Sunday, October 30, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2401-2425)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2401. 평범하다     |  平凡 (bình phàm) bình·thường (형용사) = ordinary, common, normal, average
2402. 프로     |  () chương·trình, show (명사) = program
2403. 홍보     |  弘報 (hoằng báo) quảng bá (명사) = public relations (PR), publicity, promotion
2404. 확인     | 確認 (xác·nhận) xác·nhận, xác·minh (명사) = confirmation, (formal) verification
2405. 가루     |  () bột (명사) = powder, (곡식의) flour
2406. 건지다     |  () vớt (cá), cứu (mạng) (동사) = (물에서) fish (sth) out (of); (국자·수저 등으로) scoop; (목숨을) save
2407. 깨지다     |  () vỡ (동사) = (물건이) break
2408. 내다보다     |  () nhìn ra ngoài (동사) = look out
2409. 대량     | 大量 (đại lượng) số lượng lớn (명사) = large quantity
2410. 마땅하다     |  () thích·hợp (형용사) = (적합하다) suitable, right, proper, appropriate
2411. 바로잡다     |  () làm cho thẳng, sửa sai (동사) = straighten, correct
2412. 박히다     |  () bị mắc kẹt (피동사 của 박다) (동사) = be stuck in
2413. 방금     | 方今 (phương kim) vừa mới (부사) = just (now), a moment ago
2414. 생선     | 生鮮 (sanh tiên) cá tươi, cá sống (명사) = raw fish
2415. 슬픔     |  () nỗi buồn (명사) = sorrow, sadness
2416. 아무렇지 않다     |  () không sao, vẫn thế (관용구) = be indifferent
2417. 이용되다     | 利用 (lợi dụng) được sử·dụng (동사) = to be used
2418. 이튿날     |  () ngày hôm sau (명사) = following day
2419. 임시     | 臨時 (lâm·thời) lâm·thời, tạm·thời (명사) = temporary
2420. 제거하다     | 除去 (trừ khứ) loại bỏ (동사) = removal, elimination , remove
2421. 줄다     |  () giảm (동사) = decrease, diminish
2422. 지구     | 地區 (địa khu) khu·vực (명사) = district, zone
2423. 지우다     |  () xóa (tranh, vết tích) (동사) = (글씨·그림·흔적 등을) erase; (문질러서) wipe, rub off[out]; (파일 등을) delete; (줄을 그어서) strike out, cross out[off]; (물로 씻어내다) wash off
2424. 참기름     |  () dầu mè (명사) = sesame oil
2425.      |  (dũng) thùng (명사) = container (용기); (양동이) bucket, pail

Các ví·dụ với mỗi từ

2401. 평범하다     |  平凡 (bình phàm) bình·thường (형용사) = ordinary, common, normal, average 
a) 평범한 사람 = người bình·thường = a normal person
b) 나는 그저 평범한 삶을 원한다. = Tôi chỉ muốn sống một cuộc·đời bình·thường. = I just want to live an ordinary life.
Từ đồng nghĩa: 
2402. 프로     |  () chương·trình, show (명사) = program 
Nghĩa khác: 
1. 프로 = phần trăm = percent (기호 %)
2. 프로 = chuyên·nghiệp = (전문가) professional, (informal) pro
Từ đồng nghĩa: 
2403. 홍보     |  弘報 (hoằng báo) quảng bá (명사) = public relations (PR), publicity, promotion 
a) 홍보 포스터를 제작하다 = làm poster quảng·cáo = make ad posters
b) 홍보 효과를 톡톡히 보다 = Xem hiệu·quả của việc quảng·bá = see great results from promoting (sth)
c) 영화를 홍보하다 = quảng·bá phim = promote[publicize] a movie
d) 소비자들에게 신제품을 홍보하다 = quảng·bá sản·phẩm mới đến người tiêu·dùng = promote new products to customers
Từ đồng nghĩa: 
2404. 확인     | 確認 (xác·nhận) xác·nhận, xác·minh (명사) = confirmation, (formal) verification 
a) 확인되지 않은 정보 = thông·tin chưa được xác·nhận/xác·minh = unconfirmed information 
b) 다시 확인하다 = xác·minh lần nữa = double·check
c) 소문이 사실인지 확인해  필요가 있다. = Cần xác·minh xem tin·đồn có đúng sự·thật không. = We need to find out if the rumor is true.
Từ đồng nghĩa: 

2405. 가루     |  () bột (명사) = powder, (곡식의) flour 
a) 고춧가루 = bột ớt = chili powder
b) 밀가루 = bột mì = (wheat) flour
c) 옥수수가루 = bột ngô = corn flour
Từ đồng nghĩa: 

2406. 건지다     |  () vớt (cá), cứu (mạng) (동사) = (물에서) fish (sth) out (of); (국자·수저 등으로) scoop; (목숨을) save 
a) 연못에 빠진 신발을 건지다 = vớt giày bị rơi xuống hồ nước = fish the shoe out of the pond
b) 뜰채로 물고기를 건지다 = vớt cá bằng vợt = scoop fish with a landing net
c) 암을 조기에 발견하여 목숨을 건졌다. = Việc phát·hiện ung·thư sớm đã cứu mạng/sống tôi. = Early detection of the cancer saved my life.
d) 그는 간신히 목숨을 건졌다. = Anh ấy được cứu sống khỏi bờ vực cái chết. = He was saved from the brink of death.
Từ đồng nghĩa: 

2407. 깨지다     |  () vỡ (동사) = (물건이) break 
a) 달걀이 깨졌다. = Quả trứng gà đã bị vỡ. = The egg was cracked.
Từ đồng nghĩa: 
2408. 내다보다     |  () nhìn ra ngoài (동사) = look out 
a) 창밖을 내다보지 마라. = Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ! = Don't look out (of) the window.
Từ đồng nghĩa: 
2409. 대량     | 大量 (đại lượng) số lượng lớn (명사) = large quantity 
a) 대량으로 구입하다 = mua số·lượng lớn = buy sth in bulk[quantity]
Từ đồng nghĩa: 
2410. 마땅하다     |  () thích·hợp (형용사) = (적합하다) suitable, right, proper, appropriate 
a) 마땅한 일자리가 없다 = Không có việc làm thích·hợp = I cannot find the suitable[right] job for myself.
Từ đồng nghĩa: 
2411. 바로잡다     |  () làm cho thẳng, sửa sai (동사) = straighten, correct 
1. sửa, chỉnh (tư·thế) cho ngay·ngắn
a) 자세를 바로잡다 = sửa tư·thế cho ngay·ngắn = straighten oneself
b) 옷매무새를 바로잡다 = sửa quần·áo cho ngay = adjust one's clothes

2. 잘못 등을) remedy, correct, (formal) rectify, put[set] sth right
a) 실수[부정] 바로잡다 = sửa lỗi = remedy[rectify] mistakes[injustices]
b) 잘못을 찾아내서 그것을 바로잡는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다. = Không tốn nhiều thời·gian để tìm ra lỗi·lầm và sửa cho đúng. = It didn't take long to find the fault and put it right.
Từ đồng nghĩa: 
2412. 박히다     |  () bị mắc kẹt (피동사 của 박다) (동사) = be stuck in 
a) 탄환이 벽에 박혔다. = Viên·đạn bị mắc kẹt trong tường. = The bullet got stuck in the wall. (탄환 彈丸(đạn hoàn) viên đạn)
못을 박다  = đóng đinh = drive a nail
b) 유리 조각이 손에 박혔다. = Một mảnh thủy·tinh găm vào tay. = A piece of glass was embedded in my hand.
Từ đồng nghĩa: 
2413. 방금     | 方今 (phương kim) vừa mới (부사) = just (now), a moment ago 
a) 방금 식사했어요.  = Tôi vừa mới ăn. = I just ate.
Từ đồng nghĩa: 금방
2414. 생선     | 生鮮 (sanh tiên) cá tươi, cá sống (명사) = raw fish 
a)  생선은 상했다. = Cá này bị hỏng rồi. = This fish has gone bad.
b) 나는 비린 생선을 싫어한다. = Tôi ghét cá có mùi tanh. = I don't like fish that smells fishy.
Từ đồng nghĩa: 
2415. 슬픔     |  () nỗi buồn (명사) = sorrow, sadness 
a) 그녀는 깊은 슬픔을 느꼈다. = Cô ấy cảm·thấy buồn vô·cùng. = She felt deep[great] sadness.
Từ đồng nghĩa: 
2416. 아무렇지 않다     |  () không sao, vẫn thế (관용구) = be indifferent 
아무런 변동 없이 먼저 모양 그대로 있다.
Không có bất·cứ biến·động nào, hình·dạng vẫn như lúc đầu
아무렇다 [형용사] = 아무러하다
a) 나는 아무렇지도 않다. = Tôi chẳng sao cả. = I'm OK.
b)  번쯤 실패해도 아무렇지 않다. = Một lần thất·bại không là gì cả. = I am never the worse for a single failure.
c) 그는 오래도록 더러운 채로 있는  아무렇지 않게 여깁니다. = Việc ở bẩn lâu ngày anh ấy vẫn coi như không có gì/không sao. = Being dirty for long periods of time doesn't bother him much.
Từ đồng nghĩa: 
2417. 이용되다     | 利用 (lợi dụng) được sử·dụng (동사) = to be used 
a) 새로운 컴퓨터 시스템이 대부분의 지사들에서 이용될 것이다. = Hệ·thống mới sẽ được sử·dụng trong hầu·hết các văn·phòng chi·nhánh. = The new computer system will include most branch offices.
Từ đồng nghĩa: 
2418. 이튿날     |  () ngày hôm sau (명사) = following day 
[명사어떤 일이 있은 그다음의 .
a) 이튿날 편지가 도착했다. = Thư đến vào ngày hôm sau. = The following day, a letter arrived.
Từ đồng nghĩa: 
2419. 임시     | 臨時 (lâm·thời) lâm·thời, tạm·thời (명사) = temporary 
a) 폭설로  지역의 초중교가 이틀째 임시 휴교 상태다. = Vì bạo tuyết nên các trường tiểu·học và trung·học cơ·sở ở khu·vực ấy được nghỉ học tạm·thời trong hai ngày. = Due to the heavy snow, the area's elementary and middle schools have been temporarily closed for two days in a row.
Từ đồng nghĩa: 
2420. 제거하다     | 除去 (trừ khứ) loại bỏ (동사) = removal, elimination , remove 
a) 장애물을 제거하다 = loại·bỏ chướng·ngại·vật = remove[get rid of] obstacles
Từ đồng nghĩa: 
2421. 줄다     |  () giảm (동사) = decrease, diminish 
a) 이번  매상이 5% 줄었다. = Doanh·thu tháng này đã giảm 5%. = This month's sales came down five percent.
Từ đồng nghĩa: 
2422. 지구     | 地區 (địa khu) khu·vực (명사) = district, zone 
a) 뉴타운 지구 = new town area
b) 미개발 지구 = khu·vực kém phát·triển = underdeveloped area[district]
c) 자치 지구 = khu·vực tự·trị = autonomous district
Từ đồng nghĩa: 

2423. 지우다     |  () xóa (tranh, vết tích) (동사) = (글씨·그림·흔적 등을) erase; (문질러서) wipe, rub off[out]; (파일 등을) delete; (줄을 그어서) strike out, cross out[off]; (물로 씻어내다) wash off 
a) 파일을 지우다 = xóa file = delete a file
b) 옷에 묻은 얼룩을 지우다 = loại·bỏ vết bẩn trên quần·áo = remove stain from clothes
c) 명단에서 이름을 지우다 = xóa tên khỏi danh·sách = remove a name from the list
Từ đồng nghĩa: 

2424. 참기름     |  () dầu mè (명사) = sesame oil 
Từ đồng nghĩa: 
2425.      |  (dũng) thùng (명사) = container (용기); (양동이) bucket, pail 
a)  통에는  60리터의 기름이 들어 있다. = Có khoảng 60 lít dầu trong thùng đó. = There is about sixty liters of oil in that barrel.
Từ đồng nghĩa: 
Từ trái nghĩa: 

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com