Monday, December 19, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2951-2975)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2951. 하드웨어     |  () hardware (phần cứng) của computer (máy·tính) (명사) = (computer) hardware
2952. 화장     | 化粧 (hóa·trang) trang·điểm (mặt) (명사) = (얼굴을) makeup
2953. 가져가다     |  () mang đi (동사) = take, carry
2954. 감자     |  () khoai·tây (명사) = (음식) (식재료) potato
2955. 강렬하다     | 强烈·· (cường·liệt··) [강녈하다] mãnh·liệt, mạnh và dữ·dội (형용사) = strong, intense
2956. 갖다     |  () [갇따] có (dạng rút gọn của 가지다) (동사) = have
2957. 괴롭다     |  () [괴롭따/궤롭따] đau·đớn (thể·xác), đau·khổ (tâm·hồn) (형용사) = painful, distressed
2958. 교통사고     | 交通事故 (giao·thông·sự·cố) tai·nạn giao·thông (명사) = traffic accident
2959. 군데     |  () nơi, chỗ (명사) = place, spot
2960. 메시지     |  () tin·nhắn, message (명사) = (전하는 ) message
2961. 면하다     | ·· (miễn··) [면ː하다] tránh (trách·nhiệm, hình·phạt) (동사) = (책임·처벌 등을) avoid, evade; (처벌을) get away
2962. 모색하다     | 摸索·· (mô sách) [모새카다] tìm (동사) = seek, find
2963. 붙잡다     |  () bắt·dính, bắt·giữ (동사) = (놓치지 않게) take[get, catch, grab] hold of
2964. 빛깔     |  () màu·sắc (khi vật·thể được chiếu sáng) (명사) = color
2965.      |  () má (명사) = cheek
2966. 사방     | 四方 (tứ phương) bốn phía (명사) = the four directions, around
2967. 살림     |  () cuộc·sống (명사) = living, livelihood
2968. 실현     | 實現 (thực·hiện) thực·hiện (명사) = realization
2969. 아냐     |  () không phải, không là (rút gọn của 아니·, dạng gốc 아니다) (감탄사) = no, that’s not the case
2970. 연예인     | 演藝人 (diễn·nghệ·nhân) [여ː녜인] nghệ·sĩ (người làm nghề trình·bày trước công·chúng) (명사) = performer, entertainer
2971. 영원히     | 永遠· (vĩnh·viễn·) [영ː원히] vĩnh·viễn, mãi·mãi (부사) = forever
2972. 월급     | 月給 (nguyệt·cấp) lương·tháng (명사) = monthly salary
2973. 유행     | 流行 (lưu·hành) thịnh·hành, trào·lưu (명사) = fashion, vogue
2974. 이내     |  () ngay (부사) = (, 금방) soon, shortly, right away
2975. 이리     |  () tới đây, tới phía bên này (부사) = to here, to this side

Các ví·dụ với mỗi từ

2951. 하드웨어     |  () hardware (phần cứng) của computer (máy·tính) (명사) = (computer) hardware
컴퓨터 하드웨어를 교체하다 = thay hardware máy·tính = replace computer hardware
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2952. 화장     | 化粧 (hóa·trang) trang·điểm (mặt) (명사) = (얼굴을) makeup
화장을 진하게[옅게] 하다 = trang·điểm đậm [nhẹ] = put on heavy[light] makeup
화장을 하다 = trang·điểm mắt = put eye makeup on
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2953. 가져가다     |  () mang đi (동사) = take, carry
우산을 가져가라 = Hãy mang theo dù đi! = Take your umbrella (along) with you.
파티에 음식을 가져갈까요? = Mang theo ít thức ăn đến buổi tiệc chứ?  = Would you like me to bring some food to the party?
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2954. 감자     |  () khoai·tây (명사) = (음식) (식재료) potato
구운 감자 = khoai·tây nướng = baked potatoes
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2955. 강렬하다     | 强烈·· (cường·liệt··) [강녈하다] mãnh·liệt, mạnh và dữ·dội (형용사) = strong, intense
음악은 리듬이 강렬하다. = Nhạc này có giai·điệu rất mạnh·mẽ. = This music has powerful[forceful] rhythm.
강렬한 인상을 주다  = gây ấn·tượng mạnh = make a strong impression (on)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2956. 갖다     |  () [갇따] có (dạng rút gọn của 가지다) (동사) = have
관계를 갖다 = có quan·hệ [tình·dục] với ai = have sex (with)\
호감을 갖다 = có hảo·cảm (cảm·tình) = have a good feeling (toward) 
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 가지다

2957. 괴롭다     |  () [괴롭따/궤롭따] đau·đớn (thể·xác), đau·khổ (tâm·hồn) (형용사) = painful, distressed
괴로울 때나 즐거울 때나 (결혼 서약에서) = lúc đau·khổ cũng như lúc vui·mừng = in joy and in sorrow
육체적으로도 정신적으로도 괴롭다. = Cả thể·xác và tinh·thần đều đau. = I am physically and mentally distressed.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 고통스럽다(고통)

2958. 교통사고     | 交通事故 (giao·thông·sự·cố) tai·nạn giao·thông (명사) = traffic accident
교통사고를 일으키다 = gây ra tai·nạn giao·thông = cause a traffic accident
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2959. 군데     |  () nơi, chỗ (명사) = place, spot
서울에는 군데군데서 육교 공사가 진행 중이다.  = Ở Seoul khắp nơi nơi đều đang xây cầu. = Land bridges are being built here and there in Seoul.
그녀의 외모는 어디 군데 나무랄 데가 없다. = Ngoại·hình cô ấy chỗ nào cũng không có lỗi. = There's not a single thing to fault with her appearance.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: , 지점

2960. 메시지     |  () tin·nhắn, message (명사) = (전하는 ) message
그가 나에게 음성 메시지를 남겼다. = Anh ấy đã để lại cho tôi một tin·nhắn voice. = He left me a voice message.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2961. 면하다     | ·· (miễn··) [면ː하다] tránh (trách·nhiệm, hình·phạt) (동사) = (책임·처벌 등을) avoid, evade; (처벌을) get away
처벌을 면하다 = tránh bị trừng·phạt = avoid[escape] punishment
시험에서 부정행위를 하면 처벌을 면할 없을 것이다. = Nếu anh có hành·vi bất·chính trong kì·thi anh sẽ không thể tránh được hình·phạt. = If you cheat in the exam, you'll never get away with it.
그는 이번에는 책임을 면하기 어려울 것이다. = Lần này ông ấy khó tránh trách·nhiệm. = He will have a hard time avoiding responsibility this time.
그들의 행위는 비난을 면치 못할 것이다. = Hành·vi của họ không thể tránh·được sự chỉ·trích. = Their conduct is not safe from criticism.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2962. 모색하다     | 摸索·· (mô sách) [모새카다] tìm (동사) = seek, find
경제 위기를 극복하기 위한 방안을 모색하다 = tìm phương·án khắc·phục khủng·hoảng kinh·tế = seek for solution to overcome the economic crisis
살길을 모색하다 = tìm đường sống = find a way to stay alive
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2963. 붙잡다     |  () bắt·dính, bắt·giữ (동사) = (놓치지 않게) take[get, catch, grab] hold of
붙잡아라 = bắt dính chặt = Hold (on) tight.
위험하니까 붙잡아요 = Nguy·hiểm, hãy nắm chặt bàn tay tôi = Grab my hand since it's dangerous.
경찰은 도둑을 붙잡았다. = Cảnh·sát đã bắt·giữ tên trộm. = The police caught[collared] the thief.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 붙들다

2964. 빛깔     |  () màu·sắc (khi vật·thể được chiếu sáng) (명사) = color
바다의 푸른 빛깔 = màu xanh của biển
선명한 빛깔 = màu sắc tươi·sáng = clear color
화사한 빛깔 = màu sắc rực·rỡ
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 색깔

2965.      |  () má (명사) = cheek
뺨을 맞다 = tát vào má = get slapped in the face
뺨을 때리다 = đánh vào má = slap sb in the face
시원한 바람이 뺨을 스치고 지나갔다. = Làn gió mát thổi qua lướt nhẹ trên má tôi. = The cool breeze brushed my cheeks as it blew by.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2966. 사방     | 四方 (tứ phương) bốn phía (명사) = the four directions, around
사방이 고요하다. = Bốn phía yên·tĩnh. = It's quiet all around.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2967. 살림     |  () cuộc·sống (명사) = living, livelihood
편한 살림 = cuộc·sống thoải·mái = a comfortable living
나라에서는 농부들의 살림이 넉넉하다. = Ở nước ấy nông·dân có cuộc·sống no đủ. = Farmers are quite well off in that country.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2968. 실현     | 實現 (thực·hiện) thực·hiện (명사) = realization
계획은 실현 가능성이 높다. = Kế·hoạch này có khả·năng thực·hiện cao. = The realization of this plan is highly feasible.
그는 가수가 되겠다는 어릴 꿈을 실현했다. = Anh ấy đã thực·hiện [được] giấc·mơ  khi còn nhỏ là trở·thành ca·sĩ. = He realized[fulfilled] his boyhood ambition to become a singer.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2969. 아냐     |  () không phải, không là (rút gọn của 아니·, dạng gốc 아니다) (감탄사) = no, that’s not the case
말은 믿을 수가 없어. 거짓말이지?” = "Không thể tin lời mày được. Nói dối chứ gì?"
“아냐, 사실이야.” = Không, là [sự·] thật mà.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2970. 연예인     | 演藝人 (diễn·nghệ·nhân) [여ː녜인] nghệ·sĩ (người làm nghề trình·bày trước công·chúng) (명사) = performer, entertainer
인기 연예인 = nghệ·sĩ nổi·tiếng = a star performer[entertainer]
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 예술인, 예능인, 탤런트

2971. 영원히     | 永遠· (vĩnh·viễn·) [영ː원히] vĩnh·viễn, mãi·mãi (부사) = forever
시간은 영원히 기억될 것이다. = Thời·khắc này sẽ được ghi·nhớ mãi·mãi. = These times will be remembered forever.
그는 그녀와 영원히 함께하겠다고 약속했다. = Anh ấy đã hứa sẽ vĩnh·viễn ở cùng cô ấy. = He promised to stay with her forever.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2972. 월급     | 月給 (nguyệt·cấp) lương·tháng (명사) = monthly salary
월급이 오르다[깎이다] = tăng [giảm] lương·tháng = get a raise[take a cut] in one's salary
그는 200 원의 월급을 받는다. = Anh ấy nhận lương·tháng hai triệu won. = He receives[draws] a salary of two million won a month.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 급분, 급료, 봉급

2973. 유행     | 流行 (lưu·hành) thịnh·hành, trào·lưu (명사) = fashion, vogue
여성들 사이에 머리가 다시 유행하고 있다. = Tóc dài đang thịnh·hành trở lại trong giới nữ. = Long hair has come back into fashion among women.
헤어스타일은 이미 유행이 지났다. = Kiểu tóc này đã qua thời thịnh·hành rồi (đã lỗi mốt rồi). = This hairstyle is already out of fashion.
유행을 따르다 = theo thời·trang/trào·lưu/mốt = follow the fashion[trend]
Từ đồng hoặc gần nghĩa:

2974. 이내     |  () ngay (부사) = (, 금방) soon, shortly, right away
이내 날이 어두워졌다. = Trời tối ngay sau đó. = It became dark soon thereafter.
그는 눕자마자 이내 잠이 들었다. = Vừa nằm xuống giường anh ấy đã ngủ ngay. = He fell asleep as soon as he lied down.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 쉬이, 쉽사리, 줄곧

2975. 이리     |  () tới đây, tới phía bên này (부사) = to here, to this side
이리 가까이 오게. = Lại gần đây.
이리 가져오시오. = Mang lại đây.           
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 이리로
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com