Sunday, April 23, 2017

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (3276-3300)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

3276. 교훈     | 敎訓 (giáo·huấn) [lời] giáo·huấn, bài·học (명사) = (가르침) lesson, moral
3277. 구르다     |  () lăn (동사) = (사람·물건 등이) roll (over)
3278. 글씨     |  () chữ viết tay (명사) = (필체) handwriting
3279. 노래방     |  () phòng hát, phòng karaoke (명사) = karaoke room, singing room
3280. 단편     | 短篇 (đoản·thiên) truyện·ngắn (명사) = (소설)a short story[novel]
3281. 달다     |  () đòi (동사) = ask someone to give something
3282. 대처하다     | 對處· (đối·xử·) đối·phó (동사) = handle, cope with, deal with, manage, treat
3283. 매다     |  () buộc (동사) = tie
3284. 머리카락     |  () tóc (명사) = hair
3285. 명확하다     | 明確· (minh·xác·) rõ·ràng (형용사) = clear, clear·cut, obvious
3286. 발걸음     |  () bước chân (명사) = step
3287. 발길     |  () [발낄] bàn·chân bước tiến về trước; việc đi·lại;  (명사) = going, walking way
3288. 벌레     |  () sâu (명사) = (곤충) insect, (Am, inf) bug; (꿈틀거리며 기는) worm
3289. 빼앗기다     |  () bị cướp (피동사 của 빼앗다) (동사) = be robbed
3290. 생산자     | 生産者 (sinh·sản·giả) nhà·sản·xuất (명사) = producer, manufacturer
3291. 선진     | 先進 (tiên·tiến) tiên·tiến (명사) = advancement
3292. 성인     | 成人 (thành·nhân) người đã trưởng·thành (명사) = (어른) adult, grown·up
3293. 소매     |  () tay (áo) (명사) = (윗옷의) sleeve, arm
3294. 시멘트     |  () xi·măng (phiên·âm từ tiếng Anh cement) (명사) = cement
3295. 신규     | 新規 (tân·quy) quy·định hay quy·tắc mới; việc làm mới (명사) = a new regulation, a new project
3296. 신청하다     | 申請· (thân·thỉnh·) yêu·cầu, xin (보조동사) = request, ask for
3297. 실은     | · (thật·) thật·sự (부사) = actually, in fact
3298. 심판     | 審判 (thẩm·phán) phán·xét, phán·quyết (명사) = (판결을 내림) judgment, judge
3299. 안기다     |  () [để cho, khiến cho] ôm (사동사 của 안다) (동사) = (안게 하다) give sb sth
3300. 양심     | 良心 (lương·tâm) lương·tâm (명사) = conscience

Các ví·dụ với mỗi từ

3276. 교훈     | 敎訓 (giáo·huấn) [lời] giáo·huấn, bài·học (명사) = (가르침) lesson, moral
교훈을 얻다 = nhận giáo·huấn, nhận được bài·học = learn a lesson (from)
이야기의 교훈은 "보이는 것을 믿지는 말라" 것이다. = Bài·học từ câu chuyện này là "Đừng bao giờ tin tất·cả những gì mà mắt bạn thấy". = The moral of the story is, "Don't believe everything you see."
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3277. 구르다     |  () lăn (동사) = (사람·물건 등이) roll (over)
바위가 구르다 = đá lăn
공이 구르다 = bóng lăn = a ball rolls
언덕길에 세워 차가 굴러 내려갔다. = Ô·tô đậu trên dốc lăn bánh xuống dưới. = The car parked on the slope rolled down the hill.
구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다. = A rolling stone gathers no moss.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3278. 글씨     |  () chữ viết tay (명사) = (필체) handwriting
글씨를 [] 쓰다 = viết chữ đẹp [xấu] = have good[bad; poor] handwriting
그녀가 글씨는 알아보기 어렵다. = Cô ấy viết chữ xấu khó đọc. = Her handwriting is illegible[hard to read; hardly legible].
글씨체로 보아 그가 글이 분명하다. = Xem chữ viết tay thì rõ ràng đó là chữ  của anh ấy. = I can tell for sure by the handwriting that this is his.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3279. 노래방     |  () phòng hát, phòng karaoke (명사) = karaoke room, singing room
노래방 가는 것을 좋아해요. = Tôi thích đi karaoke. = I like going to karaoke.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3280. 단편     | 短篇 (đoản·thiên) truyện·ngắn (명사) = (소설)a short story[novel]
短篇 (đoản thiên), đoản: ngắn; thiên: sách, bài văn
단편소설 = truyện·ngắn = short story
단편 소설의 결구 = kết·cấu truyện·ngắn = the structure of a short story

Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3281. 달다     |  () đòi (동사) = ask someone to give something
Nghĩa: 「…을」(‘달라’, ‘다오’ 꼴로 쓰여) 말하는 이가 듣는 이에게 어떤 것을 주도록 요구하다 = Người nói yêu·cầu người nghe đưa cái gì
아이가 용돈을 달라고 한다. = Đứa bé đòi tiền tiêu vặt.
옷을 다오. = Đòi áo
돈을 다오 = Đòi tiền
대관절 얼마나 달라는 것이오?
애가 달라고 운다. = Đứa trẻ khóc đòi bú.
(달라' 형태로 쓰여)
자유가 아니면 죽음을 달라. = Tự·do hay là chết. (nghĩa đen: nếu không là tự·do thì hãy cho chết.) = Give me liberty or give me death.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 청구하다
Từ trái nghĩa:

3282. 대처하다     | 對處· (đối·xử·) đối·phó (동사) = handle, cope with, deal with, manage, treat
위기에 대처하다 = đối·phó với nguy·cơ/khủng·hoảng = handle the crisis
우리는 비상시 어떻게 대처해야 하는지를 알고 있다. = Chúng·tôi biết phải đối·phó thế nào khi gặp sự·cố. = We are fully aware of what to do in case of an emergency.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3283. 매다     |  () buộc (동사) = tie
신발 끈을 매다 = buộc dây giày = tie (up) a shoestring
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3284. 머리카락     |  () tóc (명사) = hair
나이가 들어 머리카락이 빠지다. = Tuổi tăng lên tóc bị rụng.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 두발, 모발, 머리
Từ trái nghĩa:

3285. 명확하다     | 明確· (minh·xác·) rõ·ràng (형용사) = clear, clear·cut, obvious
명확한 증거가 있습니까? = Có chứng·cứ rõ·ràng không? = Do you have (any) definite evidence?
나는 질문에 대한 명확한 답변을 원했다. = Tôi muốn có câu trả·lời rõ·ràng về câu·hỏi của tôi. = I wanted a clear answer to my question.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 명약관화하다, 분명하다, 틀림없다
Từ trái nghĩa:

3286. 발걸음     |  () bước chân (명사) = step
우리의 발걸음은 집으로 향했다. = Bước·chân chúng·tôi hướng về nhà. = We headed towards home.
그의 발걸음이 빨라졌다. = Bước chân anh ấy trở nên nhanh hơn. = His steps became quicker.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3287. 발길     |  () [발낄] bàn·chân bước tiến về trước; việc đi·lại;  (명사) = going, walking way
1. 발길 = 앞으로 움직여 걸어 나가는 = bàn chân bước tiến về trước
발길을 돌리다 = quay về =  turn[go] back
발길이 휘청거리다
발길로 차다  = give a kick
우리는 학교를 향해 발길을 옮겼다. = We turned toward the school.
2. 사람들의 왕래 = việc đi lại của nhiều người.
발길을 끊다 = stop going to (a place) = ngừng đi tới đâu
발길이 뜸하다
발길이 잦다 = have frequent contacts with = thường·xuyên đi lại (liên·hệ với ai)
3.앞으로 세차게 뻗는 = bàn chân rướn mạnh về trước
발길로 걷어차다
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 발길질, 발질, 왕래
Từ trái nghĩa:

3288. 벌레     |  () sâu (명사) = (곤충) insect, (Am, inf) bug; (꿈틀거리며 기는) worm
벌레 먹은 사과 = quả táo bị sâu ăn = a worm·eaten apple
벌레 마리 = một con sâu
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3289. 빼앗기다     |  () bị cướp (피동사 của 빼앗다) (동사) = be robbed
돈을 빼앗기다 = bị cướp tiền = be robbed of one´s money
톰은 어젯밤 어떤 남자에게 돈을 빼앗겼다. = Tối qua Tom bị một gã cướp tiền. = Tom had a man rob him last night.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3290. 생산자     | 生産者 (sinh·sản·giả) nhà·sản·xuất (명사) = producer, manufacturer
생산자 가격 = giá của nhà sản·xuất = a producer(´s) price
생산자 물가지수 = producer price index (PPI)
야채는 생산자가 직매하고 있다. = Rau này được nhà sản·xuất bán trực·tiếp. = These vegetables are sold directly by the producers.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3291. 선진     | 先進 (tiên·tiến) tiên·tiến (명사) = advancement
후발 업체들은 선진 기술을 빠르게 받아들이고 있다. = Các công·ty đi sau đang áp·dụng công·nghệ tiên·tiến một cách nhanh·chóng. = Companies that were founded later are quickly acquiring advanced technologies.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3292. 성인     | 成人 (thành·nhân) người đã trưởng·thành (명사) = (어른) adult, grown·up
그녀는 성인이 아들이 있다. = Cô ấy có hai con trai đã trưởng·thành. = She has two grown·up sons.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3293. 소매     |  () tay (áo) (명사) = (윗옷의) sleeve, arm
짧은 소매 = tay áo ngắn
소매가 좁다 = tay áo chật
소매로 눈물을 닦다 = lau nước mắt bằng tay áo
손등까지 덮은 소매 = tay áo dài phủ quá lưng bàn tay
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 옷소매, 팔소매
Từ trái nghĩa:

3294. 시멘트     |  () xi·măng (phiên·âm từ tiếng Anh cement) (명사) = cement
시멘트 포대를 사다 = mua một bao xi·măng = buy a sack of cement
시멘트가 말랐다 = xi·măng đã khô hết = The cement has dried.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3295. 신규     | 新規 (tân·quy) quy·định hay quy·tắc mới; việc làm mới (명사) = a new regulation, a new project
1. quy·định hay quy·tắc mới
2. việc làm mới
신규로 채용하다 = tuyển·dụng người mới = hire[employ] a new hand
신규 가입
올해 신규로 설립된 학교가 대폭 늘어났다.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3296. 신청하다     | 申請· (thân·thỉnh·) yêu·cầu, xin (보조동사) = request, ask for
데이트를 신청하다 = ngỏ lời tỏ·tình = ask sb out on a date
비자를 신청하다 = nộp đơn xin visa = apply for a visa
잡지 구독을 신청하다 = subscribe to a magazine
그는 3개월의 휴가를 신청했다. = Anh ấy đã xin nghỉ 3 tháng. = He asked[applied] for a three·month leave of absence.
Từ đồng hoặc gần nghĩa: 요청, 청구
Từ trái nghĩa:

3297. 실은     | · (thật·) thật·sự (부사) = actually, in fact
실은 나도 모른다. = Thật·sư tôi cũng không biết. = I don't know either, actually.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:  사실
Từ trái nghĩa:

3298. 심판     | 審判 (thẩm·phán) phán·xét, phán·quyết (명사) = (판결을 내림) judgment, judge
법의 심판을 받다 = nhận sự phán·xét của luật·pháp = be judged by the law
여론의 심판을 받다 = nhận phán·xét của dư·luận = be judged by public opinion
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3299. 안기다     |  () [để cho, khiến cho] ôm (사동사 của 안다) (동사) = (안게 하다) give sb sth
1.
할머니 품에 아기를 안기다 = Mẹ ôm con vào lòng.
졸업하는 친구에게 꽃다발을 안겨 주었다. = Tôi đã tặng một bó hoa cho bạn tôi [khi bạn ấy] tốt-nghiệp. = I gave a bouquet to a friend at his[her] graduation.
그 선수는 우리나라에 첫 번째 금메달을 안겨 주었다. = Vận-động-viên đó lần đầu-tiên mang về huy-chương-vàng cho đất-nước chúng-ta. = The athlete was the first to bring home a gold medal[bring a gold medal to our country].

2. (책임·부담 등을) cause (trouble), charge (sb with doing)
‘안다1(4. 손해나 빚 또는 책임을 맡다)’의 사동사.
책임을 안기다 = ôm trách-nhiệm = charge sb with the responsibility (of)
나의 실수가 회사에 큰 손해를 안겼다. = Sai-sót của tôi đã gây ra tổn-thất lớn cho công-ty. = My mistake caused a big loss for the company.
일을 잘못 처리해서 회사에 손해를 안겼다. = Vì xử-lí sai việc nên ôm thiệt-hại đến cho công-ty.
할아버지는 자식들에게 큰 빚을 안기고 돌아가셨다. = Ông mất để lại cho các con ôm cục nợ lớn.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa:

3300. 양심     | 良心 (lương·tâm) lương·tâm (명사) = conscience
그것은 개인의 양심의 문제다. = Việc đó là vấn·đề lương·tâm cá·nhân. = It's a matter of individual conscience.
Từ đồng hoặc gần nghĩa:
Từ trái nghĩa: