Thursday, December 8, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2601-2625)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2601. 오래되다     |  () cũ, lâu (형용사) = old
2602.      |  () sao, nào (관형사) = (어찌 ) why, (어떤) how, which
2603. 조각     |  () mảnh, miếng, mẩu (명사) = (작은 부분) piece
2604. 중부     | 中部 (trung bộ) phần giữa (명사) = central part[district], middle part
2605.      | / (trà) (cây) trà (chè) (명사) = tea
2606. 채소     | 菜蔬 (thái sơ) rau (명사) = vegetables
2607.      |  () nước miếng, nước bọt (명사) = (타액) (informal) spit, saliva
2608.      |  () lông (명사) = (사람의) hair, fur
2609. 판매하다     | 販賣 (phiến/phán mại) bán (동사) = to sell
2610. 항의     | 抗議 (kháng nghị) kháng nghị (명사) = complaint, protest
2611. 해당     | 該當 (cai đang/đương) có liên·quan, áp·dụng cho (명사) = (관계되다일치하다) [동사] be relevant, be applicable (to), apply (to), correspond (to), come[fall] under (a category)
2612. 확보     | 確保 (xác bảo) bảo·đảm, (명사) = [동사] (formal) secure, procure
2613. 환경오염     | 環境汚染 (hoàn cảnh ô nhiễm) ô·nhiễm·môi·trường (명사) = environmental pollution
2614. 가치관     | 價値觀 (giá trị quan) giá trị quan  (명사) = values, a value system
2615. 검은색     |  () (màu) đen (명사) = black (color)
2616. 고생하다     | 苦生 (khổ sanh/sinh) sống khổ, chịu khổ (동사) =  have trouble[difficulty] (in/with), have a hard[difficult] time, suffer[go through] hardship
2617. 기원전     | 紀元前 (kỉ nguyên tiền) trước Công·nguyên (명사) = B.C. (Before Christ)
2618. 기타     | 其他 (kì tha) [những thứ] khác (명사) = the others
2619. 긴급     | 緊急 (khẩn cấp) khẩn·cấp (명사) = emergency, urgency
2620. 꺾다     |  () bẻ (동사) = (나뭇가지 등을) break; ( 소리를 내며) snap (sth) (off)
2621. 꿈꾸다     |  () mơ (về) (동사) = (바라다) dream (of/about)
2622. 무려     | 無慮 (vô lự) tới (부사) = no less  than
2623. 묻히다     |  () [무치다] bị/được chôn (동사) = (땅에) be buried (under/beneath)
2624. 수표     | 手票 (thủ phiếu) ngân phiếu, séc (명사) = (현찰 대신   있는 증서) check
2625. 실태     | 實態 (thực thái) thực·trạng (trạng·thái thực·tế) (명사) = real[true, actual] condition, reality

Các ví·dụ với mỗi từ

2601. 오래되다     |  () cũ, lâu (형용사) = old 
a) 그는 아직도  오래된 건물에서 살고 있다. = Anh ấy vẫn sống trong tòa nhà cũ đó. = He still lives in that old building.
b)  학교는 역사가 오래되었다. = Trường này có lịch·sử lâu đời. = This school has a long history.
c) 포도주와 친구는 오래될수록 좋다. = Rượu nho với bạn·bè thì để càng lâu càng tốt. = Wine and friends improve with age.
Từ đồng nghĩa: 

2602.      |  () sao, nào (관형사) = (어찌 ) why, (어떤) how, which 
1. sao = why
 걱정이 그리 많아? = Sao lo·lắng nhiều thế? = Why are you worried so much?
 사람들이 이렇게 많아? = Sao nhiều người thế này? = Why are there so many people like this?
한겨울에  아이스크림이야? = Sao lại ăn kem giữa mùa đông = Why are you eating ice cream in the middle of winter?
  말이 이렇게 많아? = Sao mày nói nhiều thế? = Why do you talk so much like this?

2. nào = how, which
 놈이야떠드는 놈이? = Là đứa nào, đứa nào đang làm ồn? (떠들다 = làm ồn =  (시끄럽게) make noise) = Who, who is making noise?
Từ đồng nghĩa: 

2603. 조각     |  () mảnh, miếng, mẩu (명사) = (작은 부분) piece 
Nghĩa khác:  조각 = 彫刻 (điêu khắc) sculpt
a) 유리 조각 = mảnh thủy·tinh = a piece of (broken) glass
b)   조각 = miếng quýt = a slice[piece] of tangerine
c) 케이크  조각 = mẩu bánh ngọt = a piece[slice] of cake
Từ đồng nghĩa: 

2604. 중부     | 中部 (trung bộ) phần giữa (명사) = central part[district], middle part 
a) 중부 전선 비무장지대에서 총기 난사 사건이 발생했다. = Xảy ra vụ nổ súng ở giữa khu·vực phi vũ·trang. = There was a shooting incident at the central front of the demilitarized zone.
b) 한국 중부형 민가에 관한 연구 = A Study on the Folk Houses in the Central Region of Korea (민가 = 民家 (dân gia) = nhà dân = private house)
Từ đồng nghĩa: 

2605.      | / (trà) (cây) trà (chè) (명사) = tea 
Nghĩa khác: 
 =  (thứ) = lần
 =  (xa) = xe = vehicle
 =  (sai) = sai khác = difference
a) 차를 끓이다 = đun trà = make[brew; prepare] tea
b) 차를 마시다 = uống trà = drink tea
Từ đồng nghĩa: 

2606. 채소     | 菜蔬 (thái sơ) rau (명사) = vegetables 
a) 밭에 채소를 심다 = trồng rau trong vườn = plant vegetables in the garden
Từ đồng nghĩa: 

2607.      |  () nước miếng, nước bọt (명사) = (타액) (informal) spit, saliva 
a) 침을 뱉다 = nhổ nước miếng = spit
Từ đồng nghĩa: 

2608.      |  () lông (명사) = (사람의) hair, fur 
a) 그는 다리에 털이 많다. = Chân anh ấy nhiều lông. = He has hairy legs.
b) 닭털을 뽑다 = nhổ lông gà = pluck a chicken
Từ đồng nghĩa: 

2609. 판매하다     | 販賣 (phiến/phán mại) bán (동사) = to sell 
a) 할인 가격으로 판매하다 = bán giảm giá = sell at a reduced[discounted] price (할인 = 割引 (cát dẫn) = discount = giảm giá)
Từ đồng nghĩa: 

2610. 항의     | 抗議 (kháng nghị) kháng nghị (명사) = complaint, protest 
a) 정식으로 항의하다 = chính·thức kháng·nghị = officially protest
b) 우리는 심판의 판정에 항의했다 = Chúng·tôi kháng·nghị phán·định của trọng·tài. = We protested[remonstrated; appealed] against the referee's decision.
Từ đồng nghĩa: 

2611. 해당     | 該當 (cai đang/đương) có liên·quan, áp·dụng cho (명사) = (관계되다일치하다) [동사] be relevant, be applicable (to), apply (to), correspond (to), come[fall] under (a category) 
해당 사항 該當事項 pertinent[relevant] data.
a)  법률은 일반 근로자들에게는 해당 사항이 없다. = Luật đó không liên·quan (không áp·dụng cho) đến người lao·động cơ·bản. = The law doesn't apply to ordinary workers.
b)  규정은 당신의 경우에는 해당되지 않습니다.  = Quy·định này không được áp·dụng cho trường·hợp của anh. = This rule is not applicable to your case.
Từ đồng nghĩa: 

2612. 확보     | 確保 (xác bảo) bảo·đảm, (명사) = [동사] (formal) secure, procure 
a) 예산을 확보하다 = bảo·đảm dự·toán = secure a budget
b) 증거를 확보하다 = bảo·vệ chứng·cứ = secure a proof
c) 국가 경쟁력을 확보하다 = bảo·đảm sức cạnh·tranh của quốc·gia = secure national competitiveness
Từ đồng nghĩa: 

2613. 환경오염     | 環境汚染 (hoàn cảnh ô nhiễm) ô·nhiễm·môi·trường (명사) = environmental pollution 
a) 환경오염을 방지하다 = ngăn·chặn ô·nhiễm môi·trường = prevent environmental pollution
Từ đồng nghĩa: 

2614. 가치관     | 價値觀 (giá trị quan) giá trị quan  (명사) = values, a value system 
giá·trị·quan = quan·điểm về (hệ·thống giá·trị)
a) 우리의 문제는 가치관의 차이였다. = Vấn·đề của chúng·tôi là sự khác·biệt về giá·trị·quan. = Our problem was (due to) a difference in values.
b) 그들은 우리와 다른 가치관을 가지고 있다. = Họ có giá·trị·quan khác với chúng·ta. = They have a different set of values from ours.
Từ đồng nghĩa: 

2615. 검은색     |  () (màu) đen (명사) = black (color) 
a) 검정 머리 = tóc đen = black hair
Từ đồng nghĩa: 

2616. 고생하다     | 苦生 (khổ sanh/sinh) sống khổ, chịu khổ (동사) =  have trouble[difficulty] (in/with), have a hard[difficult] time, suffer[go through] hardship 
a)   찾느라고 정말 고생했다. = Rất khổ·cực mới tìm được căn nhà đó . = I had a really hard time finding the house.
b) 그는 고생을 모르고 살았다. = Anh ấy sống chưa từng biết khổ là gì. = He's never known a hardship in all his life.
Từ đồng nghĩa: 

2617. 기원전     | 紀元前 (kỉ nguyên tiền) trước Công·nguyên (명사) = B.C. (Before Christ) 
a) 기원전 50 = năm 50 trước Công·nguyên = 50 B.C
Từ đồng nghĩa: 

2618. 기타     | 其他 (kì tha) [những thứ] khác (명사) = the others 
a) 타이어는 고무와 기타 성분으로 만들어진다. = Lốp xe được làm từ cao·su và những thành·phần khác. = Tires are made of rubber and other substances.
Từ đồng nghĩa: 

2619. 긴급     | 緊急 (khẩn cấp) khẩn·cấp (명사) = emergency, urgency 
a) 지금은 긴급 상황이다. = Bây·giờ là tình·huống khẩn·cấp. = This is an emergency situation.
Từ đồng nghĩa: 

2620. 꺾다     |  () bẻ (동사) = (나뭇가지 등을) break; ( 소리를 내며) snap (sth) (off) 
a) 나뭇가지를 꺾다 = bẻ gãy cành cây = break[snap] a branch (off a tree)
b) 꽃을 꺾다 = bẻ, ngắt hoa = pick flowers
c) 손가락  꺾지 마라 = Đừng bẻ đốt ngón tay. = Don't crack your knuckles.
Từ đồng nghĩa: 

2621. 꿈꾸다     |  () mơ (về) (동사) = (바라다) dream (of/about) 
a) 우리는 모두 부자가 되기를 꿈꾼다. = Tất·cả chúng·ta đều mơ trở·thành người giàu·có. = We all dream of being rich.
Từ đồng nghĩa: 

2622. 무려     | 無慮 (vô lự) tới (부사) = no less  than 
a) 우리가 웃을 때는 우리 얼굴에서 무려 15가지 다른 근육을 사용합니다. = Khi cười chúng·ta sử·dụng tới 15 loại cơ khác nhau. = When we laugh, we may use as many as 15 different muscles in our face.
b) 무려 3 명이나 되는 사람들이 홍수로 집을 잃었다. = Có tới 3000 người bị mất nhà cửa vì lụt. = As many as 3,000 people lost their houses by the flood.
Từ đồng nghĩa: 

2623. 묻히다     |  () [무치다] bị/được chôn (동사) = (땅에) be buried (under/beneath) 
a)  채로 묻히다 = bị chôn sống = be buried alive
b) 그는 국립묘지에 묻혔다. = Ông ấy được chôn·cất ở nghĩa·trang quốc·gia. = He was buried in National Cemetery.
Từ đồng nghĩa: 

2624. 수표     | 手票 (thủ phiếu) ngân phiếu, séc (명사) = (현찰 대신   있는 증서) check 
a) 수표를 현금으로 바꾸다 = đổi séc ra tiền·mặt = cash a check
Từ đồng nghĩa: 

2625. 실태     | 實態 (thực thái) thực·trạng (trạng·thái thực·tế) (명사) = real[true, actual] condition, reality 
a) 환경오염 실태 조사를 하다 = điều·tra thực·trạng ô·nhiễm·môi·trường = study the real condition[state] of the environmental pollution 
b) 북한의 인권 실태를 밝히다 = làm sáng tỏ thực·trạng nhân·quyền Bắc·Hàn = disclose the reality of the human rights condition in North Korea
Từ đồng nghĩa: 
Từ trái nghĩa: 

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục

Tham·khảo:
http://www.topikguide.com/6000-most-common-korean-words-3/
http://krdic.naver.com/
http://dic.daum.net
http://endic.naver.com
http://www.hanviet.org/
http://tratu.vn/
http://vndic.naver.com