Wednesday, December 14, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2726-2750)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2726. 각기     | 各其 (các kì) [각끼] mỗi (명사) = each, respectively, individually
2727. 경찰서     | 警察署 (cảnh·sát·thự) đồn cảnh·sát (명사) = police station
2728. 곧바로     |  () [곧빠로] ngay lập tức (부사) = (즉시) immediately, instantly, at once
2729. 관찰     | 觀察 (quan·sát) quan·sát (명사) = observation
2730. 구두     |  () giày da (명사) = (신발) shoes
2731. 군사     | 軍士 (quân sĩ) quân sĩ (명사) = soldier
2732. 귀신     | 鬼神 (quỷ·thần) ma, quỷ (명사) = (영혼, 혼령) ghost, spirit, phantom
2733. 귀하다     | 貴·· (quý··) quý·giá (동사) = (가치가) precious, valuable
2734. 그토록     |  () đến thế (부사) = to such an extent
2735. 기초하다     | 基礎 (cơ sở) dựa trên nền/cơ·sở (동사) = be based on
2736. 깊이     |  () độ sâu (명사) = (물리적) depth
2737. 나뭇가지     |  () cành cây, nhánh cây (명사) = tree branch
2738. 낫다     |  () lành lại (동사) = (회복하다) recover (from), get well
2739. 답하다     | (đáp ) đáp, trả·lời (동사) = answer, reply
2740. 대가     | 代價 (đại giá) (보상, 보수) thù lao; (trả) giá (명사) = (보상, 보수) pay; cost, price
2741. 더위     |  () [cái] nóng (명사) = the heat
2742. 말리다     |  () làm khô (동사) = (건조시키다) dry
2743. 무덤     |  () mộ (명사) = (산소) grave; (돌로 만들어진) tomb
2744. 물결     |  () [물껼] sóng·nước (명사) = (물의 파동) wave
2745. 밥상     | - (-sàng) bàn ăn (loại có chân ngắn) (명사) = (dining) table
2746. 보장하다     | 保障 (bảo·chướng) bảo·đảm (동사) = guarantee
2747. 사과     | 沙果 (sa quả) quả táo (명사) = apple
2748. 사귀다     |  () hẹn·hò, kết·bạn (동사) = (남녀가) date, go out (with)
2749. 서너     |  () ba đến bốn (관형사) = three or four, three to four
2750. 솟다     |  () [솓따] đi lên, nâng lên, mọc lên (동사) = (연기·불길·물체 등이) soar, rise

Các ví·dụ với mỗi từ

2726. 각기     | 各其 (các kì) [각끼] mỗi (명사) = each, respectively, individually
a) 그들에게 사과를 각기 개씩 주어라. = Hãy đưa cho họ mỗi người một quả táo. = Give them two apples each.
Từ đồng nghĩa:

2727. 경찰서     | 警察署 (cảnh·sát·thự) đồn cảnh·sát (명사) = police station 
Từ đồng nghĩa:

2728. 곧바로     |  () [곧빠로] ngay lập tức (부사) = (즉시) immediately, instantly, at once
곧바로 사고를 보고하지 않았습니까? = Tại sao anh không báo·cáo ngay về vụ tai·nạn? = Why didn't you report the accident immediately?
Từ đồng nghĩa: 즉시, , 바로

2729. 관찰     | 觀察 (quan·sát) quan·sát (명사) = observation
내가 관찰한 바로는 = theo tôi quan·sát = according to my observation
Từ đồng nghĩa:

2730. 구두     |  () giày da (명사) = (신발) shoes
구두를 닦다 = đánh giày = polish[clean; shine] shoes
Từ đồng nghĩa:

2731. 군사     | 軍士 (quân sĩ) quân sĩ (명사) = soldier
Nghĩa khác: 군사 = 軍事(quân sự)
Từ đồng nghĩa:

2732. 귀신     | 鬼神 (quỷ·thần) ma, quỷ (명사) = (영혼, 혼령) ghost, spirit, phantom
방에는 귀신이 나온다고 한다. = Nghe nói phòng đó có ma. = That room is said to be haunted.
Từ đồng nghĩa:

2733. 귀하다     | 貴·· (quý··) quý·giá (동사) = (가치가) precious, valuable
귀한 시간을 주셔서 감사합니다. = Cảm·ơn đã dành thời·gian quý·giá (quý·báu) cho chúng·tôi. = Thank you for sparing your precious time for me.
Từ đồng nghĩa:

2734. 그토록     |  () đến thế (부사) = to such an extent
그토록 고집이 사람은 적이 없다. = Tôi chưa từng gặp người cố·chấp đến thế. = He is the most obstinate fellow I have ever seen.
Từ đồng nghĩa: 그리도, 그렇게, 그다지

2735. 기초하다     | 基礎 (cơ sở) dựa trên nền/cơ·sở (동사) = be based on
소설은 역사적 사실에 기초하고 있다. = Tiểu·thuyết đó dựa trên cơ·sở sự·thật lịch·sử. = The novel is based on historical fact.
Từ đồng nghĩa:

2736. 깊이     |  () độ sâu (명사) = (물리적) depth
a) 바다의 깊이를 재다 = đo độ sâu của biển = measure the depth of the sea
b) 이 지점은 강의 깊이가 3미터밖에 안 된다. = Ở điểm này độ sâu của sông không quá 3m. = The river is just three meters deep at this point.
Từ đồng nghĩa:

2737. 나뭇가지     |  () cành cây, nhánh cây (명사) = tree branch
나뭇가지를 꺾다 = bẻ cành cây = break a branch off a tree
Từ đồng nghĩa:

2738. 낫다     |  () lành lại (동사) = (회복하다) recover (from), get well
상처가 아직 낫지 않았다. = Vết·thương vẫn chưa lành lại. = The wound is not yet healed.
Từ đồng nghĩa:

2739. 답하다     | (đáp ) đáp, trả·lời (동사) = answer, reply
문제에 답하다 = trả lời câu·hỏi = answer a question
질문에 답하다 = trả lời câu·hỏi = answer a question
Từ đồng nghĩa:

2740. 대가     | 代價 (đại giá) (보상, 보수) thù lao; (trả) giá (명사) = (보상, 보수) pay; cost, price
1. (보상, 보수) báo·đáp, thù·lao
노동의 대가로 임금을 받다 = nhận tiền công lao·động = get paid for one's labor[work]
대가를 바라고 하는 일은 아니다 = Tôi không làm việc này để được báo·đáp (để được nhận thù·lao). = I'm not doing this to be rewarded.
2. giá = (희생, 노력) cost, price
a) 나는 어떤 대가를 치르더라도 목표를 이루기로 결심했다. = Tôi quyết·tâm đạt được mục·đích dù trả phải trả bất·cứ giá nào. = I decided to achieve my goal at all cost[at any price].
b) 승리를 위해 우리는 대가를 치렀다. = Chúng·tôi đã trả một cái giá đắt cho thắng·lợi này. = We paid a great cost for this victory.
Từ đồng nghĩa:

2741. 더위     |  () [cái] nóng (명사) = the heat
더위를 피하다 = tránh cái nóng = avoid the heat
사람들은 찌는 듯한 더위를 피해 해변으로 피서를 갔다. = Người ta đi nghỉ mát ở bãi biển để tránh cái nóng. = People went on vacation at the beaches to avoid the sweltering heat.
Từ đồng nghĩa:

2742. 말리다     |  () làm khô (동사) = (건조시키다) dry
머리를 말리다 = làm khô tóc = dry one's hair
Từ đồng nghĩa:

2743. 무덤     |  () mộ (명사) = (산소) grave; (돌로 만들어진) tomb
무덤을 파다 = đào mộ = dig a grave
Từ đồng nghĩa:

2744. 물결     |  () [물껼] sóng·nước (명사) = (물의 파동) wave
물결이 높다 = sóng cao = The waves are high.
Từ đồng nghĩa:

2745. 밥상     | - (-sàng) bàn ăn (loại có chân ngắn) (명사) = (dining) table 
Từ đồng nghĩa:

2746. 보장하다     | 保障 (bảo·chướng) bảo·đảm (동사) = guarantee
표현의 자유를 보장하다 = bảo·đảm tự·do ngôn·luận = guarantee freedom of expression
Từ đồng nghĩa:

2747. 사과     | 沙果 (sa quả) quả táo (명사) = apple
사과가 빨갛게 익었다. = Quả táo chín đỏ. = The apples have ripened to a nice red.
Từ đồng nghĩa:

2748. 사귀다     |  () hẹn·hò, kết·bạn (동사) = (남녀가) date, go out (with)
1. hẹn·hò
그는 3 동안 사귄 여자 친구와 헤어졌다. = Anh ấy đã chia tay với bạn gái mà anh ấy đã hẹn·hò trong ba năm. = He broke up with his girlfriend of three years.

2. kết bạn
친구를 사귀다 = làm bạn với = make friends (with)
사람과는 사귀지 마라 = Đừng kết bạn với anh ta. = Don't associate[keep company] with him.
그는 사귀기 어려운 사람이다 = Anh ta là người khó kết bạn. = He is hard to get along with.
Từ đồng nghĩa:

2749. 서너     |  () ba đến bốn (관형사) = three or four, three to four
a) 그녀는 달에 서너 권의 책을 읽는다. = Cô ấy đọc từ ba đến bốn cuốn sách một tháng. = She reads three or[to] four books a month.
Từ đồng nghĩa:

2750. 솟다     |  () [솓따] đi lên, nâng lên, mọc lên (동사) = (연기·불길·물체 등이) soar, rise
굴뚝에서 연기가 솟아올랐다. = Khói bốc lên từ ống khói. = Smoke rose from the chimney.
(해·달 등이) rise      
구름 사이로 해가 솟았다. = Mặt trời mọc lên xuyên qua những đám mây. = The sun rose through the clouds.
비행기가 하늘 높이 솟아올랐다. = Máy bay bay lên bầu trời cao. = The airplane soared[rose] high up into the sky.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: