 바빠서 새도 없다. = Bận quá nên không có lúc nào để nghỉ·ngơi.
4. quan·hệ = 사이(서로 맺은 관계)’ 준말.
Từ đồng nghĩa:

2655. 악기     | 樂器 (nhạc·khí) nhạc·cụ (명사) = (musical) instrument
악기를 연주하다 = chơi nhạc·cụ = play a musical instrument
Từ đồng nghĩa:

2656. 연말     | 年末 (niên mạt) cuối năm (명사) = year·end
연말이 다가오고 있다 = Cuối năm (Tết) đang đến gần. = It is almost the end of the year.
Từ đồng nghĩa:

2657. 올려놓다     |  () đặt lên (nâng hoặc đưa lên rồi đặt vào một chỗ nào đó) (동사) = put (on)
책을 선반에 올려놓다 = đặt sách lên kệ = put a book on a shelf
Từ đồng nghĩa:

2658. 외면하다     | 外面 (ngoại diện) xoay mặt đi; lờ đi, từ·chối (형용사) = turn one's face away; look away; [무시하다] disregard
진실을 외면하다 = lờ sự·thật = disregard[dismiss] the truth
그녀는 그와 인사하고 싶지 않아서 그를 외면했다. = Cô ấy không muốn chào anh ta nên ngó lơ đi chỗ khác. =  She didn't want to greet him so she looked the other way.
우리 회사는 장애인 고용을 외면하지 않는다. = Công·ty chúng·tôi không từ·chối tuyển·dụng những người tàn·tật. = Our company doesn't refuse to hire those who are physically handicapped.
Từ đồng nghĩa:

2659. 원고     | 原稿 (nguyên cảo) bản thảo (명사) = manuscript
원고를 쓰다 = viết bản·thảo = write a manuscript
미간 원고 = bản·thảo chưa công·bố = an unpublished manuscript
Nghĩa khác: 原告 (nguyên cáo) (소송을 제기한 사람) plaintiff, complainant
Từ đồng nghĩa:

2660. 줄곧     |  () suốt, liên·tục (부사) = all the time, all through, constantly
a) 길은 줄곧 오르막이다. = Đường dốc liên·tục. = The road runs[is] uphill all the way.
b) 당신 줄곧 여기에 있었어요? = Anh đã ở đây suốt từ đó đến giờ à? = Have you been here all this time?
c) 어제부터 줄곧 비가 내렸다. = Mưa suốt từ hôm qua. = It has been raining without stop since yesterday.
d) 그는 일생을 줄곧 독신으로 지냈다. = Ông ấy độc·thân suốt đời. = He remained single throughout[all through] his life.
e) 아침부터 줄곧 너를 기다리고 있었다. = Tao đã đợi mày suốt từ sáng. = I've been waiting for you the whole time since this morning.
Từ đồng nghĩa: 계속, 줄창

2661. 지출     | 支出 (chi xuất) chi·tiêu (명사) = expense, spending
지출이 많다[적다] = chi·tiêu nhiều [ít] = have many[few] expenses
지출을 줄이다 = giảm chi·tiêu = cut down one's expenses
나는 수입보다 지출이 많다. = Tôi chi·tiêu nhiều hơn thu·nhập. = My expenses exceed[are greater than] my income. 
Từ đồng nghĩa:

2662.      | (sai) sai khác, khác·biệt, chênh·lệch (명사) = difference
Nghĩa khác:
* = (thứ) = lần
* = (xa) = xe = vehicle
* = (trà) = trà(chè) tea
a) 세대 차를 느끼다 = cảm·thấy chênh·lệch thế·hệ = feel a generation gap
b) 빈부의 차가 더욱 심해지고 있다. = Chênh·lệch giàu·nghèo ngày càng tăng. = The gap between the rich and poor is increasing.
c) 수의 차를 구하시오. = Tìm hiệu của hai số. = Find the remainder[difference] of the two numbers.
Từ đồng nghĩa:

2663. 치우다     |  () dọn, làm sạch (동사) = 청소하다) tidy (up), clean (up/out); remove
방을 치우다 = dọn sạch phòng = tidy[clean; straighten] up one's room
식탁을 치우다 = lau sạch bàn = clear the table
눈을 치우다 = dọn sạch tuyết = shovel[clear away] the snow
의자를 한쪽 구석으로 치우다 = dọn ghế về một phía = move chairs to a corner (of the room)
위험한 물건은 아이들의 손이 닿지 않는 곳으로 치워라 = Hãy dọn đồ·vật nguy·hiểm đến nơi mà bọn trẻ không đụng tới được. = Remove dangerous objects away from places where children can reach them.
Từ đồng nghĩa:

2664. 피로     | 疲勞 (bì lao) mệt·mỏi (명사) = tiredness, exhaustion, fatigue
심신의 피로 = mệt·mỏi tâm·thân (tinh·thần và thể·chất) = mental and physical exhaustion
요즘은 쉽게 피로를 느낀다. = Dạo này tôi thấy dễ bị mệt. = I get easily tired these days.
피로를 풀다 = nghỉ·ngơi, nghỉ mệt = rest up
Từ đồng nghĩa: 피곤하다

2665.      | (hương) hương (mùi thơm) (명사) = (향불) incense
향이 강하다 = mùi·thơm nồng = have a strong scent
비누는 사과 향이 난다 = Xà phòng này tỏa mùi hương táo. = This soap is scented with apples.
커피는 향이 너무 좋다. = Cà·phê này có mùi rất thơm. = This coffee smells so good.
Từ đồng nghĩa:

2666. 개선하다     | 改善·· (cải·thiện··) cải·thiện (동사) =  improve, upgrade
a) 생활을 개선하다 (생활 양식을) = cải·thiện sinh·hoạt = improve one's way of life
체질을 개선하다 = cải·thiện thể·chất = improve one's (physical) constitution
한일 간의 외교 관계를 개선하다 = cải·thiện quan·hệ ngoại·giao Hàn·Nhật = improve diplomatic relations between Korea and Japan
Từ đồng nghĩa:

2667. 계좌     | 計座 (kế tọa) tài·khoản (ngân·hàng) (명사) = (bank) account
가명 계좌 = tài·khoản giả·danh = a false·name account
계좌를 개설하다[없애다] = mở [đóng] tài·khoản = open[close] a bank account
Từ đồng nghĩa:

2668. 당기다     |  () kéo (동사) = (물건 등을) pull
그가 밧줄을 당겼다. = Anh ấy kéo/giật mạnh dây thừng. = He yanked the rope.
너무 세게 당기면 줄이 끊어질 것이다. = Nếu kéo mạnh dây sẽ bị đứt. = If you pull[strain] too hard, you will break the string.
의자를 앞으로 당기다 = kéo ghế ra trước = pull[draw] up a chair
Từ đồng nghĩa:

2669. 들다     |  () đi vào; giữ, nắm; cắt; ăn/uống (동사) = (밖에서 안으로) enter; (손에 잡다) hold, take; ( 등이) cut (well);  (먹다) have, eat; (마시다) drink
1. đi vào = (밖에서 안으로) enter
안으로 드시지요. = Xin hãy đi vào trong. = Please come[step] in.
잠이 들다 = đi ngủ = go to sleep
2. giữ, nắm = (안에 담겨 있다) have, contain, hold
책에는 흥미로운 내용이 들어 있다. = Cuốn sách này có nội·dung thú·vị. = This book has some interesting stuff in it.
상자 안에는 뭐가 들어 있어요? = Trong hộp có gì? = What's in the box?
제가 가방을 들어 드릴게요. = Để tôi giữ túi cho. = Let me hold your bag.
그녀는 우산을 들고 있었다. = Cô ấy đang cầm dù. = She was holding an umbrella.
상자 들어 주시겠어요? = Anh có thể giữ/mang cái hộp này một chút được không?  = Do you mind carrying this box for me?
아이는 손에 과자를 들고 있었다. = Đứa bé đang cầm bánh quy trong bàn tay. = The child had a cookie in his hand.
3. cắt tốt
칼은 든다.= Dao này cắt tốt/sắc·bén. = This knife cuts well.
칼은 든다. = Dao này cùn. = This knife is dull.
4. ăn/uống
무엇을 드시겠습니까? = Anh muốn ăn/xơi gì ạ? = What would you like to have[eat]?
맛있게 드세요 = Chúc ăn ngon. = Bon appetite!
Từ đồng nghĩa:

2670. 말기     | 末期 (mạt kì) kì cuối (명사) = end period
조선 말기() = vào cuối thời Joseon = (in) the late Joseon
그녀는 폐암 말기 선고를 받았다. = Cô ấy được chẩn·đoán/cho biết là bị ung·thư phổi kì/giai·đoạn cuối. = She is diagnosed with late·stage lung cancer.
Từ đồng nghĩa:

2671. 말없이     |  () [마ː럽씨] không một lời (부사) = silently, in silence, without a word
말없이 사라지다 = biến·mất không một lời = disappear without a word
말없이 있다 = đứng yên không nói gì = stand silently[in silence; without a word]
Từ đồng nghĩa:

2672. 망하다     | 亡-- (vong--) mất  hết, hỏng hết (형용사) = (집안·회사 등이) fail, go under, go bankrupt
사업이 망했다. = Việc kinh·doanh của tôi đã tiêu·tùng. = My business has failed. 
Từ đồng nghĩa:

2673. 문서     | 文書 (văn thư) tài·liệu (명사) = document
문서를 작성하다 = soạn tài·liệu = prepare[draft] a document
중요한 문서가 없어졌다. = Tài·liệu quan·trọng đã biến·mất. = Important papers are missing.
Từ đồng nghĩa: 서류

2674. 박수     | 拍手 (phách thủ) vỗ tay (tràng pháo tay) (명사) = applause
a) 박수를 치다 = vỗ tay (động·từ) = applaud
b) 우리 모두 그를 박수로 맞이합시다. = Tất·cả chúng·ta hãy đón·tiếp ông ấy bằng một tràng pháo tay. = Come on everyone. Let's give him a round of applause.
c) 신사숙녀 여러분, 밴드에게 박수 부탁드립니다. = Xin quý·vị hãy cho ban·nhạc một tràng pháo tay thật lớn. = Ladies and gentleman, let's all give the band a big hand.
Từ đồng nghĩa:

2675. 부자     | 富者 (phú giả) người giàu (명사) = rich person
부자가 되다 = trở thành người giàu·có = become[get; grow] rich
그는 부자다. = Anh ấy là người giàu·có. = He is a rich[wealthy] man.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:


6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục