Wednesday, October 19, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2176-2200)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2176. 후기     | 後記 (hậu kí) tái bút, phần viết thêm vào sau nguyên·bản (명사) = (본문 뒤에 덧붙인 기록) postscript, epilogue
2177. 계절     | 季節 (quý tiết) mùa trong năm (명사) = season
2178. 만지다     |  () chạm (동사) = (손으로) touch
2179. 목사     | 牧師 (mục sư) mục sư (명사) = pastor
2180. 바늘     |  () kim (명사) = (바느질 도구) needle
2181. 버티다     |  () chịu đựng (동사) = (견디다) endure
2182.      | (bộ) bộ·phận, bộ (trong chính·phủ), bản (sách, thời·báo); phần (명사) = department, part, ministry; copy (books, newspaper); part
2183. 분포하다     | 分布 (phân bố) phân bố (동사) = to distribute
2184. 비중     | 比重 (bỉ/tỉ trọng) tỉ trọng (명사) = (물리) specific gravity
2185. 수입     | 收入 (thu nhập) thu nhập (명사) = income
2186. 아이디어     |  () ý·tưởng (명사) = idea
2187. 양쪽     |  () hai bên, hai phía (명사) = (쌍방) both sides
2188. 예컨대     | 例· ()  ví·dụ như (부사) = for example
2189. 운동장     | 運動場 (vận động trường) sân vận·động (명사) = stadium
2190. 전개     | 展開 (triển khai) triển khai (명사) = unfolding, development, expansion
2191. 접촉     | 接觸 (tiếp xúc) tiếp xúc (명사) = contact, touch
2192.      |  () hành·lí (명사) = (물건) load, baggage
2193.      |  () keo; cỏ (명사) = glue; grass
2194. 해마다     |  () hàng năm (부사) = every year
2195. 후배     | 後輩 (hậu bối) hậu·bối, đàn·em (명사) = junior
2196. 휴가     | 休暇 (hưu hạ) nghỉ phép (명사) = vacation
2197. 경기     | 景氣 (cảnh khí) kinh·tế, kinh·doanh (명사) = (경제 상황) economy, business
2198. 계곡     | 溪谷 (khê cốc) khe núi (có nước chảy) (명사) = valley with flowing water
2199. 국회의원     | 國會議員 (quốc hội nghị viên) đại·biểu quốc·hội (명사) = (한국의) member of the National Assembly
2200. 다투다     |  () cãi nhau, cãi vả (동사) = (말다툼하다) quarrel, argue

Các ví·dụ với mỗi từ

2176. 후기     | 後記 (hậu kí) tái bút, phần viết thêm vào sau nguyên·bản (명사) = (본문 뒤에 덧붙인 기록) postscript, epilogue
a) 책의 후기를 쓰다 = viết nhận·xét/bình·luận cho sách = write an epilogue to one's book
b) 편집후기 = phần viết thêm của biên·tập·viên = editor's postscript
*Nghĩa khác: 후기 後期 (hậu kì) kì sau =  latter term
c) 신라 시대 후기 = những năm cuối thời·đại Silla = the latter part of the Silla Dynasty
d) 우리 팀은 후기 리그에서 우승을 차지했다. = Đội chúng·ta đã giành thắng·lợi ở nửa sau mùa giải. = Our team took first place in the second half of the season.
Từ đồng nghĩa:

2177. 계절     | 季節 (quý tiết) mùa trong năm (명사) = season
a) 가을은 독서의 계절이다. = Mùa thu là mùa đọc sách. = Autumn is the best season to read books.
Từ đồng nghĩa:

2178. 만지다     |  () chạm (동사) = (손으로) touch
a) 어깨를 만지다 = chạm vai = touch sb on the shoulder
b) 만지지 마시오 (게시) = Đừng chạm vào! = Don't touch.
Từ đồng nghĩa:

2179. 목사     | 牧師 (mục sư) mục sư (명사) = pastor
a) 목사가 되다 = trở·thành mục·sư = enter the ministry
b) 침례교 목사 = mục·sư Baptist = a Baptist minister
Từ đồng nghĩa:

2180. 바늘     |  () kim (명사) = (바느질 도구) needle
a) 바늘과 = kim và chỉ = a needle and thread
b) 바늘에 실을 꿰다 = luồn chỉ vào kim = thread a needle
c) 바늘에 손가락을 찔리다 = kim đâm vào ngón tay = get one's finger pricked by a needle
Từ đồng nghĩa:

2181. 버티다     |  () chịu đựng (동사) = (견디다) endure
a) 그녀는 지금 정신력으로 버티고 있다. = Bây·giờ cô ấy đang chịu·đựng bằng sức·mạnh tinh·thần (ý·chí). = She's enduring by using her willpower right now.
b) 정도의 식량이면 달은 버틸 있을 것이다. = Với chừng này lương·thực thì có·thể chịu·đựng được hai tháng. = This much food will[could] last us two months.
Từ đồng nghĩa:

2182.      | (bộ) bộ·phận, bộ (trong chính·phủ), bản (sách, thời·báo); phần (명사) = department, part, ministry; copy (books, newspaper); part 
a) 경리부 = bộ·phận kế·toán = the accounting department
b) 국방부 = bộ quốc·phòng = the Ministry of National Defense
c) 20부만 보내 주십시오. = Xin hãy gửi cho tôi 20 bản của sách này. = Please send me 20 copies of this book.
d) '헨리 4' 1 = 'Vua Henry IV' phần 1 = King Henry IV, Part I
Từ đồng nghĩa:

2183. 분포하다     | 分布 (phân bố) phân bố (동사) = to distribute
a) 식물은 아시아 전역에 분포해 있다. = Loài thực·vật này phân·bố khắp châu Á. = This plant is distributed throughout Asia.
Từ đồng nghĩa:

2184. 비중     | 比重 (bỉ/tỉ trọng) tỉ trọng (명사) = (물리) specific gravity
a) 구리는 철보다 비중이 크다. = Đồng có tỉ trọng lớn hơn sắt. = Copper has a greater specific gravity than iron. (Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là nước. Khối lượng riêng của đồng là 8.94g/cm3, của sắt là 7.874 g/cm3)
Từ đồng nghĩa:

2185. 수입     | 收入 (thu nhập) thu nhập (명사) = income
Nghĩa khác: 수입 輸入 (thâu nhập) nhập khẩu = import
a) 수입이 많다[적다] = thu·nhập cao [thấp] = have a large[small] income
b) 200 원의 순수입을 올리다 = thu·nhập net 2 triệu won = have a net income of two million won
Từ đồng nghĩa:

2186. 아이디어     |  () ý·tưởng (명사) = idea
a) 아이디어가 떨어졌다. = Cạn ý·tưởng. = I've run out of ideas.
Từ đồng nghĩa:

2187. 양쪽     |  () hai bên, hai phía (명사) = (쌍방) both sides
a) 양쪽 모두 잘못이 있다. = Hai bên đều sai. = Both parties are at fault.
b) 나는 양쪽의 이야기를 듣고 싶다. = Tôi muốn nghe câu chuyện từ hai phía. = I want to hear both sides of the story.
Từ đồng nghĩa:

2188. 예컨대     | 例· () ví·dụ như (부사) = for example
a) 섬유질이 많이 함유된 식품, 예컨대 과일, 야채를 먹어라. = Hãy ăn thức·ăn có nhiều chất xơ, ví·dụ như trái cây và rau. = Eat foods that contain a lot of fiber, such as[e.g.] fruits, and vegetables.
Từ đồng nghĩa:

2189. 운동장     | 運動場 (vận động trường) sân vận·động (명사) = stadium
Từ đồng nghĩa:

2190. 전개     | 展開 (triển khai) triển khai (명사) = unfolding, development, expansion
a) 끝없는 해변이 눈앞에 전개되었다. = Bãi biển mở ra/trải·dài vô·tận trước mắt. = An endless beach unfolded before my eyes.
b) 그녀는 자신의 주장을 논리적으로 전개해 나갔다. = Cô ấy triển·khai luận·điểm của mình một cách logic. = She developed her argument logically.
Từ đồng nghĩa:

2191. 접촉     | 接觸 (tiếp xúc) tiếp xúc (명사) = contact, touch
a) 신체적 접촉 = tiếp·xúc thân·thể = physical contact[touch]
b) 병은 성적 접촉을 통해 전염된다. = Bệnh này truyền·nhiễm qua tiếp·xúc tình·dục. = This disease is transmitted through sexual contact.
Từ đồng nghĩa:

2192.      |  () hành·lí (명사) = (물건) load, baggage
a) 짐을 싸다[꾸리다] = gói·gém hành·lí = pack (up)
Từ đồng nghĩa:

2193.      |  () keo; cỏ (명사) = glue; grass
a) 풀로 봉투를 붙이다 = dán phong·bì bằng keo = seal an envelope with glue
b) 풀을 베다 = cắt cỏ = cut grass
Từ đồng nghĩa:

2194. 해마다     |  () hàng năm (부사) = every year
a) 영화제는 해마다 7월에 열린다. = Lễ·hội phim đó được tổ·chức vào tháng 7 hàng năm. = That film festival is held annually[yearly] in July.
Từ đồng nghĩa: 매년

2195. 후배     | 後輩 (hậu bối) hậu·bối, đàn·em (명사) = junior
a) 그녀는 나의 2 학교 후배다. = Cô ấy học sau tôi 2 năm. = She is two years below me in school.
Từ đồng nghĩa:

2196. 휴가     | 休暇 (hưu hạ) nghỉ phép (명사) = vacation
a) 휴가를 신청하다 = xin nghỉ·phép = apply for a vacation
b) 휴가를 주다 = cho ai nghỉ·phép = give sb days off
c) 휴가를 가다 = đi nghỉ = go on vacation
d) 그는 지금 휴가 중이다. = Anh ấy đang đi nghỉ phép. = He's on vacation.
Từ đồng nghĩa:

2197. 경기     | 景氣 (cảnh khí) kinh·tế, kinh·doanh (명사) = (경제 상황) economy, business
景氣 (cảnh khí): tình·trạng hoạt·động (của xí·nghiệp sản·xuất)
a) 요즘 경기가 어떻습니까? = Dạo này kinh·doanh thế nào? = How's (your) business?
b) 지역의 경기가 서서히 좋아지고 있다. = Kinh·tế khu·vực này đang từ·từ tốt lên. = This area's economy is slowly improving.
Từ đồng nghĩa:

2198. 계곡     | 溪谷 (khê cốc) khe núi (có nước chảy) (명사) = valley with flowing water
계곡 = 물이 흐르는 골짜기 = thung·lũng có nước chảy.
a) 계곡은 사이의 낮은 지역이다. = Thung·lũng là vùng trũng giữa hai trái núi. = A valley is an area of low land between two mountains.
Từ đồng nghĩa:

2199. 국회의원     | 國會議員 (quốc hội nghị viên) đại·biểu quốc·hội (명사) = (한국의) member of the National Assembly
Từ đồng nghĩa:

2200. 다투다     |  () cãi nhau, cãi vả (동사) = (말다툼하다) quarrel, argue
a) 그들은 항상 문제로 다툰다. = Họ luôn cãi nhau vì vấn·đề tiền·bạc. = They are always bickering[arguing] over money.
b) 그는 나와 다투고 나서 집을 나가 버렸다. = Anh ấy bỏ đi khỏi nhà sau khi cãi nhau với tôi. = He left home after quarreling[arguing] with me.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com