Sunday, October 23, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2276-2300)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2276. 식용유     | 食用油 (thực dụng du) dầu ăn (명사) = cooking oil
2277. 싫어하다     |  () ghét (동사) = hate, dislike
2278. 업종     | 業種 (nghiệp chủng) chủng·loại nghề·nghiệp (명사) = type of business [industry, enterprise]
2279. 연출     | 演出 (diễn xuất) diễn·xuất, trình·diễn (명사) = direction, production, presentation
2280. 테이블     |  () bàn (명사) = table
2281. 트이다     |  () (막혔던 것이) (피동사 của 트다) được mở, được khơi·thông, thoáng (동사) = to get cleared out, open up; (생각 등이) open·mind
2282. 피곤하다     | 疲困 (bì khốn) mệt mỏi (형용) = tired, exhausted
2283. 한국어     | 韓國語 (Hàn Quốc ngữ) [한ː구거] Hàn·Quốc ngữ, tiếng Hàn (명사) = Korean (language)
2284. 한자     | 漢字 (Hán tự) Hán tự (명사) = Chinese character
2285.      | (khiếp) sợ (명사) = fear, fright, terror
2286. 관리     | 官吏 (quan·lại) quan·lại, quan·chức (명사) = (관직에 있는 사람) government official
2287. 국제화     | 國際化 (quốc tế hóa) quốc·tế·hóa (명사) = internationalization
2288. 근육     | 筋肉 (cân nhục) bắp thịt, cơ·bắp (명사) = muscle
2289. 깔리다     |  () bị vùi lấp, được trải ra (동사) = (~ 밑에) be buried; to be spread
2290. 사전     | 事前 (sự tiền) trước (trước khi sự·việc xảy·ra) (명사) = beforehand, in advance
2291. 산소     | 酸素 (toan tố) (khí) oxy (명사) = oxygen
2292. 석유     | 石油 (thạch du) dầu (명사) = petroleum
2293. 소리치다     |  () la·hét (동사) = to shout, yell (out)
2294.      | (thị) thị, thành·phố (명사) = city
2295. 신선하다     | 新鮮 (tân tiên) tươi, trong·lành (형용사) = fresh
2296. 안경     | 眼鏡 (nhãn kính) kính mắt (명사) = glasses
2297. 약속하다     | 約束 (ước thúc) ước định, hứa (동사) = to make a promise
2298. 연합     | 聯合 (liên hợp) liên·hợp, liên·minh (명사) = alliance, union
2299. 인격     | 人格 (nhân cách) nhân cách (명사) = personality, character
2300.      | (chương) chương (sách) (명사) = chapter (in a book)

Các ví·dụ với mỗi từ

2276. 식용유     | 食用油 (thực dụng du) dầu ăn (명사) = cooking oil
a) 프라이팬에 식용유를 두르다 = cho dầu·ăn vào chảo = put cooking oil in the frying pan
Từ đồng nghĩa:

2277. 싫어하다     |  () ghét (동사) = hate, dislike
a) 그렇게 사람을 싫어해요? = Sao anh ghét người đó thế? = Why do you hate[dislike] him so much?
Từ đồng nghĩa:

2278. 업종     | 業種 (nghiệp chủng) chủng·loại nghề·nghiệp (명사) = type of business [industry, enterprise]
a) 업종을 변경하다 = thay·đổi chủng·loại nghề·nghiệp/ngành·nghề = change business field
b) Tham·khảo: một số ngành công·nghiệp
건설업 = công·nghiệp xây·dựng = construction industry
공업 = công·nghiệp sản·xuất/chế·tạo = (manufacturing) industry
광업 = công·nghiệp khai·khoáng = mining industry
Từ đồng nghĩa:

2279. 연출     | 演出 (diễn xuất) diễn·xuất, trình·diễn (명사) = direction, production, presentation
a) 뮤지컬은 연출이 훌륭했다. = Buổi nhạc·hội đó diễn·xuất/trình·diễn thật tuyệt·vời. = The musical was directed wonderfully.
b) 그가 연극의 연출을 담당하고 있다.= Ông ấy chịu trách·nhiệm cho việc sản·xuất vở kịch đó./Ông ấy là đạo·diễn của vở·kịch đó. = He is the director of the play.
Từ đồng nghĩa:

2280. 테이블     |  () bàn (명사) = table
a) 우리는 테이블에 둘러앉아 카드놀이를 했다. = Chúng·tôi ngồi xung·quanh bàn và chơi bài. = We sat around the table playing cards.
Từ đồng nghĩa:

2281. 트이다     |  () (막혔던 것이) (피동사 của 트다) được mở, được khơi·thông, thoáng (동사) = to get cleared out, open up; (생각 등이) open·mind
a) 마을로 통하는 길이 트였다. = Con đường vào làng đã được khơi thông.  = A (new) road to that village has opened.
b) 길을 트다 = mở đường = make[open up] a road
*(nghĩ) thoáng
c) 우리 할머니는 생각이 트이신 분이다. = Bà tôi là người suy·nghĩ thoáng. = My grandmother has a progressive way of thinking.
Từ đồng nghĩa:

2282. 피곤하다     | 疲困 (bì khốn) mệt mỏi (형용) = tired, exhausted
a) 정신적으로 피곤하다 = tinh·thần mệt·mỏi = be mentally tired[fatigued]
b) 몹시 피곤하다 = cực·kì mệt·mỏi = be dead·tired
c) 그녀는 피곤해 보였다. = Cô ấy trông mệt·mỏi. = She looked tired.
Từ đồng nghĩa:

2283. 한국어     | 韓國語 (Hàn Quốc ngữ) [한ː구거] Hàn·Quốc ngữ, tiếng Hàn (명사) = Korean (language)
a) 한국어를 배우다 = học tiếng Hàn = learn Korean (language)
Từ đồng nghĩa:

2284. 한자     | 漢字 (Hán tự) Hán tự (명사) = Chinese character
a) 한자로 쓰다 = viết bằng Hán·tự = write in Chinese characters
Từ đồng nghĩa:

2285.      | (khiếp) sợ (명사) = fear, fright, terror
a) 겁이 나서 죽을 같다. = Sợ chết khiếp. = I am scared to death.
b) 그는 죽음을 겁내지 않았다. = Anh ấy không sợ chết. = He didn't fear death.
c) 아무것도 겁낼 없다. = Chẳng có gì phải sợ. = You have nothing to fear.
d) 겁이 없다 = không sợ = be fearless[dauntless]
e) 겁이 많다 = be easily frightened
Từ đồng nghĩa:

2286. 관리     | 官吏 (quan·lại) quan·lại, quan·chức (명사) = (관직에 있는 사람) government official
Nghĩa khác: 관리 管理(quản lí) = administration
a) 고위[하급] 관리 = quan·chức cấp cao [thấp] = a high[low]·ranking government official
Từ đồng nghĩa:

2287. 국제화     | 國際化 (quốc tế hóa) quốc·tế·hóa (명사) = internationalization
a) 국제화 시대 = thời·đại quốc·tế·hóa = an era of internationalization
b) 국제화되다  = được quốc·tế·hóa = become[go] international
Từ đồng nghĩa:

2288. 근육     | 筋肉 (cân nhục) bắp thịt, cơ·bắp (명사) = muscle
a) 그는 근육이 발달되어 있다. = Cơ·bắp anh ấy phát·triển tốt. = His muscles are well·developed.
Từ đồng nghĩa:

2289. 깔리다     |  () bị vùi lấp, được trải ra (동사) = (~ 밑에) be buried; to be spread
a) 편지는 밑에 깔려 있었다. = Bức thư bị lấp dưới cuốn sách. = The letter was buried under a book.
b) 지붕이 무너져서 사람들이 깔려 죽었다. = Mái nhà bị sập và nhiều người bị vùi chết. = The roof fell in and people were crushed to death.
c) 바닥에 담요가 깔려 있다. = Cái chăn được trải ra trên nền nhà. = There's a blanket spread (out) on the floor.
Từ đồng nghĩa:

2290. 사전     | 事前 (sự tiền) trước (trước khi sự·việc xảy ra) (명사) = beforehand, in advance
(일이 일어나기 ) trước khi xảy ra sự·việc
Nghĩa khác: 사전 辭典(từ điển) = dictionary
a) 사전 준비를 철저히 하다 = triệt·để chuẩn·bị trước = thoroughly prepare in advance
b) 공격은 사전에 계획되었다. = Vụ tấn·công đã được lập kế·hoạch trước. = The attack was premeditated.
c) 변동이 생기면 사전에 알려 주세요. = Nếu có gì biến·động (thay·đổi) xin hãy báo cho tôi biết trước. = Please inform me ahead of time if there's any change.
Từ đồng nghĩa:

2291. 산소     | 酸素 (toan tố) (khí) oxy (명사) = oxygen
a) 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뱉다 = hít khí oxy và thở ra khí cacbonic = inhale oxygen and exhale carbon dioxide
Từ đồng nghĩa:

2292. 석유     | 石油 (thạch du) dầu (명사) = petroleum
a) 석유 가격이 다시 치솟았다. = Giá dầu đã tăng trở lại. = Oil prices have shot up again.
Từ đồng nghĩa:

2293. 소리치다     |  () la·hét (동사) = to shout, yell (out)
a) 그들은 살려 달라고 소리쳤다. = Họ la·hét xin cứu mạng. = They shouted[screamed] for help.
Từ đồng nghĩa:

2294.      | (thị) thị, thành·phố (명사) = city
(Nghĩa khác:
1. (thi) thơ = poem
2. (thì) giờ, thời·gian = (시간) time, hour)
a) 도시는 시로 승격되었다. = Đô·thị đó đã được nâng·cấp lên thành·phố. = The town was upgraded to a city.
Từ đồng nghĩa:

2295. 신선하다     | 新鮮 (tân tiên) tươi, trong·lành (형용사) = fresh
a) 우리 나가서 신선한 공기 쐬자. = Hãy đi ra ngoài để hít thở không·khí trong·lành. = Let's go out for some fresh air.
b) 신선한 과일과 야채를 많이 먹어라. = Hãy ăn nhiều rau và quả tươi. = Eat plenty of fresh fruit and vegetables.
Từ đồng nghĩa:

2296. 안경     | 眼鏡 (nhãn kính) kính mắt (명사) = glasses
a) 안경을 쓰다 = đeo kính = wear[put on] glasses
Từ đồng nghĩa:

2297. 약속하다     | 約束 (ước thúc) ước định, hứa (동사) = to make a promise
a) 저하고 약속할 있으세요? = Có thể hứa với tôi được không ạ? = Will you make a promise with me?
Từ đồng nghĩa:

2298. 연합     | 聯合 (liên hợp) liên·hợp, liên·minh (명사) = alliance, union
a) 연합하여 적에 대항하다 = liên·hợp (liên·minh) để đối địch = unite[form a union; combine] against the enemy
b) 백제는 신라와 연합하여 고구려에 대항했다. = Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla) đã liên·minh để chống lại Cao·Câu·Li (Goguryeo). = Baekje and Silla joined forces to oppose Goguryeo.
Từ đồng nghĩa:

2299. 인격     | 人格 (nhân cách) nhân cách (명사) = personality, character
a) 인격을 존중하다 = tôn·trọng nhân·cách = respect sb's personality
Từ đồng nghĩa:

2300.      | (chương) chương (sách) (명사) = chapter (in a book)
(Nghĩa khác:
1. (tràng/trường) ruột = intestine, bowel, gut
2. (tràng/trường) chỗ đất rộng và bằng·phẳng = (어떤 일이 행해지는 ) place
3. (trương, trướng) trang giấy = (종이·접시 등을 세는 단위) sheet
4. (tương) tương = (음식); (간장) soy sauce)
a) 책은 모두 다섯 장으로 구성되어 있다. = Sách này có tất·cả 5 chương. = This book consists of five chapters.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục