Saturday, April 8, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3151-3175)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3151. 목욕     | 沐浴 (mộc dục) tắm gội (명사) = bathe
3152. 반성     | 反省 (phản tỉnh) phản·tỉnh (명사) = self·reflection
3153. 벌떡     |  () [đứng] bật dậy (부사) = [stand up] suddenly
3154. 보상     | 補償 (bổ thường) bồi thường (명사) =  (손해를 갚음) compensation (for)
3155. 분리되다     | 分離· (phân·li) bị phân·li, bị chia·tách (동사) = to be divided, to be separated
3156.      |  () nợ (명사) = debt
3157. 새기다     |  () khắc (동사) = carve, engrave
3158. 서민     | 庶民 (thứ·dân) thường·dân (명사) = ordinary person
3159.      | (tịch) chỗ (chỗ ngồi) (의존명사) = a seat
3160. 선정하다     | 選定· (tuyển·định) chọn, tuyển·chọn (동사) = select
3161. 세다     |  () đếm (tiền) (동사) = count
3162. 소수     | 少數 (thiểu·số) thiểu·số, số ít (명사) = (적은 숫자) minority
3163.      |  () show (giải·trí) (명사) = show
3164. 수학     | 數學 (số/sổ·học) toán·học (chú ý: ngành số·học trong toán·học gọi là 산술) (명사) = mathematics
3165. 시어머니     | · () mẹ chồng (명사) = husband's mother
3166. 시집     | · () nhà chồng (명사) = one's husband's home[family]
3167. 연간     | 年間 (niên·gian) trong một năm (명사) = during a year
3168. 영화제     | 映畵祭 (ánh họa tế) festival film, lễ·hội phim (명사) = film festival
3169. 예측하다     | 豫測· (dự trắc) dự·đoán, dự·báo (동사) = predict, foresee, forecast
3170. 용도     | 用途 (dụng·đồ) công·dụng, dùng (명사) = use
3171. 의심     | 疑心 (nghi·tâm) nghi·ngờ (명사) = doub
3172. 이동하다     | 移動· (di·động·) di·động, di·chuyển, di·cư (동사) = move, travel, migrate
3173. 자극하다     | 刺戟· (thứ/thích·kích) kích·thích (동사) = stimulate
3174. 재빨리     |  () mau chóng (부사) = quickly, rapidly
3175. 적합하다     | 適合· (thích·hợp) thích·hợp (형용사) = suitable (for), appropriate

Các ví·dụ với mỗi từ

3151. 목욕     | 沐浴 (mộc dục) tắm gội (명사) = bathe
沐浴 (mộc dục): mộc = gội đầu, dục = tắm
a) 목욕하러 가다 = đi tắm = go to bath
b) 아기를 목욕시키다 = tắm cho em bé = give a baby a bath
c) 네가 전화했을 나는 목욕 중이었다. = Lúc mày gọi điện thì tao đang tắm. = At the moment you called, I was in the bath.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3152. 반성     | 反省 (phản tỉnh) phản·tỉnh (명사) = self·reflection
Nghĩa 1: tự phản chiếu, phản·tỉnh bản·thân, phản·ánh = self·reflection, self·examination, introspection, [동사] reflect (on)
a) 반성의 시간을 갖다 = có thời·gian phản·tỉnh = take time for self·examination
b) 그녀는 매일 일기를 쓰며 그날 있었던 일들을 반성한다. = Mỗi tối cô ấy đều viết nhật·kí để phản·tỉnh những việc xảy ra trong ngày hôm đó. = She writes her diary[journal], reflecting on herself every night.
Nghĩa 2: (후회) regret = hối·hận
행동을 깊이 반성하고 있습니다. = Tôi đang rất hối·hận vì hành·động của mình. = I deeply regret what I did[have done].
잘못을 반성하다 = phản·tỉnh sai·lầm  = regret[repent of] one's wrongdoings
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3153. 벌떡     |  () [đứng] bật dậy (부사) = [stand up] suddenly
a) 벌떡 일어나다  = đứng bật dậy = stand up suddenly
b) 그는 자명종 소리를 듣고 침대에서 벌떡 일어났다 = Nghe tiếng chuông báo thức, anh ấy đứng bật dậy khỏi giường. = Hearing the sound of the alarm, he sprang up in bed.
c) 그가 벌떡 일어났다. = He suddenly got up.
d) 그는 컴퓨터 게임이라면 자다가도 벌떡 일어난다. = He's really into computer games.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3154. 보상     | 補償 (bổ thường) bồi thường (명사) =  (손해를 갚음) compensation (for)
피해를 보상하다 = bồi·thường thiệt·hại = compensate sb for damage
아들의 죽음은 무엇으로도 보상받을 없다. = Không gì có thể bù·đắp/đền·bù được cái chết của con trai tôi. = Nothing can compensate for the loss of my son.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3155. 분리되다     | 分離· (phân·li) bị phân·li, bị chia·tách (동사) = to be divided, to be separated
a) 정치가 종교와 분리되다. = Chính·trị được tách·biệt với tôn·giáo.
b) 전쟁이 끝나자 나라는 여러 공화국으로 분리되었다. = Chiến·tranh kết·thúc thì đất·nước này bị phân·li thành nhiều nước cộng·hòa khác nhau.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3156.      |  () nợ (명사) = debt
a) 빚이 많다 = nợ nhiều = be heavily[deeply] in debt
b) 빚을 지다 = mắc nợ = be in debt
c) 빚을 갚다 = trả nợ = pay one's debt
d) 그녀는 여기저기에 빚을 지고 있다. = Bà ấy vay nợ khắp nơi. = She owes money right and left.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3157. 새기다     |  () khắc (동사) = carve, engrave
a) 돌에 새기다 = khắc vào đá = carve[cut] sth in a stone
b) 팔뚝에 문신을 새기다 = khắc/xăm hình xăm trên cánh tay = get a tattoo on one's forearm
c) 묘비에는 그녀의 이름만이 새겨져 있었다. = Chỉ tên cô ấy được khắc trên bia mộ. = Only her name was engraved[carved; inscribed] on the tombstone.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3158. 서민     | 庶民 (thứ·dân) thường·dân (명사) = ordinary person
a) 서민 임대 아파트를 짓다 = xây căn·hộ cho thuê dành cho thường dân (người có thu·nhập thấp) = build rental apartments for the low·income bracket
b) 물가 상승은 서민들의 살림에 직접적인 영향을 미친다. = Vật·giá tăng ảnh·hưởng trực·tiếp đến cuộc·sống của người dân (dân thường). = A rise in prices directly affects the lives of the people.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3159.      | (tịch) chỗ (chỗ ngồi) (의존명사) = a seat
a) 부인석 = chỗ ngồi của phu·nhân, quý bà = the ladies´ seat
b) 예약석[지정석] = chỗ đã đặt trước = a reserved seat
c) 일반석 = ghế chung, ghế thông·thường = a general admission seat
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3160. 선정하다     | 選定· (tuyển·định) chọn, tuyển·chọn (동사) = select
a)  장소를 선정한 분께 감사드립니다. = Tôi cảm ơn người đã chọn địa·điểm này. = My appreciation to the man who picked this spot.
b) 의제를 선정하다 = chọn chương·trình nghị·sự = select items for an agenda (의제 = 議題 = nghị đề = agenda, topic)
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3161. 세다     |  () đếm (tiền) (동사) = count
돈을 세다 = đếm tiền
참석자의 수를 세다 = đếm số người tham·dự
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 셈하다, 계산하다, 손꼽다
Từ trái nghĩa:

3162. 소수     | 少數 (thiểu·số) thiểu·số, số ít (명사) = (적은 숫자) minority
소수만이 그의 의견에 동의했다. = Chỉ có một [bộ·phận] thiểu·số đã đồng·ý với ý·kiến của anh ấy. = Only a few agreed with him.
소수의 사람들 = số ít người = a small number of people
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3163.      |  () show (giải·trí) (명사) = show
쇼를 관람하다 = xem show = watch a show
돌고래쇼를 구경하다 = xem show cá heo, xem cá heo biểu·diễn = watch a dolphin show
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3164. 수학     | 數學 (số/sổ·học) toán·học (chú ý: ngành số·học trong toán·học gọi là 산술) (명사) = mathematics
a) 수학 문제를 풀다 = giải bài toán = solve a math problem
b) 그녀는 수학을 잘한다 = Cô ấy giỏi toán. = She is good at math.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3165. 시어머니     | · () mẹ chồng (명사) = husband's mother
그녀는 시어머니를 어려워한다. = Cô ấy thấy khó ở với mẹ chồng. = She feels uncomfortable with her mother·in·law.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 시모
Từ trái nghĩa:

3166. 시집     | · () nhà chồng (명사) = one's husband's home[family]
= husband's family (nữ) (điền) (tâm)
시집을 가다 = lấy chồng, về nhà chồng = get married
그녀는 부자집으로 시집갔다. =  Cô ấy đã lấy chồng nhà giàu. = She married into a rich family.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 시가
Từ trái nghĩa:

3167. 연간     | 年間 (niên·gian) trong một năm (명사) = during a year
연간 수입 = thu·nhập trong một năm
연간 소비량 = lượng tiêu·thụ trong một năm
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3168. 영화제     | 映畵祭 (ánh họa tế) festival film, lễ·hội phim (명사) = film festival
영화제에서 특별상을 수상하다 = nhận giải đặc·biệt trong festival film = receive a special award in a film festival
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3169. 예측하다     | 豫測· (dự trắc) dự·đoán, dự·báo (동사) = predict, foresee, forecast
a) 우리는 결과를 예측할 있었다. = Chúng tôi đã đoán được kết·quả từ trước. = We could foresee the result.
b) 다음에 무슨 일이 일어날지는 아무도 예측할 없다. = Không ai có thể đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. = What will happen next is unpredictable.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3170. 용도     | 用途 (dụng·đồ) công·dụng, dùng (명사) = use
a) 용도가 다양하다 = đa dụng = be multipurpose, have many[various; multiple] uses
b) 이것은 어떤 용도로 사용되나요? = Cái này dùng để làm gì? = What is this for?
c) 방은 용도가 뭐예요? = Phòng này dùng để làm gì? = What is this room for?
d) 돈의 용도를 분명히 하다 = làm rõ việc tiêu tiền = make known[account for] how the money was spent
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 쓰임새
Từ trái nghĩa:

3171. 의심     | 疑心 (nghi·tâm) nghi·ngờ (명사) = doub
의심의 여지 없이 = không nghi·ngờ chút gì = without[beyond] doubt
그녀는 정말 의심이 많은 사람이다. = Cô ấy quả thực là người hay nghi·ngờ/ngờ·vực mọi thứ. = She is suspicious about everything.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3172. 이동하다     | 移動· (di·động·) di·động, di·chuyển, di·cư (동사) = move, travel, migrate
a) 제비는 겨울에 남쪽으로 이동한다. = Mùa đông chim én di·cư về phương Nam. = Swallows migrate south in the winter.
b) 나는 여행 첫날 300마일이 넘게 이동했다. = Tôi đã di·chuyển hơn 300 mile vào ngày đầu tiên của chuyến đi. = I traveled over 300 miles on the first day of my trip.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3173. 자극하다     | 刺戟· (thứ/thích·kích) kích·thích (동사) = stimulate
포도주가 식욕을 자극했다. = Rượu nho kích·thích ham·muốn ăn·uống. = Wine stimulated my appetite.
과도한 각질 제거는 피부를 자극할 있다. = Tẩy da chết quá độ có thể gây kích·ứng da. = Excessive exfoliation can irritate the skin.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3174. 재빨리     |  () mau chóng (부사) = quickly, rapidly
그는 재빨리 몸을 피했다. = Anh ta lánh mình rất mau lẹ. = He quickly moved out of the way.
그는 재빨리 위험을 감지했다. = Anh ấy mau·chóng nhận·thấy mối nguy·hiểm. = He was quick to sense the danger.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3175. 적합하다     | 適合· (thích·hợp) thích·hợp (형용사) = suitable (for), appropriate
영화는 어린이들이 보기에 적합하지 않다. = Bộ phim này trẻ em xem không thích·hợp. = This movie is not appropriate for children.
그는 일에 적합하지 않다. = Anh ấy không thích·hợp với công·việc này. = He is not fit for this job.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 알맞다, 적당하다
Từ trái nghĩa: