Sunday, December 11, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2626-2650)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2626. 아쉽다     |  () tiếc, buồn; cần, mong·muốn có được; không thỏa·mãn (동사) = (서운하다, 유감이다) sorry, sad; to desire, to want; to be unsatisfied
2627. 애정     |  愛情 (ái·tình) tình·yêu (명사) = love
2628.      |  () đứa bé này; a; này (감탄사) = this boy; ah, oh, hey
2629. 어머     |  () ôi (tiếng kêu chủ·yếu do phụ·nữ thốt ra khi bất·ngờ hay khiếp·sợ trước một việc gì đó mà họ không tính trước được) (감탄사) = oh my god! (by women when they are surprised or horrified)
2630. 여보세요     |  () xin chào (kính·ngữ của ‘여봐요’); a·lô (lúc nghe điện·thoại) (감탄사) = respect form of ‘여봐요’; (전화를 하거나 받을 ) hello
2631. 일정     | 一定 (nhất·định) [일쩡] nhất·định (명) = (정해진) fixed, set
2632. 장르     |  () (từ gốc Pháp) thể·loại (văn·học, mĩ·thuật) (명사) = [프랑스어] genre
2633. 저렇다     |  () [저러타] [tính·chất, hình·dạng, trạng·thái] giống như thế (형용사) = such a thing as that
2634. 접하다     | 接-- (tiếp--) [저파다] tiếp·nhận (tin·tức, mệnh·lệnh), tiếp·giáp (동사) = to receive; be adjacent to
2635. 정성     | 精誠 (tinh·thành) chân·thành (명사) = true heart,devotion
2636. 제약     | 制約 (chế ước) hạn·chế (명사) = (제한) restriction (on), limitation (on/upon)
2637. 쫓다     |  () đuổi theo (동사) = (뒤쫓다) pursue, chase (after)
2638. 추가     | 追加 (truy gia) thêm (명사) = addition, supplement
2639. 테이프     |  () băng dính; băng cát·xét (명사) = tape
2640.      |  () ngực (명사) = breast
2641. 해석     | 解釋 (giải·thích) diễn·giải (명사) = interpretation
2642. 확인되다     | 確認 (xác·nhận) được xác·nhận (동사) = be verified/confirmed
2643. 가하다     | 加- (gia) thêm (동사) = to add
2644. 간장     |  () xốt tương (명사) = (음식) (한식) soy sauce
2645. 강의     | 講義 (giảng nghĩa) bài·giảng (명사) = lecture
2646.      |  () đó (văn nói của 거기); dạng rút gọn của 그거, 그것 (대명사) = (거기) there; (그것)
2647. 고민하다     | 苦悶 (khổ muộn) buồn·khổ, sầu·muộn (동) = worry, trouble
2648.      | (khoa) khoa (trong trường·học, bệnh·viện); họ (phân·loại sinh·học) (명사) = (학교·병원 등의) department
2649. 교환     | 交換 (giao·hoán) giao·hoán, trao·đổi (명사) = (서로 주고받음) exchange
2650. 국어     | 國語 (quốc·ngữ) quốc·ngữ, tiếng (명사) = national language, language

Các ví·dụ với mỗi từ

2626. 아쉽다     |  () tiếc, buồn; cần, mong·muốn có được; không thỏa·mãn (동사) = (서운하다, 유감이다) sorry, sad; to desire, to want; to be unsatisfied
1. Buồn, tiếc = sorry, sad
우리는 이별을 아쉬워했다. = Chúng·tôi luyến·tiếc vì phải li·biệt. = We were sorry to have to say goodbye.
이렇게 헤어지려니 너무 아쉽네요. = Chia·tay như thế này buồn quá. = It's too bad we have to part like this.
2. cần·thiết, mong·muốn có được = to need, to desire
아쉬운 = thứ cần·thiết, thứ mong·muốn có được
아쉬운 없이 지내다 = sống mà không mong có được cái gì/không cần thứ gì, sống thoải·mái/thỏa·mãn = to lead an easy life
돈이 아쉽다 = cần tiền = need money
그는 아쉬운 하나 없이 자랐다. = Anh ấy đã lớn lên trong nhung·lụa (sống không thiếu thứ gì). = He never lacked anything when he was growing up.
3. không thỏa·mãn = to be unsatisfied
그의 설명만으로는 아쉽다 = Chỉ lời giải·thích của anh ấy thôi không thể thỏa·mãn chúng·tôi/Lời giải·thích của anh ấy thôi không phải là thứ chúng·tôi mong·muốn. = His explanation does not give us entire satisfaction.
4. 아쉬 소리 = yêu·cầu, đòi·hỏi = request
아쉬 소리를 하다 = yêu·cầu, đòi·hỏi = to make a request
Từ đồng nghĩa:

2627. 애정     |  愛情 (ái·tình) tình·yêu (명사) = love
a) 애정 없는 결혼은 오래가지 못한다 = Kết·hôn mà không có tình·yêu thì sẽ không thể lâu·bền. = A loveless marriage won't last.
b) 나는 한국에 대해 깊은 애정이 있다. = Tôi có tình·yêu sâu·đậm đối·với Hàn·Quốc. = I have a deep affection for Korea.
Từ đồng nghĩa: 사랑

2628.      |  () đứa bé này; a; này (감탄사) = this boy; ah, oh, hey
1. đứa bé này (dạng rút gọn của 아이) = this baby
얘가 어디 갔지? = Bé đã đi đâu?
얘는 얼굴이 하야니까 감색 옷을 입으면 예쁠 거야. = Đứa bé này mặt trắng·trẻo nên nếu mặc áo màu lam sẽ rất đẹp.

2. A (tiếng thốt ra khi vui·mừng hoặc quá kinh·ngạc) = Ah, Oh
“얘, 그놈 좋다. 붕어는 자배기 속에서 하얗게 배를 깔고 자빠졌다.
, 참말 장숙용의 재주가 무던하구나. 어떻소 중전, 이만하면 제왕의 호사가 무던치 않소.
“얘, 그럴 듯하다! 하며 영식이는 툇마루로 와서 앉는 순제를 치어다보고 웃는다.
3. Này (tiếng người lớn gọi trẻ em hay bạn·bè cùng tuổi gọi nhau)
, 나하고 놀자. = Này, mày chơi với tao đi.
, 그만 가자. = Này, đừng đi nữa.
Từ đồng nghĩa:

2629. 어머     |  () ôi (tiếng kêu chủ·yếu do phụ·nữ thốt ra khi bất·ngờ hay khiếp·sợ trước một việc gì đó mà họ không tính trước được) (감탄사) = oh my god! (by woman when they are surprised or horrified)
어머, 눈이 오네.
어머, 그런 말씀을 하세요?
어머! 이게 누구야?
Từ đồng nghĩa:

2630. 여보세요     |  () xin chào (kính·ngữ của ‘여봐요’); a·lô (lúc nghe điện·thoại) (감탄사) = respect form of ‘여봐요’; (전화를 하거나 받을 ) hello
1. xin chào (kính·ngữ của ‘여봐요’) = hello (respect form of ‘여봐요’)
여보세요! 물읍시다.
“여보세요! 하고 뒤에서 누군가 부르는 소리에 발을 멈추었다.
여보세요, 거기 누구 없나요?

2. a·lô (lúc nghe điện·thoại)
여보세요, 선생님 댁이죠?
여보세요, 전화 바꿨습니다.
여보세요, 듣고 계세요?
Từ đồng nghĩa:

2631. 일정     | 一定 (nhất·định) [일쩡] nhất·định (명) = (정해진) fixed, set
Nghĩa khác: 일정 = 日程(nhật trình) schedule
a) 일정 기간 동안 = trong thời·hạn nhất·định = within a fixed period
b) 일정 속도를 유지하다 = duy·trì một tốc·độ nhất·định = maintain a constant[uniform] speed
Từ đồng nghĩa:

2632. 장르     |  () (từ gốc Pháp) thể·loại (văn·học, mĩ·thuật) (명사) = [프랑스어] genre
a) 책은 어떤 장르에 속합니까? = Cuốn sách đó thuộc thể·loại nào? = What genre does the book fall into?
b) 이번 음악제에서는 다양한 장르의 작품이 연주될 예정이다. = Đại·hội âm·nhạc lần này dự·định sẽ có nhiều tác·phẩm với thể·loại đa·dạng được trình·diễn. = Various genres will be performed at the upcoming music festival.
Từ đồng nghĩa: 종류, 풍속도, 양식

2633. 저렇다     |  () [저러타] [tính·chất, hình·dạng, trạng·thái] giống như thế (형용사) = such a thing as that
a) 그는 항상 저런 식이다. = Kiểu của anh ấy luôn như thế. = That's always the way with him.
b) 요즘 젊은 애들은 저렇다. = Dạo này bọn trẻ đều như thế. = Young kids are all like that these days.
Từ đồng nghĩa: 조렇다

2634. 접하다     | 接-- (tiếp--) [저파다] tiếp·nhận (tin·tức, mệnh·lệnh), tiếp·giáp (동사) = to receive; be adjacent to
1. tiếp·nhận = to receive, hear about
a) 사고 보도를 접하다 = tiếp·nhận báo·cáo sự·cố/tai·nạn = receive a report of an acident
b) 그녀는 남편의 사망 소식을 접하자 너무 놀라 기절했다. = Nhận được tin về cái chết của chồng cô ấy đã bị sốc và ngất đi.
2. tiếp·giáp = be adjacent to
우리 마을은 바다와 접해 있다. = Làng tôi giáp với biển. = Our village is adjacent to the sea.
Từ đồng nghĩa:

2635. 정성     | 精誠 (tinh·thành) chân·thành (명사) = true heart, devotion
a) 정성 어린 선물을 하다 = tặng một món quà từ tận đáy lòng, tặng món quà chân·thành = give a gift from the heart
b) 정성스러운 = chân·thành, thành·thật = sincere
c) 정성을 들이다 = cố·gắng hết lòng, để hết tâm sức = put the whole mind to, exert oneself to the utmost
d) 정성을 다하다 = dốc lòng = put true heart
Từ đồng nghĩa: 성의, 심혈, 지성

2636. 제약     | 制約 (chế ước) hạn·chế (명사) = (제한) restriction (on), limitation (on/upon)
a) 제약을 가하다 = áp·đặt sự hạn·chế, giới·hạn = impose[place] restrictions
b) 행동에 제약을 받다 = chịu giới·hạn về hành·động = be under behavioral restrictions
c) 시간[공간]상의 제약을 받다 = chịu hạn·chế về thời·gian [không·gian] = have time[space] restraints
d) 단체 생활에는 제약이 따르기 마련이다. = Trong sinh·hoạt tập·thể (đoàn·thể) bắt·buộc phải theo chế·ước. = In communal living, limitations are bound to follow.
Từ đồng nghĩa:

2637. 쫓다     |  () đuổi theo (동사) = (뒤쫓다) pursue, chase (after)
a) 범인을 쫓다 = đuổi theo phạm·nhân = pursue[chase; run after] a criminal
Từ đồng nghĩa:

2638. 추가     | 追加 (truy gia) thêm (명사) = addition, supplement
a) 추가하실 없습니까? = Không cần thêm cái gì ạ? = Do you have anything to add?
b) 약간의 추가 요금이 있을 것이다. = Sẽ có một ít lệ·phí phụ·thêm. = There will be a small additional charge.
c) 추가 등록 기간은 언제입니까? = Kì·hạn đăng·kí thêm là khi nào ạ? = When is late registration?
Từ đồng nghĩa:

2639. 테이프     |  () băng dính; băng cát·xét (명사) = tape
1. băng·dính
a) 양면 테이프 = băng dính hai mặt = double·sided tape
b) 테이프로 벽에 안내문을 붙이다 = dán thông·báo lên tường bằng băng dính =
tape a notice to the wall
2. băng (cát·xét)
a) 테이프를 틀다 = bật băng cát·xét = play[put on] a (cassette) tape
b) 테이프를 복사하다 = sao·chép băng cát·xét = duplicate[copy] tapes
Từ đồng nghĩa:

2640.      |  () ngực (명사) = breast
1. vòng ngực
옷은 품이 크다. = Cái áo này vòng ngực lớn.
겨울옷은 품이 넉넉해야 다른 옷을 껴입을 있다. = Áo ấm (mùa·đông) phải rộng để có thể mặc thêm áo khác bên dưới nữa.
2. Khoảng giữa ngực và áo khi mang áo
칼을 품에 품다 = ủ/giấu/giữ con dao dưới áo
나는 간밤에 안에 넣어 그의 가족사진을 꺼내 보았다.
3. Ngực của khi mở rộng hai tay và ôm
a) 아기가 엄마의 품에서 잔다. = Đứa bé ngủ trong lòng mẹ/trong vòng tay của mẹ/trên ngực mẹ.
4. Nói một cách ẩn·dụ về hoàn·cảnh nhận được sự bảo·hộ ấm·áp
조국의 품에 안기다 = được ôm vào lòng tổ·quốc
Từ đồng nghĩa: 슬하, 가슴

2641. 해석     | 解釋 (giải·thích) diễn·giải (명사) = interpretation
a) 나는 그녀의 침묵을 거절의 의미로 해석했다. = Tôi diễn·giải sự im·lặng của cô ấy có nghĩa là cự·tuyệt. = I interpreted her silence as a no.
b) 꿈은 다양하게 해석될 있다. = Giấc·mơ có thể được diễn·giải theo nhiều cách khác nhau. = Dreams can be interpreted[taken] in various ways.
c) 법률을 자의적으로 해석하다 = diễn·giải pháp·luật một cách tùy·tiện = interpret the law arbitrarily[as one wishes]
Từ đồng nghĩa:

2642. 확인되다     | 確認 (xác·nhận) được xác·nhận (동사) = be verified/confirmed
a) 보도는 아직 확인되지 않았다. = Báo·cáo ấy vẫn chưa được xác·nhận. = The report has not been confirmed yet.
b) 아이가 누구인가는 옷으로 확인되었다.= Đứa bé đã được xác·nhận là ai bởi quần·áo của nó. = The child was identified by its clothes.
Từ đồng nghĩa:

2643. 가하다     | 加- (gia) thêm (동사) = to add
a) 정부는 경제 개혁에 박차를 가하고 있다. = Chính·phủ đang thúc·đẩy (mạnh thêm) cải·cách kinh·tế. = The government is accelerating[speeding up] economic reforms
b) 압력을 가하다 = gia·tăng áp·lực = apply pressure (to); pressure a person
c) 열을 가하다 = gia nhiệt = apply heat (to)
d) 박차를 가하다 = thúc đẩy
Từ đồng nghĩa:

2644. 간장     |  () xốt tương (명사) = (음식) (한식) soy sauce 
Từ đồng nghĩa:

2645. 강의     | 講義 (giảng nghĩa) bài·giảng (명사) = lecture
a) 공개 강의 = bài·giảng công·khai/mở = an open lecture
b) 강의를 듣다 = nghe giảng = attend a lecture
c) 강의를 시작하다 = bắt·đầu bài·giảng = start a class
d) 2학점짜리 프랑스어 강의를 수강하다 = học khóa tiếng Pháp 2 tín·chỉ = take a French course for 2 credits  (수강 = 受講 (thụ giảng) = course)
Từ đồng nghĩa:

2646.      |  () đó (văn nói của 거기), dạng rút gọn của 그거, 그것 (대명사) = (거기) there, (그것)
+ (처소격 조사) = 게 (ở đó)
거, 누구요. = Ai đó?
게 아무도 없소? = Ở đó không có ai à?

Các nghĩa khác:
1. 거 [의존명사] = 것 = vật, việc
[대명사] dạng rút gọn của 그거 = 그것 = cái đó, việc đó
2. 거 [대명사] ‘거기’ chỗ đó, nơi đó, đó
3. 거 ngữ·căn của ‘거하다'
4. 거 = 居(cư) ở, cư·trú ··> 거하다 [동사]
5. 거 =距 (cự) cựa (gà, trĩ); túi mật

Từ đồng nghĩa:

2647. 고민하다     | 苦悶 (khổ muộn) buồn·khổ, sầu·muộn (동) = worry, trouble
a) 머리가 자꾸 빠져서 고민이다. = Tôi buồn·khổ vì tóc hay rụng. = I'm worried because I'm losing my hair.
b) 나는 키가 너무 작아서 고민이다. = Tôi phiền·muộn vì quá thấp·bé. = It bothers me that I'm too short.
Từ đồng nghĩa: 걱정하다

2648.      | (khoa) khoa (trong trường·học, bệnh·viện); họ (phân·loại sinh·học) (명사) = (학교·병원 등의) department 
Nghĩa khác: (khóa) phòng·ban (công·ty), bài khóa = section (company); lesson
신경정신과 = khoa thần·kinh tinh·thần = department of neuropsychiatry
무슨 과에 다니세요? = Anh học khoa nào? = What are you studying (at university)?
사자는 고양잇과에 속한다. = Sư·tử thuộc họ mèo. = The lion belongs to the cat family.
Từ đồng nghĩa:

2649. 교환     | 交換 (giao·hoán) giao·hoán, trao·đổi (명사) = (서로 주고받음) exchange
일대일 교환 = một đổi một = one·to·one exchange
정보를 교환하다 = trao·đổi thông·tin = exchange information
전화번호를 교환하다 = trao·đổi số điện·thoại = swap telephone numbers
Từ đồng nghĩa:

2650. 국어     | 國語 (quốc·ngữ) quốc·ngữ, tiếng (명사) = national language, language
책은 이십여 국어로 번역되었다. = Sách này đã được phiên·dịch ra 20 ngôn·ngữ.
그는 3 국어를 구사한다. = Anh ấy có thể nói 3 thứ tiếng. = He can speak three languages.
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa:

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất - Mục·lục