Tuesday, October 18, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2126-2150)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2126. 친척     | 親戚 (thân thích) bà con (명사) = relative
2127. 특정하다     | 特定 (đặc định) xác·định cụ·thể, nhất·định, đặc·biệt (형용사, ) = specific
2128. 호텔     |  () hotel, khách·sạn (명사) = hotel
2129. 경계     | 境界 (cảnh giới) biên·giới, ranh·giới (명사) = boundary, border
2130. 공식     | 公式 (công thức) công·thức, chính·thức, hình·thức (명사) = formula, official, formality
2131. 그다지     |  () tới mức đó (부사) = so, to that extent
2132. 긴장     | 緊張 (khẩn trương) căng·thẳng (명사) = tension
2133. 깎다     |  () cắt, gọt (동사) = cut
2134. 다리     |  () cầu (명사) = bridge
2135. 머물다     |  () ở lại, tạm trú (dạng rút·gọn của 머무르다) (동사) = to stay
2136. 명예     | 名譽 (danh·dự) danh·dự (명사) = honor
2137. 뱃사람     |  () thuyền·viên, thủy·thủ (명사) = sailor, crewman
2138. 부처     |  () Bụt, Phật (명사) = Buddha
2139. 숙이다     |  () cúi (đầu), khom, bẻ cong (lưng, mình) (동사) = (머리를) bow (one's head), (몸을) bend
2140. 아가씨     |  () cô (명사) = Miss
2141. 온도     | 溫度 (ôn độ)  nhiệt·độ (명사) = temperature
2142. 이마     |  () trán (명사) = forehead
2143. 절대로     | 絶對 (tuyệt đối) [절때로] tuyệt·đối (부사) = absolutely
2144. 지붕     |  () mái nhà (명사) = roof
2145. 지원하다     | 志願 (chí nguyện) tình·nguyện; ứng·tuyển, xin vào (동사) = to volunteer; to apply
2146. 진짜     | (chân) thật, thực·sự (명사, 부사) = real
2147. 짙다     |  () [짇따] (trang·điểm) đậm, (sương mù, khói) dày·đặc (형용사) = (색깔이) deep, dark; (화장이) thick, heavy
2148. 창밖     | · (song·) ngoài cửa sổ (명사) = outside the window
2149. 청소     | 淸掃 (thanh·tảo) quét·dọn (동사) = cleaning
2150. 침묵     | 沈默 (trầm mặc) im lặng (명사) = silence

Các ví·dụ với mỗi từ2126. 친척     | 親戚 (thân thích) bà con (명사) = relative
a) 그와 나는 가까운[] 친척이다. = Tôi và anh ấy là bà con gần [xa]. = He and I are close[distant] relatives.
Từ đồng nghĩa:

2127. 특정하다     | 特定 (đặc định) xác·định cụ·thể, nhất·định, đặc·biệt (형용사, ) = specific
a) 대상을 특정하다 = xác·định đối·tượng = specify merchant
b) 날짜를 특정하다  = xác·định ngày·tháng cụ·thể = specify date
c) 메카트니는 그것을 특정한 이유 때문에 썼다. = Paul McCartney đã viết cái đó vì một lí·do đặc·biệt. = Paul McCartney wrote it for a specific reason.
Từ đồng nghĩa:

2128. 호텔     |  () hotel, khách·sạn (명사) = hotel
Từ đồng nghĩa:

2129. 경계     | 境界 (cảnh giới) biên·giới, ranh·giới (명사) = boundary, border
a) 강은 미국과 멕시코의 경계에 있다. = Con sông đó nằm ở biên·giới Mỹ và Mexico. = The river lies on the border between the US and Mexico.
b) 사랑과 우정 사이에 경계선을 긋는 것은 매우 어려운 일이다. = Vạch đường ranh·giới giữa tình bạn và tình yêu là việc rất khó. = It is very difficult to draw the boundary between love and friendship. (우정 = 友情(hữu tình) = tình bằng hữu, tình bạn = friendship; (선을) 긋다 = kẻ (đường) = to draw (line))
Từ đồng nghĩa:
2130. 공식     | 公式 (công thức) công·thức, chính·thức, hình·thức (명사) = formula, official, formality
a) 공식 문서를 보내다 = Gửi tài·liệu chính·thức = send an official document
b) 대통령은 오늘 중국을 공식 방문했다. = Hôm·nay tổng·thống thăm chính·thức Trung·Quốc. = The president made[paid] a state visit to China today.
Từ đồng nghĩa:
2131. 그다지     |  () tới mức đó (부사) = so, to that extent
a) 사과는 그다지 비싸지 않다. = Táo không đắt tới mức đó. = Apples aren't (all) that expensive.
b) 나는 맥주를 그다지 좋아하지 않는다. = Tôi không thích bia tới mức đó. = I don't like[care for] beer very much.
Từ đồng nghĩa:
2132. 긴장     | 緊張 (khẩn trương) căng·thẳng (명사) = tension
a) 긴장 풀어라 = Thả lỏng nào/Đừng căng·thẳng. = Loosen up./Take it easy.
b) 나는 긴장을 하면 손이 떨린다. = Nếu căng·thẳng tay tôi sẽ bị run. = My hands shake[tremble] when I am nervous.
Từ đồng nghĩa:
2133. 깎다     |  () cắt, gọt (동사) = cut
a) 사과를 깎다 = gọt vỏ táo = peel an apple
b) 껍질을 얇게 깎다 = gọt vỏ mỏng = peel sth thinly
c) 연필을 깎다 = gọt bút chì = sharpen a pencil
d) 머리를 깎다 = cắt tóc = get a haircut
e) 잔디를 깎다 = cắt cỏ = cut the grass
f) 수염을 깎다 (자신이) = (tự) cạo râu = shave (oneself)
Từ đồng nghĩa:
2134. 다리     |  () cầu (명사) = bridge
a) 다리를 건너다 = băng qua cầu = cross a bridge
Từ đồng nghĩa:
2135. 머물다     |  () ở lại, tạm trú (dạng rút·gọn của 머무르다) (동사) = to stay
a) 일주일간 머물다  = ở lại một tuần = stay for a week
b) 며칠을 머물다  = ở lại vài ngày = stay few days
c) 나는 사촌 집에서 사흘 밤을 묵었다. = Tôi ở lại 3 đêm ở nhà anh họ. = I stayed three nights at my cousin's house.

Từ đồng nghĩa: 거처하다/지내다/묵다
2136. 명예     | 名譽 (danh·dự) danh·dự (명사) = honor
a) 명예를 얻다 = nhận được vinh·dự = gain honor
b) 명예를 더럽히다 = phá·hủy danh·dự = damage one's honor
c) 명예를 회복하다 = khôi·phục danh·dự = regain one's honor
Từ đồng nghĩa:
2137. 뱃사람     |  () thuyền·viên, thủy·thủ (명사) = sailor, crewman
a) 뱃사람이 되다 = trở·thành thủy·thủ/thuyền·viên = become a sailor
Từ đồng nghĩa:
2138. 부처     |  () Bụt, Phật (명사) = Buddha

Từ đồng nghĩa:
2139. 숙이다     |  () cúi (đầu), khom, bẻ cong (lưng, mình) (동사) = (머리를) bow (one's head), (몸을) bend
a) 고개를 숙여 인사하다 = cúi đầu chào = bow one's head in greeting
b) 허리를 숙이다 = khom lưng = bend one's waist forward
Từ đồng nghĩa:
2140. 아가씨     |  () cô (명사) = Miss

Từ đồng nghĩa:
2141. 온도     | 溫度 (ôn độ)  nhiệt·độ (명사) = temperature
a) 온도를 높이다 = tăng nhiệt·độ = increase temperature
b) 온도를 조절하다 = điều·chỉnh nhiệt·độ = adjust temperature
Từ đồng nghĩa:
2142. 이마     |  () trán (명사) = forehead
a) 이마가 넓다[좁다] = trán rộng [hẹp] = have a broad[narrow] forehead
b) 이마의 땀을 닦다 = lau mồ·hôi trán = mop one's brow
Từ đồng nghĩa:
2143. 절대로     | 絶對 (tuyệt đối) [절때로] tuyệt·đối (부사) = absolutely
a) 우리 가게는 절대로 외상이 됩니다. = Cửa·hàng chúng·tôi tuyệt·đối không bán chịu. = We never sell on credit.
b) 나는 절대로 말에 동의할 없다. = Tôi tuyệt·đối không thể đồng·ý với lời anh nói. = I could never agree with you (on that).
Từ đồng nghĩa:
2144. 지붕     |  () mái nhà (명사) = roof
a) 지붕 아래 살다 = sống dưới một mái nhà = live under the same roof
b) 비만 오면 지붕이 샌다. = Hễ trời mưa là mái nhà lại bị dột. = Every time it rains, the roof leaks. (새다 = rò rỉ = (액체·기체 등이) leak, escape)
Từ đồng nghĩa:
2145. 지원하다     | 志願 (chí nguyện) tình·nguyện; ứng·tuyển, xin vào (동사) = to volunteer; to apply
Nghĩa khác: 지원 (支援: chi viện) hỗ·trợ = support
a) 군대에 지원하다 = xin vào quân·đội = volunteer for military service
b) 인턴직에 지원하셨습니까? = Anh đã nộp đơn xin thực·tập chưa? = Have you applied for an internship?
c) 그는 내가 근무하는 회사에 지원했다. = Anh ấy đã ứng·tuyển vào công·ty tôi đang làm việc. = He applied for a position in the firm that I work for.
Từ đồng nghĩa:
2146. 진짜     | (chân) thật, thực·sự (명사, 부사) = real
명사
a) 이거 진짜입니까? = Cái này là thật à? = Is this a real thing?
b) 나는 이야기가 진짜인 알았다. = Tôi biết chuyện đó có thật. = I thought the story was real.
부사:
c) 배가 진짜 고프다. = Đói bụng thực·sự. = I'm really[very] hungry.
Từ đồng nghĩa:
2147. 짙다     |  () [짇따] (trang·điểm) đậm, (sương mù, khói) dày·đặc (형용사) = (색깔이) deep, dark; (화장이) thick, heavy
a) 립스틱을 짙게 바르다 = tô son đậm = put on lipstick heavily
b) 그녀는 짙은 화장을 하고 있었다. = Cô ấy trang·điểm đậm. = She was wearing heavy make·up.
c) 하늘에는 비구름이 짙게 끼어 있었다. = Trên trời những đám mây mưa giăng dày·đặc. = The sky was filled with thick rain clouds.
Từ đồng nghĩa:
2148. 창밖     | · (song·) ngoài cửa sổ (명사) = outside the window
a) 창밖을 내다보다 = nhìn ra ngoài cửa sổ = look out the window
Từ đồng nghĩa:
2149. 청소     | 淸掃 (thanh·tảo) quét·dọn (동사) = cleaning
(This character, , is a variant form of .)
thanh (trong, sạch)
a) 방을 깨끗이 청소하다 = quét dọn phòng sạch·sẽ = do a good cleaning of a room
Từ đồng nghĩa:
2150. 침묵     | 沈默 (trầm mặc) im lặng (명사) = silence
a) 침묵을 지키다 = giữ im lặng = keep one's silence
b) 침묵을 깨다 = phá vỡ im·lặng = break one's[the] silence
c) 안에는 무거운 침묵이 감돌았다. = Sự im·lặng nặng·nề bao trùm bên trong phòng. = Heavy silence filled the room.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:
6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com