Monday, October 17, 2016

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (2076-2100)

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện  (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhất)

2076. 기후     | 氣候 (khí hậu) khí hậu (명사) = climate
2077. 내내     |  () trong suốt (부사) = (처음부터 끝까지) throughout
2078. 대기업     | 大企業 (đại xí nghiệp) công·ty lớn, đại·doanh·nghiệp (명사) = big enterprise, large company
2079. 대응하다     | 對應 (đối ứng) phản·ứng, tương·ứng (동사) = to respond to, to take action against, correspond to
2080. 도구     | 道具 (đạo cụ) công cụ (명사) = tool
2081. 매력     | 魅力 (mị lực) sức hấp·dẫn, sức hút (명사) = charm, (sex) attraction
2082.      | (bách) trăm (수사·관형사) = hundreds
2083. 보험     | 保險 (bảo·hiểm) bảo·hiểm (명사) = insurance
2084. 부럽다     |  () ghen·tị (형용사) = envious (of)
2085. 부장     | 部長 (bộ trưởng) trưởng một bộ·phận (명사) = head of department
2086. 섞이다     |  () được trộn, được pha (동사) = (혼합되다) be mixed
2087.      |  () bò (명사) = cow
2088. 심리     | 心理 (tâm·lí) tâm·lí (명사) = psychology
2089. 심정     | 心情 (tâm tình) cảm·xúc, tình·cảm (명사) = feelings
2090. 쏘다     |  () bắn (mũi tên, súng, pháo); (ong) chích (동사) = (화살·총·대포 등을) shoot, fire; to sting, to bitte
2091. 아줌마     |  () phụ·nữ trung·niên (명사) = middle aged woman
2092. 위치하다     | 位置 (vị trí) có vị trí ở, nằm ở (동사) = to be located
2093. 이룩하다     |  () đạt được, hoàn·thành (동사) = achieve, accomplish
2094. 이틀     |  ()  hai ngày (명사) = two days
2095. 전달하다     | 傳達 (truyền đạt) truyền·đạt, chuyển giao (동사) = to deliver
2096. 정말로     | (chính) thật (부사) = [참으로] truly; really
2097. 추다     |  () nhảy (동사) = to dance
2098. 켜다     |  () bật (đèn) (동사) = to light, turn on
2099. 코너     |  () góc, góc đường (명사) = corner
2100. 행동하다     | 行動 (hành·động) hành·động (동사) = to act, to behave

Các ví·dụ với mỗi từ
2076. 기후     | 氣候 (khí hậu) khí hậu (명사) = climate
a) 제주도는 기후가 온화하다. = Đảo Jeju có khí·hậu ôn·hòa. = Jeju Island has a moderate climate.
Từ đồng nghĩa:
2077. 내내     |  () trong suốt (부사) = (처음부터 끝까지) throughout
a) 일년 내내 = trong suốt một năm = throughout the year
b) 저녁 내내 = suốt buổi tối = all evening
Từ đồng nghĩa:
2078. 대기업     | 大企業 (đại xí nghiệp) công·ty lớn, đại·doanh·nghiệp (명사) = big enterprise, large company
a) 그들은 대기업에 입사했다. = Họ đã gia·nhập một công·ty lớn. = They got into a major[large] company.
Từ đồng nghĩa:
2079. 대응하다     | 對應 (đối ứng) phản·ứng, tương·ứng (동사) = to respond to, to take action against, correspond to
a) 운전자의 신속한 대응이 사고를 막았다. = Phản·ứng thần·tốc của tài·xế đã ngăn được tai·nạn. = A prompt action[rapid maneuver] by the driver prevented an accident.
b) 북한이 어떻게 대응할지에 관심이 쏠리고 있다. = Sự quan·tâm dồn vào việc Bắc Hàn sẽ phản·ứng thế nào. = The interest is focused on how North Korea will respond.
c) 단어에 들어맞는 영어 대응어는 없다. = Từ đó không có từ tương·ứng trong tiếng Anh. = There is no exact English equivalent for the word. ( 맞다 = phù·hợp hoàn·toàn = fit perfectly)
Từ đồng nghĩa:
2080. 도구     | 道具 (đạo cụ) công cụ (명사) = tool
a) 인간이 동물과 다른 점은 도구를 사용한다는 것이다. = Điểm khác·biệt giữa con người và động·vật đó là việc sử·dụng công·cụ. = Human beings differ from other animals in that humans use tools.
b) 메뉴의 '도구' 클릭하세요. = Hãy bấm vào menu Tools. = Click "tools" on the menu bar.
Từ đồng nghĩa:
2081. 매력     | 魅力 (mị lực) sức hấp·dẫn, sức hút (명사) = charm, (sex) attraction
a) 성적 매력이 있다 = có sức hấp·dẫn tình·dục = have sex appeal
b) 나는 회사 생활에 별로 매력을 느끼지 못한다. = Tôi không cảm·thấy sinh·hoạt ở công·ty hấp·dẫn chút nào. = Going to work doesn't do anything for me.
Từ đồng nghĩa:
2082.      | (bách) trăm (수사·관형사) = hundreds
a) = trăm lần = a hundred time
Từ đồng nghĩa:
2083. 보험     | 保險 (bảo·hiểm) bảo·hiểm (명사) = insurance
a) 집은 화재보험에 들어 있다. = Căn nhà này có bảo·hiểm hỏa·hoạn. = This house is insured for[against] fire.
Từ đồng nghĩa:
2084. 부럽다     |  () ghen·tị (형용사) = envious (of)
a) 나는 그의 성공이 부러웠다. = Tôi đã ghen·tị với thành·công của anh ấy. = I envied his success.
b) 너가 건강한 정말 부럽다. = Sức·khỏe của anh thật đáng ghen·tị. = I envy your good health.

Từ đồng nghĩa:
2085. 부장     | 部長 (bộ trưởng) trưởng một bộ·phận (명사) = head of department
a) 영업부장 = trưởng bộ·phận bán hàng = the sales department head

Từ đồng nghĩa:
2086. 섞이다     |  () được trộn, được pha (동사) = (혼합되다) be mixed
a) 물과 기름은 섞이지 않는다. = Dầu không trộn/pha được với nước. = Oil does not mix with water.
Từ đồng nghĩa:
2087.      |  () bò (명사) = cow
a) 소가 새끼를 낳았다. = Bò đã sinh con. = The cow calved.
Từ đồng nghĩa:
2088. 심리     | 心理 (tâm·lí) tâm·lí (명사) = psychology
a) 나는 그녀의 심리를 이해할 수가 없다. = Tôi không thể hiểu được tâm·lí của cô ấy. = I can't understand the mentality of her.
Từ đồng nghĩa:
2089. 심정     | 心情 (tâm tình) cảm·xúc, tình·cảm (명사) = feelings
a) 심정은 안다. = Tôi hiểu cảm·xúc của anh. = I understand your feelings.
b) 울고 싶은 심정이다. = Cảm·giác muốn khóc. = I feel like crying.
Từ đồng nghĩa:
2090. 쏘다     |  () bắn (mũi tên, súng, pháo); (ong) chích (동사) = (화살·총·대포 등을) shoot, fire; to sting, to bitte
a) 새를 쏘다 = bắn chim = shoot a bird
b) 움직이면 쏘겠다. = Nếu di·chuyển tôi sẽ bắn. = I'll shoot if you move.
c) 벌이 뺨을 쏘았다. = Ông chích vào má tôi. = A bee stung me on the cheek.
Từ đồng nghĩa:
2091. 아줌마     |  () phụ·nữ trung·niên (명사) = middle aged woman
 Từ đồng nghĩa:
2092. 위치하다     | 位置 (vị trí) có vị trí ở, nằm ở (동사) = to be located
a) 집은 언덕 꼭대기에 위치해 있다. = Căn nhà nằm trên đỉnh đồi. = The house is (located) on top of a hill.
Từ đồng nghĩa:
2093. 이룩하다     |  () đạt được, hoàn·thành (동사) = achieve, accomplish
a) 통일을 이룩하다 = giành được thống·nhất = achieve reunification
b) 한국 경제는 지난 30년간 엄청난 발전을 이룩했다. = Kinh·tế Hàn·Quốc đã đạt được sự phát·triển vượt·bậc trong 30 năm qua. = The Korean economy has made unbelievable progress during the last 30 years.
c) 진보를 이룩하다 = đạt được sự tiến·bộ = make[achieve] progress
d) 자주독립을 이룩하다 = giành được độc·lập tự·chủ = become independent
Từ đồng nghĩa: 이루다
2094. 이틀     |  () hai ngày (명사) = two days
a) 이틀마다 = mỗi hai ngày = every two days
b) 이틀 후에 = hai ngày sau = two days later
Từ đồng nghĩa:
2095. 전달하다     | 傳達 (truyền đạt) truyền·đạt, chuyển giao (동사) = to deliver
a) 뉴스를 전달하다 = truyền·đạt tin·tức = deliver the news
a) 보내 주신 이메일을 사장님께 전달했습니다. = Tôi đã chuyển·tiếp email của anh cho giám·đốc. = I've forwarded your e·mail to the president.
Từ đồng nghĩa:
2096. 정말로     | (chính) thật (부사) = [참으로] truly; really
a) 정말로 말하자면 = nếu nói thật = to tell the truth
b) 정말로 기분이 나빠요. = Tâm·trạng tệ thật. = I'm really bummed out.
Từ đồng nghĩa:
2097. 추다     |  () nhảy (동사) = to dance
a) 왈츠를 추다 = nhảy Waltz = dance a waltz
b) 우리는 음악에 맞추어 춤을 추었다. = Chúng·tôi nhảy theo nhạc. = We danced to the music.
Từ đồng nghĩa:
2098. 켜다     |  () bật (đèn) (동사) = to light, turn on
a) 램프[] 켜다/끄다 = bật/tắt đèn
Từ đồng nghĩa:
2099. 코너     |  () góc, góc đường (명사) = corner
a)  다음 코너에서 오른쪽으로 돌아라. = Rẽ phải ở góc đường tiếp theo. = Turn right on the next corner[street].
Từ đồng nghĩa:
2100. 행동하다     | 行動 (hành·động) hành·động (동사) = to act, to behave
a) 그는 종종 돌출 행동을 한다.  = Anh ta thường làm mọi người ngạc·nhiên. = He often does things that surprise people.
b) 남자답게 행동하다 = cư·xử như một người đàn·ông = act like a man
Từ đồng nghĩa:
Từ trái nghĩa: