Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2801-2825)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2801. 거듭     |  () lần nữa (부사) = once again
2802. 귀국하다     | 歸國 (quy quốc) về nước (동사) = to return to one’s home country
2803. 기뻐하다     |  () vui·mừng (동사) = be glad, be happy, be pleased
2804. 날리다     |  () làm cho bay (‘날다’의 사동사) (동사) = (연·풍선 등을) to make sb/sth fly
2805. 내려놓다     |  () đặt xuống (hạ xuống rồi đặt vào chỗ nào đó) (동사) = put down
2806. 냉장고     | 冷藏庫 (lãnh tàng khố) tủ lạnh (명사) = refrigerator
2807. 당근     |  () cà·rốt (명사) = (홍당무) carrot
2808. 덜다     |  () bớt, trút·bớt, san·bớt (동사) = take, lighten
2809. 마누라     |  () bà vợ (명사) = one’s wife
2810. 맞이하다     |  () đón·tiếp (khách) (동사) = receive (손님을) greet, welcome
2811. 불행하다     | 不幸 (bất·hạnh) bất·hạnh (형용사) = unhappy
2812. 신고하다     | 申告·· (thân cáo) khai·báo (동사) = to declare, to report
2813. 연속     | 連續/連續 (liên tục) liên·tục (명사) = continuity
2814. 외롭다     |  () cô·đơn (형용사) = lonely
2815.      | (nhục) chửi·thề, làm nhục, sĩ·nhục (명사) = (욕설) insult, swear word
2816. 원장     | 園長·院長 (viên trưởng/viện trưởng) viện trưởng (명사) = director
2817. 유물     | 遺物 (di vật) di vật (명사) = relic
2818. 저절로     |  () tự (부사) = by itself, naturally; (자동으로) automatically
2819.      |  () cúi đầu (lúc chào) (명사) = (인사) deep bow in salution
2820. 정비     |  整備 (chỉnh·bị) chỉnh·lí, sắp·xếp, bảo·trì, sửa·đổi (명사) = (조직·제도·체계 등의) organize, align; (수정하다) modify
2821. 주의     | 注意 (chú·ý) chú·ý (명사) = attention, notice
2822. 지난번     | · (·phiên/phan) lần trước (명사) = the last time
2823. 집어넣다     |  () bắt bỏ vào, nhặt bỏ vào (동사) = pick up and put into
2824. 통계     | 統計 (thống kê) thống kê (명사) = statistics
2825. 파일     |  () file (명사) = file

Các ví·dụ với mỗi từ

2801. 거듭     |  () lần nữa (부사) = once again
거듭 감사를 드립니다. = Cảm ơn anh lần nữa. = Thank you again.
거듭 묻다 = hỏi lần nữa = ask once more
거듭 말하지만 나는 일에 대해 아무것도 모른다. = Tôi nói lại lần nữa là tôi không biết gì về việc đó. = As I said before, I know nothing about that matter.
Từ đồng nghĩa:

2802. 귀국하다     | 歸國 (quy quốc) về nước (동사) = to return to one’s home country
그는 누나의 결혼식에 참석하기 위해 귀국했다. = Anh ấy đã về nước để tham·dự đám·cưới của chị gái. = He returned to his country to attend his older sister's wedding.
Từ đồng nghĩa:

2803. 기뻐하다     |  () vui·mừng (동사) = be glad, be happy, be pleased
승리를 기뻐하다 = vui·mừng thắng·lợi = rejoice over a victory
Từ đồng nghĩa:

2804. 날리다     |  () làm cho bay (‘날다’의 사동사) (동사) = (연·풍선 등을) to make sb/sth fly
연을 날리다 = làm cho diều bay = fly a kite
풍선을 날리다 = làm cho bóng·bay bay lên = fly[send up] a balloon
그는 종이비행기를 공중에 날렸다. = Anh ấy làm cho máy bay giấy bay vào không·trung. = He flew[sailed] a paper airplane in[through] the air
Từ đồng nghĩa:

2805. 내려놓다     |  () đặt xuống (동사) = put down
신문을 탁자 위에 내려놓다 = đặt tờ nhật·báo xuống trên bàn = put down the newspaper on the table
Từ đồng nghĩa:

2806. 냉장고     | 冷藏庫 (lãnh tàng khố) tủ lạnh (명사) = refrigerator
남은 음식들을 냉장고에 넣어라. = Cho thức·ăn còn dư vào tủ·lạnh đi. = Put the leftovers in the fridge.
Từ đồng nghĩa:

2807. 당근     |  () cà·rốt (명사) = (홍당무) carrot
Từ đồng nghĩa:

2808. 덜다     |  () bớt, trút·bớt, san·bớt (동사) = take, lighten
음식을 접시에 덜다 = trút/cho thức ăn vào đĩa = take some food on one's plate
마음의 짐을 덜다 = trút·bớt gánh nặng (trong tâm·hồn) = lift a burden from one's shoulders
약은 환자의 고통을 덜어 주었다. = Thuốc đó làm giảm bớt cơn đau của bệnh·nhân. = The medicine lessened the patient's pain.
Từ đồng nghĩa:

2809. 마누라     |  () bà vợ (tiếng gọi vợ một cách thân·mật) (명사) = one’s wife
파티에 마누라를 데려왔어. = Tôi đưa bà vợ tôi đến buổi tiệc. =  I brought my wife along to the party.
Từ đồng nghĩa: 부인, 아내, 여편네

2810. 맞이하다     |  () đón·tiếp (khách) (동사) = receive (손님을) greet, welcome
주인은 홀에서 손님들을 맞이했다. = Chủ·nhân đón·tiếp khách ở sảnh. = The host received the guests in the hall.
Từ đồng nghĩa:

2811. 불행하다     | 不幸 (bất·hạnh) bất·hạnh (형용사) = unhappy
그녀는 불행한 어린 시절을 보냈다. = Cô ấy đã từng trải·qua tuổi·thơ bất·hạnh. = She had an unhappy childhood.
Từ đồng nghĩa:

2812. 신고하다     | 申告-- (thân·cáo--) khai·báo (동사) = to declare, to report
혼인[출생; 사망] 신고를 하다 = khai·báo hôn·nhân [sinh·đẻ, tử·vong] = register a marriage[birth; death]
Từ đồng nghĩa:

2813. 연속     | 連續/連續 (liên tục) liên·tục (명사) = continuity
인생은 고행의 연속이다. = Đời là bể khổ. (Đời là sự liên·tục của khổ·đau). = Life is endless suffering.
Từ đồng nghĩa:

2814. 외롭다     |  () cô·đơn (형용사) = lonely
외로이 지내다 = sống cô·đơn = live a lonely life
나는 너무 외롭다. = Tôi rất cô·đơn. = I'm so lonely.
Từ đồng nghĩa: 고독하다, 쓸쓸하다

2815.      | (nhục) chửi·thề, chửi tục, sĩ·nhục (명사) = (욕설) insult, swear word
아이들 앞에서 욕하지 마라. = Đừng chửi bới trước mặt trẻ·em. = Don't swear in front of the children.
그는 말끝마다 욕이다. = Sau mỗi lời anh ta nói là một tiếng chửi tục. = He swears at the end of every word.
Từ đồng nghĩa:

2816. 원장     | 園長·院長 (viên trưởng/viện trưởng) viện trưởng (명사) = director
병원 원장 = trưởng bệnh·viện = a director of a hospital
유치원 원장 = giám·đốc nhà trẻ = a director of a kindergarten
Từ đồng nghĩa:

2817. 유물     | 遺物 (di vật) di vật (명사) = relic
석기시대의 유물 = di·vật/di·tích thời Đồ Đá = relics from the Stone Age
Từ đồng nghĩa:

2818. 저절로     |  () tự (부사) = by itself, naturally; (자동으로) automatically
문이 저절로 열렸다. = Cửa đã tự mở. = The door opened by itself.
저절로 낫다 = tự lành lại = heal by itself
Từ đồng nghĩa:

2819.      |  () cúi đầu (lúc chào) (명사) = (인사) deep bow in salution
절을 하다 = cúi đầu chào = make a deep bow
공손히 절하다 = cúi chào một cách lịch·sự = bow politely
Từ đồng nghĩa:

2820. 정비     |  整備 (chỉnh·bị) chỉnh·lí, sắp·xếp, bảo·trì, sửa·đổi (명사) = (조직·제도·체계 등의) organize, align; (수정하다) modify
법령을 정비하다 = sửa đổi pháp·lệnh = modify various laws and regulations
조직을 정비하다 = chỉnh·lí tổ·chức = align an organization
차량을 정비하다 = bảo·trì xe cộ = maintain[repair; service] a vehicle
Từ đồng nghĩa:

2821. 주의     | 注意 (chú·ý) chú·ý (명사) = attention, notice
감기에 걸리지 않도록 주의해라. = Hãy chú·ý để không bị cảm·lạnh. = Mind (that) you do not catch a cold.
Từ đồng nghĩa:

2822. 지난번     | -- (--phiên/phan) lần trước (명사) = the last time
네가 지난번에 했던 말을 잊지 않고 있다. = Tao không quên lời mày nói lần trước. = I haven't forgotten what you said before[last time].
Từ đồng nghĩa:

2823. 집어넣다     |  () bắt bỏ vào, nhặt bỏ vào (동사) = pick up and put into
닭을 닭장에 집어넣다 = bắt gà bỏ vào lồng = put a chicken in a cage
형사는 그들 모두를 감옥에 집어넣었다. = Cảnh·sát hình·sự đã bắt tất·cả bọn chúng bỏ vào tù. = The detective threw all of them into prison.
Từ đồng nghĩa:

2824. 통계     | 統計 (thống kê) thống kê (명사) = statistics
통계 수치는 신뢰할 만하다. = Trị·số thống·kê này đáng tin·cậy. = These statistics can be trusted.
Từ đồng nghĩa:

2825. 파일     |  () file (명사) = file
파일을 정리하다 = sắp·xếp/tổ·chức file = organize files
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục