Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2776-2800)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2776. 더럽다     |  () bẩn (형용사) = dirty
2777. 도달하다     | 到達-- (đáo đạt--) đến/tới nơi, đạt được (동사) = (장소에) reach , arrive (at/in)
2778. 맛보다     |  () [맏뽀다] nếm thử (동사) = taste
2779. 무늬     |  () hoa·văn, họa·tiết (명사) = pattern
2780. 문장     | 文章 (văn chương) câu (명사) = sentence
2781. 묻다     |  () chôn (xuống đất) (동사) = to bury
2782. 변호사     | 辯護士 (biện·hộ·sĩ) luật·sư (명사) = lawyer
2783.      | (tượng) tượng (명사) = statue
2784. 상상력     | [상:상녁] 想像力 (tưởng tượng lực) sức tưởng tượng (명사) = imaginative power
2785. 여학생     | 女學生 (nữ học sinh) nữ học sinh (명사) = female student
2786. 영업     | 營業 (doanh·nghiệp) việc kinh·doanh (명사) = business; (판매) sales
2787.      |  () ngày xưa, thời xưa (명사) = (옛날) old times, ancient times
2788. 예방     | 豫防 (dự phòng) dự phòng (명사) = prevention, protection
2789. 완성     | 完成 (hoàn thành) hoàn·thành (명사) = completion
2790. 유리하다     | 有利-- (hữu lợi--) có lợi (형용사) = advantageous, favorable
2791. 자연환경     | 自然環境 (tự·nhiên·hoàn·cảnh) hoàn·cảnh·tự·nhiên, môi·trường·tự·nhiên (명사) = natural environment
2792. 증명하다     | 證明 (chứng minh) chứng minh (동사) = to prove
2793. 지적되다     | 指摘-- (chỉ·trích--) được chỉ ra (동사) = to be pointed out
2794. 지점     | 地點 (địa·điểm) địa·điểm (명사) = (위치) point, spot, place
2795. 철저히     | 徹底- (triệt·để-) [철쩌히] một cách triệt·để (부사) = thoroughly
2796. 코스     |  () khóa·học (명사) = course
2797. 학부모     | 學父母 (học phụ mẫu) cha·mẹ học·sinh (명사) = student's parents
2798. 합리적     | [함니적]合理的 (hợp·lí·đích) hợp·lí (명사) = rational, reasonable
2799. 해석하다     | 解釋  (giải·thích) diễn·giải (동) = to interpret
2800. 힘쓰다     |  () nỗ·lực, gắng sức (동사) = (노력하다, 애쓰다) strive, make an effort

Các ví·dụ với mỗi từ

2776. 더럽다     |  () bẩn (형용사) = dirty
더러운 = quần·áo bẩn = dirty clothes
손은 아주 더럽다. = Bàn·tay tôi rất bẩn. = My hands are very dirty.
Từ đồng nghĩa:

2777. 도달하다     | 到達-- (đáo đạt--) đến/tới nơi, đạt được (동사) = (장소에) reach , arrive (at/in)
목적지에 도달하다 = đến đích = reach[arrive at] one's destination
탐험대가 북극에 도달했다 = Đội thám·hiểm đã đến được Bắc Cực = The expedition[exploration party] has reached the North Pole.
결론에 도달하다 = đi tới kết·luận = arrive at a conclusion
목표에 도달하다 = đạt được mục·tiêu = reach[attain] the goal
Từ đồng nghĩa:

2778. 맛보다     |  () [맏뽀다] nếm thử (동사) = taste
그녀는 테이블에 있는 요리를 모두 맛보았다. = Cô ấy đã nếm thử mọi món có trên bàn. = She tried all the dishes on the table.
Từ đồng nghĩa:

2779. 무늬     |  () hoa·văn, họa·tiết (명사) = pattern
꽃무늬 드레스 = váy hoa = a flower·patterned dress
Từ đồng nghĩa:

2780. 문장     | 文章 (văn chương) câu (명사) = sentence
완전한 문장 = câu hoàn·chỉnh = a complete[full] sentence
Từ đồng nghĩa:

2781. 묻다     |  () chôn (xuống đất) (동사) = to bury
시신을 묘지에 묻다 = chôn thi·thể người chết ở nghĩa·trang = bury a body in the cemetery
김장독을 땅에 묻다 = chôn lọ kim·chi xuống đất = bury a kimchi jar in the ground
Từ đồng nghĩa:

2782. 변호사     | 辯護士 (biện·hộ·sĩ) luật·sư (명사) = lawyer
Từ đồng nghĩa:

2783.      | (tượng) tượng (명사) = statue
자유의 여신상 = tượng nữ thần Tự·do = the Statue of Liberty
Từ đồng nghĩa:

2784. 상상력     | [상:상녁] 想像力 (tưởng tượng lực) sức tưởng tượng (명사) = imaginative power
상상력이 풍부하다 = sức tưởng tượng phong·phú = have a rich imagination
Từ đồng nghĩa:

2785. 여학생     | 女學生 (nữ học sinh) nữ học sinh (명사) = female student
Từ đồng nghĩa:

2786. 영업     | 營業 (doanh·nghiệp) việc kinh·doanh (명사) = business; (판매) sales
나는 그가 어떻게 영업을 하는지 모른다. = Tôi không biết anh ấy kinh·doanh như thế nào. = I don't know how he runs[operates] his business.
Từ đồng nghĩa:

2787.      |  () ngày xưa, thời xưa (명사) = (옛날) old times, ancient times
이것은 예로부터 전해 내려오는 이야기다. = Câu chuyện này được truyền từ thời xưa. = This story dates back to ancient times.
Từ đồng nghĩa:

2788. 예방     | 豫防 (dự phòng) dự phòng (명사) = prevention, protection
범죄[화재] 예방 = phòng·ngừa tội·phạm = crime[fire] prevention
병을 예방하다 = phòng bệnh = stave off a disease
Từ đồng nghĩa:

2789. 완성     | 完成 (hoàn thành) hoàn·thành (명사) = completion
책은 5 만에 완성되었다. = Cuốn sách đó mất tròn 5 năm để hoàn·thành. = The book took five years to complete.
자기 완성 = hoàn·thiện bản·thân = perfection of self
Từ đồng nghĩa:

2790. 유리하다     | 有利-- (hữu lợi--) có lợi (형용사) = advantageous, favorable
그는 우리보다 유리한 위치에 있다. = Anh ấy ở vị·trí có lợi hơn chúng·ta. = He is in a more advantageous position than us.
Từ đồng nghĩa:

2791. 자연환경     | 自然環境 (tự·nhiên·hoàn·cảnh) hoàn·cảnh·tự·nhiên, môi·trường·tự·nhiên (명사) = natural environment
Từ đồng nghĩa:

2792. 증명하다     | 證明 (chứng minh) chứng minh (동사) = to prove
유죄를 증명하다 = chứng·minh có tội = prove sb's guilt
Từ đồng nghĩa:

2793. 지적되다     | 指摘·· (chỉ·trích··) được chỉ ra (동사) = to be pointed out
잘못된 점이 지적되다 = Điểm sai được chỉ ra. = Wrong point has been pointed out.
Từ đồng nghĩa:

2794. 지점     | 地點 (địa·điểm) địa·điểm (명사) = (위치) point, spot, place
출발 지점 = địa·điểm xuất·phát = a starting place
Từ đồng nghĩa:

2795. 철저히     | 徹底· (triệt·để·) [철쩌히] một cách triệt·để (부사) = thoroughly
철저히 조사하다 = điều·tra [một·cách] triệt·để = make a thorough investigation (into)
Từ đồng nghĩa: 철두철미

2796. 코스     |  () khóa·học (명사) = course
Từ đồng nghĩa:

2797. 학부모     | 學父母 (học phụ mẫu) cha·mẹ học·sinh (명사) = student's parents
Từ đồng nghĩa:

2798. 합리적     | [함니적] 合理的 (hợp lí đích) hợp·lí (명사) = rational, reasonable
합리적인 선택을 하다 = lựa·chọn hợp·lí = make a rational decision
Từ đồng nghĩa:

2799. 해석하다     | 解釋  (giải thích) diễn giải (동) = to interpret
법률을 자의적으로 해석하다 = diễn·giải pháp·luật một cách tùy·tiện = interpret the law arbitrarily[as one wishes
Từ đồng nghĩa:

2800. 힘쓰다     |  () nỗ·lực, gắng sức (동사) = (노력하다, 애쓰다) strive, make an effort
학업에 힘쓰다 = cố·gắng trong học·tập = study hard
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục